Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: РЕЦЕНЗІЇ

Монографію: Палінчак М. М. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичному суспільстві на прикладі країн Центральної Європи

Проблема взаємовідносин держави і церкви, їх становлення є однією з найважливіших для політології, релігієзнавства, психології, соціології. Така проблематика знаходиться в центрі уваги науковців, тому що людство прагне осягнути власне майбутнє у духовному аспекті, усвідомити перспективи подальшого руху. 

докладніше...
Номер сторінки: 263

«ВИБОРИ ЯК НАУКА»

Аналіз структури посібника показує, що хоча книга присвячена політичним партіям як основним суб’єктам виборчої кампанії у ній також багато уваги приділено організації виборчої кампанії й у мажоритарних округах.

докладніше...
Номер сторінки: 261

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: Луцишин Г. І. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу: монографія / Галина Луцишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 364 c.

Після проголошення незалежності перед українською елітою постала проблема національної консолідації як запоруки існування державності у довготривалій перспективі. На жаль, процес національної консолідації в Україні так і не набув системного та цілісного характеру, а є лише фрагментарним та ситуативним. Враховуючи низький рівень національної консолідації в Україні, перед політичною наукою постає завдання поглибленого вивчення цього питання та розроблення нових теоретичних підходів.

докладніше...
Номер сторінки: 259

Рецензія на монографію В. Т. Циби «Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід». — К. : Університет «Україна», 2011. — 359 с.

Нині соціальна психологія, як і загальна психологія, базуються на багатьох розрізнених парадигмах і очікують нових ідей і методологічних засобів, які могли б служити засадами теоретичної соціальної психології, а також теоретичної загальної психології. Обранням для цієї мети методології системного підходу служить таким засобом, хоча спроби використання системного підходу вже були раніше. Це дало змогу авторові не тільки по – новому структурувати матеріал соціальної психології, але і зробити низку важливих висновків, збагативши теорію соціальної психології.

докладніше...
Номер сторінки: 334

Рецензія на книгу: Холай Х. Возвращение гиганта в глобализированном мире. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. — 2011, 406 str.

Среди сотен политологических, экономических, философских книг, которые можно прочитать или нет, теряются книги особого значения для современного мира. Хаос окружающего нас мира, в национальном и глобальном значении, приводит к тому, что его глубокая оценка и особенно способность уловить тренды развития и видения не только осложнены, но часто бывают невозможными. 

докладніше...
Номер сторінки: 332

Рецензія на монографію: Агарков О. А. Соціально - політичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / за науковою ред. проф. В. М. Бебика. — Запоріжжя : Просвіта, 2011. — 316 с.

На сучасному етапі національного державотворчого процесу в Україні закономірно і планомірно зростає потреба в наданні реального значення загальновизнаним у світі демократичним цінностям та ідеалам. Проте розбудова України як демократичної, соціальної та правової держави буде ефективною й результативною лише за умови належного теоретичного забезпечення відповідних державотворчих і правотворчих процесів і явищ.  

докладніше...
Номер сторінки: 326

Рецензія на підручник: Варзар І. М. Політична етнологія. Пропедевтичний курс. Авторський підручник. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. — 354 с.

За сюжетним визначенням, це — не «чистий» науковий трактат, а підручник, що підсумовує сорокарічну працю автора із засадування та викладання в українській вищій школі нової соціальногуманітарної науки — політичної етнології.

докладніше...
Номер сторінки: 323

Рецензія на монографію: Лендьел М. О. «Місцева демократія у країнах Центральної та Східної Європи». — Ужгород : Мистецька лінія, 2011.

Крах тоталітаризму в Центральній Європі (або «посттоталітаризму», за висловом В. Гавела) сколихнув не тільки самі суспільства, які стали на шлях демократії, але й наукові кола, які почали теоретизування над питанням хвиль демократизації, та відповідності подій 1989 року в ЦСЄ ним, вписуванням центральноєвропейського досвіду в транзитологічні концепції, розроблені на матеріалі Південної Європи та Латинської Америки

докладніше...
Номер сторінки: 179

Рецензія на монографію: Дистанційна освіта як невід’ємна складова майбутнього. Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно - аналітичні матеріали) / за ред. П. М. Таланчука. — К. : Університет «Україна», 2010. — 470 с.

У XXI ст. знання уже не додаються, як раніше, а помножуються. Якщо раніше між великими відкриттями проходили століття, то зараз це десятиліття, а то й декілька років. Все більша кількість людей відчуває потребу здобувати другу, третю освіту. Чим більше знань — тим більше можливостей не тільки фінансово себе забезпечити, але й змогти віднайти «роботу по серцю» та самореалізуватися. докладніше...
Номер сторінки: 286

Рецензія на монографію: Куйбіда В. С., Заєць І. Я. Ґенеза територіальної організації України: конституційно - правові аспекти. — Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2010. — 480 с.

Проаналізовано основні положення монографії «Ґенеза територіальної організації України: конституційно!правові аспекти». Автор констатує та доводить концептуальність, комплексність і фундаментальність наукової роботи. Розглядає правові висновки, наведені в монографії, зокрема висновки щодо ґенези та правового регулювання територіальної організації України, шляхів реформування адміністративно – територіального устрою держави.

докладніше...
Номер сторінки: 281