Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Використання системно - динамічної моделі мотивації досягнення в спортивній діяльності

У статті розглянуто системно-динамічну модель мотивації досягнення М. Ш. Магомет-Емінова, використання її в індивідуальній спортивній діяльності та сучасному спортивному процесі. Висвітлено структуру та механізми функціонування мотивації ініціації й селекції, психологічні особливості системно-динамічної моделі мотивації досягнення. Виокремлено ключові детермінанти мотивації ініціації та селекції.

докладніше...
Номер сторінки: 485

Зміст підготовки бакалаврів фізичного виховання у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту України

Стаття присвячена теоретико-методичному обґрунтуванню змісту професійної підготовки фахівців з фізичного виховання на сучасному етапі трансформації вищої освіти України. Проаналізовано навчальні плани за напрямом підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт» спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Львівського державного університету фізичної культури, Харківської державної академії фізичної культури, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та Національного університету фізичного виховання і спорту України.

докладніше...
Номер сторінки: 480

Формування етновалеологічної компетентності майбутніх учителів засобами українського фольклору

У статті на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність і структурні компоненти етновалеологічної компетентності студентів педагогічних університетів. Запропоновано ідею доцільності популяризації та використання етнопедагогічного досвіду українців як умови формування етновалеологічної компетентності майбутніх учителів. Актуалізовано найбільш яскраві приклади узагальненого в українському фольклорі виховного досвіду народу щодо формування здорового способу життя особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 475

Особливості організації розвивальної роботи під час особистіснопрофесійного зростання педагога

У статті автор представляє основні методи роботи та форми впливу на процес особистісно-професійного зростання педагога, визначено рефлексивні одиниці корекційно-розвивальної роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 468

Монопредметна технологія як ядро гнучких педагогічних технологій навчання

Статтю присвячено осмисленню історичного досвіду впровадження гнучких педагогічних технологій навчання в практику роботи вищих навчальних закладів. Розглянуто витоки і передумови виникнення блоково-пакетної технології, а також особливості монопредметної технології як ядра гнучких педагогічних технологій.

докладніше...
Номер сторінки: 463

Профорієнтація через навчальний предмет

У статті розглядається проблема впровадження педагогічних прийомів профорієнтаційного напряму в практику вчителів-предметників. Розроблені інструментарії профорієнтаційного характеру. Автор подає рекомендації, які можуть бути використані у межах викладання різних шкільних дисциплін.

докладніше...
Номер сторінки: 459

Освітньо - педагогічна діяльність філантропів Німеччини (XVIII ст.)

У статті проаналізовано освітньо-педагогічну діяльність педагогів-філантропів Німеччини ХVIII ст., їх основні педагогічні ідеї, навчально-виховний процес у філантропічних навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 455

Методологія вітчизняної педагогіки ІІ половини ХХ століття як філософське, соціально - педагогічне підґрунтя комунікативної діяльності вчителя

Висвітлюються результати теоретичного вивчення проблеми розвитку професійної комунікативної діяльності учителя загальноосвітньої школи в історичній ретроспективі.

докладніше...
Номер сторінки: 450

Концептуальні засади управління навчальною діяльністю студентів в умовах гуманізації освіти

У статті розглянуто проблему ефективної організації навчального процесу у вищому навчальному закладі в умовах гуманізації освіти. Обґрунтовано використання кібернетичного підходу до процесу навчання як необхідної складової в системі підвищення рівня якості професійної підготовки студентів. Концептуальні засади управління навчальною діяльністю розкриваються з використанням функціонального і структурного підходів.

докладніше...
Номер сторінки: 446

Принцип синархії у педагогічній діяльності і його вплив на формування особистості студента

Стаття Косміної В. Л. «Принцип синархії у педагогічній діяльності і його вплив на формування особистості студента» має за мету розглянути першочергові завдання освіти і виховання їх вплив на процеси формування особистості студента. Діалектична цінність освіти і виховання, їх взаємодія і взаємозв’язок, як протилежності педагогічного процесу. Орієнтація теорії і практики становлення особистості на врахування діалектичної поперемінності та поперемінної підпорядкованості освіти і виховання у процесі цілеспрямованого впливу на особистість.

