Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №4 2010

Потрібен прорив у постіндустріальну епоху

Нинішній навчальний рік розпочався під знаком серйозних потрясінь у галузі науки та освіти. Як і раніше, продовжує лихоманити українську загальноосвітню школу, оголошено про радикальні заходи з перекроювання карти національної системи ВНЗ. Але що спільного мають здійснювані (і намічувані) кроки із реальним реформуванням галузі? Як сьогодні мусить реагувати на них суспільство і чи готове воно до цього? На такі непрості запитання читаємо відповіді першого міністра освіти незалежної України, а нині Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петра ТАЛАНЧУКА. докладніше...
Номер сторінки: 7

Інноваційність людини як вимога часу

Розглянуто особливості сучасного, постекономічного етапу розвитку цивілізації. Його характерними рисами є поява нових життєвих цінностей, зміна характеру соціальності і швидке впровадження інновацій в усі сфери суспільного буття. Показано, що це вимагає формування інноваційного стилю мислення і прищепленння його кожній людині. Викладено відповідні цілі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 16

Куда стремится, по отношению к лицу и личности, современный, «глобальный» человек? Предварительная попытка диагноза и прогноза

В статті автор аналізує психологічні та моральні зміни «глобальної» людини, а також можливі шляхи управління сучасною глобальною кризою.

докладніше...
Номер сторінки: 22

Суперечливість впливів глобалізованого світу на людину

У статті аналізується суперечливий вплив глобалізаційних процесів, що відбуваються на початку XXI століття, на особистість. Автор розглядає виклики й ризики, пов’язані з глобалізацією, в контексті зі збереженням національної та ментальної ідентичності людини; аналізується роль інформаційних технологій в умовах глобалізації, їх місце в суб’єкт"об’єктних відносинах у рамках моделі «людина – інформація».

докладніше...
Номер сторінки: 28

Політика самодержавства на приєднаних від Речі Посполитої територіях у ХІХ ст

У статті аналізуються проблеми інтеграції західноукраїнських земель до Російської імперії після поділів Польщі. Досліджується політика царського уряду стосовно польської шляхти, селян, етнічних меншин Правобережної України і, зокрема, Волинської губернії.

докладніше...
Номер сторінки: 43

Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін

Автор, піддавши аналізу найпопулярніші нині теоретичні моделі суспільного розвитку, доходить висновку, що жодна з них не може бути продуктивною для осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. На його думку, доцільним є напрацювання нової моделі, яка б урахувала особливості суспільних трансформацій як в Україні, так і в інших постсоціалістичних країнах, які реально проявилися в процесі економічного, політичного та іншого реформування.

докладніше...
Номер сторінки: 52

Політичне управління та публічна політика: співвідношення понять

У статті аналізуються поняття «політичне управління» та «публічна політика», їх загальні риси і відмінності у політичному просторі, обґрунтовується, що управління як «governance» виявляється більш всеохоплюючим феноменом, оскільки передбачає не тільки урядові структури, а й неформальні та недержавні механізми.

докладніше...
Номер сторінки: 58

Політичні аспекти розвитку конституціоналізму в Україні

Проаналізовано сутність та сучасні аспекти реалізації принципу конституціоналізму в українському суспільстві. Визначено чинники, що впливають на дієвість конституційних положень та норм.

докладніше...
Номер сторінки: 63

Трансформації парламентської республіки як парадигми взаємодії політичних інститутів

У даній статті досліджується поняття «парламентська республіка». Автор дає визначення того, якими є основні тенденції еволюції взаємодії політичних інститутів у рамках такої системи правління. До їх числа віднесені — посилення виконавчої влади за рахунок обмеження повноважень парламенту та конституційні новації, спрямовані на забезпечення стабільності уряду при збереженні основних рис парламентської системи.

