Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2011

Культурно - історичні передумови становлення уявлень про сім’ю сучасних іранців

У статті представлено результати дослідження історичних витоків та релігійних засад становлення уявлень про сім’ю в буденній свідомості іранців. Проаналізовано історичні корені таких особливостей іранської сім’ї, як її патріархальна структура, верховенство влади батька, високі вимоги до моральності вчинків, батьківська відповідальність і увага до дітей тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 17

Науковий дискурс щодо етнократії в сучасній західній, російській та вітчизняній етнополітичній конфліктології

Стаття присвячена порівняльному аналізові наукового дискурсу щодо поняття і сутності етнократії в західній, російській та вітчизняній етнополітичній конфліктології.

докладніше...
Номер сторінки: 21

Політологічна концепція С. Хантингтона та філософська концепція Д. Донцова з точки зору соціально - антропологічного підходу політології

У статті розглядаються соціологічна концепція Семюела Хантінгтона та філософська концепція Дмитра Донцова з точки зору політології та соціальної антропології та їх значення у формуванні політологічних парадигм.

докладніше...
Номер сторінки: 28

Протестно - антиглобалізаційний напрям вивчення глобалізації у вітчизняній науці

У зазначеній статті аналізується вітчизняний протестно – антиглобалізаційний напрям дослідження процесу глобалізації. Розглянуто його головні особливості. В контексті даної проблематики проводиться короткий порівняльний аналіз поглядів представників різних західних наукових шкіл.

докладніше...
Автори: Віта Савич
Номер сторінки: 37

Теоретико - методологічні засади дослідження зовнішньополітичних стратегій США в Латинській Америці

Проаналізовано поняття: політичні стратегії, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники зовнішньополітичних стратегій США, проблеми реалізації політичних стратегій залежно від формування інформаційного суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 42

Форма правління як парадигма політико - правової взаємодії політичних інститутів: методологічні засади дослідження

Стаття розглядає методологічні підходи та методичні засоби дослідження сучасної форми правління держави як сукупності нормативно – правових вимог, неформальних політико – владних практик, які забезпечують взаємодію політичних інститутів сучасного суспільства. Приділено увагу методичним комплексам, на основі яких розробляються окремі компоненти форми правління як предметної сфери політичної науки.

докладніше...
Номер сторінки: 48

Конституція Пилипа Орлика: український та зарубіжний вимір

Автор статті викладає власне бачення окремих політико!правових та історичних аспектів Конституції Пилипа Орлика, співставляє й аналізує різні підходи щодо оцінки її правового змісту і характеру, місця, ролі і значення в контексті українського та зарубіжного, зокрема польського конституційного процесу.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 54

Суспільно - політичні та економічні проблеми інноваційного розвитку

У статті розглядаються проблеми інноваційного розвитку українського суспільства на основі «інноваційного прориву» та цільового вибору «проривних напрямів» як загальної стратегії суспільно – політичного розвитку України.

докладніше...
Номер сторінки: 60

На порозі соціального вибуху

У статті аналізується «податково – кодексний» Майдан як форма соціального протесту і захисту підприємницького права. Акцентується увага на уроках громадянського протистояння.

докладніше...
Номер сторінки: 68

Національні й загальнолюдські засади розвитку гуманістичної моралі громадянського суспільства

Розглядаються моральні пріоритети громадянського суспільства крізь призму утвердження національних і загальнолюдських засад розвитку гуманістичної моралі.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Формування національної толерантності/нетолерантності як актуальна проблема публічного адміністрування

У статті аналізується проблема національної толерантності в контексті публічного адміністрування. На основі цього аналізу пропонуються два альтернативні шляхи підвищення рівня національної толерантності в управлінських відносинах.

докладніше...
Номер сторінки: 76

«Міфічна імперія» та імперська міфологія

У статті представлений погляд автора щодо специфіки імперської політичної міфології. Виділені основні політичні міфи, що властиві імперіям і підкореним ними народам, визначені напрямки імперської міфотворчості, розкрита специфіка імперської міфології в Україні.

