Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПЕДАГОГІКА

Визначення рівня готовності майбутніх інженерів- педагогів до проходження виробничої практики

У статті аналізовано поняття «критерій» і «показник», визначено та обґрунтовано критерії та показники рівня сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельного профілю в процесі проходження виробничої практики.

докладніше...
Номер сторінки: 398

Методичні умови формування хронологічних уявлень учнів 5–7 класів у процесі навчання історії

Стаття присвячена аналізу методичних умов формування хронологічних уявлень учнів 5–7 класів на уроках історії, спрямованих на оволодіння учнями хронологічних компетентностей.

докладніше...
Номер сторінки: 389

Аналіз результатів експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків

У статті представлено аналіз результатів розробленої системи експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків за визначеними критеріями та показниками рівнів сформованості готовності до означеного аспекту.

докладніше...
Номер сторінки: 383

Рефлексія індивідуально-стильових особливостей як детермінанта ефективності навчальної діяльності студентів

Обґрунтовано детермінацію ефективності навчальної діяльності студентів рефлексією індивідуального стилю, наведено результати експериментального дослідження індивідуально-стильових особливостей та факторів навчальної успішності як критеріїв ефективності навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 377

Особистісні ідеали у професійному становленні майбутніх педагогів

Здійснено теоретичний аналіз проблеми сутності та структури педагогічних здібностей як особистісної передумови успішного оволодіння педагогічною професією. Обґрунтовується думка про спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення в обраній сфері діяльності як необхідний чинник активного становлення зазначених здібностей. Розглядаються результати емпіричного дослідження мотивації професійного вибору студентства, уявлень про психологічні якості успішного педагога, а також роль окремих базових орієнтацій (моральних, правових, національних, релігійних) у його життєдіяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 371

Чинники адаптації дитини до дитячого дошкільного закладу

Стаття присвячена аналізу та систематизації чинників адаптації дитини до умов дитячого дошкільного закладу освіти. Узагальнено та детально проаналізовано чинники адаптації, пов’язані із особливостями індивідуальності дитини, із особливостями взаємодії дитини та батьків, дитини та вихователів, а також взаємодії батьків та вихователів. Вказуються критерії успішного проходження адаптації дитини до садочка.

докладніше...
Номер сторінки: 321

Мотивація у фаховій підготовці майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу

У статті здійснюється теоретичний аналіз значення мотиваційної сфери у фаховій підготовці. Описуються результати дослідження майбутніх спеціалістів дошкільної освіти в аспекті їхньої навчальної мотивації. Порівнюються та аналізуються виявлені особливості зазначеної структури у студентів-першокурсників і випускників.

докладніше...
Номер сторінки: 316

Структура та психологічні механізми розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителів

У статті розглядаються особливості структури та психологічні механізми становлення та розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителя.

докладніше...
Номер сторінки: 310

Подолання бар’єрів навчальної діяльності студентів внз як педагогічна проблема

У статті автор обґрунтовує стратегію подолання бар’єрів навчальної діяльності. До технологічного арсеналу розробленої стратегії, на думку автора, входять відповідні способи (конструктивний, деструктивний, нейтральний) і тактики (розвивальна, захисна, депресивна, афективно-агресивна та пасивна). Особлива увага приділена способам подолання бар’єрів навчальної діяльності студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 304

Сучасні підходи викладання іноземних мов на не філологічних спеціальностях вищих навчальних закладів

У статті досліджуються сучасні підходи викладання іноземних мов на не філологічних спеціальностях вищих навчальних закладах. Аналізуються «спеціальні цілі» з вивчення іноземних мов та розвиток комунікативних навиків з підготовки фахівців зі спеціальностей: медичного, економічного юридичного, технічного та інших напрямів у формі безпосередніх усних контактів (доповідей, семінарів, дискусій тощо).

докладніше...
Номер сторінки: 251

Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників

Статтю присвячено розкриттю дидактичних засад формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків у процесі вивчення фахових дисциплін.

докладніше...
Номер сторінки: 245

Формування системи знань про людину в учнів старшої школи в процесі роботи з навчальною книгою

У статті розглянуто можливості навчальної книги у процесі формування системи знань про людину в старшокласників як найзначнішого компонента їх соціального досвіду. Акцентовано увагу на необхідності введення методологічних знань при побудові навчального матеріалу як допоміжного засобу в умовах інтенсивного інформаційного поля.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Науково – методичне обґрунтування методики формування здорового способу життя студентів класичного університету

У статті проаналізовано та уточнено поняття «формування», «формування здорового способу жит тя студентів». Відображено підходи, компоненти, педагогічні умови та науково – методично обґрунтовано методику формування здорового способу життя студентів класичного університету. Розглянуто теоретико – методологічні підходи до формування здорового способу життя студентів.

докладніше...
Автори: Ніна Кучук
Номер сторінки: 215

Педагогика спиной к XXI – му веку

Каковы основные цели и задачи современной педагогики, которые должны быть основой знаний, представленных в современном, академическом учебнике? Важным вопросом не должно ли стать тщательное исследование новых условий, в которых происходит современное воспитание? Имеют они фундаментальное значение, особенно для создания новой иерархии ценностей человека XXI века, главным образом среди детей и молодежы не только глобального мира но и, особенно, нашей родины

докладніше...
Номер сторінки: 255

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами

 У статті обґрунтовано педагогічні умови результативної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи із соціальними сиротами (корегування змісту професійно педагогічної підготовки студентів на основі максимального врахування особливостей особистості соціальної сироти; залучення студентів до колективного обговорення проблем соціального сирітства, складених на матеріалі реальних життєвих ситуацій; використання вправ професійної спрямованості, потенціалу педагогічної практики і самостійної роботи; розвиток у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами) та представлено методику їх реалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 251

Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

Cтаття присвячена модернізації змісту екологічної освіти, розкриває особливості екологічної компетентності особистості в умовах фундаменталізації освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Соціально - педагогічні передумови політичної толерантності студентської молоді

У статті розглянуті особливості політичної активності сучасного українського студентства та досліджені соціально-педагогічні можливості формування політичної толерантності в студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 172

Демократичні принципи управління дитячим колективом: «Справедлива спілка» Лоуренса Кольберга

Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти «справедливої спілки» – американської виховної системи, збудованої на демократичних принципах управління дитячим колективом, запропонованої Лоуренсом Кольбергом.

докладніше...
Номер сторінки: 168

Технологія виховання «Я» — концепції — основа успіхц в навчанні та становленні особистості учня

В роботі розкрита технологія виховання «Я» — концепції як надійна основа впливу на успіх процесу навчання та становлення життєвого шляху особистості учня.

докладніше...
Автори: Юрій Рева
Номер сторінки: 198

Методика оцінки єфективності автоматизованого контролюзнань з іноземної мови у післядипломній медичній освіті

У статті висвітлено шляхи розробки методики оцінки ефективності автоматизованого контролю знань з іноземної мови у системі післядипломної медичної освіти і створення методики підвищення валідності тестів. докладніше...
Номер сторінки: 193
Перейти до сторінки: