Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Інтернет і криза газет: реалії та прогнози

У статті аналізуються найбільш істотні зміни, що відбуваються в сучасному інформаційному просторі під впливом Інтернету в умовах глобалізації, та прогнози щодо подальшого розвитку медіасфери

докладніше...
Номер сторінки: 86

Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій

У статті визначаються основні поняття, категорії, зміст, ознаки процесу конвергенції; на основі опитування експертів і практикуючих журналістів виявляються і систематизуються основні позитивні та негативні наслідки конвергенції та дигіталізації у медіакомунікаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій

У статті з’ясовується наукове тлумачення креативності з точки зору соціальних комунікацій. Відстежуються і систематизуються наукові уявлення про креатив у медіакомунікаціях. Уніфікуються найпоширеніші методи креативу.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Фундаментальні парадигми розвитку мережевої комунікації: СВОБОДА СЛОВА

Стаття присвячена тлумаченню міжнародних декларацій і теоретичних обґрунтувань основних концептів реалізації свободи слова у мережевій комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій

У статті визначаються основні поняття, категорії, зміст, ознаки процессу конвергенції; на основі опитування експертів і практикуючих журналістів виявляються і систематизуються основні позитивні та негативні наслідки конвергенції та дигіталізації у медіакомунікаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Поняття «інформаційне суспільство» у класичних і сучасних концепціях

У статті розглядаються основні положення класичних и сучасних концепцій інформаційного суспільства, виділяються сутнісні риси інформаційного суспільства. Робиться висновок про те, що з погляду сучасної науки в інформаційному суспільстві економічний розвиток, соціальні зміни, якість і спосіб життя залежать від наукового знання й способу експлуатації інформації.

докладніше...
Номер сторінки: 101

Комунікаційні стратегії формування радянських концептуальних моделей пам’яті

У статті аналізуються інституційні основи реалізації радянської «політики пам’яті». З’ясовуються комунікаційні стратегії формування концептуальних моделей пам’яті, засоби їхньої наративної організації та дискурсивної ретрансляції в аспекті нормативного та медійного ресурсу держави.

докладніше...
Номер сторінки: 179

Зорові образи «літературно-наукового вістника» франкового періоду як маркер мовної ментальності адресата

У статті розглянуто зорові образи, позиціоновані у вісниківському дискурсі Івана Франка. Основну увагу зосереджено на інформаційнотематичних групах «Простір» і «Будівлі». З’ясовується значення закодованих у мовній ментальності реципієнта зорових образів для успішної комунікації журналіста.

докладніше...
Номер сторінки: 150

Інтеграція соціологічного знання в науку про зв’язки з громадськістю

В статті розглядається інтеграція соціологічного знання та його роль у становленні нової соціальнокомунікаційної наукової дисципліни «зв’язки з громадськістю» в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Американізація мови сучасних діаспорних видань слов’янских народів: спроба адаптації в країнах проживання чи прояв асиміляції?

У статті досліджуються причини та наслідки поєднання слов’янських мов та англійської мови в сучасній діаспорній пресі англо мовних країн. В роботі також вивчаються перспективи створення універсального двомовного видання, зорієнтованого на широку аудиторію.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Інформаційна політика у староданьому Китаї

У статті розглядаються питання здійснення інформаційної політики в державах давнього Китаю, розуміння значення інформації та суспільної комунікації в державному управлінні, суспільних відносинах.

докладніше...
Автори: Юрій БОНДАР
Номер сторінки: 155

Сучасний науковий дискурс щодо визначення поняття «політичні комунікації»

У статті розглянуто основні підходи до визначення понять «комунікація» та «політичні комунікації» в сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз.

докладніше...
Номер сторінки: 146

Постмодернізм про символ як інструмент формування політичного погляду

Аналізуються здобутки ведучих представників постмодернізму у дослідженні символічних структур політики. Показано, що саме постмодерністське розуміння механізму формування політичного порядку у суспільстві через техніки соціосеміозісу як створення безмежних мереж соціальних комунікацій наближує сучасний політикум до освідомлення політикоуправлінського потенціалу символу як складової соціального простору та детермінанти політичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 141

ЗМІ як інструмент політичного PR

У статті розглянуто засоби масової інформації як невід’ємний елемент політичних комунікацій. ЗМІ володіють великими можливостями впливу за допомогою політичних PR – технологій на формування громадської думки та на ставлення громадськості до політичної системи в цілому, тому ЗМІ є політичним PR – інструментарієм.

докладніше...
Номер сторінки: 228

Механізми взаємозумовленості змін політичного символу та риторично – знакової системи політичної комунікації

У статті розкрито принципи перетворення системи політичних символів в систему риторичних знаків політичної комунікації в структурах свідомості людини.

докладніше...
Номер сторінки: 224

Інформація в Стародавній Месопотамії

У статті розглянуто питання становлення інформаційних зв’язків, розуміння значення інформації та комунікації, особливості інформаційної політики в державах Стародавньої Месопотамії.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 219

Проблема визначення поняття «медіа - тероризм»

У статті розглядається проблема визначення поняття медіа!тероризму. Аналізуються актуальні аспекти теорії тероризму, у т.ч. питання використання інформаційних технологій у процесі терористичної діяльності, стан дослідження проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 202

Інновації за умов становлення інформаційної цивілізації: аксіологічний контекст

Розглянутj проблеми розвитку інноваційної сфери за умов становлення постіндустріальної, постмодерної або інформаційної епохи. З огляду на процеси глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації, акцентовано увагу на необхідності практичної орієнтації на знання та рівень освіти як джерело для вироблення інноваційних стратегій подальшого розвитку як держави, так і всього суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 197

Роль мас - медіа в розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації

У статті розглядаються витоки становлення інформаційного суспільства як фактора загального глобалізаційного процесу, а також роль і значення масових комунікацій в умовах кризового періоду розвитку людства.

докладніше...
Автори: Віра Дабіжа
Номер сторінки: 193

Зміст і структурні складові поняття «медіа - діяльність»

У статті розглядаються зміст поняття «медіадіяльність» та його структура. Проведено ретроспективний аналіз становлення даного поняття, розглянуто його характерні ознаки, виділено структурні компоненти.

докладніше...
Номер сторінки: 188
Перейти до сторінки: