Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Психологічні основи формування професійного «Я-образу» у студентів

У статті поглиблено уявлення про зміст, сутність, структуру та особливості функціонування професійної свідомості студентів-майбутніх психологів; про етапи та засоби формування професійного «Я-образу» студентів-майбутніх психологів у період навчання у вищому навчальному закладі. Окреслено психологічні властивості особистості як індикатори сформованості професійної свідомості практичних психологів. Показано взаємозв’язки між професійно-психологічним навчанням та рівнем розвитку професійної свідомості майбутніх практичних психологів, обґрунтовано процедури і зміст оптимізації підготовки майбутніх суб’єктів професійної психологічної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 283

Розвиток професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів

У статті проаналізовано засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Описано психологічні засоби, акмеологічні технології, особливості організації самостійної роботи студентів. Подано результати формувального експерименту з проблеми дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Організаційно-методичні аспекти психологічного тренінгу як засобу усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів

У статті розглянуто питання ефективності психологічного тренінгу як засобу усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів. Доведено, що у педагогів після участі у тренінговій програмі спостерігались позитивні трансформації в особистісній сфері, їхньому здоров’ї, почуттях, у взаємостосунках з іншими людьми.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Актуальні регулятиви поведінки студентів у вищих навчальних закладах

У статті здійснено характеристику результатів дослідження актуальних регулятивів поведінки студентів у вищих навчальних закладах, висвітлено значення для студентів моральних, правових норм та етикетних приписів.

докладніше...
Номер сторінки: 269

Особливості поведінки в проблемних ситуаціях у студентській групі

Закономірно, що при взаємодії двох людей виникають конфлікти, які впливають на продуктивність спільної роботи, а, отже, і на результати їхньої діяльності. Стаття присвячена дослідженню стратегії поведінки студентів у конфліктних ситуаціях, можливості корекції їхніх індивідуальних стилів. У системі вищої освіти повинно бути закладено навчання майбутніх фахівців комунікативним навичкам, у тому числі й конфліктної компетентності.

докладніше...
Номер сторінки: 264

Тезаурус життєвої компетентності молоді

У статті пропонується тезаурус життєвої компетентності молоді. Представлено аналіз провідних дослідницьких парадигм та психолого-педагогічних підходів до визначення сутності поняття «життєва компетентність особистості». Здійснено системне вивчення феномена життєвої компетентності. Визначено й описано його структуру.

докладніше...
Номер сторінки: 260

Мотивація досягнення успіху студентів з активною життєвою позицією: сиблінговий аспект

У статті представлені результати вивчення впливу сиблінгової позиції на мотивацію досягнення успіху в студентів. Її основами є рівень самооцінки й тривожності, сила волі, прагнення до успіху й уникнення невдач, готовність до ризику. Виявлені їхні відмінності в «єдиних» і «перших» дітей. По суті встановлено, що мотивація досягнення успіху гармонійніше розвинена в «перших по народженню» студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 255

Самоаналіз у сфері професійного становлення майбутніх педагогів

Статтю присвячено висвітленню проблеми практичної підготовки майбутнього вчителя. Зокрема, основна увага приділяється таким вагомим чинникам, як аналіз, самоаналіз, які впливають на формування майбутнього педагога. Розкрито специфіку самоаналізу, його компоненти. Розглянуто наслідки дослідження професійно та життєво значущих характеристик особистості студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 291

Психологічні чинники виникнення афективної поведінки дитини

У статті розкривається сутність поняття «афект», визначаються основні напрями наукових досліджень цього феномену. Прослідковується важливість правильної і своєчасної кваліфікації афективності, вивчення чинників, що провокують афективність у дітей. Розпочаті спроби виділити й описати причини афективності, що призводять до порушень у системі емоційної регуляції особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 287

Вікові особливості самоставлення схильних до Інтернет - залежності осіб

У статті розкривається сутність поняття «афект», визначаються основні напрями наукових досліджень цього феномену. Прослідковується важливість правильної і своєчасної кваліфікації афективності, вивчення чинників, що провокують афективність у дітей. Розпочаті спроби виділити й описати причини афективності, що призводять до порушень у системі емоційної регуляції особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 282

Проблема агресії молодших школярів на сучасному етапі в теорії та практиці соціальної роботи

У статті здійснено спробу систематизації основних теоретичних положень та узагальнення сучасного практичного досвіду стосовно розуміння агресії й агресивної поведінки молодших школярів.

докладніше...
Номер сторінки: 135

Особливості формування емоційної культури дитини під впливом сімейного середовища

У статті розкрито основні підходи до вивчення впливу спілкування в сім’ї на розвиток емоційної сфери дитини. Науково та практично обґрунтовується твердження про те, що основні моделі поведінки та емоційне реагування дорослої людини мають чіткі риси поведінки значимих в дитинстві людей, а також ранніх емоційних переживань. Всі дитячі емоційні переживання, які більшою мірою виникають під впливом сім’ї, стають важливою частиною емоційного світу дорослої особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 131

Активні методи оцінювання при викладанні психологічних дисциплін

Проаналізовано психологічні особливості процесу оцінювання рівня знань студентів. Запропоновані варіанти активних та інтерактивних методів оцінювання знань: інтелект-карти, модифікація методу спостереження, метод кросворду, командна вікторина, письмова робота із взаємним рецензуванням, «Броунівський рух», «Бінго»

докладніше...
Номер сторінки: 119

Способы выявления и диагностики деструктивных форм общения подростков

Рассматриваются понятие «деструктивное общение» и теоретические предпосылки его исследования. Анализируются психодиагностические инструменты, направленные на выявление видов деструктивного общения. Актуальностью исследования является необходимость гармонизации общения подрастающего поколения на ранних этапах формирования модели межличностного взаимодействия. Поэтому ставится задача по раннему выявлению деструктивных форм общения у подростков и разработке диагностической методики.

докладніше...
Номер сторінки: 210

Гештальт - терапія як фактор морального розвитку особливості школяра

У статті розглянуто основоположні засади гештальт-терапії Ф. Перлза. Висвітлено мету корекції, позицію психолога, вимоги й очікування від клієнта, механізми порушення процесу саморегуляції. Окреслено рівні неврозу та основні технічні прийоми в гештальт-терапії Ф. Перлза. Гештальт-терапію репрезентовано як фактор морального розвитку особистості школяра.

докладніше...
Автори: Ольга Осика
Номер сторінки: 200

Проблема виховання учнівської молоді творчих неформальних об’єднань в умовах гуманізації суспільства

У статті розглядаються проблеми виховання учнівської молоді творчих неформальних об’єднань. Виокремлюються основні аспекти, якими представлені сучасні тенденції роботи з неформальною молоддю. Визначаються основні методичні умови, принципи, підходи до її виховання. Встановлено, що основний спосіб роботи з творчими неформальними об’єднаннями полягає у соціально-педагогічній діяльності щодо створення соціально-виховного, творчого середовища, який базований на вікових потребах молодої людини у спілкуванні, самоствердженні та самореалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 195

Особливості розвитку професійних якостей майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу

У статті представлені різні підходи до визначення поняття «професійно важливі якості». Розглянуто підходи вчених до визначення структурних компонентів професійно важливих якостей педагога; подано аналіз класифікацій цих якостей.

докладніше...
Номер сторінки: 191

Консультирование педагогов и родителей по организации взаимодействия с детьми 2–3 лет в продуктивных видах деятельности

В статье рассматриваются две модели взаимодействия взрослого с ребёнком, направленного на развитие продуктивного целеполагания как основного новообразования раннего возраста. Показано, что наиболее эффективной для возникновения этой высшей психической функции у детей 2–3 лет является ситуация совместной деятельности, в которой одновременно соприсутствуют следующие компоненты: собственные предметные действия ребёнка; организация взрослым обозначения ребёнком полученного им результата; положительная оценка взрослым продукта детской деятельности и самого ребёнка; создание взрослым эмоциональной привлекательности достигнутого результата. Предлагается достаточно эффективная методика организации совместной деятельности взрослого с детьми 2–3 лет, целью которой является развитие продуктивного целеполагания.

докладніше...
Автори: Диана Синюк
Номер сторінки: 186

Психологічні детермінанти формування основ ціннісної системи дітей старшого дошкільного віку

Піддано аналізу різні теоретико-методологічні підходи до формування ціннісної системи дошкільників, які презентовані у науково – методичній літературі. Обґрунтовується необхідність виховання початків альтруїзму в дітей старшого дошкільного віку.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Духовне виховання як чинник становлення особистості молодшого школяра

У статті розкривається зміст поняття «духовність», а також розглядаються важливі аспекти проблеми формування духовності. На підставі результатів експериментального дослідження описуються особливості типових відповідних уявлень молодших школярів. Обґрунтовується значення духовного виховання у становленні особистості дитини цього віку.

докладніше...
Номер сторінки: 177
Перейти до сторінки: