Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій

Наталія Майєр, доцент, завідувач кафедри іноземної філології Університету «Україна»

УДК 378.147:811.133.1:004

 

У статті запропоновано модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням у позааудиторних умовах майбутніми документознавцями з використанням «електронного кейса» в межах дисципліни «Ділова іноземна мова». Описано структуру «електронного кейса» та надано методичні рекомендації щодо роботи з ним.

Ключові слова: франкомовне ділове писемне спілкування, дистанційні технології, майбутні документознавці, модель навчального процесу, самостійна позааудиторна робота.

 

В статье предложена модель организации учебного процесса для самостоятельного овладения франкоязычным деловым письменным общением во время внеаудиторной работы будущими документоведами с использованием «електронного кейса» в рамках изучения дисциплины «Деловой иностранный язык». Описана структура «электронного кейса», изложены методические рекомендации по работе с ним.

Ключевые слова: франкоязычное деловое письменное общение, дистанционные технологии, будущие документоведы, модель учебного процесса, самостоятельная внеаудиторная работа.

 

The teaching process model for self-mastering French business writing communication with the use of «electronic case» by future record managers in extracurricular conditions within the discipline «Business foreign language» is suggested in this article. The structure of «electronic case» is described. The methodological recommendations are considered.

Key words: French business writing communication, distance technologies, future record managers, teaching process model, independent extracurricular work.

 

Постановка проблеми. Однією з умов ефективного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями в позааудиторних умовах є створення викладачем чіткої моделі його організації навчального процесу, що має стати індивідуальною інтерпретацією викладачем методу навчання відповідно до конкретних цілей і умов навчання [7, с. 161].

Мета статті — описати модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Головною метою розроблення моделі організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням є поетапне формування в майбутніх документознавців умінь франкомовного ділового писемного спілкування.

Відповідно до положень особистісно-діяльнісного підходу, модель самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням має залучати кожного студента до активної самостійної навчально-пізнавальної діяльності на основі визначення індивідуальної траєкторії учіння з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей студентів, а також сприяти досягненню бажаних навчальних результатів кожним студентом.

Підґрунтям для створення моделі є визначені теоретичні передумови самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням [5], відібраний навчальний матеріал та укладена система вправ для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням [4]. Самостійне оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням має бути організовано таким чином, щоб у студентів сформувались уміння читати і писати франкомовні ділові листи, тобто сформувалися вміння франкомовного ділового писемного спілкування.

Під час розроблення моделі навчального процесу ми керувалися такими критеріями: 1) принципи, на яких базується модель; 2) мета самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями; 3) суб’єкти навчання; 4) навчальна дисципліна, в межах якої відбувається самостійне оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням; 5) тематика змістовного навчального модуля, в яку інтегрується самостійне оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням; 6) кількість годин, передбачених для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями; 7) засоби навчання; 8) поетапність самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням; 9) контроль самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів під час оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням.

 

Спинимося детальніше на кожному із визначених критеріїв. Запропонована модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням (див. табл.1) розроблена на засадах особистісно-діяльнісного підходу у поєднанні обох його компонентів з урахуванням загальнодидактичних (наочності, посильності, міцності, науковості, активності, виховуючого навчання, індивідуалізації) та методичних (комунікативності, домінуючої ролі вправ, взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови) принципів навчання іноземних мов, до яких додаємо принцип урахування та раціонального використання основних методичних підходів до навчання письма як виду мовленнєвої діяльності [6, с. 101] та визначений нами принцип дотримання відповідного рівня самостійності майбутніх документознавців. Реалізація моделі відбувається у таких організаційних формах, як аудиторні заняття (АЗ) та позааудиторна самостійна робота (ПСР) майбутніх документознавців.

Мета самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням — формування вмінь читання і написання франкомовних ділових листів. Вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» передбачено навчальним планом підготовки студентів спеціальності 6.020.100 «Документознавство та інформаційна діяльність», напрям 0201 «Культура», кваліфікація 2432.1 «Документознавець». Оволодіння майбутніми документознавцями іншомовним діловим писемним спілкуванням відбувається на ІІІ–ІV курсах під час вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова». Загалом на вивчення дисципліни відводиться 216 годин, із них 136 годин аудиторної та 80 годин позааудиторної самостійної роботи студентів.

