Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПРИКЛАДНІ ПЕДАГОГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

Педагогічні умови розвитку когнітивного інтересу у студентів кафедр військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів України

У статті розглянуто умови формування та розвитку когнітивного інтересу у студентів кафедр військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів (далі — КВП ЦВНЗ) — майбутніх офіцерів запасу як важливого чинника забезпечення достатнього рівня їхньої професійної готовності до свідомого і успішного виконання конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

докладніше...
Номер сторінки: 313

Методологія дослідження діяльності викладача ВНЗ фізкультурного профілю

У статті розглядаються методологія оцінки викладача вищої школи, фактори, що її зумовлюють, моделі діяльності та компоненти структури його особистості. Аналізується необхідність розробки проблеми підготовки кадрів, інноваційних технологій їх професійного відбору та втілення у практику психодіагностичних методів дослідження діяльності й особистості професорсько!викладацького складу.

докладніше...
Номер сторінки: 305

Теоретико - методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю

У статті розглядається проблема вивчення художнього тексту як явища художнього стилю. На основі аналізу ґрунтовних наукових джерел тлумачиться низка базових теоретичних понять до теми, окреслюються методологічні підходи до стильового аналізу літературного твору.

докладніше...
Номер сторінки: 88

Вимоги до використання інструментарію інтелекткарти, блога і вікіпедії при написанні наукового проблемно - тематичного повідомлення майбутніми фахівцями з інформаційної безпеки

У статті висвітлюються основні вимоги до створення наукового проблемно-тематичного повідомлення з використанням такого інструментарія, як інтелект-карта, блог і вікі. Вони включають: 1) вимоги до створення інтелект-карти, тексту-коментаря у блозі і гіперпосилань до тексту у вікі; 2) вимоги до пред’явлення інформаційно-довідкового матеріалу.

докладніше...
Номер сторінки: 84

Методика контрастивного вивчення спільнокореневої лексики німецької та української мов

У статті йдеться про необхідність методичної інтерпретації спільнокореневої лексики німецької та української мов при її розгляді в інтегрованому середовищі з метою розроблення методики її контрастивного вивчення. Головним завданням викладача є спрямування уваги студентів на знаходження спільного в мовних явищах під час оволодіння іноземною мовою. Пропонується виділити три групи спільнокореневої лексики залежно від наявності чи відсутності семантичних, орфографічних особливостей або особливостей вимови в іноземній і рідній мовах.

докладніше...
Номер сторінки: 80

Модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій

У статті запропоновано модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням у позааудиторних умовах майбутніми документознавцями з використанням «електронного кейса» в межах дисципліни «Ділова іноземна мова». Описано структуру «електронного кейса» та надано методичні рекомендації щодо роботи з ним.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Роль іншомовної професійної комунікаційної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ

У статті розглядаються поняття і зміст іншомовної комунікативної компетентності та іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів ВНЗ немовних спеціальностей. Досліджуються наукові праці, присвячені цій проблемі.

докладніше...
Номер сторінки: 71