Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Співвідношення політики і прав людини

У статті аналізуються співвідношення політики і прав людини; участь людини в політичному житті країни; роль держави в додержанні прав та свобод людини та пошук шляхів вирішення проблем захисту прав людини у сучасних умовах.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського

Стаття присвячена ролі Михайла Грушевського в українській політичній думці, характеристиці його внеску у розроблення проблем української державності. Досліджено вплив ідеї федералізму в наукових та політичних концепціях вченого, еволюцію поглядів М. Грушевського на україно-російські взаємини. Наголошується, що чимало ідей і концепцій науковця і державного діяча співзвучні сьогоденню і не втратили своєї актуальності на сучасному етапі державотворення. Виокремлено слабкі і суперечливі сторони історіографічної спадщини М. Грушевського, які не витримали випробування часом і викликають застереження в сучасних геополітичних реаліях.

докладніше...
Номер сторінки: 21

Періодизація історії та теорії лівого руху в Україні

У статті здійснено періодизацію розвитку лівих політичних течій в Україні (анархістської, соціалістичної, соціал-демократичної, комуністичної) від їх зародження до сьогодення.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 14

Консервативна державницька концепція В. КУЧАБСЬКОГО

Стаття присвячена одному з яскравих представників консервативної школи в українській історикополітичній науці — Василю Кучабському, який посідає почесне місце поряд із такими дослідниками, як В. Липинський та С. Томашівський. Розглянуто політичні погляди В.Кучабського на майбутню форму української держави як «мілітарної монархії». Досліджено місце і провідну роль еліти а військової аристократії у державному творенні, концепцію «позитивного мілітаризму», а також ідею визначення Західної України (Галичини) як місця, звідки можна зорганізувати решту України на визвольну боротьбу — «український П’ємонт». Актуалізовано здійснений В. Кучабським критичний аналіз доктрини і практики більшовицької партії у національному житті. Наголошується, що чимало ідей науковця співзвучні сьогоденню і не втратили своєї актуальності на сучасному етапі українського державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 30

Особливості процесу становлення та орієнтири української ліберальної думки у другій половині ХІХ — початку ХХ століття

У статті досліджуються особливості процесу становлення української ліберальної думки у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. Аналізуються основні підходи українських учених, політиків та громадських об’єднань щодо вирішення політичних, правових, національних і соціальних проблем в Україні в історичний період, що розглядається.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Дефініція демократії: основні підходи

У статті надається історично-ретроспективний аналіз феномена демократії; досліджуються підходи до визначення сутнісного змісту демократії; характеризуються головні виміри поняття демократії, які існують у сучасній політичній науці.

докладніше...
Номер сторінки: 19

Теоретичні основи формування моделі «ВЛАДНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ»

У статті досліджено кратологічні, інформаційні та часові компоненти, які виступають необхідною базою для розробки дієвої моделі взаємодії владних структур з суспільством щодо вирішення нагальнихпроблем місцевого значення.

докладніше...
Номер сторінки: 58

Зміст і теоретико-методологічні функції поняття «ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ»

Критичний аналіз основних зарубіжних та вітчизняних політологічних, соціологічних та релігієзнавчих концепцій, орієнтованих на визначення сутності взаємовідносин між державою та церквою, їхній вплив на суспільство в цілому та суспільну свідомість зокрема. Обґрунтовано суспільне значення релігії. Розкрито сутність понять державно-релігійні та державно-церковні відносини на основі системного підходу та структурного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 50

Порівняльний аналіз як метод політологічних досліджень

Розглянуто застосування методу порівняльного аналізу в політичній науці. Показано етапи його розвитку. Проаналізовано основні методологічні проблеми його застосування.

докладніше...
Номер сторінки: 45

Політико – правове підґрунтя ідеї толерантності в історії західних держав ІV – XVIII ст.

У статті розглянуто еволюцію ідеї толерантності в нормативних актах держав Західної Європи і Північної Америки. Проведено теоретичний аналіз і виділено основні характеристики державних документів ІV-XVIII ст., які вплинули на розвиток терпимості у світі. Визначені роль та умови підписання і проголошення представниками державної влади актів про толерантне ставлення до певної категорії населення.

