Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Програма навчального курсу «Соціологія політичних партій»

Юрій Шведа, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського Національного університету імені Івана Франка

           

Курс «Соціологія політичних партій» є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами V курсу (магістри) філософського факультету спеціальності «Політологія» протягом одного семестру і розрахований на 22 академічні години.

 

Метою курсу є вивчення суті політичних партій, їх базових елементів та основних форм діяльності.

 

Структура курсу. Курс складається з 10 тем, які послідовно розкривають мету курсу (див. тематичну структуру курсу). Визначені теми вивчаються у формі семінарських занять (див. Плани семінарських занять з курсу).                                                                                       

Методичні рекомендації. У Програмі курсу вміщено основні положення кожної теми, у Планах семінарських занять — питання, які розглядаються на занятті; основні поняття, які слід засвоїти; доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати; перелік літератури, яку треба опрацювати. Опрацювання кожної теми вимагає від студента знання основних понять, знайомства з навчально-методичною, обов’язковою та рекомендованою літературою, підготовки рефератів і повідомлень. Загальний список літератури згруповано за окремими тематичними розділами в алфавітному порядку.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною шкалою. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях.

Форма підсумкового контролю знань — залік (письмовий тест), який оцінюється у 50 балів. Тест складено на основі запитань для підготовки до тестування, які додаються.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та результати заключного тестування:

Рецензенти: М. В. Поліщук, доцент, завідувач кафедри ЛНУ ім. І. Франка, А. С. Романюк, професор кафедри політології ЛНУ ім. І. Франка. Рекомендовано Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зміст:

1. Тематична структура курсу.

2. Програма курсу.

3. Плани семінарських занять.

4. Запитання для підготовки до тестування.

5. Розвиток української теорії політичних партій.

 

 

 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ТЕСТУВАННЯ

 1. Соціологія політичних партій як галузь політології.

2. Теоретико-методологічний інструментарій партології.

3. Соціополітичні поділи — основа формування сучасних партій.

4. Політичні партії в системі громадсько-політичних об’єднань.

6. Організованість як базовий індикатор (елемент) політичної партії.

7. Типи політичних партій. Класифікація партій за організаційним критерієм.

8. Внутрішньопартійна демократія та внутрішньопартійна олігархія.

9. М. Дюверже про роль організації в діяльності політичних партій.

10. А. Токвіль про американські політичні партії.

11. «Залізний закон олігархії» Р. Міхельса.

12. М. Острогорський про американський тип політичних партій.

13. Членство в партії та його типи. Вступ та вихід із партії.

14. Визначальні фактори участі громадян у партійній діяльності.

15. Різновиди партійного темпераменту та партійної діяльності.

16. Особливості організаційної структури сучасних зарубіжних партій.

17. Автономія політичних партій. Автономія партійного керівництва.

18. Партійний лідер. Типи партійного лідерства.

19. Основні принципи і методи керівництва партією.

20. Р. Міхельс про партійних вождів.

21. Партійний «бос» у структурі американських партійних «машин».

22. Місце партій у владі. Правлячі й опозиційні партії.

23. Партійні коаліції та коаліційна діяльність партій. Теорія коаліцій.

24. Парламентська та позапарламентська діяльність партій.

25. Діяльність опозиційних партій: суть та форми.

26. Взаємини депутата з партійною фракцією.

27. Проблемно-класова орієнтація партій.

28. Політичний спектр та його конфігурація.

29. Ідеологічна орієнтація політичних партій.

30. Сім’ї політичних партій.

31. «Кінець ідеології» та партії «нової політики».

32. Популізм та популістські партії.

33. Політичні групи Європарламенту.

34. Сутність електоральної діяльності політичних партій та її форми.

35. Стратегія і тактика партій. Специфіка формування іміджу партії.

36. Програми політичних партій.

37. Зміст і критерії аналізу партійних програм.

38. Партійні програми та урядова діяльність.

«Праграматика політичних партій».

39. Інституалізація, легітимація та суспільне визнання (лояльність) політичних партій.

40. Правова інституалізація політичних партій.

41. Обмеження діяльності та делегалізація політичних партій.

42. Фінансування політичних партій.

43. Правова регламентація фінансування політичних партій.

44. Фінансування виборчої кампанії політичних партій.

45. «Брудні гроші» в політиці та способи обмеження їх впливу на політику.

46. Аналіз діяльності політичних партій на підставі досліджень масового виборця.

47. Аналіз діяльності політичних партій на підставі експертних досліджень.

48. Аналіз елементів партійної системи.

49. «Проект Джанди» і його роль в аналізі діяльності політичних партій.

50. Cучасні зарубіжні дослідження політичних партій.Номер сторінки у виданні: 158
Автор:

Повернутися до списку новин