докладніше...
Номер сторінки: 68

Процес становлення багатопартійності в Украінї: ретроспективний та політико - режимний аспекти

У статті досліджуються особливості розвитку політичних партій в Україні. Як підтверджує світовий досвід, важливу роль роль у процесах змін сучасного світу відіграють політичні партії, тому також віддзеркалено їх роль у період трансформаційних та модернізаційних процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 73

Від ідеї «верховенства права» до реалізації у політичній діяльності

У статті розглядаються погляди засновників ідеї верховенства права та думки вчених — теоретиків і практиків — на зміст та сутність верховенства права. Охарактеризовано теоретичні аспекти втілення ідеї верховенства права в правове і політичне життя суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 79

Специфіка здійснення інституалізації громадянського суспільства в умовах політичної модернізації в сучасній Україні

На сучасному етапі політичного розвитку України виникає потреба у дієздатних інститутах громадянського суспільства, які можуть виступати стабілізаційним чинником політичної системи. На основі здійсненого аналізу зроблено спробу визначити специфічні риси інституціоналізації громадянського суспільства в процесі модернізаційних змін сучасної України.

докладніше...
Номер сторінки: 82

Політичні інститути сучасної України: еволюція політичних структур та впливів

У статті проаналізовано еволюцію політичних інститутів сучасної України протягом 1990–2010 років.

докладніше...
Номер сторінки: 90

Проблеми та перспективи функціонування місцевих органів виконавчої влади

У статті автор аналізує сучасний стан і характер проблем функціонування місцевої виконавчої влади та розглядає можливі шляхи підвищення її ефективності.

докладніше...
Номер сторінки: 94

Мультикультурний інституціоналізм і дорадча демократія

У статті розглядається дилема громадянства, етичні засади демократії та посилення впливу культурних факторів на політичні процеси.

докладніше...
Номер сторінки: 105

Інфраструктура національної політичної культури

У статті на засадах комунікативного підходу розглянуто функції, структуру та засоби інфраструктури національної політичної культури. Охарактеризовано дієвість та перспективи вдосконалення її основних складових у контексті актуальних потреб сучасного українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 110

Поняття опозиційного дискурсу

Досліджено комунікативний аспект опозиційної боротьби та сутність концепції «позиційного дискурсу». Вивчено опозиційний дискурс як набір комунікативних практик. Виділено типи і структури опозиційного дискурсу.

докладніше...
Номер сторінки: 114

Офіс депутата: потенціал впливу на розвиток культури парламентаризму в Україні

У статті обґрунтовується значна роль помічників – консультантів народного депутата України у законопроектній роботі, підвищенні культури парламентаризму.

докладніше...
Номер сторінки: 119

Особливості вирішення політичних конфліктів в умовах адміністративної реформи

Проаналізовано поняття: політичний конфлікт, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники політичних конфліктів. Розглянуто проблеми вирішення політичних конфліктів залежно від формування інформаційного суспільства та забезпечення інформаційних технологій в Україні

докладніше...
Номер сторінки: 123

Про демократію

У статті розглянуто проблеми становлення національної держави та демократії. Автор досліджує політичне значення слова «народ», дає його визначення та попереджає суспільство про загрозу, яку несе демократія, якщо бездумно пливти за течією під керівництвом безвідповідальних політиків.

докладніше...
Номер сторінки: 130

Соціальна структура України та прагматичні тенденції її розвитку

У статті розглядаються прагматичні тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства. Автор підкреслює, що ці тенденції передбачають зміну істотних ознак соціальної структури, внаслідок чого відбувається поступовий процес становлення нового типу соціальної структури на основі демонтажу існуючої соціальної структури і формування різноманітних елементів нової.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників

Аналізуються й узагальнюються підходи українських дослідників, спрямованих на створення соціологічного портрета сучасного студента; визначаються місце та роль у ньому таких ціннісних орієнтирів, як досягнення успіху, навчання, створення сім’ї, дозвілля тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Сутність політичного рішення: від традиції до новації

Стаття присвячена аналізу теоретичного дискурсу навколо прийняття політичних рішень як проблеми наукового пізнання. Представлена спроба систематизувати теоретичні й методологічні підходи до розуміння концепту політичного рішення, а також визначити ключові перемінні, які обумовлюють специфіку сучасних процесів політичного управління.

докладніше...
Номер сторінки: 151

Проектування взаємовідносин суб’єктів державного управління з громадськістю

Розглядаються питання взаємовідносин суб’єктів державного управління з громадськістю через проектування комунікативної діяльності. Співвідносяться дані соціологічних досліджень з теоретичними та науково"практичними підходами до процесів комунікації, інформування, висвітлення діяльності. Наголошується на елементах проектного менеджменту, доцільних для комунікативної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 159

Конструювання цілісного механізму політичної відповідальності української політичної еліти

У статті досліджується сутність політичної відповідальності політичної еліти українського суспільства, визначаються її основні складові, як параметри, що можуть стати основою конструювання цілісного механізму політичної відповідальності.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Воєнно - політичне співробітництво України: перспективи розвитку

Аналізується стан і перспективи міжнародного воєнно – політичного співробітництва України. Розглядаються тенденції змін спроможностей Збройних Сил у контексті нових зовнішньополітичних пріоритетів, пов’язаних із позаблоковим статусом країни і розвитком партнерських відносин з військово – політичними блоками.

докладніше...
Номер сторінки: 173

Особливості бікамералізму в Центральній і Східній Європі: порівняльний аналіз повноважень і функцій палат

Здійснено компаративний аналіз базових повноважень і функцій верхніх палат парламентів у країнах Центральної і Східної Європи. Запропоновано класифікаційні схеми, які побудовано на підставі визначення особливостей бікамералізму в країнах, що досліджені у науковій роботі. Здійснено поетапне розмежування сили нижніх і верхніх палат національних парламентів аналізованих країн.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Економіка управління знаннями: облік та аудит нематеріальних активів

У статті розглянута необхідність концептуального переходу від сировинної економіки до економіки управління знаннями. Запропоновано деталізовану структуру обліку та аудиту нематеріальних активів, які є базовою економічною одиницею інтелектуально – інформаційних технологій.

докладніше...
Номер сторінки: 188

Маркетингова культура як концептуальна проблема видавничої сфери України

У статті порушено теоретико – прикладні проблеми маркетингу у видавничій сфері і його ролі у забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів видавничої діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 197

Роль світоглядних позицій у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх учителів засобами соціальної комунікації

У статті розглядається проблема взаємозв’язку соціокультурної компетенції майбутнього вчителя та його світоглядних позицій, їх значення в професійній готовності студента. Уточнено зміст поняття «соціокультурна компетенція», визначено складові компоненти соціокультури. Здійснено аналіз психолого - педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок з соціальними комунікаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 207

Вплив інформатизації на інформаційне бібліотечне середовище вищих навчальних закладів

Розглядаються зміст та характер впливу інформатизації на бібліотечно – інформаційне середовище. Визначаються напрями інтеграції бібліотек до інформаційного середовища вищих навчальних закладів освіти.

докладніше...
Автори: Надія Апшай
Номер сторінки: 212

Інформаціна безпека: нові підходи до визначення поняття

Стаття присвячена розгляду нових підходів до дослідження поняття «інформаційна безпека». Аналізуються наявні у політичних і юридичних науках визначення поняття. Наявні визначення пропонується поділити на кілька груп: інформаційна безпека як безпосередньо стан захищеності інтересів, особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері; інформаційна безпека як стан соціально – політичного середовища, при якому забезпечується захист особистості, суспільства, держави; інформаційна безпека як право, гарантія одержання достовірної інформації.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Домагання та самоставлення як чинник формування життєвих перспектив студентів під час навчання у ВНЗ

В статті розглядаються особливості взає мозв’язку самоставлення, домагань та їх вплив на формування життєвих перспектив майбутніх фахівців.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Психофізіологічне забезпечення навчальної діяльності в період екзаменаційної сесії