докладніше...
Автори: Інна Савич
Номер сторінки: 40

Взаємодія вітчизняного громадянського суспільства з зовнішніми чинниками умовотворчого характеру: теоретичний аспект

У статті досліджено теоретичні засади взаємодії вітчизняного громадянського суспільства з процесами глобалізаційних змін планетарного характеру, що мають важливе значення як умовотворчі детермінанти трансформаційних демократичних перетворень у сучасній Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Демократія в процесі еволюції самоуправлінського потенціалу суспільства

У запропонованій статті характеризуються демократичні організаційно-правові механізми зміни політико-управлінських еліт в Україні, які повинні забезпечувати систему управління найбільш адекватну інтересам суспільства в процесі еволюції його самоуправлінського потенціалу.

докладніше...
Номер сторінки: 30

Еволюція категорії «НАПІВПРЕЗИДЕНТАЛІЗМ»: М. ДЮВЕРЖЕ як засновник понятійного і теоретичного конструктів?

Проаналізовано еволюцію категорії «напівпрезиденталізм». Перевірено те, чи М. Дюверже насправді є засновником й понятійного, й теоретичного конструктів напівпрезидента лізму. Визначено, коли напівпрезиденталізм був введений в обіг і почав розглядатись як наукова категорія. Визначено етапи наукового тракту вання напівпрезиденталізму – біхевіоралістський, інституційний, неоінституційний. Було зроблено висновок про те, коли напівпрезиденталізм став системною категорією політологічного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 42

До питання визначення та класифікації форм правління: сучасні підходи

Розглянуті різні підходи до визначення форм правління, їх класифікації. Наголошено на необхідності подальшого вивчення т.зв. нестандартних форм правління.

докладніше...
Номер сторінки: 36

Конценція територіального патріотизму В. Липинського в сучасних процесах формування політичної нації

У роботі здійснено аналіз концепції територіального патріотизму В. Липинського з точки зору її актуальності сучасним суспільно політичним процесам. З цією метою проаналізовано підходи формування національної ідентичності та сформульовані висновки щодо моделі формування української політичної нації.

докладніше...
Номер сторінки: 31

Сучасні інтерпретації категорії «інтерес» у суспільно – орієнтованих науках в Україні

На основі аналізу праць представників української політології, філософії, соціології, правознавства розглядаються особливості використання категорії «інтерес» у різних галузях наукового знання. Звертається увага на множинність інтерпретації даної категорії. Закцентовано увагу на спільних і відмінних тенденціях у розумінні характеру інтересу, які впливають на різне розуміння співвідношення категорій «інтерес» та «потреба», «інтерес» й «ідеологія», «соціальні інтереси» та «політичні інтереси», «інтереси» і «цінності».

докладніше...
Номер сторінки: 49

Концепт політичного порядку як системна характеристика сучасного політичного режиму

На основі аналізу сучасних і класичних підходів до визначення політичного режиму, з урахуванням системних характеристик цього феномена та його відмінних рис пропонується авторське визначення категорії політичного режиму через концепт політичного порядку.

докладніше...
Номер сторінки: 42

Еволюція ідеї політичного консумеризму в контексті теорії споживчої поведінки

У статті прослідковуються становлення і розвиток ідеї політичного консумеризму крізь призму теорії споживчої поведінки.

докладніше...
Номер сторінки: 61

Теоретико - методологічні підходи до дослідження інституту політичної опозиції

У статті наводиться детальний опис методологічних підходів до поняття «політична опозиція», її ролі у взаємовідносинах із владою та участі у становленні демократичного суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 56

Типологія цивілізацій: класичний і модернізаційний підходи

Аналізуються переваги і недоліки класифікації цивілізацій, здійснені свого часу такими відомими політологами і футурологами, як М. Данилевський, О. Шпенглер, О. Тоффлер, Ф. Бродель та ін.; підкреслюється оригінальність підходу С. Хантінгтона щодо «зіткнення цивілізацій» і як конструктивнішого за нього підходу М. Михальченка — «зіткнення цінностей».

докладніше...
Номер сторінки: 44
Перейти до сторінки: