Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Корекція розладів харчової поведінки за екстернальним типом

У статті описано спосіб корекції екстернальної харчової поведінки. Представлені особливості психотерапевтичних етапів роботи з клієнтом з розладами харчової поведінки за екстернальним типом.

докладніше...
Номер сторінки: 256

Тенденції та перспективи дослідження здорової особистості

Стаття присвячена дослідженню психологічного аспекту проблеми здорової особистості у сучасному суспільстві. Розглядається не лише сутність феномену здоров’я, а й психологічний зміст понять «психічне здоров’я», «психологічне здров’я». Проведений аналіз основних теденцій досліження поняття здоров’я у психології демонструє розуміння здорової особистості як всебічно розвинутої особистості, здатної до продуктивної соціальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 252

Психологічне здоров’я як умова зародження і функціонування продуктивно-творчих цілей розумової діяльності та пов’язаних з ними інтелектуальних почуттів

Представлено дані аналізу теоретичних аспектів проблеми психологічного здоров’я, що стосуються його впливу на формування, розвиток і функціонування продуктивно-творчих цілей розумової діяльності та зародження в її «надрах» інтелектуальних почуттів. Показано, що до творчої трансформації цілі діяльності та формування на цій основі складної гами інтелектуальних почуттів спроможна лише людина, котра сповідує ідеали психогігієни, що є основою формування повноцінного психологічного здоров’я. Психологічне здоров’я як образ цілі, можливо, є не тільки умовою, а й результатом виникнення й функціонування інтелектуальних почуттів.

докладніше...
Номер сторінки: 247

Професійна адаптація викладача - початківця педагогічного ВНЗ у контексті психічного здоров’я особистості

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти конструкту рофесійної адаптації викладача-початківця педагогічного ВНЗ у контексті психічного здоров’я особистості. Здіснено аналіз базових підходів до проблематики психічного здоров’я особистості. Проаналізовано взаємозв’язок понять «професійна адаптація викладача ВНЗ» і «психічне здоров’я викладача ВНЗ»

докладніше...
Номер сторінки: 303

Психічне здоров’я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ

У статті поставлено проблему адаптації студентів до умов вищого навчального закладу (ВНЗ), вирішення якої передбачає врахування психічного здоров’я, психофізіологічних показників, особистісних якостей, умов організації навчального простору. Описується зміст процесу адаптації до навчання у ВНЗ, який включає соціально-психологічну, психологічну та діяльнісну складові.

докладніше...
Автори: Ірина Періг
Номер сторінки: 299

Психічне здоров’я та його вплив на копінгповедінку особистості

У статті здійснено аналіз понять «психічне здоров’я» та «копінг-поведінка». Висвітлено систему заходів, мета яких — забезпечення ефективної психологічної підтримки для осіб, що перебувають у складних життєвих ситуаціях. Визначається цінність та ефективність запропонованого алгоритму.

докладніше...
Номер сторінки: 294

Педагогічна проблема формування рухової координації в теоретичній і практичній підготовці студентів

У статті розглянуто педагогічну проблему процесу формування рухової координації студентів факультету фізичного виховання під час занять хореографією. Проаналізовано стан проблеми рухової координації в теоретичній і практичній підготовці студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 290

Особливості сенсожиттєвих орієнтацій у студентів із вираженою хронічною втомою

Досліджено особливості сенсожиттєвих орієнтацій студентів з вираженою хронічною втомою упродовж навчального року. З’ясовано, що студентів з надмірно вираженою хронічною втомою характеризує незалежність сенсожиттєвих орієнтацій в освітньо-професійній сфері та сферах, пов’язаних із сімейним життям, суспільно-політичною і фізичною активністю. Виявлено, що помірно втомлені студенти мають тісний взаємозв’язок освітніх, професійних, сімейних, суспільних цінностей та хобі.

докладніше...
Номер сторінки: 285

Психологічний аналіз внутрішньої картини життєвого шляху та ставлення до хвороби пацієнтів із соматичними захворюваннями

У статті викладено результати досліджень, спрямованих на вивчення внутрішньої картини життєвого шляху і ставлення до хвороби пацієнтів із соматичними захворюваннями.

докладніше...
Номер сторінки: 281

Феномен психологічного захисту особистості у хворих на гіпертонію

Стаття присвячена теоретичному вивченню сутності, структури та функцій психологічного захисту особистості у хворих на гіпертонію. Подана психологічна характеристика гіпертонії як хронічного захворювання психосоматичної етіології.

докладніше...
Номер сторінки: 276

Оцінка ефективності використання фізичних вправ для осіб з гіпертонією

У статті розглядається проблема впливу занять фізичною культурою на корекцію гіпотонічних станів серцево-судинної системи на прикладі студентів медичного коледжу. Показано позитивний вплив спеціального комплексу фізичних вправ на стан серцево-судинної системи молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 272

Соціально - психологічні цінники ставлення до вагітності у матерів доношених і недоношених дітей

У статті досліджено соціально-психологічні чинники ставлення до вагітності матерів доношених і недоношених дітей. Виявлено, що особливості «Я-концепції» матерів, ставлення до сімейних ролей та дитини, а також задоволення сімейним життям є важливими факторами, які впливають на ставлення жінок до вагітності. З’ясовано, що незалежно від того, чи жінка народила доношену чи недоношену дитину, її ставлення до вагітності може бути однаковим.

докладніше...
Автори: Марія Перун
Номер сторінки: 266

Дослідження особливостей стресостійкості у майбутніх медиків

У статті представлено основні підходи до розуміння поняття «стрес», його прояви та фази. Описано поняття професійного стресу та основні напрямки формування стресостійкості у майбутніх медиків.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Індивідуально - психологічні характеристики психічного здоров’я студентської молоді

У статті досліджуються загальні характеристики та індивідуальні прояви психічного здоров’я в студентському віці. Наведено результати емпіричного дослідження стану психічного здоров’я студентської молоді під час навчальної діяльності у вищому закладі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 257

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ

Стаття присвячена проблемі впливу професії на особистість учителя, його психологічне самопочуття, стан професійного здоров’я. Проаналізовано наслідки негативного впливу педагогічної діяльності, що порушують гармонійний розвиток особистості вчителя (професійні деструкції, професійні деформації, професійне вигорання), шляхи їх попередження й усунення.

докладніше...
Номер сторінки: 327

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

У статті розглянуті питання стану психічного здоров’я молодших школярів. Визначені фактори, що сприяють формуванню нервово-психічних порушень у дітей. Запропоновані заходи психолого-педагогічного впливу, спрямовані на збереження психічного здоров’я молодших школярів.

докладніше...
Номер сторінки: 323

НАБУТТЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЗРІЛОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття ідентичності, проаналізовано етапи її становлення в ранній юності та підходи до вивчення ідентичності особистості зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Здійснено аналіз та узагальнення поняття психологічного здоров’я та окреслено перспективні напрямки вивчення даного феномену.

докладніше...
Номер сторінки: 319

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті розкривається сутність понять «психічно здорове суспільство» та «самоактуалізація» особистості. Розглянуто особливості трансформації етнічної ідентичності під впливом зміни соціальних умов. Представлено психологічні чинники самоактуалізації студентської молоді, недостатньо актуалізовані в етнічній самосвідомості.

докладніше...
Номер сторінки: 315

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

В статті піднімаються питання якості життя та стану здоров’я хворих на остеоартроз. Розглядаються складові якості життя, наведено результати анкетування за Стенфордською анкетою оцінки здоров’я. Зосереджено увагу щодо суб’єктивно – психологічної складової хвороби, її впливу на подальший перебіг захворювання.

докладніше...
Номер сторінки: 311