докладніше...
Номер сторінки: 259

Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з різновіковими групами дітей

У статті здійснено аналіз теоретико-методичних підходів до професійно-педагогічної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ, висвітлені особливості підготовки студентів до роботи з різновіковими групами; розкриті особливості організації інтерактивного навчання у ході підготовки майбутніх фахівців.

докладніше...
Номер сторінки: 255

Підвищення ефективності розвитку обдарованості школярів у процесі навчально - виховної діяльності шляхом впровадження психолого - педагогічних інноваційних технологій

У статті міститься інформація про принципи і шляхи розвитку обдарованості школярів в процесі навчально-виховної діяльності шляхом впровадження психолого-педагогічних інноваційних технологій. Серед шляхів формування творчої активності слід відзначити пошуки вчителем дієвих стимулів для активізації творчості учнів, диференційований та індивідуальний підхід, заохочення обдарованих учнів до творчого пошуку.

докладніше...
Номер сторінки: 251

Розвиток шкіл Цинцендорфа на сучасному етапі

У статті досліджується зміст навчально-виховного процесу у загальноосвітніх школах, заснованих Братською громадою Цинцендорфа у Німеччині, на сучасному етапі, а також відзначаються позитивні аспекти педагогічної концепції Н.-Л. Цинцендорфа та можливості впровадження її положень у наш час.

докладніше...
Номер сторінки: 247

Емпіричне дослідження розуміння старшокласниками літературних творів у процесі шкільного навчання

В статті виокремлено аспекти розуміння особистістю літературного твору, описано та охарактеризовано отримані нами в експериментальному дослідженні результати, які відповідають виділеним аспектам розуміння літературного твору старшокласниками.

докладніше...
Номер сторінки: 240

Інноваційні підходи до виховання школярів в умовах загальної середньої освіти

У статті розкривається сутність та значення інноваційних підходів до виховання школярів в умовах загальної середньої освіти, визначаються складові інноваційного процесу та аналізуються ознаки інноваційного виховного середовища.

докладніше...
Номер сторінки: 237

Особливості організації діалогічної взаємодії на уроках в сучасній школі

В статті описано три розуміння діалогу учнів з вчителем з огляду на аналіз психологічної літератури та виокремлено такі особистісні риси вчителів, що найбільшою мірою сприятимуть організації вчителем ефективної діалогічної взаємодії школярів в навчальному процесі

докладніше...
Номер сторінки: 231

Інноваційні технології навчання в сучасній школі

В статті дається визначення поняття “інновація”, „інноваційні педагогічні технології”. Розкриваються основні методологічні вимоги, яким повинна відповідати педагогічна технологія. Аналізуються основні групи інноваційних педагогічних технологій, які підвищують якість підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів

докладніше...
Номер сторінки: 226

Використання ігрового методу в методиці формування творчої самостійності при вивченні технічних дисциплін

Розглянуто доцільність використання ділової гри в процесі формування творчої самостійності студентів; розроблено сценарій ділової гри при вивченні дисципліни «Технологічне оснащення»; запропоновано критерії оцінки рівня сформованості творчої самостійності.

докладніше...
Номер сторінки: 222

Зміни критеріальних показників компетентності у сфері «здоров’я - освіти» учасників експерименту студентів середніх спеціальних навчальних закладів

В результаті дисертційного дослідження визначені критеіальні показники компетентності в галузі освіти-здоров'я людини: ціннісні орієнтації; потреби у фізичній активності.

докладніше...
Номер сторінки: 218

Інтегрований підхід до узагальнення екологічних та економічних знань студентів під час викладання спецкурсу «Раціональне природокористування»

В статті розкрито інтегрований підхід до еколого-економічної освіти студентів під час викладання спецкурсу «Раціональне природокористування». Визначено мету та завдання спецкурсу. На конкретних прикладах навчальної дисципліни продемонстровано, що підвищити рівень професійної компетентності студентів можна за допомогою встановлення інтегративних зв'язків змісту курсу зі змістом природничих та економічних дисциплін.

докладніше...
Номер сторінки: 211
Перейти до сторінки: