Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА ПСИХОЛОГІЯ

Формування здоров’язбережувальних компетенцій у молодших школярів: ґендерний підхід

У статті висвітлено теоретико-методологічні аспекти культури здоров’я молодших школярів у контексті ґендерної парадигми. Проаналізовано зміст та напрями ґендерної соціалізації у молодшому шкільному віці. Обґрунтовано важливість врахування ґендерного підходу у формуванні здоров’язбережувальних компетенцій учнів та учениць початкової школи.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Симптоматика переживань кризи 13 років дівчатками

Симптоматика переживань кризи 13 років — це позитивні і негативні симптоми (всього — 34) зі своєю специфікою (типові, супутні, фонові), що даєзмогу встановити місце особистості у віковому розвитку. Необхідна умова диференційованого підходу до неї: активізація позитивної симптоматики, а не локалізація негативної. Для прикладу розглядається динаміка окремих симптомів, зокрема домагання ролі дорослого, прагнення до самостійності, дратівливість. Аргументується позиція про двофазовий перебіг перехідного періоду з умовною назвою «криза 13 років», який в часі співвідноситься більше з 11–14 роками (у хлопчиків — з 12–15 роками) і є закономірністю вікового розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 147

Результати емпіричного дослідження особливостей тендерної ідентичності дівчат - підлітків

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження особливостей розвитку гендерної ідентичності дівчат-підлітків в умовах загальноосвітніх шкіл і шкіл-інтернатів. Обґрунтовано якісні та кількісні показники розвитку гендерної ідентичності дівчат підліткового віку.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Особливості емоційних станів у вагітних жінок

Теоретичний аналіз представленого матеріалу побудований на розгляді стану вагітності жінки як макростресору. Емпірико-діагностичний аспект вивчення проблеми стосується конкретизації проявів емоційних станів вагітних жінок залежно від інтерпретаційного контексту соціально-психологічних (задоволеність шлюбом, вік, місце проживання) та клініко-анамнестичних факторів (порядок пологів та обтяжений анамнестичний діагноз).

докладніше...
Номер сторінки: 137

Мотиви вступу до шлюбу у сучасної молоді

У статті розглянуті теоретичні аспекти проблеми мотиваційної сфери особистості. Також висвітлені проблеми цінностей і ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Аналіз проведений на матеріалі активно обговорюваної в теперішній час роблеми мотивів вступу до шлюбу у сучасної молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 132

ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОЇ І ЖІНОЧОЇ ГОМОГЕНДЕРНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Чоловіки та жінки із гомогендерною сексуальною орієнтацією живуть у суспільстві, що в своїй основі має гетеросексуальну культуру, тому вони починають відчувати себе часткою меншості. Самокорекція власної сексуальності через заперечення своїх потреб негативно позначається на психіці індивіда, оскільки переживається ним як стрес. Здатність самоідентифікації в якості особи із гомогендерною сексуальною орієнтацією, а також готовність прийняти свої сексуальні особливості мають величезне значення для нормальної психологічної регуляції, формування комфортної сексуальної ідентичності та побудови гармонійних партнерських стосунків.

докладніше...
Номер сторінки: 193

ПОДРУЖНІЙ КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

У статті розкрито поняття подружнього конфлікту. Чітко виділено причини виникнення подружніх конфліктів у молодій сім’ї. Проаналізовано погляди вчених, які займалися вивченням даної проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 189

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЮБ ЯК ФАКТОР ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЙ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

У статті розглядаються причини позитивного ставлення до альтернативного шлюбу серед студентської молоді. Визначено, що традиційний вид шлюбно – сімейних стосунків для студентів є пріоритетним.

докладніше...
Номер сторінки: 185

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, СХИЛЬНИХ ДО ОРТОРЕКСІЇ

Здійснено аналіз психологічних чинників орторексії у жінок. Встановлено особливості психологічного здоров’я жінок, схильних до орторексії.

докладніше...
Номер сторінки: 180

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЖІНОК В ПЕРІОД КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ

У статті на основі теоретичного аналізу розглядається проблематика, особливості перебігу та завдання розвитку в період кризи середини життя у жінок, а також психологічні особливості сприйняття та пристосування жінок до змін у формі власного тіла, його функціонуванні та змін зовнішності, що виникають у даний період. На основі емпіричного дослідження було розглянуто особливості мотивації жінок до пластичних операцій у період кризи середини життя.

докладніше...
Номер сторінки: 175

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ЖІНОК У НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджується проблема психологічного здоров’я жінок – педагогів. Висвітлюються психологічні та соціальні проблеми, що детермінують дисгармонію внутрішнього світу жінки. Здійнено аналіз студій провідних вчених та наведені статистичні дані вікової активності жінок у науковій сфері.

докладніше...
Номер сторінки: 171