Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Методичні засади соціально-психологічного дослідження ставлення до здоров’я осіб із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності

У статті представлено програму соціально-психологічного дослідження ставлення до здоров’я осіб із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності. Показано, що дослідження цієї проблеми передбачає вивчення уявлень про здоров’я, самооцінки здоров’я і рівня задоволеності ним, суб’єктивного благополуччя та рівня розвитку ставлення до здоров’я (за особливостями прояву та узгодженості його компонентів) у осіб із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності.

докладніше...
Номер сторінки: 286

Професійна підготовка майбутніх педагогів з питань збереження та зміцнення здоров’я школярів

У статті висвітлюється питання професійної підготовки майбутніх педагогів з питань збереження і зміцнення здоровя школярів. Проводиться аналіз рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до формування валеологічних знань і вмінь.

докладніше...
Номер сторінки: 282

Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я молоді, в тому числі сучасного студентства

У статті в межах медико-соціального підходу висвітлені актуальні питання визначення та оцінки основних показників репродуктивного здоровяважливого чинника здоровя молоді, в тому числі сучасного студентства, як цінності, повязаної з формуванням духовності та моральної вихованості людини, здорового способу та стилю життя, його якості, фізичної культури, майбутніх батьків, спеціалістів, потенціалу нації. У дослідженні наведені та проаналізовані основні обласні та республіканські показники медичної статистики діяльності лікувально-профілактичних закладів, які надають перинатальні послуги жінкам фертильного віку, представлені результати опитування та анкетування серед студентів університету, що дало змогу сформувати їх орієнтацію щодо шлюбу, сімї, розлучення, народження дитини, штучного переривання вагітності, фобій щодо репродуктивного здоровя як студентів так і студенток. Зроблені висновки сформовані.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Успех и успешность как дискриптор здоровой молодой личности

Статья посвящена проблемам «успеха» и «успешности». Адекватные критерии успешности — самореализация, самоэффективность и ответственность. Сложное интегральное свойство личности, обеспечивающее ее здоровье — ответственность — детерминанта переживания успешности.

докладніше...
Номер сторінки: 271

Методично-виховні уміння майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів в контексті збереження психічного здоров’я студентів

В статті розглянуто проблему формування методично-виховних умінь майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів як складову створення комфортного освітнього середовища для збереження психічного здоров’я майбутніх фахівців.

докладніше...
Номер сторінки: 267

Роль установок і очікувань у збереженні та підтримці психологічного здоров’я

Стаття присвячена розгляду проблеми збереження та підтримки психічного здоров’я. Акцентується увага на прояви установок та очікувань, а також їхній безпосередній вплив на психічний стан людини.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Ціннісні орієнтири соціального здоров’я особистості в контексті ноосферної освіти

У статті розглядаються ціннісні орієнтири соціального здоров’я особистості в контексті напрацювань ноосферної освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 335

Культура здоров’я соціального педагога як стратегічна проблема сучасного суспільства

У статті здійснено теоретичний аналіз понять «культура», «здоров’я», «культура здоров’я». Подано сутнісну характеристику культури здоров’я соціального педагога. Здійснено покомпонентний аналіз її складових.

докладніше...
Номер сторінки: 331

Інформаційно - комунікаційні технології як фактор впливу на здоров’я молоді

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій може створювати загрози здоров’ю особистості та відвертати її від реального світу. Розвиток комп’ютерних мереж, окрім позитивного значення для людини, може нести значну шкоду для різних складових здоров’я людини. Для зменшення цієї шкоди необхідно проводити навчання серед дорослих, реформувати процес вивчення інформатики, розробити спеціальні навчальні курси для майбутніх педагогів.

докладніше...
Автори: Роман Собко
Номер сторінки: 326

Психологічні детермінанти харчової поведінки студентської молоді

У статті досліджується харчова поведінка студентів, її вплив на якість життя молоді, розглядаються чинники, що призводять до порушень харчової поведінки, проводиться аналіз взаємозв’язку особливостей харчової поведінки та успішної навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 322

Особливості формування здорового способу життя у молодого покоління

У статті розкривається сутність понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя». Автор наводить аналіз ситуації щодо формування здорового способу життя молоді та обґрунтовує особливості формування здорового способу життя у молодого покоління

докладніше...
Номер сторінки: 318

Факторний аналіз ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів як духовно - педагогічний чинник особистісно - орієнтованого формування культури здоров’я

Представлено проективний підхід до розробки інноваційних виховних технологій особистісно-орієнтованого формування у студентів культури здоров’я. Обґрунтовано доцільність організації навчально-виховного процесу на підставі факторного аналізу ціннісних орієнтацій студентів до здорового способу життя.

докладніше...
Номер сторінки: 312

Динаміка уявлень про здоров’я у структурі цінностей креативної особистості

У статті досліджується проблема здоров’я у західній і вітчизняній психології. Теоретично здійснюється спроба визначити зв’язок психологічного здоров’я та творчості особистості. Емпірично встановлено зміни уявлень щодо здоров’я в структурі цінностей креативної особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 308

ЧИТАЦЬКІ ІНТЕРЕСИ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Стаття містить відомості про читацькі інтереси студентської молоді та старшокласників. Вміщено статистичні дані відносно ставлення молодих людей до морально – етичних проблем сучасної української літератури.

докладніше...
Номер сторінки: 351

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАТУСУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Вивчений взаємозв’язок стану здоров’я учнів старших класів з такими чинниками, як тип закладу, в якому вони навчаються, наявність чи відсутність шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління). Виявлено, що у підлітковому віці середовище проживання не має істотного впливу на динаміку стану здоров’я за умови здорового способу життя.

докладніше...
Номер сторінки: 346

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В роботі розглядаються організація переживання молодшого школяра засобами гри як механізм впливу на формування відповідального ставлення до здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 341

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

У статті проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з питань професійної ідентичності та соціального здоров’я особистості. Обґрунтований та розкритий взаємозв’язок між професійною ідентичністю особистості та її соціальним здоров’ям.

докладніше...
Номер сторінки: 337

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

У статті розглянуто проблему психологічного здоров’я людини та його критеріїв. Проаналізовано взаємозв’язок здоров’я і способу життя в контексті суб’єктивної якості життя, стилю життя та здорового способу життя.

докладніше...
Номер сторінки: 332