Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Концептуальні аспекти формування інтегрованої документаційної системи управління корпоративного об’єднання ВНЗ

Узагальнено концептуальні аспекти формування інтегрованої комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито найважливіші складові для забезпечення її успішного функціонування, показано взаємозв’язок їх з ефективністю управління вишом та особливості функціонування в умовах укрупнення вищих навчальних закладів України.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 255

Стан практичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону та напрями його вдосконалення в сучасних умовах

У статті аналізується стан практичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону та обґрунтовуються напрями його вдосконалення.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Моніторинг некогнітивних складових якості загальної середньої освіти в США на регіональному рівні

Досліджено особливості отримання та аналізу некогнітивних інформаційних ресурсів під час здійснення моніторингу якості освіти на регіональному рівні в США, категорії таких ресурсів та окреслено шляхи їх використання.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Розвиток післядипломної освіти дефектологів на завершальному етапі переходу до загальної обов’язкової семирічної освіти в Україні

Розглянуто розвиток післядипломної освіти дефектологів в Україні в 1950-х рр. Автор доходить до висновку, що на завершальному етапі переходу загальної обов’язкової семирічної освіти в Україні відбулися позитивні зміни у перепідготовці та підвищенні кваліфікації дефектологів, проте післядипломна освіта потребувала подальшого концептуального й системного вдосконалення.   

докладніше...
Номер сторінки: 59

Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в контексті Болонського процесу

Досліджено шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто використання нанотехнологій і наноматеріалів як один із визначальних чинників наукового, економічного й оборонного розвитку держав.

докладніше...
Номер сторінки: 52

Компетентнісний підхід в процесі модернізації ВНЗ

Проаналізовані поняття «компетентність», «професійна компетентність», «педагогічна компетентність» у психолого-педагогічній літературі. Розглянутий взаємозв’язок професійної підготовки студентів ВНЗ — ВДНЗ і компетентнісного підходу в освітньому процесі філософських проекцій трансферної корпоративної моделі Духовно-навчально-наукового комплексу «Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія — Карпатський університет імені Августина Волошина» (ДННК «УУБА — КаУ»).

докладніше...
Номер сторінки: 43

Зміст і структура компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів

У статті проведено аналіз змісту та структури компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів. Визначено компоненти, які відповідають сформованості компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Лідерство в культурі педагогічного менеджменту

У статті розглядаються проблеми лідерства й закономірності формування лідерського потенціалу в сучасного педагога. Основний акцент робиться на те, що у сучасній соціокультурній ситуації будь-який педагогічний працівник, незалежно від посади й статусу, повинен мати лідерський потенціал щодо формування особистості нового типу: свободної, незалежної, відповідальної.

докладніше...
Номер сторінки: 214

Освіта ХХІ століття: самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейсього інтелектуального простору

У статті досліджено проблеми самовизначення особистості в контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального простору.

докладніше...
Номер сторінки: 206