Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ГЛОБАЛІСТИКА

Лояльність персоналу до організації в контексті цінностей та самореалізації особистоті

В статті здійснено аналіз особливостей самореалізації та цінностей у формуванні лояльності працівника. У дослідженні брали участь працівники великих та малих організацій. Результати дослідження виявили, що існує відмінність у лояльності до організації працівників: у працівників великих організацій рівень лояльності є вищим. Для працівників малих підприємств значимими цінностями є безпека, доброта, конформність та універсалізм, для працівників великих підприємств найбільш важливими цінностями є безпека, доброта та самостійність.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Методика емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми

У статті подано методику емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми в умовах дошкільних навчальних закладів, яка орієнтована на вивчення навчальновиховного процесу в ДНЗ традиційного і нового типів.

докладніше...
Номер сторінки: 240

Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

Статья посвящена модернизации содержания экологического образования, она раскрывает особенности экологической компетентности личности в условиях фундаментализации образования.

докладніше...
Номер сторінки: 277

Основні принципи організації навчальної діяльності в сучасних умовах

У статті розглядаються завдання організації навчання у ВНЗ в сучасних умовах. Автор виокремлює головні принципи організації навчання, такі як гуманізація та відповідність до вимог Болонської конвенції.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Провідні ознаки науковості дисертаційного дослідження

У статті проаналізовано певні ознаки, за якими дисертаційне дослідження можна вважати науковим здобутком. Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будьякої наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі координат, що задається різними рівнями методології науки.

докладніше...
Номер сторінки: 268

Система шкільної освіти Галичини другої половини XIX століття як фактор становлення української національної свідомості

У статті на підставі характеристики історії розвитку педагогічної освіти в Галичині впродовж досліджуваного періоду проаналізовано формування теоретичних засад організації навчальновиховного процесу, визначено основні тенденції вдосконалення змісту та форм виховання учнів.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 264

Структурний вимір громадськості як компонента публічної сфери політики

У статті наводяться чинники, що впливають на структурну будову сучасної громадськості як однієї з фундаментальних засад публічної сфери політики. Визначається роль громадської думки в інтеграції громадськості. Окреслюється значення довіри для публічної співпраці громадян.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Програма навчального курсу «Філософія глобальних проблем сучасності»

Курс «Філософія глобальних проблем сучасності» передбачає вивчення сучасного стану людської цивілізації та проблем, що її супроводжують, крізь призму філософського підходу. Вивчається студентами магістрами, розрахований на 54 академічні години.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Особливості формування комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом

Проведено дослідження особливостей формування комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито її основні напрями розвитку та показано взаємозв’язок з ефективністю управління вишом. Показані особливості функціонування документаційної системи ВНЗ. Визначені основні напрями подальшого її розвитку.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 106

Проблеми одержання та зберігання архівних документів у незалежній Україні (1991–2006)

Розглянуто проблеми одержання та зберігання архівних документів у період відновлення та закріплення незалежності України. Одними із пріоритетних завдань державних архівів у цей період стали формування Національного архівного фонду, поповнення його документами, в яких відображалися проблеми щодо стану розбудови української державності та шляхи її реформування, а також забезпечення збереженості архівних документів.

докладніше...
Номер сторінки: 101

Правове регулювання цензури у сфері розповсюдження інформації в Україні

Розглянуто правове регулювання правовідносин щодо поширення інформації, а саме свободи слова, свободи думки, а також цензури в законодавстві України. Акцентовано увагу на тому, що цензура де-юре заборонена на законодавчому рівні, однак де-факто вона існує і вводиться в дію законодавчими актами та актами органів державної виконавчої влади. Досліджено причини вказаного протиріччя.

докладніше...
Номер сторінки: 95

Зміст педагогічної парадигми фізичного виховання у загально освітній школі УРСР (1920–30-ті рр.)

Розглянуто процес становлення і формування фізичного виховання у загальноосвітніх та спеціальних школах, його історичні особливості і тенденції. Розглянуто організацію навчального процесу та зміст фізичного виховання, критерії оцінювання фізичного розвитку дітей. Показано соціальне тло, на якому конституюється система фізичного виховання у навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 65

Міжнародна конкурентоздатність і політика національної безпеки в умовах глобалізації

У статті аналізуються чинники, що мають важливе значення для національної безпеки країни в умовах глобальної конкуренції і пов’язані з лібералізацією та розширенням економічних зв’язків зі світовою економікою.

докладніше...
Номер сторінки: 18