Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ

Особливості взаємодії практичного психолога і педагогічного колективу в закладі освіти

За оцінками шкільних психологів здійснено аналіз професійної взаємодії психолога та педагога у загальноосвітніх закладах, відображено чинники, які визначають їх співпрацю.

докладніше...
Номер сторінки: 404

Формування і розвиток особистості викладача вищого технічного навчального закладу в процесі психологопедагогічної підготовки магістрів

У статті запропоновані шляхи формування та розвитку особистості викладача вищого технічного навчального закладу під час психолого-педагогічної підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог.

докладніше...
Номер сторінки: 400

Особливості психодинамічних властивостей телефонних консультантів з різними когнітивними стилями

Розглянуто когнітивні стилі як результат інтегративної взаємодії пізнавальної та особистісних складових суб’єкта. Досліджено та проаналізовано особливості структурних компонентів темпераменту та показників вербального інтелекту телефонних операторів з різними когнітивними стилями.

докладніше...
Номер сторінки: 395

Психолого - педагогічні умови формування у майбутніх психологів прийомів порозуміння психологічної ситуації клієнта

У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування у студентів-психологів прийомів розуміння психологічної ситуації клієнта. Наведені експериментальні результати впровадження спецкурсу «Техніка розуміння психологічної ситуації клієнта», розробленого автором з метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх психологів.

докладніше...
Номер сторінки: 390

Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі

У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу з метою висвітлення питань професіоналізму, компетентності, кваліфікації в діяльності психолога. На підставі власних висновків і узагальнень побудовано модель особистісного досвіду психолога, яка вміщує такі складові: а) категоріальний простір; б) компоненти; в) функції, які характеризують роль кожного компонента.

докладніше...
Номер сторінки: 385

Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах

У статті наведено теоретичний аналіз існуючих у сучасній науці підходів до вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах. Подано порівняльну характеристику складових процесу адаптації. Визначено необхідність вивчення питання адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України.

докладніше...
Номер сторінки: 380

Дослідження факторів психологічної адаптації студентів - першокурсників о навчально - професійної діяльності

Розв’язання проблеми професійної підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця передбачає формування ефективних механізмів психологічної адаптації студентів-першокурсників до системи вузівського професійного навчання і потребує організації системи заходів з індивідуальної психодіагностики студентів та з формування прийомів, навичок та умінь навчання у вузівській системі.

докладніше...
Номер сторінки: 375

Психологическая компетентность будущих учителей как системный феномен

В статье обосновывается значение психологической компетентности для личностно-профессиональной эффективности будущих учителей. Предложена модель структурной организации психологической компетентности будущего учителя с позиции ее рассмотрения как системного феномена.

докладніше...
Номер сторінки: 370