Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Роль етнотуризму у формуванні політичної культури українського суспільства

Розглядається взаємозв’язок між етносом та політичною культурою. Аналізується роль етнічного туризму як способу комунікації у суспільстві. Визначається його значення у процесі формування політичної культури та толерантності українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 56

Ідеологічні метаморфози нового парламенту

Статтю присвячено питанням ідеологічної розбудови на прикладі парламентських партій України. Проаналізовано передвиборчі програми чинних парламентських партій з метою визначення їхні ідеологічних перспектив.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Свобода релігії в сучасному світі: теоретико-методологічний аспект

Здійснено політологічний аналіз феномену свободи релігії, яка є однією з засадничих принципів демократичного суспільства, в контексті глобалізаційних процесів. Розкрито суть трьох основних теоретичних підходів до питання свободи релігії у вітчизняній науці: етикоцентричного, релігієцентричного та нормоцентричного.

докладніше...
Номер сторінки: 62

Політична освіта як чинник ефективного функціонування механізму участі громадян у прийнятті політичних рішень

У статті розкрито значення політичної освіти для становлення громадянського суспільства. Доведено, що між якістю політичної освіти, ступенем її розвитку та рівнем участі громадян у процесі прийняття політичних рішень існує залежність. Автор також пропонує створити державну структуру чи підрозділ, який би ніс відповідальність за реалізацію політичної освіти в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Освіта як чинник гармонізації міжкультурної комунікації: інституційно-процедурні аспекти

Показано, що ціннісна вартість включення міжкультурних знань до загальної системи освіти полягає у встановленні тісних контактів між індивідами та суб’єктами міжнародних заходів, у поширенні явища діалогу культур, толерантності та компетентного взаємотрактування.

докладніше...
Номер сторінки: 106

ідеологія як складова державотворення

У статті визначено зміст ідеології як складової державотворення та загальної стратегії суспільного розвитку, розкриті поняття «деідеологізації» та «реідеологізації» суспільства, розглянуті об’єкти політичної системи, що формують напрями ідеологічної діяльності та особливості формування ідеологічної доктрини українського державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 99

ПЕТРО ШЕЛЕСТ І ВОЛОДИМИР ЩЕРБИЦЬКИЙ: компартійні брати – антиподи чи сіамські близнюки?

У статті подаються біографічні довідки перших секретарів ЦК КПУ П. Шелеста і В.Щер биць кого, аналізуються і зіставляються окремі аспекти та відмінності їх діяльністі на цих посадах.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 85

«Політична культура»: категоріальне осмислення

У статті розглянуто еволюцію наукових уявлень та сучасні підходи до поняття політичної культури. Окрема увага приділяється американській політологічній традиції, завдяки якій відбулася концептуалізація політичної культури. За умов демократизації політичного життя культура електорального процесу визначається як один з найперспективніших для дослідження компонентів політичної культури.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 78

Цитадель духовності нації (роздуми про культуру)

У статті розкрито поняття культури, духовності, духовної культури, душі, моральності. Автор наголошує на можливості настання катастрофічних наслідків культурного занепаду особи, «вимивання» з її свідомості субстанції духовності. Обґрунтовується необхідність удосконалювання сучасної людини як духовномо рального суб’єкта культури.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Гендерний підхід у вивченні політичної діяльності та лідерства

У статті досліджено гендерний аспект проблеми лідерства. Проведено аналіз основних концепцій та теорії гендерної диспропорції лідерства, відмінностей між лідерами – чоловіка ми і жінками. Визначено напрями подолання гендерної асиметрії лідерства в цілому і політичного лідерства зокрема.

докладніше...
Номер сторінки: 95

Держава і церква в постсоціалістичній Чехії

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано право ве регулювання державноцерковних відносин у Чехії. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільнорелігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Влада крізь призму дискурсу політичної антропології

У статті представлений аналіз соціопсихологічних особливостей влади у контексті розгляду дискурсу політичної антропології. Висвітлюється специфіка дослідження «людського виміру» влади на основі визначення базових характеристик соціопсихологічної природи владного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 86

Психологічні детермінанти технологій легітимації політичної влади

З’ясовано психологічні детермінанти ефективного здійснення технологій легітимації політичної влади. Визначено роль психологічних механізмів у процесі легітимації влади. Встановлено критерії виділення психологічних технологій легітимації.

докладніше...
Номер сторінки: 77

Генезис дослідження феномена аномії в контексті конфліктогенності сучасного суспільства

У статті висвітлено генезис дослідження феномена аномії як одного із основних факторів конфліктогенності в сучасному суспільстві. 

докладніше...
Номер сторінки: 119

Релігійна віра в структурі релігійних конфліктів

У статті аналізується функціонально!атрибутивне поле феномена «релігійна віра» та координати її вияву в контекстуальній парадигмі релігійних конфліктів.

докладніше...
Автори: Ірина Грек
Номер сторінки: 116

Політико – правові аспекти взаємодії моралі і міжнародного права в умовах суверенної держави

Стаття присвячена теоретичним аспектам взаємодії моралі і міжнародного права. Визначено, що в процесі регулювання суспільних відносин виникає якісно нове явище — морально – правовий вплив, що позитивно позначається на поведінці суб’єктів міжнародного права з метою реалізації узгоджених норм міжнародного права.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Компроміс як політологічна проблема

У статті розглядається компроміс як політологічна проблема. Автор підкреслює, що компроміс постає як метод пом’якшення загострення протиріч та включає такі ознаки, як об’єднання і співробітництво взаємодіючих сторін. Компроміс, як політологічна проблема, характеризує сутність мирного регулювання конфлікту.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Процес формування іміджу політичного лідера у рамках виборчих реалій України 2010 року

Автор статті досліджує явище політичного іміджу. У статті визначено сутність поняття «політичного іміджу», а також його основні складові. Розглянуто деякі типології іміджу. Автор докладно спиняється на вивченні іміджів українських політичних лідерів у рамках президентської виборчої кампанії 2010 р. Приділено увагу найбільш дієвим і яскравим образам кандидатів у президенти.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Особистість публічного політика: особливості формування

У статті розглядається теоретичний аналіз публічної політичної діяльності, формування необхідних якостей у студентської молоді для успішного здійснення нею публічної політичної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Поняття «управління етнічними конфліктами» та його складові

У статті аналізуються основні підходи до поняття «управління конфліктами», розкриваються його види та складові, які є найпоширенішими у вітчизняній і зарубіжній фаховій літературі.

докладніше...
Автори: Антон Кіссе
Номер сторінки: 102
Перейти до сторінки: