Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПСИХОЛОГІЯ

Психологічне здоров’я мігрантів: результати емпіричного дослідження

У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічної адаптації трудових мігрантів України в іншокультурному середовищі. Основними критеріями психологічної адаптації розглядаються стан фізичного здоров’я, психологічне благополуччя, задоволеність міжособистісними стосунками.

докладніше...
Номер сторінки: 244

Копінг-ресурси професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги

У статті розкрито сутність копінг-ресурсів як певних структурних особистісно-поведінкових властивостей, які визначають професійну надійність в умовах екстремальних ситуацій. Розроблено теоретичну та емпіричну модель копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. Викладено результати експериментально-діагностичного аналізу копінг-ресурсів збереження професійного здоров’я представників швидкої та невідкладної медичної допомоги.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Умови та чинники збереження психологічного здоров’я майбутніх педагогів

На основі широкого кола філософських, психологічних джерел автори розглядають концепції психологічного здоров’я та моделі психічно здорової людини. Аналізуючи категорії «психічне», «психологічне» здоров’я, подаються їхні характеристики як наукові поняття та предмет дослідження у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. У статті розглядається застосування конкретних методик для діагностування рівнів емоційного «вигорання» та надаються результати дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 235

Соціальне уявлення студентської молоді про здоров’я: структура та зміст

У статті розглянуто зміст та структуру соціального уявлення студентської молоді про здоров’я, виявлено ядерно-периферійні елементи соціальної репрезентації, уточнено значення соціального уявлення для формування адекватного, зберігаючого ставлення до здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 230

Психічне здоров’я спортсменів як проблема психології здоров’я

У статті здійснено аналіз залежності рівня психічного здоров’я спортсменів від рівня їх спортивної кваліфікації. Використання методики емоційного вигоряння дало змогу отримати дані, що переконують у зростанні ступеня прояву емоційного вигоряння паралельно зі зростанням спортивної кваліфікації спортсменів. Висока нервово-психічна напруга і відповідальність за власні виступи у крупномасштабних змаганнях викликають прояв симптомів емоційного дефіциту, загострення переживань психотравмуючих обставин, психовегетативні та психосоматичні порушення. Підвищення спортивної кваліфікації супроводжується погіршенням психічного здоров’я спортсменів, що негативно впливає і на їхнє соматичне (фізичне) здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 226

Суїцидальні наміри у неповнолітніх як результат депресивних станів

Підлітків характеризує прагнення до пізнання світу і себе, намагання самоствердитися в групі, прагнення суверенітету від дорослих, гостре переживання групової ідентичності, а також ідеалізація життя, пошук ідеалу тощо. Фрустрація цих потреб підлітка провокує в нього різні стресові та депресивні стани, які можуть спричинити кризу втрати сенсу буття, посилити ризик суїциду.

докладніше...
Номер сторінки: 222

Особливості ставлення підлітків до здорового способу життя

У статті розглянуто результати дослідження особливостей ставлення підлітків до здоров’я. Проаналізовано ціннісні пріоритети, уявлення учнів про здоров’я й орієнтацію їхнього особистісного потенціалу на підтримку власного здоров’я та успішний розвиток.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку

У статті уточнено сутність поняття «педагогічні умови». Розкрито підходи до визначення педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Охарактеризовано обрані педагогічні умови. Представлено основні форми і методи роботи з дітьми відповідно до кожної педагогічної умови.

докладніше...
Номер сторінки: 211

Професійна взаємодія працівників органів внутрішніх справ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто результати наукового дослідження впливу гендерних відносин на професійну взаємодію працівників ОВС. Описано методику дослідження. Визначено психологічні чинники взаємодії в гендерній площині.

докладніше...
Номер сторінки: 233

Особливості сприймання музики юнаками з різними акцентуаціями характеру

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей сприймання музики та її впливу на психіку людини. Емпірично досліджено особливості сприйняття музики юнаками з різними акцентуа- ціями характеру. Встановлено особливості зв’язків окремих параметрів сприйняття музики, а саме — лад, ритм, темп та вербальні асоціації. Виявлено те, яким напрямам надають перевагу юнаки з різними акцентуаціями характеру.

докладніше...
Номер сторінки: 210

Про структуру вольової організації особистості

У статті проаналізовано теоретичні погляди стосовно структури вольової сфери особистості, наведено результати емпіричного дослідження особливостей вольової організації особистості студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді

У статті розглядаються особливості впливу системи цінностей та особистісних факторів на самореалізацію студентів в освітньому середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 311

Сучасна політика формування здорового способу життя в Україні

У статті проаналізовано стан здоров’я сучасної молоді, виявлено прогалини нинішньої політики формування здорового способу життя та визначено перспективи розвитку формування здорового способу життя в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 308

Уявлення наречених про ідеальну сім’ю

У статті представлено результати дослідження уявлень наречених про ідеальну сім’ю. Описано відмінності в уявленнях про ідеальну сім’ю у наречених різної статі та наречених у парі. Висвітлено зв’язок соціально!психологічних характеристик осіб, які мають намір вступити у шлюб, та їхніх уявлень про ідеальну сім’ю.

докладніше...
Номер сторінки: 302

Модифікований варіант методики А. Фернема «шкала грошових уявлень та поведінки» (ШГУП)

У цій статті описується процедура адаптації та модифікації україномовного варіанта методики А. Фернема «Шкала грошових уявлень та поведінки» для визначення грошових настановлень особистості. Виділено чотири шкали: «Грошова одержимість», «Влада», «Економність» і «Неадекватна поведінка з грошима», які відображають різне ставлення людини до грошей. Здійснена процедура стандартизації даних та інтерпретація всіх шкал.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Проблеми психодіагностики дітей із затримкою психічного розвитку

В статті на основі онтогенетичного підходу до аналізу психосоматичного та інтелектуального розвитку дітей і підлітків розкриваються основні принципи і напрями психологічної діагностики психічного дизонтогензу.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Вплив емоційного стану педагога на пізнавальну активність студентів

У статті проаналізовано взаємозалежність емоційного стану педагога із задоволенням метапотреб як викладача, так і студента. Виявлено, що метамотивований педагог сприяє пізнавальній діяльності студента, його особистісному росту.

докладніше...
Номер сторінки: 237

Психофізіологічне забезпечення навчальної діяльності в період екзаменаційної сесії

У статті розглядаються процеси адаптації, які зачіпають практично всю психофізіологічну і психомоторну сфери. Навіть враховуючи той факт, що в дослідженнях брали участь молоді люди з кращою за весь період життя здатністю відновлювати витрачену енергію, до кінця сесії відмічено зростаючу втому. Експериментально апробована програма рухової активності в сесійний період. Доцільно на цей період не припиняти рухову активность. Заслуговує уваги варіант навчання без сесій.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Домагання та самоставлення як чинник формування життєвих перспектив студентів під час навчання у ВНЗ

В статті розглядаються особливості взає мозв’язку самоставлення, домагань та їх вплив на формування життєвих перспектив майбутніх фахівців.

докладніше...
Номер сторінки: 220
Перейти до сторінки: