Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1-2 2008

Раціональна реконструкція як метод політологічного дослідження

Розглядаються евристичні можливості методу раціональної реконструкції на прикладі проблеми представництва суспільно6політичних інтересів

докладніше...
Номер сторінки: 25

Вплив опозиційного статусу на побудову платформи політичної дії

У статті актуалізується вплив опозиційного статусу на побудову платформи політичної дії. Акцентується увага на змісті поняття «політична опозиція». Враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід, автор аналізує політичні месседжі опозиційних сил, методи їх діяльності

докладніше...
Номер сторінки: 29

Роль політичного прогнозування у формуванні стратегічних засад суспільного розвитку

Стаття присвячена гносеологічному аналізу політичного прогнозу і його ролі у вирішенні проблем стратегічного розвитку суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 33

Проблема співвідношення політичної еліти та політичного класу

Аналізується проблема теоретичного визначення категорії «політичний клас» та співвідношення понять «політична еліта» і «політичний клас».

докладніше...
Номер сторінки: 38

Теоретико-методологічні засади дослідження інституту парламентаризму

У статті автор робить спробу визначити всі аспекти такого поняття як парламентаризм. Досліджується сутність інституту парламентаризму як системи здійснення державної влади, розвиток сучасних форм правління в умовах трансформації суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 42

Конституційна реформа в Україні у контексті євроатлантичних трендів державно-політичного менеджменту

В статті розглядаються проблеми конституційної реформи в Україні в контексті світового політичного досвіду.

докладніше...
Номер сторінки: 46

Етапи розвитку політичного центризму в Україні

Зроблено спробу етапізувати процес становлення політичного центризму в сучасній Україні. Визначено специфічні особливості кожного з пропонованих етапів та проведено аналіз ключових моментів розвитку партій центристського ідеологічного спрямування в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 49

Роль політичної еліти у трансформаційних процесах Болгарії

Зазначено, що болгарське суспільство, з властивою йому політичною культурою, ще далеке від розуміння неадекватності егалітарних тенденцій, але це не заважає природному розвитку нової політичної еліти в країні на державному і місцевому рівнях та водночас зростанню її ролі в процесах трансформації, які розпочались у Бол6гарії з 1989 р. і тривають ще дотепер.

докладніше...
Автори: Бурдяк Віра
Номер сторінки: 53

Зародження та розвиток політичної опозиції в Україні у 1991–2002 рр

У статті аналізуються особливості функціонування політичної опозиції в Україні протягом 1991–2002 рр. та її вплив на внутрішні політичні процеси. Автор акцентує увагу на проблемах розвитку інституту політичної опозиції, серед яких неготовність і нездатність влади до конструктивного діалогу та відсутність її законодавчого закріплення. В результаті дослідження доходить висновку, що політична опозиція є невід'ємним елементом демократичного устрою політичної системи країни.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Політико - організаційні засади партійного будівництва в сучасній Україні: проблеми та перспективи

Досліджено специфіку структури партійних організацій, проблеми забезпечення внутрішньо партійної демократії та перспективи організаційного розвитку партій України.

докладніше...
Номер сторінки: 64

Деякі аспекти стратегії подальшого розвитку інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні

На сучасному етапі політичної модернізації України виникає потреба в дієздатних інститутах громадянського суспільства, які можуть виступати стабілізаційним чинником політичної системи. Зроблено спробу на основі здійсненого аналізу визначити складові стратегії розвитку інститутів громадянського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 68

Естетизм політичних ідеалів і цінностей

В статті автор аналізує різні підходи до трактування понять «політичні цінності» і «політичні дані» політичною наукою в контексті процесів естетизації політичних феноменів. докладніше...
Номер сторінки: 73

Громадянська непокора як явище в сучасній політичній культурі суспільства

У статті автор досліджує феномен громадянської непокори та з'ясовує його роль в процесах становлення громадянського суспільства. докладніше...
Номер сторінки: 80

Формування правової держави як вектор розвитку громадянського суспільства в Україні

Аналізуються аспекти зміцнення правової держави як необхідної умови розвитку громадянського суспільства. докладніше...
Номер сторінки: 86

До дослідження інституціональних засад політичної еліти

У статті порушуються актуальні питання дослідження інституціональних засад політичної еліти в сучасній Україні як комплексного методу її раціонального функціонування. Основу наукової постановки проблеми становить аналіз сучасного стану політичної еліти України. докладніше...
Номер сторінки: 90

Формування регіональної ідеології та культури як чинник демократизації політичної системи суспільства

Єдині в своїй державницькій основі та спрямованості, регіональна ідеологія та культура розглядаються як чинники демократизації політичної системи України. докладніше...
Номер сторінки: 93