Як відомо, переважна частина аудиторних занять має бути комплексною, тобто спрямованою на формування/вдосконалення/розвиток навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Специфіка читання та письма як видів мовленнєвої діяльності дає змогу опановувати ними в процесі самостійної позааудиторної роботи за умови її належної, методично грамотної організації. Тому самостійне оволодіння майбутніми документознавцями франкомовним діловим писемним спілкуванням відбувається в позааудиторних умовах паралельно з аудиторними заняттями.

Засобом навчання в процесі самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням виступає електронний кейс, розроблений з використанням навчальної платформи MOODLE [2]. Електронний кейс для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями — це комп’ютерний засіб навчання, який розміщений у мережі Інтернет і містить комплект навчально-методичних матеріалів для формування у студентів умінь франкомовного ділового писемного спілкування, забезпечує керування їх самостійною навчально-пізнавальною діяльністю в позааудиторних умовах. Електронний кейс для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями розміщено у мережі Інтернет за адресою: http:// org.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=537.

Електронний кейс для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням містить такі складові:

1. Модель організації навчального процесу (розділ Modé le) для ознайомлення студентів з послідовністю опрацювання тематики дисципліни та роботи з електронним кейсом.

2. Пояснювальна записка (розділ Introduction) для ознайомлення студентів із правилами й особливостями роботи з навчальними матеріалами електронного кейса.

3. Навчально-довідковий матеріал (розділ Grammaire) для забезпечення студентів необхідним і достатнім довідковим матеріалом, куди входять: граматичний довідник, довідник із пунктуації, правила транслітерації українських імен та власних назв французькою мовою.

4. Типові фрази та словник (розділ Phrases types, Vocabulaire) для забезпечення студентів необхідним і достатнім мовленнєвим матеріалом для читання і написання кожного із визначених типів франкомовних ділових листів.

5. Система вправ (розділ BLOC) для формування вмінь франкомовного ділового писемного спілкування у кожному із визначених типів франкомовних ділових листів.

Пояснимо, яким чином робота з електронним кейсом для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням інтегрується в навчальну дисципліну «Ділова іноземна мова».

На аудиторному занятті № 1 викладач пропонує студентам ситуацію, навколо якої проходитиме навчання протягом навчального модуля, а саме: «Стажування у французькій компанії». Викладач пояснює, як слід працювати із вправами. Після опрацювання студентами цих вправ викладач підводить підсумки та вітає майбутніх документознавців з отриманою можливістю стажування у французькій компанії. Далі аудиторні заняття плануються викладачем відповідно до основної навчальної комунікативної ситуації.

Після ознайомлення із пояснювальною запискою студенти починають самостійну роботу з електронним кейсом із BLOC 1, вправи якого спрямовані на формування вміння прогнозувати правила написання франкомовного ділового листа. Вони формулюють та засвоюють правила укладання франкомовного ділового листа та його структурно-композиційних елементів. Також у них формуються вміння коректного використання структурно-композиційних елементів франкомовного ділового листа.

Студенти працюють з навчальними матеріалами та виконують запропоновані вправи, здійснюють самоконтроль за допомогою вбудованого автоматизованого зворотного зв’язку, адже вправи, що містяться в цьому блоці, є повністю керованими.

Викладач контролює рівень засвоєння студентом навчального матеріалу щодо основних правил укладання франкомовного ділового листа. З цією метою пропонуються умовно-комунікативні, рецептивно-репродуктивні вправи, які мають частковий або мінімальний рівень керування, а отже, перевіряються викладачем з відповідним коментарем [4]. На аудиторному занятті студент також має можливість отримати коментар викладача щодо виконаних контрольних завдань та вказівки щодо подальшої самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

BLOC 2 i BLOC 3 електронного кейса містять спеціально відібраний лексико-граматичний матеріал для формування вміння читання та написання кожного окремого франкомовного ділового листа: «Lettre d’invitation» (лист-запрошення), «Lettre d’information» (інформаційний лист), «Lettre de recommandation» (рекомендаційний лист), «Lettre de demande» (лист-запит).