У статті розглядаються процеси адаптації, які зачіпають практично всю психофізіологічну і психомоторну сфери. Навіть враховуючи той факт, що в дослідженнях брали участь молоді люди з кращою за весь період життя здатністю відновлювати витрачену енергію, до кінця сесії відмічено зростаючу втому. Експериментально апробована програма рухової активності в сесійний період. Доцільно на цей період не припиняти рухову активность. Заслуговує уваги варіант навчання без сесій.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Вплив емоційного стану педагога на пізнавальну активність студентів

У статті проаналізовано взаємозалежність емоційного стану педагога із задоволенням метапотреб як викладача, так і студента. Виявлено, що метамотивований педагог сприяє пізнавальній діяльності студента, його особистісному росту.

докладніше...
Номер сторінки: 237

Проблеми психодіагностики дітей із затримкою психічного розвитку

В статті на основі онтогенетичного підходу до аналізу психосоматичного та інтелектуального розвитку дітей і підлітків розкриваються основні принципи і напрями психологічної діагностики психічного дизонтогензу.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Ідея університету

Аналізується ідея університету як найдавнішого і найголовнішого вищого навчального закладу, характерними рисами якого є поєднання науки та освіти, академічних свобод, розвитку культури, утвердження гуманітарних пріоритетів і міжнародної співпраці.

докладніше...
Номер сторінки: 250

Політика вищої освіти України й США в сфері університетських наукових досліджень: деякі аспекти

У статті розглядається дослідницький університет двох країн — США і України, проведення в ньому наукових досліджень, співвідношення викладання й наукового дослідження як напрямку політики вищої освіти. Вибір країн обумовлений участю автора в програмі Фулбрайта «Учені нового сторіччя» 2009 – 2010 (США).

докладніше...
Номер сторінки: 255

Сільськогосподарська освіта в Україні: історія становлення і сучасність

Аналізуються витоки та основні етапи розвитку сільськогосподарської освіти в Україні, її головні суперечності, досягнення та перспективи розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 260

Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи

У статті досліджуються проблеми теорії і практики, досвіду та перспектив профільного навчання

докладніше...
Номер сторінки: 275

Проблеми організації та контролю самостійної роботи студентів у світлі Болонського освітнього процессу

Розглядаються сучасні технології контролю самостійної роботи студентів в університеті.

докладніше...
Номер сторінки: 285

Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії класичного університету

У статті висвітлено підходи щодо використання методики модерації у роботі навчальної лабораторії вищого навчального закладу з метою підвищення професійної компетентності викладачів.

докладніше...
Номер сторінки: 291

Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. I.Предмет дослідження,основні завдання, проблеми господарської діяльності суспільства

У статті досліджено екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. Наведено перелік основоположних принципів «зеленої хімії». Визначено предмет дослідження, основні завдання та міждисциплінарний характер екологічної науки.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Екологічна культура — необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства

Розглядається екологічна культура — як тип життєдіяльності людини, що успадковується, та її взаємовідносин з навколишнім середовищем, що сприяють здоровому способові життя, стійкому соціально – економічному розвитку, екологічній безпеці країни і кожної людини, і виступає регулятором екологічної діяльності. Автор підкреслює, що функціонування екологічної діяльності пронизує всі компоненти культури та спрямовує їх на гармонізацію соціоприродних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 301

Педагогічні заходи підвищення рівня свідомості студентів щодо збереження власного здоров’я

У даній статті порушується питання підвищення ефективності застосування педагогічних прийомів впливу на мотивацію студентів до збереження власного здоров’я; визначити місце і роль педагога у регулюванні фізичного та психологічного стану студентів у розрізі суспільних, соціально-економічних та особистих факторів впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 307

Програма навчального курсу "ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ"

Курс «Історія та теорія політичних партій» є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу філософського факультету спеціальності «Політологія» протягом першого семестру і розрахований на 54 академічні години. докладніше...
Автори: Юрій Шведа
Номер сторінки: 311