Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Роль інформаційних ресурсів місцевого самоврядування у формуванні екологічної комунікації

Статтю присвячено характеристиці інформаційних ресурсів місцевого самоврядування в Україні, особливостям правового статусу екологічної інформації та інформаційних ресурсів екологічної тематики. Визначено роль органів місцевого самоврядування та їх інформаційних ресурсів у побудові екологічної комунікації у вітчизняному суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 126

Розвиток науково – технічного прогресу – запорука майбутнього держави

Розглянуто питання ефективності прогнозування науково-технічного розвитку та створення єдиної системи прогнозування на державному рівні.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Неурядові організації як суб’єкт соціальної політики

В статті розглянуто сутність та основні функції неурядових неприбуткових організацій як суб’єктів соціальної політики на основі аналізу діючої практики надання ними соціальних послуг громадянам, вказано шляхи створення сприятливих умов для участі таких організацій у системі соціального захисту населення.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Соціально - політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління

У статті розглядаються механізми використання маркетингових підходів, методів і процедур у діяльності органів державного управління. Визначається роль соціально-політичного маркетингу в оптимізації й раціоналізації діяльності органів державного управління, підвищенні їх результативності.

докладніше...
Номер сторінки: 59

СПРЯМОВАНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

В статті розглядаються особливості спрямованості соціальної політики в сучасних соціальних державах в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціальної політики як стратегії соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються можливості застосування соціально – політичного маркетингу в розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 79

Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників

Аналізуються й узагальнюються підходи українських дослідників, спрямованих на створення соціологічного портрета сучасного студента; визначаються місце та роль у ньому таких ціннісних орієнтирів, як досягнення успіху, навчання, створення сім’ї, дозвілля тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Соціальна структура України та прагматичні тенденції її розвитку

У статті розглядаються прагматичні тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства. Автор підкреслює, що ці тенденції передбачають зміну істотних ознак соціальної структури, внаслідок чого відбувається поступовий процес становлення нового типу соціальної структури на основі демонтажу існуючої соціальної структури і формування різноманітних елементів нової.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Політологічний аналіз механізму інформаційного забезпечення міжнародної гуманітарної діяльності

Здійснено політологічний аналіз механізму інформаційного забезпечення міжнародної гуманітарної діяльності в контексті інформаційної і гуманітарної діяльності сучасних актерів міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Проблеми операціоналізації понять у контексті дослідження міграції населення

Проаналізовано понятійні дефініції та класифікації міграційного простору задля подальшого практичного застосування напрацьованих логічних схем в українській науковій та законодавчій сферах. Акцентована увага на специфічних чинниках міграції та запропоновано власне бачення даної категорії.

докладніше...
Номер сторінки: 108

Сучасні тенденції перетворень у соціальній політиці демократичних держав: перспективи України

Аналізуються особливості процесу модернізації соціальної політики демократичних країн: умови і тенденції його проходження, позитивні і негативні наслідки. Закцентовано увагу на колі проблем, які необхідно вирішувати, а саме: подолання бідності, становлення демократичної і соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Механізми надання суспільних благ в європейських країнах

Аналізуються механізми надання суспільних благ у європейських країнах, шляхи реформування системи державного фінансування з метою підвищення ефективності їхнього використання та скорочення державних витрат. З’ясовано, що на тлі ліквідації багатьох господарських програм за участю держави спостерігається концентрація ресурсів у сферах, які завжди були поза сферою ринкових відносин, у першу чергу, у соціальній сфері, сферах охорони здоров’я, освіти, науці.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Нові тенденції соціальної політики у сучасному світі

У зазначеній статті аналізуються нові тенденції соціальної політики у сучасному світі. Уточнюється склад суб’єктів соціальної політики. Розглядається сутність соціальної політики як діяльності держави та інших суспільних інститутів у соціальній сфері. З’ясовано такі поняття соціальної політики, як «соціальна функція держави», «соціальна якість», «соціальні показники», «соціальні стандарти». Показано роль некомерційного сектора в соціальній політиці.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Трудова міграція з України: системно-теоретичний вимір

У статті автор вперше пропонує розглянути явище трудової міграції крізь призму системного підходу. Обрана методологія подає міграцію як складну композицію, що складається з норм, моделей поведінки, взаємозв’язків, стереотипів та функціонує під впливом зовнішніх/внутрішніх чинників. Використання автором логіки Д. Істона та К. Дойча дозволяє виокремити фактори та умови, котрі впливаючи на міграцію, дійсно, сприятимуть управлінню міграційними стратегіями.

докладніше...
Номер сторінки: 139

Проблеми становлення людини як суб'єкта соціальної політики в Україні

Аналізується концепція взаємозалежності розвитку громадянського суспільства і людини (особистості), адаптована до умов соціально - політичної практики політичного життя сучасної України.

докладніше...
Номер сторінки: 92