докладніше...
Автори: Олег Онопко
Номер сторінки: 82

Погляди сучасного студентства на проблему національної ідеї як чинник об’єднання народу в демократичній державі

Проаналізовано погляди сучасної молоді, студентства стосовно розуміння і бачення національної ідеї, яка б могла об’єднати український народ для подальшого майбутнього в єдиній державі.

докладніше...
Номер сторінки: 86

Етикет державних символів України: структура, принципи, норми

У статті висвітлено процес формування нормативно – правової бази вітчизняної протокольної практики у сфері використання державних символів. Визначено основні принципи та норми етикету державної символіки. Окреслені проблеми формування цілісної системи державного протоколу та церемоніалу України.

докладніше...
Номер сторінки: 90

Соціально - політичний маркетинг і розвиток соціальної держави в умовах глобалізації

У статті розглядаються особливості розвитку соціальної держави в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються моделі розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Соціальна структура України та прагматичні тенденції її розвитку

У статті розглядаються особливості розвитку соціальної держави в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються моделі розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 105

Інноваційна діяльність та формування національної системи венчурного інвестування

У статті розглядаються прагматичні тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства. Автор підкреслює, що ці тенденції передбачають зміну істотних ознак соціальної структури, внаслідок чого відбувається поступовий процес становлення нового типу соціальної структури на основі демонтажу існуючої соціальної структури і формування різноманітних елементів нової.

докладніше...
Номер сторінки: 110

Конвертація соціального капіталу на прикладі Димитровського міського відділення ВГО «Громадський контроль»

З перших років незалежності в України активно йде процес утворення різноманітних громадських об’єднань. Поле, де вони діють, характеризується вираженою стратифікацією суспільства, поширенням тенденцій до соціальної нерівності. Ці процеси призводять до появи великої кількості об’єднань, що ставлять за мету артикуляцію інтересів різних груп. У статті розглянутий досвід конвертації соціального капіталу Димитровського міського відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».

докладніше...
Номер сторінки: 115

Управління як соціальна функція владноорганізуючої діяльності

У статті обґрунтовується зміст управління як соціальної функції, яка виявляється в організуючій діяльності. Практичне здійснення управлінських процесів залежить від соціальних умов, в яких вони відбуваються, зрілості суспільства, його технічних можливостей тощо. Дістало подальший розвиток положення, що без управління неможливе цілеспрямоване функціонування суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 119

«Загробные заметки» — політичний заповіт М. Х. Бунге

У даній статті з позицій розширення джерелознавчого поля вивчення історико – педагогічних явищ і персоналій розглянуто політичний заповіт «Загробные заметки» видатного педагога, вченого – економіста, урядовця і непересічної особистості Миколи Христиановича Бунге.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Гармонізація як спосіб розвитку суспільства

Стаття про системний розвиток суспільства гармонізацією стосунків, зменшенням суспільних витрат та підвищенням економічної віддачі господарюючих об’єктів шляхом корпоративної та особистої зацікавленості. Наведені приклади гармонізації.

докладніше...
Номер сторінки: 128

Реформування пенсійної системи як складова частина реформ в Україні

У статті автор обґрунтовує зміст реформ пенсійного забезпечення в Україні й за кордоном, хід реформ в Україні, напрямки та етапи їх, рекомендації щодо правового та законодавчого врегулювання існуючих проблем.