Регіональні і національні основи стратегії сталого розвитку Латинської Америки

Розглянуті проблеми, що пов'язані з умовами та механізмами лібералізації фінансового розвитку залежно від умов демократичних переходів країн Латинської Америки. докладніше...
Автори: Ткач Олег
Номер сторінки: 98

Теорія і практика «м’якої сили» в міжнародних відносинах

У статті розглянуті виклики, що постали перед державами внаслідок бурхливого розвитку інформаційних технологій, зростання впливу ЗМІ на вироблення і реалізацію зовнішньополітичного курсу держав. Особлива увага зосереджена не тільки на критичному аналізі діяльності ЗМІ у цій царині, а й на методах використання масмедіа урядовими і неурядовими учасниками гравцями в міжнародних відносинах. докладніше...
Номер сторінки: 102

Популізм і ліберальна демократія в державах Центрально - Східної Європи

У статті аналізується ймовірність наявності загрози з боку нових політичних рухів, зокрема популістських, для ліберальної демократії в Європі, та можливі причини їх появи. Автор наводить різні підходи до розуміння поняття «популізму». Розкривається специфіка популістських партій у країнах ЦСЄ. докладніше...
Номер сторінки: 109

Глобальний світ у пошуках духовної ідентичності

Неоднозначний глобалізаційний процес, який викликає водночас і схвалення, і засудження, який звинувачують у наростанні нерівності поміж вер6 ствами населення, маніпулюванні свідомістю через застосування високих технологій, яким пояснюють наростання агресії, тероризму та якому завдячують швидкий розвиток технологій, підвищення рівня життя, розвиток демократії у суспільстві, приймається нині як різко негативний з погляду релігійних конфесій. докладніше...
Номер сторінки: 114

Психолого-педагогічні аспекти визначення педагогічної творчості учителя

В статті автор розкриває психолого6педагогічні аспекти педагогічної творчості вчителя та учня. докладніше...
Номер сторінки: 118

Фундаменталізація математичної освіти економістів у контексті основних категорій філософії

У статті теоретично обґрунтовано проблему фундаменталізації математичної освіти економістів у контексті основних категорій філософії: одиничного і загального, змісту і форми, закономірності і випадковості, сутності і явища тощо. Виокремлено суттєві ознаки фундаменталізації для формування її методологічних основ у дидактиці професійної освіти. докладніше...
Автори: Дутка Ганна
Номер сторінки: 127

Оздоровчий потенціал музики дзвонів

тезах представлено рецензію науково6методичного посібника Б. Кіндратюка «Духовне здоров'я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект» задля популяризації результатів дослідження икарпатського науковця. Ним уперше в українській етнопедагогіці розглядається проблема зміцнення духовного здоров'я школярів засобами музики церковних дзвонів. На широкій джерельній базі по6новому висвітлено історію їхнього запровадження та використання з часів Руси6України, показано місце дзвонінь у церковному обряді й народних звичаях, шляхи залучення нинішніх дітей і підлітків до сприймання дзвонової музики на уроках валеології, літератури, музики й інших заняттях, у позакласній і позашкільній роботі. докладніше...
Автори: Джус Оксана
Номер сторінки: 133

Становлення інформаційного суспільства

Досліджено проблеми і перспективи становлення інформаційного суспільства, котре формується як певний соціальний організм, що функціонуватиме на основі інших, не традиційних принципах організації та засобах діяльності; в якому політична, соціально6економічна сфери тісно пов'язані з науковими знаннями і способами використання інформації. докладніше...
Номер сторінки: 136

Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема

У cтатті розглядаються особливості системи «електронний уряд», оцінюється ступінь готовності державних органів України до її впровадження, аналізуються причини, що перешкоджають цьому процесу та пропонуються шляхи їх усунення. докладніше...
Номер сторінки: 144

Інституалізація соціально-комунікаційної сфери суспільства

Характеризуються основні інституціональні ознаки формування соціально6комунікаційної сфери діяльності. Визнання академічності нового напряму досліджень – соціальні комунікації – розглядається як чинник поглиблення й узагальнення теоретичного знання, досягнення ним проектно6конструктивного рівня впливу на стан соціально6комунікаційних відносин у суспільстві. докладніше...
Номер сторінки: 148

Віртуальні співтовариства як нова форма суспільної самоорганізації

Стаття присвячена аналізу різних точок зору щодо понять: «віртуальне суспільство», «соціальні мережі», з’ясування питань щодо ролі Інтернету в процесах, створення соціального капіталу у віртуальних співтовариствах. докладніше...
Номер сторінки: 154