На думку Н. В. Зінукової, яку ми цілком підтримуємо, для досягнення необхідного рівня сформованості готовності до ділового іншомовного спілкування слід організовувати таке навчання, яке забезпечило б перехід від навчальної діяльності до професійної із відповідною зміною мотивів, потреб, мети, дій, засобів та результатів [1, с. 124]. Виходячи з цього, ми пропонуємо таку модель навчання, яка максимально імітує типові комунікативні ситуації ділового писемного спілкування у майбутній професійній діяльності студентів.

Анкетне опитування фахівців документознавців показало, що однією з типових комунікативних ситуацій написання листа-запиту є запит стажування (72%). Тому було вирішено виокремити цю ситуацію і запропонувати студентам розпочинати роботу з електронним кейсом із навчання читання і написання листа-запиту стажування («Demande de stage»).

Так студенти «потрапляють» в основну навчальну комунікативну ситуацію, яка є максимально наближеною до їхніх потреб у реальному житті: вони вчаться читати та писати лист-запит стажування, пишуть його у «французьку компанію» з метою отримати місце стажера.

Після того, як вони його «отримують», вчаться писати інші типи франкомовних ділових листів, уже «перебуваючи на стажуванні» та «потрапляючи» в навчальні комунікативні ситуації, у яких може реалізуватися їхня потреба в діловому писемному спілкуванні в майбутній професійній діяльності. Це слугує значним мотиваційним чинником для здійснення самостійної позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності.

Отже, опрацювавши вправи із BLOC 1, студенти приступають до вивчення інших блоків (BLOC), кожен з яких призначений для формування вміння читання та написання окремого франкомовного ділового листа.

Розпочинають студенти з навчання читання та написання листа-запиту та з виконання вправ із BLOC 2, які він містить. Це вправи для вдосконалення орфографічних і формування пунктуаційних навичок письма, розвитку та вдосконалення лексичних навичок читання та письма, для розвитку та вдосконалення граматичних навичок читання і письма. Контроль навчальної діяльності студентів є автоматизованим.

Після цього студенти переходять до основного етапу навчання для опрацювання вправ із BLOC 3, де відбувається розвиток умінь вивчаючого читання, формування та розвиток умінь побудови і написання тексту листа-запиту, контролю сформованості вмінь читання і написання цього типу листа. У процесі виконання вправ студенти здійснюють самоконтроль завдяки автоматизованому зворотному зв’язку. Окремі вправи, які є комунікативними продуктивними (BLOC 3.1, BLOC 3.2, BLOC 3.3), перевіряються викладачем. Під час перевірки робіт викладач аналізує їх та визначає, які труднощі має студент, на що йому слід звернути особливу увагу, які вправи слід опрацювати повторно.

У такий спосіб майбутні документознавці вчаться читання і написання інших типів листів — листа-запрошення, інформаційного листа, рекомендаційного листа та листа-запиту. При цьому принциповим є виконання вправ у такому порядку: BLOC 2, BLOC 3 для навчання читання і написання кожного типу франкомовного ділового листа.

Як зазначалося, на самостійну позааудиторну роботу студентів відводиться 80 годин протягом усього курсу дисципліни. Зважаючи на те, що ці години передбачено для навчально-пізнавальної діяльності студента в оволодінні всіма видами мовленнєвої діяльності, було розподілено години самостійної позааудиторної роботи студентів та виокремлено ті з них, які відводяться на роботу з електронним кейсом — 28 годин протягом усього курсу вивчення дисципліни.

Оцінкою за позааудиторну самостійну роботу в рамках навчального модуля стане підсумкова оцінка за роботу із електронним кейсом на відповідному етапі в межах кожного змістового модуля. Оцінка за Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) виставляється автоматично комп’ютерною програмою. Цю оцінку переводимо в бали та оцінку за національною шкалою відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень студента.

Висновки. У статті представлено модель навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням електронного кейса.

Проведена експериментальна перевірка ефективності розробленої системи вправ та розміщення її в електронному кейсі з відповідною його структурою підтверджує раціональність такої моделі організації самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями.

Запропоновану модель можна використовувати як базову для розроблення методики навчання ділового писемного спілкування іншими іноземними мовами з використанням дистанційних технологій, зокрема електронного кейса.Номер сторінки у виданні: 75

Повернутися до списку новин