Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Елементи педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виховні інновації в процесі формування особистості студента — майбутнього сім’янина

Автор розглядає елементи педагогічної спадщини В.Сухомлинського як виховні інновації дошлюбної підготовки студентської молоді. Проаналізовано виховні інновації як цілеспрямований процес змін, що зумовлюють модифікацію мети, змісту, форм, методів виховання майбутнього сім’янина в умовах гуманізації суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції

У статті розкрито сутнісно-змістові характеристики суб’єктності як складової професійної позиції майбутнього вчителя. Встановлено, що суб’єктність учителя як інтегральна професійно важлива якість особистості виявляється у прагненні до самовизначення, самодетермінації, саморегуляції та самовдосконалення у професійно-педагогічній діяльності. Уточнено поняття суб’єктності майбутнього вчителя з урахуванням особливостей реалізації його суб’єктної активності в умовах навчально-професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 169

Проблеми і перспективи післядипломної освіти психологів у контексті Болонського процесу

У роботі представлено результати роботи автора над проблемою фахової післядипломної освіти психологів. Означений процес фахової підготовки поданий з огляду на положення Болонської декларації. Розкрито сутність завдань, змісту та специфіку підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної освіти. Проаналізовано перспективи та шляхи розвитку і формування післядипломної освіти психологів.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Модель особистісного досвіду психолога

В даній статті сформульовані складові особистості досвіду психолога; охарактеризовані виокремленні нами компоненти, а саме: ціннісний досвід, досвід рефлексії, операціональний досвід, досвід спілкування та психологічної взаємодії.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Формування соціально-психологічних характеристик майбутнього фахівця методом проблемного навчання у вищому навчальному закладі

У статті розглядаються питання формування соціально-психологічних характеристик майбутнього фахівця методом проблемного навчання у вищому навчальному закладі. Мова йде про перебудову вищої професійної освіти, про необхідність використання таких інтерактивних форм і методів навчання, які б активізували комунікативну, пізнавальну і творчу діяльність студентів, забезпечували формування знань та умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 153

Розвиток духовних цінностей студентів у ході вивчення дисциплін гуманітарного циклу: результати експериментального дослідження

У статті здійснено узагальнення результатів формувального експерименту щодо розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу.

докладніше...
Номер сторінки: 149

До проблеми дослідження комунікативної діяльності вчителя, як фактора його самореалізації в умовах гуманістично орієнтованої освіти

У статті викладено концептуально-методологічні засади дослідження комунікативної діяльності вчителя в умовах гуманістично орієнтованої освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Готовність молодих науковців до науково - дослідної роботи

В статті розглядаються підходи до оцінки рівня готовності молодих науковців щодо здійснення науково-дослідної роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Роль світоглядних позицій у формуванні емоційної культури майбутніх вихователів

У статті розглядається проблема взаємозв’язку емоційної культури майбутнього вихователя та його світоглядних позицій, їх значення в професійній готовності студента. Уточнено зміст поняття “емоційна культура”, визначено складові компоненти емоційної культури. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми емоційної культури.

докладніше...
Номер сторінки: 136

Психологічний аспект соціалізації особистості в колективі в умовах гуманізації суспільства

У статті викладено погляди на проблему соціалізації особистості в колективі. На історичному та сучасному матеріалі досліджено проблему використання психологічних засад у процесі формування особистості учня початкових класів. Подано аналіз базових понять та узагальнення відповідних теоретичних положень. Окреслено перспективи удосконалення процесу виховання в майбутньому.

докладніше...
Номер сторінки: 131