Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

                Наталія Гевчук, асистентка кафедри соціальної педагогіки та практичної психології Кам'янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 371.013 - 054.42

 

У статті охарактеризовано діяльність шкільного клубу «Вихідного дня», організованого для дітей трудових мігрантів. Описано організацію проведення змістовного дозвілля учнів. Наведено приклади основних форм роботи із дітьми, батьки яких за кордоном.

Ключові слова: дозвілля, діти трудових мігрантів, виховна робота, шкільне об'єднання, форми роботи.

 

В статье охарактеризована деятельность школьного клуба «Выходного дня», организованного для детей трудовых мигрантов. Описана организация проведения содержательного досуга учащихся. Приведены примеры основных форм работы с детьми, родители которых за рубежом.

 Ключевые слова: досуг, дети трудовых мигрантов, воспитательная работа, школьное объединение, формы работы.

 

The article described the activities of school club «Weekend» organized for children of migrant workers. We describe the organization of students' leisure. The examples of the basic forms of work with children whose parents are abroad.

Key words: leisure, children of migrant workers, educational work, school associations, forms of work.

 

Економічні та соціальні протиріччя, які торкнулись усіх сфер життєдіяльності українського суспільства, у першу чергу позначились на його найменш захищеній категорії - дітях. Діти, батьки яких перебувають за кордоном - це категорія, яка потребує підтримки не лише з боку близьких та рідних, але й, у першу чергу, з боку держави, соціальних служб, освітніх закладів, міської влади та правоохоронних органів.

Спеціальні дослідження, що стосуються організації соціально - педагогічної та виховної роботи з дітьми трудових мігрантів належать К. Б. Левченко, І. М. Трубавіній, І. І. Цушко.

Але, на нашу думку, на сучасному етапі бракує належного вивчення і обґрунтування впливу тривалого перебування батьків за кордоном на розвиток дитини. Відсутня виховна система роботи із даною категорією дітей, немає чіткої законодавчої бази, з боку держави, яка б захищала дітей трудових мігрантів.

Мета нашої статті є охарактеризувати діяльність роботи шкільного об'єднання, як однієї із виховних форм роботи з дітьми трудових мігрантів.

Наше дослідження передбачало виявлення основних місць проведення вільного часу дітей трудових мігрантів, з метою організації подальшої виховної роботи з даною категорією дітей. Аналіз результатів дослідження даного питання можна простежити у таблиці 1.

З цих даних ми бачимо, що свій вільний час діти трудових мігрантів проводять переважно в компанії друзів - 50,3%; лише 24% опитаних займаються у спортивних секціях та 16% відвідують гуртки.

Щодо відповідей на запитання: «Яких розваг тобі не вистачає?», то вони були такі: екскурсій та поїздок - 59,5% (97 дітей); відпочинку на природі - 36,1% (59 дітей); участі у спортивних змаганнях - 12,8% (21 дитина); дискотек - 45,3% (74 дитини); усіх розваг вистачає - 7,3% (12 дітей).

Таким чином, ми визначили, що однією із пріоритетних проблем виховання даної категорії дітей є організація вільного часу та дозвілля.

Дозвілля дітей трудових мігрантів ми будемо розглядати, як вільний від навчання час, який включає спілкування з однолітками, друзями, батьками, опікунами та педагогами, інтелектуально - пізнавальну та спортивно - оздоровчу діяльність активного та пасивного характеру; проведення екскурсій та відпочинку на природі; заняття, що розвивають творчі здібності школярів, а також суспільно корисну діяльність.

Формою організації вільного часу ми обрали клубну діяльність, оскільки вважаємо, що шкільний клуб «Вихідного дня» є найефективнішим соціально - культурним центром всебічного розвитку та виховання учнів, батьки яких за кордоном.

Основними функціями діяльності клубу «Вихідного дня» є:

1. Дозвілля для дітей, батьки яких за кордоном - це самореалізація та самореабілітація, оскільки правильно організований вільний час дітей - це школа профілактики бездуховності, емоційної бідності, інтелектуальної обмеженості та протиправної поведінки [ 4, с. 100].

2. Підвищення ерудиції та інтелектуальних можливостей членів клубу.

3. Розвиток творчих здібностей і талантів учнів.

В рамках клубу нами було організовано 4 основні секції, що створювались на основі вивчених інтересів дітей трудових мігрантів та побажань учасників клубу, що в свою чергу, сприяло збільшенню контингенту школярів (не лише дітей трудових мігрантів).

Базою створення клубу «Вихідного дня» став Кам'янець - Подільський навчально - виховний комплекс № 17. Основна мета шкільного об'єднання - організувати змістовне дозвілля дітей трудових мігрантів; сприяти розвитку інтелектуальних, пізнавальних, творчих, організаторських здібностей дітей, а також вихованню та самовихованню учасників клубу на основі власної активності та ініціативності. Загальна кількість учасників клубу: 167 учнів Кам'янець - Подільського НВК № 17 віком від 12 - 17 років, з них 56 дітей трудових мігрантів. Виходячи із пріоритетних напрямків виховання дітей трудових мігрантів, ми окреслили структуру діяльності шкільного клубу «Вихідного дня».

Організовуючи діяльність шкільного об'єднання, ми визначили основні обов'язки президії клубу, а саме:

Голова клубу «Вихідного дня» обирається на загальних зборах, шляхом голосування, терміном на 1 рік. Має право представляти інтереси клубу, займається організацією поточноїроботи та головуванням на загальних зборах клубу.

Заступник голови клубу - допомагає в організації діяльності шкільного об'єднання та виконує обов'язки голови з його відсутності.

Секретар - несе відповідальність за збереження коштів клубу (в разі організації поїздки, спонсорських внесків і т. д.) та правильне їх використання.

І секція - «Інтелект». Мета: забезпечує розвиток інтелектуальний напрямок виховання, сприяє розвитку пізнавальних здібностей та ерудиції; організовує допомогу, в разі потреби учням, які мають проблеми з навчанням; проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів. Кількість учасників секції: 44 учні, віком від 14 - 17 років, з них 10 дітей трудових мігрантів. Основні форми виховної роботи:

дебати - інтелектуальне змагання, яке сприяє розвитку вміння відстоювати свої погляди та судження [3, с. 20].

Тематика проведених дебатів у секції «Інтелект» (в період з 2008 - 2011р):

«Трудова міграція батьків очима дітей. Причини та наслідки» (цільова аудиторія: учні 10 - 11 класів); «Вибір професії: бажання батьків чи власні інтереси?» (цільова аудиторія: учні 9 - 11 класів); «Вплив міграційних процесів на стан демографічної ситуації в Україні. «За» та «проти» (цільова аудиторія: учні 10 - 11 класів);

брейн - ринг - інтелектуальна гра між 2 командами, які в рамках зазначеної теми, дають відповідь на ряд поставлених запитань.

Тематика проведених брейн - рингів: «Красо України, Поділля!», «Видатні українські родини», «Діти - герої»;

читацькі конференції - влаштовують для пропаганди науково - популярної та художньої літератури серед учнів, активізації їхньої самостійності в оцінних судженнях, думках. Під час підготовки до них учні працюють над виступами із певних проблем (на матеріалі одного або кількох творів, творчості письменника, літературної або наукової проблеми). Підбиваючи підсумки, керівник зосереджує увагу гуртківців на найважливіших аспектах проблеми [1, с. 234].

Тематика проведених читацьких конференцій: «Чи варті уваги сучасного школяра книги «Гаррі Поттер» казкарки Джоан Роулінг?» (цільова аудиторія: учні 5 - 8 класів); «Діти мігрантів про себе» (цільова аудиторія: учні 5 - 11 класів);

щорічний конкурс «Найрозумніший учень школи», організатором якого виступає клуб «Вихідного дня». До участі запрошуються всі бажаючі учні школи з 5 - 11 класів. Змагання проводяться окремо в кожній віковій групі. Щоб стати учасником конкурсу, діти заповнюють анкети та залишають їх у голови клубу «Вихідного дня». Для того, щоб пройти до фінальної гри, учні проходять декілька відбіркових етапів. Після цього визначається 9 претендентів на перемогу у кожній віковій категорії. Фінальні ігри проводяться в актовій залі школи, куди можуть прийти всі бажаючі.

Всього у конкурсі за 2008 - 2011р. взяло участь 32 дітей трудових мігрантів, з них у фіналі було - 10 учнів у різних вікових групах. Для всіх учасників фінальних змагань клуб «Вихідного дня» організовує відпочинок на природі.

Крім названих форм роботи, учасники секції «Інтелект» постійно надають допомогу, після уроків або у вихідні дні, школярам (за їхнім власним бажанням), які відстають у навчанні.

ІІ секція - мистецька, з елементами арттерапії, що має назву «Мельпомена». В складі секції ми вважали за доцільне виокремити 3 гуртки: театральний, журналістський та гурток образотворчого мистецтва.

Мета секції: розвиває творчі здібності учасників, використання арт - терапевтичних технік сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу дітей, допомагає зрозуміти та проявити себе як особистість. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності. Кількість учасників секції: 55 учнів, віком від 11 - 17 років, з них 18 дітей трудових мігрантів.

Нами були запропоновані основні форми виховної роботи гуртків.

Театральний гурток забезпечує формування у вихованців театральної культури, як важливої і невід'ємної частини їхнього духовного світосприйняття, допомагає дитині висловити свої почуття та переживання через програвання різних ролей, перевтілення у позитивного чи негативного героя. Кількість учасників театрального гуртка: 12 учнів та 2 батьків, з них 5 дітей трудових мігрантів та 1 неофіційний опікун дитини, батьки якої за кордоном.

За час існування гуртка було організовано 4 театральні вистави, присвячені Дню батька (17 вересня) - вистава мала назву «Сильний батько - міцна родина», Дню святого Андрія Первозванного (13 грудня) - театральне дійство «Андрію, Андрію, конопельки сію...», Міжнародному дню мігранта (18 грудня) - «Італія гарна, але чужа, Україна бідна, але рідна», Дню матері (10 травня) - «Моїй мамі присвячується». Сценарії до кожної вистави діти готували самостійно, співпрацюючи із керівниками гуртка.

Ще одна форма роботи, яку реалізовував театральний гурток, - це зустрічі з відомими людьми. Метою яких була профорієнтаційна робота - на запрошення голови клубу «Вихідного дня» Кам'янець - Подільський НВК № 17 відвідали: академік, заслужений працівник освіти України, ректор Кам'янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка - Олександр Михайлович Завальнюк; заслужений майстер спорту з вільної боротьби, олімпійська чемпіонка (Афіни, 2004), чемпіонка світу (2000, 2001, 2003), чемпіонка Європи (2004, 2005) Ірина Мерлені.

Журналістський гурток - діяльність шкільної газети «Шкільна пора». Нами була окреслена основна мета гуртка: розвиток гуманітарних здібностей учнів не тільки на уроках мови і літератури, але і в позаурочний час; створення ситуації успіху для учнів, батьки яких за кордоном. Слоган: «Нашенська газета - знай наших!» Кількість учасників журналістського гуртка: 15 учнів, з них 5 дітей трудових мігрантів.

Періодичність видання газети - 2 рази на місяць, тираж - 70 екземплярів.

Газета активно обговорює такі проблеми: події в школі, вибори президента школи, шкільні змагання і різні масові заходи, дискотеки, особливості успішного навчання, почуття (кохання, дружба, милосердя та ін.), літературна творчість школярів, популярні пісні і фільми, події світу мод.

Аналіз результатів дослідження дозволив нам сформувати основну мету образотворчого гуртка - сприяти розвитку творчих здібностей учасників клубу, допомогти у вираженні внутрішніх переживань за допомогою відтворення їх на малюнку, фотографії, вишивці і т. д. Кількість учасників даного гуртка: 10 учнів, з них 4 - діти трудових мігрантів. Основною формою діяльності гуртка ми визначили:

виставки - присвячені демонстраціям досягнень учнів у гуртку. За час діяльності клубу було організовано 2 виставки: фотовиставка, присвячена Дню захисту дітей - «Світ дитинства», та виставка виробів, які діти виконували своїми руками (картини, вишиті бісером, малюнки, м'які іграшки, вироби з дерева, паперу і т.д.), присвячена Дню міста. Дані роботи діти демонстрували під час міської ярмарки, на якій були представлені творчі здобутки учнів усіх шкіл міста.

