Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Психологічні особливості життєвих цінностей старшокласників сільських та міських шкіл

В статті розглядаються питання, пов’язані з життєвими цінностями старшокласників сільських та міських шкіл. Проаналізовано поняття «цінність» у психологічній науці. Розкрито зміст і структуру цінностей та ціннісних орієнтацій. Виявлено основні види життєвих цінностей та ціннісних орієнтацій старшокласників. Емпірично досліджено специфіку та відмінності життєвих цінностей старшокласників сільських та міських шкіл.

докладніше...
Номер сторінки: 363

Аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми

У статті подано аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми. Наведено дані результатів констатувального дослідження, визначені показники психологічної готовності.

докладніше...
Номер сторінки: 355

Особливості психологічної освіти студентів-словесників як умова формування їхнього професійного становлення

У статті йдеться про усвідомлення студентами-філологами власної професійної підготовки. Окреслюється проблема удосконалення фахової освіти через спецкурси, тренінги, що формують додаткові уміння, необхідні для розуміння художнього (поетичного) тексту.

докладніше...
Номер сторінки: 350

Моделювання особистого досвіду клієнта психологічної консультації як умова системної підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності

Презентовано модель психологічної ситуації клієнта психологічної консультації, що розроблена автором. Реалізація цієї моделі служить підставою для системного використання прийомів осмислення особистого досвіду клієнта.

докладніше...
Номер сторінки: 345

Дослідження відповідальністі як чинника професійного самовдосконалення майбутніх педагогів

Стаття присвячена актуальній темі сьогодення — проблемі розвитку відповідальності майбутніх фахівців. Здійснено аналіз психологічних особливостей розвитку відповідальності в юнацькому віці. Наведені результати емпіричного дослідження рівню сформованості відповідальності майбутніх педагогів як чинника їх професійного самовдосконалення.

докладніше...
Номер сторінки: 341

Система психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Розкрито поняття психолого-педагогічного супроводу, його складові; подано систему психолого-педагогічного супроводу, яка спрямована на оптимізацію самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки; розглянуто програму розвитку властивостей самоактуалізованої особистості майбутніх психологів; проаналізовано результати впровадження інформаційно-аналітичного блоку програми.

докладніше...
Номер сторінки: 336

Психолого-педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя

Розкрито особливості психолого-педагогічного тренінгу, його роль у гармонізації особистості майбутнього вчителя, попередженні виникнення професійного стресу, профілактиці «емоційного вигорання». Описано досвід проведення тренінгової практики з майбутніми вчителями. Охарактеризовано змістове наповнення психолого-педагогічного тренінгу, форми і методи його проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 330

Процессуальный компонент взаимодействия родителей и педагогов с детьми

Предпринята попытка выявить особенности процессуального компонента взаимодействия родителей и педагогов с ребенком-дошкольником. В теоретическом плане проблема изучения процессуального компонента взаимодействия значимых взрослых с детьми проработана недостаточно, отсутствует единый подход к пониманию содержательных характеристик процессуального компонента взаимодействия. На материале эмпирического исследования показаны особенности взаимодействия значимых взрослых с ребенком в реальной ситуации. Констатируется необходимость поиска путей развития профессиональной компетентности педагогов и повышения психолого-педагогической грамотности родителей.

докладніше...
Номер сторінки: 325

Методичні підходи до вивчення здатності студентів – майбутніх практичних психологів до встановлення довірливих стосунків з клієнтом

Стаття присвячена проблемі висвітлення методичних підходів до психологічного діагностування здатності майбутніх практичних психологів до встановлення довірливих стосунків з клієнтом. У статті представлено результати емпіричного дослідження розвитку компонентів покладених в основу психологічної структури довірливих стосунків.

докладніше...
Номер сторінки: 236

Психологічні проблеми самореалізації особистості студентів з обмеженими фізичними можливостями

У статті розглядається одна із психологічних проблем самореалізації особистості студентів з обмеженими фізичними можливостями – ставлення до хвороби (фізичного дефекту), як цілісне відображення ситуації захворювання (фізичного дефекту) в психіці індивіда.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Компонентна підготовка майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами

У статті розкрито критерії та рівні сформованості у майбутніх психологів мотиваційного, когнітивнонавчального, процесуального, комунікативного та соціальнопрофесійного компонентів до взаємодії з маргінальними соціальними групами за результатами аналізу анкетстудентів.

докладніше...
Номер сторінки: 226

Саморегуляція навчальної діяльності у студентів з різною схильністю до самоактуалізації

Досліджено особливості саморегуляції навчальної діяльності у студентів перших – третіх курсів з різною схильністю до самоактуалізації. З’ясовано, що на академічну саморегуляцію більш самоактуалізованих студентів впливають пізнавальні потреби, креативність, цінності, міжособистісна сенситивність і самоприйняття; менш самоактуалізованих студентів – уявлення про природу людини та синергія. Вплив цих чинників на різних етапах навчання різний.

докладніше...
Номер сторінки: 221

Мотивація учіння студентів: типи спрямованості та синергії

У статті визначено домінуючі типи спрямованості мотивації учіння студентів ВНЗ, їх цілісна організація та синергії, обґрунтовано авторську діагностичну методику.

докладніше...
Номер сторінки: 214

ОЧІКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ У ВНЗ

У статті розглядається продуктивний напрям у розробці методики викладання психології у ВНЗ, пов’язаний із дослідженням проблем психології суб’єкта навчальної діяльності (зокрема, його очікувань). Аналізуються результати дослідження очікувань, які актуалізуються на початковому етапі вивчення курсу психодіагностики студентами-психологами. Визначаються методичні особливості викладання психодіагностики майбутнім психологам.

докладніше...
Номер сторінки: 439

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

У статті розглядаються психологічні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів, описано досвід використання технологій особистісно-професійного зростання.

докладніше...
Номер сторінки: 434

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення системи професійної підготовки студентів, зокрема майбутніх психологів. Йдеться про інтеграцію компетентнісного і акмеолоічного підходів у навчально-виховному процесі у вищій школі. Така інтеграція вимагає внесення істотних змін у навчальний процес.

докладніше...
Номер сторінки: 429

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

У статті проаналізовано концептуальні теоретичні підходи до вивчення проблеми професійного становлення особистості, зроблено спробу розкрити специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі психології в рамках сучасної системи вищої освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 425

РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ПРОВІЗОРА - КОСМЕТОЛОГА

Розглянуто зміст дисципліни «Етико-правові норми у галузі» для провізорів-косметологів, вивчення якої сприяє підвищенню морального рівня студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 421

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТА СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

У статті розкривається основний зміст комплексного дослідження особливостей професійної спрямованості майбутніх програмістів у співвідношенні із власними та освітянськими світоглядними орієнтаціями, яке проводилось у 2006 - 2010 роках соціопсихологами Центру соціальногоаналізу та вдосконалення навчально-виховногопроцесу.

докладніше...
Номер сторінки: 416
Перейти до сторінки: