Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №4 2016

ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА ЯК СКЛАДОВА «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»

Автор аналізує певні особливості «гібридної» війни, яку веде Російська Федерація проти України, та її пропагандистську складову, різні інсинуації щодо внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави. У статті розглядаються спроби російської пропаганди активно застосовувати так звану «м’яку силу» і маніпулювати громадською думкою, що можна вважати інформаційною агресією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Україні та дискредитацію її міжнародного авторитету. Метою статті є дослідити сутність російської пропаганди і показати її роль в підготовці та здійсненні агресії проти Української держави. Певна увага приділяється також намаганням російської пропаганди посилити інформаційний вплив на інші країни Європи та США

докладніше...
Номер сторінки: 6

МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ

Розглянуто передмови розгортання інформаційно-медійних війн, проаналізовано механізми використання країною-агресором неурядових організацій у межах заходів та сценаріїв інформаційних війн проти України, розглянуто особливості використання прийомів, методів та засобів, зокрема медійних установ, телеканалів та інших національних інформаційних ресурсів, для формування негативного міжнародного іміджу нашої держави.

докладніше...
Номер сторінки: 16

УКРАЇНА: НА ШЛЯХУ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Автор аналізує складові чинники, головні напрями входження України до геополітичного простору постбіполярного світу, з’ясовує успішні кроки і стримуючі фактори щодо більш потужного позиціонування Української держави у сучасному геополітичному просторі. У статті вказується на імперативи переосмислення нових реалій на міжнародній арені й становища України у світі та потреби визначення довгострокової зовнішньополітичної стратегії, яка має стати основою сучасної і майбутньої зовнішньої політики країни.

докладніше...
Номер сторінки: 24

РОЛЬ СУБ’ЄКТИВНОГО ЧИННИКА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТА Л.М. КРАВЧУКА

Аналізується роль особистості у зовнішній політиці України часів президента Л.М. Кравчука, надається його психологічна характеристика та робиться спроба показати, як позитивні чи негативні риси характеру першого президента вплинули на прийняття зовнішньополітичних рішень. Відмічається, що під керівництвом Л.М. Кравчука був розпочатий процес міжнародного визнання України, відкриття дипломатичних представництв у світі, започатковані відносини України з Європейським Союзом, розпочався діалог з Північноатлантичним альянсом. Те ж саме було і в стосунках із ключовими стратегічними партнерами — США та Росією. Відмічаються зусилля, які здійснював Л.М.Кравчук для укріплення міжнародного авторитету України.

докладніше...
Автори: Ткач Дмитро
Номер сторінки: 41

ПОНЯТТЯ МУЛЬТИПЛІКАТОРА ТА МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЯХ

Наведено результати аналізу поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в економічній та соціальній теоріях. В процесі дослідження автор прийшов до висновку, що при дотриманні основних умов застосування теорії, мультиплікатор та акселератор можуть бути використані перш за все як оціночні величини, що характеризують стан економіки і допомагають обґрунтувати державну політику. При цьому можна використовувати різні види мультиплікаторів у порівнянні (перш за все статичний, динамічний і показник еластичності доходу з інвестицій). 

докладніше...
Номер сторінки: 47

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Просторовий дискурс в класичних і сучасних теоріях соціополітичного напрямку дозволив визначити і конкретизувати концепт публічної політики через призму таких категорій як: публічний простір, публічна сфера, публічне поле. Конструювання реальності публічної політики за допомогою просторового концепту дало можливість проаналізувати різні види взаємодій як інституціоналізованих, так і неінституціоналізованих індивідуальних і колективних акторів у процесі здійснення влади і впливу на неї в конкретному політичному середовищі, яке у свою чергу є складною системою, що саморозвивається, за своїми законами і межами. Просторовий вимір публічної політики надає змогу деталізувати цю дефініцію та емпірично її перевіряти. В роботі представлена просторова модель може бути використана для аналізу публічної політики як в стабільних, так і в нестабільних системах.

докладніше...
Номер сторінки: 54

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКИ ФЕНОМЕН СУЇЦИДНОГО ТЕРОРИЗМУ: ВИЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ І МОТИВАЦІЯ ТЕРОРИСТІВ

Статтю присвячено комплексному аналізу актуальних проблем суїцидного тероризму. Досліджено характерні риси суїцидного тероризму, визначено актуальні виклики та загрози для України, розглянуто наукові розробки з питань протидії тероризму в контексті проблем міжнародної та національної безпеки. Акцентовано увагу на те, що сьогодні для України найімовірнішими та найнебезпечнішими є виклики й потенційні загрози, спричинені міжнародно-державним тероризмом з боку РФ, а також на високу ймовірність поповнення соціальної бази тероризму за рахунок деяких колишніх учасників воєнних конфліктів і бойових дій, які перебувають у стані «посттравматичного синдрому».

докладніше...
Номер сторінки: 61

КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ МЕЖ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУЖБ/ІНСТИТУЦІЙ

Стаття присвячена аналізу наукових поглядів та стану нормативно-правового регулювання класифікації загроз інформаційній безпеці для виділення меж відповідальності та правової компе тентності служб/інституцій, завданням яких є протидія інформаційно-психологічним впливам. 

докладніше...
Номер сторінки: 66

АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ВИЗНАЧЕННЯ «ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Інформаційна безпека являє собою одне з найважливіших понять у науці і різних сферах людської діяльності. Сутність і комплексність цього поняття характеризує сучасне інформаційне суспільство. В цій статті наведено широкий перелік визначень які даються вітчизняними і закордонними науковцями до поняття «інформаційна безпека». Враховуючи те, що питання інформаційної безпеки в умовах глобалізації мають гострий характер, необхідно визначити оптимальні шляхи усунення інформаційних загроз і небезпек та мінімізації впливу негативних наслідків у сфері інформаційної діяльності держави.

докладніше...
Номер сторінки: 74

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто особливості реалізації соціальної політики в умовах інформаційного суспільства. Проаналізовано поняття соціальна держава, соціальна політика та соціальна справедливість з точки зору науки та масової свідомості.

докладніше...
Номер сторінки: 78

ТЕХНОЛОГІЇ І БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ І ЛЮДИНА

Кінець ХХ та початок ХХI сторіччя характеризуються бурхливим розвитком науки: нанотехнології та наноматеріали, які широко використовуються в основних галузях економіки провідних країн світу—електроніці, машинобудуванні, енергетиці, транспорті, харчовій і переробній промисловості тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 83

КОСМІЧНИЙ РОДИННИЙ ЛАД І ЕРОТИКА У ВІРУВАННЯХ ТРИПІЛЬЦІВ ТА УКРАЇНЦІВ

На прикладі народних колядок, гаївок, приказок та місячно-солярних зображень на ритуальній трипільській кераміці розкриваються шлюбні вірування трипільців, що через тисячоліття передалися українцям як віддзеркалення вічного космічного порядку.

докладніше...
Номер сторінки: 89