Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Сучасні психологічні дослідження особистісних якостей службовців органів внутрішніх справ: теорія питання

Надано теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми вивчення різних особистісних якостей службовців органів внутрішніх справ. Проаналізовано основні підходи щодо вивчення особистості правоохоронців. Визначено психологічні особливості, закономірності і прояви особистості офіцерів ОВС.

докладніше...
Номер сторінки: 317

Досвід застосування психотренінгових методів у практиці психологічної допомоги безробітній молоді

Обґрунтувано можливість застосування психотренінгових методів у практиці психологічної допомоги безробітним як ефективного інструменту подолання неконструктивних способів переживання професійних криз.

докладніше...
Автори: Олег Рудюк
Номер сторінки: 312

Анализ выбора арт-материалов гандикапными клиентами в процессе психокоррекции на начальном этапе психологической помощи

В статье автор раскрывает особенности работы с гандикапными клиентами в рамках арт-терапевтического процесса. Автор проводит экспериментальный анализ выбора арт-материалов, которым дает предпочтения клиент в рамках психокоррекционной работы.

докладніше...
Номер сторінки: 306

Спортивний перфекціонізм: теоретичні конструкти вивчення проблеми

Презентований матеріал містить теоретико-емпіричне обґрунтування та окреслення категоріального апарату феномену перфекціонізму в спортивній діяльності. Конкретизація змісту спортивного перфекціонізму окреслює шляхи успішної професійної соціалізації спортсменів.

докладніше...
Номер сторінки: 302

Крос-культурні особливості толерантності української та канадської молоді

Статтю присвячено емпіричному дослідженню крос-культурних особливостей толерантності у групах української та канадської молоді. Виявлено міжкультурні відмінності у показниках толерантності та типів етнічної ідентичності, а також проаналізовано кореляційні взаємозв’язки у діагностованих параметрах.

докладніше...
Номер сторінки: 296

Психологічне благополуччя та особливості ставлення до оточуючих у курсантів ВНЗ МВС України

Досліджено взаємозв’язки між психологічним благополуччям та особливостями ставлення до оточуючих у майбутніх правоохоронців. Показано, що більшість складових психологічного благополуччя пов’язана з позитивними проявами ставлення курсантів до інших людей. Виявлено, що певні складові психологічного благополуччя пов’язані з негативними проявами ставлення до інших людей: високий рівень автономії — з цинізмом та нездатністю до емпатії, відчуття особистісного зростання — з цинізмом.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Психологічний зміст шлюбно-сімейних настанов у період ранньої дорослості

У статті висвітлено результати дослідження шлюбно-сімейних настанов студентської молоді та рольових очікувань, домагань у різних сферах сімейного життя осіб, які перебувають на передшлюбному етапі. Розкривається роль освіти та дошлюбної підготовки молоді, як на етапі пошуку майбутнього шлюбного партнера, так і на етапі створення власної сім’ї.

докладніше...
Номер сторінки: 200

Розвиток психологічної освіти на Поділлі в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.

У статті досліджується становлення психологічної думки в контексті освітньої – виховної діяльності Кам’янець – Подільського державного українського університету (1918–1921 рр.).

докладніше...
Номер сторінки: 408

Порівняльний аналіз суспільних тенденцій у сфері отримання психологічної і парапсихологічної допомоги

У статті здійснено порівняльний контент-аналіз дискурсу, присвяченого психологічній допомозі та допомозі цілителів-містиків на підставі Інтернет-відгуків респондентів різних регіонів України. Виявлено нижчий рівень конкурентоспроможності фахової психологічної допомоги порівняно з «магічною», зумовлений, зокрема, регресивними тенденціями психічного функціонування українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 363

Кросс - культурный сравнительный анализ структуры социальной идентичности в контексте современных социальных трансформаций (на примере молодежи Украины и Германии)

Данное исследование дополняет существующие эмпирические и теоретические суждения относительно социальной идентичности. Представлены результаты кросс-культурного сравнения системы социальных идентификаций у 267 студентов, проживающих в Украине и Германии. Аализируются и обсуждаются возрастные и полоролевые особенности динамики структуры социальной идентичности в сравнительной перспективе.

докладніше...
Номер сторінки: 357

Дослідження мотиваційно - ціннісного компонента у структурі жититєвих стратегій молоді

Здійснено теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів до проблеми мотиваційно-ціннісного компонента життєвих стратегій особистості. Висвітлено результати емпіричного дослідження мотиваційно-ціннісного компонента у структурі життєвих стратегій молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 353

Психологічні особливості ставлення сучасної молоді до власного майбутнього у контексті життєвої самореалізації

У контексті соціально-психологічних проблем життєвого шляху особистості розкривається ставлення сучасних молодих людей до власного майбутнього. Вирішення названої проблеми передбачає розуміння молоддю образу власного перспективного майбутнього в особистісному й соціальному вимірах самоактуалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 349

Виховання лідерських здібностей в умовах допрофесійної підготовки

У статті розглядається питання розвитку лідерських здібностей в умовах допрофесійної підготовки. Запропоновано дослідження, в результаті якого виявляються лідерські здібності студентів, та на підставі цього складено програму по роботі з кураторами та студентськими групами, що спрямована на виховання лідерів у колективах.

докладніше...
Номер сторінки: 345

Соціальні уявлення про ідеального політичного лідера

У статті поданий аналіз результатів емпіричного дослідження соціальних уявлень про ідеального політика мешканців Південного Сходу України, показана структура усвідомлюваних (раціональних) аспектів образу ідеального політичного лідера, підсвідомих прагнень і очікувань. Це надає можливість усвідомити основні потреби і прагнення українського виборця, а також створювати ефективний політичний імідж.

докладніше...
Номер сторінки: 340

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРАКТИКИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

В статті проведен аналіз підходів до практики ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції. Запропоновано програму соціально-психологічного тренінгу в системі засобів морального виховання засуджених при підготовці їх до виходу на свободу.

докладніше...
Номер сторінки: 391

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті охарактеризовано діяльність шкільного клубу «Вихідного дня», організованого для дітей трудових мігрантів. Описано організацію проведення змістовного дозвілля учнів. Наведено приклади основних форм роботи із дітьми, батьки яких за кордоном.

докладніше...
Номер сторінки: 387

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНИЦТВА УКРАЇНИ ДОБИ БАРОКО: РАКУРС МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОВПЛИВІВ

У статті досліджуються контекстуальні особливості розвитку української освіти у добу бароко, конкретизуються вектори діалогу різних культур, висвітлюється досвід поєднання національних та загальнолюдських цінностей.

докладніше...
Номер сторінки: 383

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНО - СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті обґрунтовується значення ціннісно – смислової сфери у контексті професіоналізації студентської молоді. Описуються результати дослідження мотиваційно – ціннісної структури особистості майбутніх вихователів ДНЗ. Порівнюються та аналізуються виявлені особливості зазначеної структури у студентів – першокурсників і випускників.

докладніше...
Номер сторінки: 378

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Розкрито структурно-динамічні характеристики відповідальності молодших медичних спеціалістів, що є базовою в структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста та проявляється в особистісному — через відповідальне ставлення до пацієнтів, до професійної справи, до себе; предметно-орієнтувальному, який виступає підґрунтям для професійно-особистісного розвитку і саморозвитку майбутнього молодшого медичного спеціаліста та є показником готовності до професійної діяльності; функціональному, що проявляється в різних напрямках діяльності молодшого медичного спеціаліста.

докладніше...
Автори: Марія Бабич
Номер сторінки: 373
Перейти до сторінки: