Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ

Соціально-психологічні відмінності молоді з різним рівнем досвіду участі в масових політичних заходах

У статті проаналізовано та узагальнено соціально-психологічні особливості молоді з різним досвідом участі в масових політичних заходах. Зроблено акцент на емоційному компоненті участі, завдяки якому особистість учасника має змогу полегшити навантаження на психіку.

докладніше...
Номер сторінки: 65

Участь громадян України у роботі виборчих комісій під час виборів до Верховної Ради України

Проаналізовано особливості процесу створення та діяльності окружних і дільничних виборчих комісій упродовж усіх парламентських електоральних циклів (1994, 1998, 2002, 2006, 2007 та 2012 рр.). Акцентовано увагу на законодавчій базі, що регулює електоральну участь громадян на цьому етапі виборів до Верховної Ради України.

докладніше...
Номер сторінки: 60

Суспільно-політична згода як соціальний феномен та її роль: основні складові

У статті обґрунтовується нетотожність суміжних понять — політична згода, консенсус, ідеологічний плюралізм, ідеологічна конвергенція. Аналізується феномен суспільно-політичної згоди як відсутності конфронтації, а також спосіб консолідації суспільства на плюралістичній основі при вирішенні його найважливіших проблем.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України

У статті розглядаються особливості соціальної політики України в умовах глобалізаційних процесів, можливості застосування політичного маркетингу в розвитку української держави. Проаналізовано поняття: соціальна політика, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій залежно від моделей демократизації.

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 67

Соціологічні опитування як технологія політичного маніпулювання

У статті проаналізовано маніпуляцію суспільною свідомістю під час виборчої компанії за допомогою соціологічних опитувань. Розглянуто способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів соціології на прикладі українських виборів.

докладніше...
Номер сторінки: 120

Інституційне забезпечення політики національної безпеки в гуманітарній сфері

У статті здійснюється аналіз інституційного забезпечення політики національної безпеки в гуманітарній сфері. Зазначається, що важливу роль у реалізації політики національної безпеки у гуманітарній сфері повинні відігравати інституції громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на здійснення громадського контролю щодо системи забезпечення національної безпеки.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Інформаційно – комунікаційні аспекти політичних технологій маніпулювання свідомістю

У статті аналізуються інформаційно – комунікаційні аспекти політично вмотивованої маніпуляції суспільною свідомістю. Розглянуті способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації та «благодійницьких» патрон – клієнтських відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 108

Особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика перед виборами

У статті розглядаються особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика при підготовці до виборів. Наведена модельсхема лідерських якостей політика і таким чином визначено, наскільки необхідно важливими є ці складові при впливі на аудиторію. Аналізується сучасне бачення людей у виборі майбутнього політика і показано інтроформаційний підхід та проектно-орієнтовані управління процесу підготовки політика.

докладніше...
Автори: Ольга Рак
Номер сторінки: 103

Влада крізь призму дискурсу політичної антропології

У статті представлений аналіз соціопсихологічних особливостей влади у контексті розгляду дискурсу політичної антропології. Висвітлюється специфіка дослідження «людського виміру» влади на основі визначення базових характеристик соціопсихологічної природи владного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Сучасні тенденції маркетизації політичного процесу

Досліджуються сучасні тенденції маркетизациії політичного процесу. Доводиться, що маркетинг є не тільки сучасним засобом проведення виборів, а й «постійною технологією» політики. Показано, що, з одного боку, низька політична активність спонукає політичні партії вдаватися до технологій політичного маркетингу, а з другого боку, саме в результаті маркетингового підходу до виборчого процесу кількість людей, які беруть участь у виборах постійно зменшується.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Кризовий синдром модернізації : нова версія

У статті розкрито еволюцію поняття «кризовий синдром модернізації» та проаналізовано деякі методологічні проблеми його використання. Надано авторську версію «кризового синдрому модернізації», яка дозволяє розрізнювати кризи – причини модернізації, та кризи, що виникають внаслідок її проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 133

Прогностичне бачення організаційної єволюції управління Україною

У статті пропонується прогностичне бачення розвитку організаційного потенціалу управлінської системи України, що особливо актуально саме сьогодні, оскільки вона вирішує для себе історичне завдання – створення такої системи на основі найбільш науково достовірних характеристик загальноцивілізаційного розвитку соціального управління у сучасному світі.

докладніше...
Номер сторінки: 127

Виборча інженерія та її вплив на політичний ринок

У даному дослідженні розглядається поняття виборчої інженерії, як одного із засобів політичного маркетингу, та її вплив на політикум. Проаналізовано основні методи виборчої інженерії, що сьогодні використовуються в політичному менеджменті.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Використання інтернет - ресурсів у російських політтехнологіях

Розглянуто політичні комунікації партій, представлених у Державній думі Росії, за допомогою Інтернет – ресурсів досліджено особисту активність політичних діячів у соціальних мережах, проаналізовано взаємозалежність використання соціальних мереж у політичній комунікації та популярності політика та порівняно особливості спілкування у web!мережі українських та російських політиків.

докладніше...
Номер сторінки: 213

Дослідження політичної комунікації польських партій у соціальній мережі facebook

Проаналізовано досвід використання соціальних мереж польськими політичними партіями, представлених у парламенті, особливості функціонування груп у соціальних мережах, вироблено практичні рекомендацій і теоретичні узагальнення цього питання.

докладніше...
Номер сторінки: 208

До проблеми про теоретико - методологічні засади дослідження електорального політичного маркетингу

У даній статті розглядаються теоретико – методологічні проблеми електорального політичного маркетингу як напрямку у сфері політичних наук.

докладніше...
Номер сторінки: 204

Адаптаційні технології політичного маркетингу як методи зниження трансакційних витрат політичного товару

У статті аналізується концепт «ціна» політичного товару як інструменту маркетинг – мікс. Розкриваються особливості адаптаційних технологій політичного маркетингу як методів зниження вартості політичного товару.

докладніше...
Номер сторінки: 197

Ціннісно-нормативні детермінанти ефективності легітимаційних технологій

Розкривається роль цінностей та норм у процесі легітимації політичної влади. Визначається, що ефективність легітимаційних технологій залежить від урахування тих цінностей і норм, які мають першорядну значущість для більшості суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 172

Роль аналітичних недержавних політологічних центрів України в розвитку політичної науки

Досліджено сучасний стан та проблеми розвитку аналітичних недержавних політологічних центрів України, вивчена їх роль у розвитку політичної науки. Висвітлені сфери досліджень, особливості діяльності аналітичних центрів в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 347
Перейти до сторінки: