Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Мислити раціонально, діяти як переможці. Втілення ідей М. Міхновського в державотворення сучасної України

У статті акцентовано увагу на актуальності творчої спадщини Миколи Міхновського для нинішнього покоління українців, висловлена думка про необхідність адаптувати основи його націоналізму до теорії сучасної національної демократії. Обґрунтовано чинники, що впливали на формування світогляду М. Міхновського. Розвінчано міф про наявність фашистського начала у виразі «Україна для українців», проголошеного М. Міхновським з метою привернути увагу світової спільноти до України та української проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 10

Теорії та методологічні підходи до дослідження влади та владних рішень у ХХ ст.

У статті розглянуто сучасне розуміння влади, зроблено аналіз до розуміння поняття «владне рішення». Визначені головні ознаки прийняття владного рішення: прийняття його органами державної влади, спрямованість на колективну волю, системність рішень, вплив на всю систему суспільних відносин. Опираючись на теорію Дж. Гавенти, проаналізовано особливості владного рішення у трьох вимірах влади: відкритому, прихованому та невидимому.

докладніше...
Номер сторінки: 13

Великий скіф ГОМЕР і ЛАТИНЯНИН ВЕРГІЛІЙ: наслідування чи плагіат?

У статті доводиться, що «батько літератури» Гомер був скіфом. Латинянин Вергілій запозичив текст «Енеїди» у Гомера. Міф про те, що Гомер був греком, створили латинські історики під час протистояння Священної Римської імперії Османській імперії. 

докладніше...
Номер сторінки: 8

Великий скіф Геродот

В статті доводиться, що «батько історії» Геродот був скіфом. Міф про те, що Геродот був греком, створили історики під час протистояння Священної римської імперії з Османською імперією.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Суспільно – політичне становище українців на Волині у другій речі посполитій (на основі доповідей воєводи за 1939 рік)

В Архіві Нових Актів збереглися звіти волинських воєвод щодо міжвоєнного періоду XX століття, в яких влада здійснювала оцінку соціально – політичної і національної ситуації. У зв’язку з тим, що 1939 рік є трагічним періодом в історії Польщі та Волині, було навмисно обрано звіти, що стосуються саме цього періоду з метою висвітлення становища українського населення, яке проживало на той час в межах східного кордону з Річчю Посполитою, а також ставлення влади до українців. Попри непевну документацію, загалом можна стверджувати, що взаємини складалися цілком коректно. За винятком звіту за січень, суспільно – політичну та національну ситуацію слід визнати доволі прийнятною.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Світовий конгрес українців та українська національна меншина Румунії

У статті розкрито діяльність Світового конгресу українців щодо підтримки української національної меншини Румунії в контексті оцінки внутрішньополітичного становища в Україні та підтримки нею своєї меншини у Румунії.

докладніше...
Номер сторінки: 23

Ліван - давньослов янський регіон лісової промисловості та торгівлі

На основі біблійних, літературних, історичних та картографічних джерел розкривається дійсне місце розташування Лівану, його столиці Сарпіна і міста Бібла, а також встановлюється належність цієї місцевості до території Стародавньої Русі та України як давньослов’янського регіону лісової промисловості та торгівлі.

докладніше...
Номер сторінки: 20

Історична наука: бар’єри на шляху розвитку та шляхи їх подолання

У статті аналізуються причини невизнання вітчизняною академічною історіографією результатів досліджень, проведених окремими науковцями та істориками-аматорами. Розглядаються можливі шляхи розвитку історичної науки.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 15

Антична філософія України: Анахарсій, Аристокл, Аристотель

У статті доводиться, що так звана «грецька філософія», насправді, є античною філософією скіфів аріїв. А провідні античні філософи Анахарсій, Аристокл і Аристотель були скіфами.

докладніше...
Номер сторінки: 9

Громадянська позиція чи провінційно - плебейський постмодернізм?!

Охарактеризовано ключові засади діяльності засобів масової інформації та проблеми функціонування української мови в Україні. Розкрито сутність провінційноплебейського пост модернізму, окреслено структуру громадянської позиції журналістів.

докладніше...
Номер сторінки: 18

Європеєць - в Україні. Українець - в Європі.

В статті з позицій об’єктивізму та історизму автор зупиняється на окремих сторінках життєпису видатного українського економіста, піонера кооперативного руху, відомого політичного діяча Миколи Івановича Зібера, його світогляду, наукової діяльності, причетності до творення лівого руху на українському грунті.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 14

БОГДАН ЧИН ГІЗ ХАН: ТРИЗУБ ВЕЛИКОГО АРІЯ

В статті розглядається неканонічна версія походження хана Богдана Чин Гіз Хана, зв’язок його династії з прадавніми божествен ними династіями та скіфами.

докладніше...
Номер сторінки: 7

Українська етнічна група в умовах багатокультурності Канади

Стаття присвячена місцю української етнічної групи серед інших общин сучасної багатомовної Канади. Розглядається проблема збереження, розвитку та передачі української мови як спадщинної наступним поколінням іммігрантів із часів першого поселення українців у Канаді та до сучасності. Проаналізовано причини, через які володіння спадщинною мовою не є тотожним національній самоідентифікації.

докладніше...
Номер сторінки: 38

Особливості вияву чужинства в основних політико правових концепціях Нового часу

Доведено, що побудова системи політичних відносин ліберального змісту, яка ґрунтується на рівності, природних правах та пошуку меж свободи, вимагає правового регулювання відносин між багатьма індивідами, що передує їх суб’єктному самовияву. Визначено особливості вияву чужинства в основних політико!правових концепціях Нового часу — Н. Макіавеллі, Т. Гоббса і Дж. Локка, представників Просвітництва, І. Канта та Г. Ф. В. Гегеля.

докладніше...
Номер сторінки: 32

Етногенетичні процеси на Західному Поліссі і Західній Волині (скорочено — Західнополісько - Волинський регіон) із Середньолатенського періоду по раннє Середньовіччя

У статті розглядаються різні типи етногенетичних процесів, унаслідок яких були створені етнокультурні спільноти та відбувались інші етнотворчі процеси в Західнополісько!волинському регіоні із середньолатенського періоду по Раннє Середньовіччя. 

докладніше...
Номер сторінки: 24

Про дві домінуючі антагоністичні національні ідеї в Україні

Ця стаття є розмірковуванням щодо суперечностей антагоністичних політичних сил в Україні та щодо інформаційної війни між прихильниками двох антагоністичних національних ідей — І. національно – демократичної й ІІ. космополітично – олігархічної, перша з яких підтримується проукраїнськими патріотичними силами, а друга — переважно зрусифікованими українськими й проросійськими політичними силами.

докладніше...
Номер сторінки: 20

Про невідому цивілізацію та затишну гавань офіціозної історії

У статті автор висловлює свій погляд на причину кризи, в якій перебуває вітчизняна історіографія. Наводяться окремі приклади зроблених ученими висновків стосовно давності української мови та суттєвого внеску прапредків сучасних українців у формування і розвиток цивілізації.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 17

Як і чому з Великої Романії зробили «Візантію», а з провінційної Роми — «Великий Рим»

У статті розглядаються геополітичні причини фальсифікації історії Великої Романії (Великого Риму), яку ідеологи Священної Римської імперії германської нації перейменували у XVI ст. н.е. на Східну Римську імперію — Візантію. Водночас німецькі історики возвеличили провінційну італійську Рому, назвавши її столицею Великого Риму і так званої Західної Римської імперії, яку проголосили колискою так званої греко римської цивілізації.

докладніше...
Номер сторінки: 8

Древня історія і картографія України

В статье, опираясь на Библию и публикации в научных источниках и средствах массовой информации, авторы исследуют проблемы древней истории и картографии Украины; анализируют различные точки зрения относительно картографического наследия и реальных исторических событий, нашедших отражение в Библии и в огромном количестве артефактов, оставивших свои зримые следы на всей территории Украины.

докладніше...
Номер сторінки: 22
Перейти до сторінки: