Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олександр Мешко

Психолого-педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя

Розкрито особливості психолого-педагогічного тренінгу, його роль у гармонізації особистості майбутнього вчителя, попередженні виникнення професійного стресу, профілактиці «емоційного вигорання». Описано досвід проведення тренінгової практики з майбутніми вчителями. Охарактеризовано змістове наповнення психолого-педагогічного тренінгу, форми і методи його проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 330

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОПІЗНАННЯ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

У статті обґрунтовано вплив професійного самопізнання майбутнього вчителя на становлення його педагогічної позиції. Розкрито сутність понять «самопізнання» та «професійне самопізнання майбутнього вчителя», їх зв’язок із самосвідомістю людини. Вивчено роль професійного самопізнання у формуванні в майбутніх учителів таких показників професійної позиції, як ціннісно-смислове ставлення до вчительської професії і до себе як суб’єкта майбутньої педагогічної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 396

Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції

У статті розкрито сутнісно-змістові характеристики суб’єктності як складової професійної позиції майбутнього вчителя. Встановлено, що суб’єктність учителя як інтегральна професійно важлива якість особистості виявляється у прагненні до самовизначення, самодетермінації, саморегуляції та самовдосконалення у професійно-педагогічній діяльності. Уточнено поняття суб’єктності майбутнього вчителя з урахуванням особливостей реалізації його суб’єктної активності в умовах навчально-професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 169