ІІІ секція - «Юний турист». Метою секції ми визначили: широке залучення до туристсько - краєзнавчої пошуково - дослідницької роботи учнів школи; в процесі діяльності - формування важливих та необхідних умінь та навичок, згуртування дитячого колективу.

Кількість учасників секції: 30 учнів, віком від 11 - 17 років, з них 12 дітей трудових мігрантів. Відповідно до мети діяльності секції ми виокремлюємо основні форми виховної роботи:

екологічна стежка (екскурсії) - для її проведення нами визначався маршрут, під час якого діти виконували цікаві завдання з метою вивчення природи довкілля, населених пунктів, негативного впливу людини на природу, збирали інформацію про світ флори та фауни, вели облік цікавих природних об'єктів, що сприяло екологічному вихованню дітей. За час існування клубу нами було організовано 10 екскурсій у різні мальовничі куточки України.

Аналіз звернень з боку вчителів, неофіційних опікунів дітей трудових мігрантів дозволив визначити ще одну форму виховної роботи секції «Юний турист» - озеленення території школи, що сприяє включенню школярів до системи трудового виховання.

Дана акція проводилась за сприяння місцевої влади та «Партії Зелених» України. Мета акції полягає в сприянні поліпшенню екологічного середовища, в якому живе дитина, виховання любові до рідного краю та бережливого ставлення до всього живого; підвищення естетичності, декоративності та функціональності території школи.

ІV секція - фізкультурно - оздоровча - «Подільські живчики». Метою секції ми визначили: виховання всебічно здорової особистості, пропаганда здорового способу життя. Кількість учасників секції: 38 учнів, віком від 11 - 17 років, з них 16 дітей трудових мігрантів. Основними формами роботи ми визначили:

гра - випробування «Школа безпеки» - проводиться з метою пропаганди здорового,активного способу життя, оцінки можливостей дітей орієнтуватися в надзвичайних ситуаціях, а також пропаганди і популяризації основ безпеки життя, поширення знань про діяльність Червоного Хреста, підготовка до надання допомоги під час катастроф і подолання їх наслідків, виявлення кращих команд.

Дана гра передбачає проходження етапів на дистанціях, які складаються із природних та штучних перешкод, виконання практичних і технічних завдань. «Школа безпеки» організовується членами секції клубу «Вихідного дня» та проводиться щорічно в кінці навчального року.

Участь у грі беруть команди з 6 по 9 клас у складі не менше 20 дітей та 5 представників від батьків або неофіційних опікунів дітей трудових мігрантів.

Програма гри - випробування включає такі етапи:

1. Конкурсна програма.

2. Командна смуга перешкод (туристична естафета).

3. Теоретична вікторина з питань ОБЖ та міжнародного гуманітарного права.

4. Вирішення пожежно - тактичного завдання з елементами гасіння та рятування людей.

5. Випробування на знання правил дорожнього руху, велоестафета.

Після завершення змагань визначається команда - переможець, учасники якої нагороджуються цінними призами.

Отже, аналіз трирічної роботи клубу «Вихідного дня» дозволив нам визначити, що організація змістовного дозвілля дітей, батьки яких за кордоном, сприяє підвищенню рівня вихованості, розвитку інтелектуальних, пізнавальних, творчих, організаторських здібностей дітей, а також вихованню та самовихованню учасників клубу на основі власної активності та ініціативи.

Наступним кроком у соціально - виховній роботі з дітьми, батьки яких за кордоном, ми вбачаємо: організацію та впровадження соціально - педагогічної тренінгової програми з дітьми трудових мігрантів, а також організацію листування та спілкування on - line з батьками за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.Номер сторінки у виданні: 387

Повернутися до списку новин