докладніше...
Автори: Олег Мазепа
Номер сторінки: 132

Процес глобалізації і прийняття політичних рішень

Стаття присвячена глобалізації та розумінню такої категорії, як рішення. Дається аналіз західних фахівців у сфері управління, розглядаються основні актори, які приймають політичні рішення, розкриваються особливості мислення політичного лідера.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Принципи та аспекти європейської інтеграції

У статті аналізуються принципи, на яких базуються сучасні євроінтеграційні процеси та висвітлюються основні аспекти цих процесів. З’ясовуються проблеми, властиві кожному із охарактеризованих аспектів євроінтеграції.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Національні моделі організації неодномовного мовного простору(«стара» Європа)

У статті проаналізовано досвід проведення державної мовної політики і регулювання мовної ситуації у неодномовних мовних середовищах ряду європейських країн (Фінляндія, Ірландія, Бельгія, Швейцарія). Виявлено специфіку кожної з чотирьох національних моделей організації мовного простору, окреслено її сильні сторони та вразливі місця. Звернуто увагу на такі явища контекстуальної природи, як: історичне минуле і ставлення до нього, ступінь взаємоповаги й довіри між мовними спільнотами, характер політичної ситуації, особливості політичної мобілізації.

докладніше...
Номер сторінки: 147

Загадка Балкан: Косово і американська демократія

У статті дається ретроспективний огляд етапів формування сербської державності; аналізуються джерела косовського конфлікту; розглядаються сутнісні причини трагедії у Косово; досліджується роль США у вирішенні цього конфлікту; робиться спроба з’ясувати, чи існує демократія у Косово; характеризуються сучасні тенденції розвитку ситуації на Балканах.

докладніше...
Номер сторінки: 153

Occupational concentration of Ukrainian immigrants in Spain and Portugal

У даній статті викладені результати дослідження взаємозв’язку між сектором праці, в якому задіяні іммігранти, статевим поділом та впливом цих змінних на вірогідність успішної інтеграції в суспільство приймаючої країни.

докладніше...
Автори: Ivanna Temirova
Номер сторінки: 158

Європейська політика сусідства як важливий напрям зовнішньої політики ЄС — «східний» та «південний» виміри ЄПС

Починаючи з 2004 року, основним аспектом зовнішньої політики ЄС щодо найближчого оточення стає Європейська політика сусідства (ЄПС), яка на основі єдиного підходу охопила 16 держав - сусідів ЄС, включаючи країни Східної Європи, Південного Кавказу та Північного Середземномор’я. Вивчення базових засад формування зовнішньої політики ЄС щодо своїх сусідів, як безпрецедентного явища для сучасної системи міжнародних відносин, дає можливість з’ясувати основні відмінності інструментів та методів процесу розширення ЄС від нової «політики сусідства» та виявити причини її еволюційного характеру. Чи допоможе виділення в ЄПС двох окремих вимірів — «Союзу для Середземномор’я» та «Східного партнерства» — розв’язати низку питань стосовно необхідності й надалі трансформувати й удосконалювати ЄПС? Це питання турбує наразі не тільки країни!партнери, воно на порядку денному в керівних інституціях Євросоюзу.

докладніше...
Номер сторінки: 162

Принцип об’єктивності в журналістиці: сфера ідеального чи реального?

У статті дається характеристика об’єктивності як основоположного принципу журналістики і як принципу діяльності журналістів. Крім того, висвітлюються основні проблеми журналістської діяльності, пов’язані із застосуванням цього принципу, підкреслюється роль морального вибору на рівні особистості журналіста.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Категорія «народ» у публіцистичному наративі другої половини XIX — першої третини ХХ ст.: генеза, онтологія, коннотації, трансформація уявлень

У статті здійснюється спроба окреслити лінію орієнтації в публіцистичному дискурсі другої половини XIX — першої третини ХХ ст. на народ, передусім селянство, як націотворчий формат. Розглянуто змістове наповнення категорії народ у синхронному та діахронному вимірах, понятійне поле, розбудоване довкола цього терміна. Проартикульовано роль народу як етнічного субстрату у процесі викшталтування національної ідентичності.

докладніше...
Номер сторінки: 171

До проблем українського книговидання (на матеріалі часопису «Книгарь»)

У статті зроблено огляд та аналіз публікацій журналу «Книгар» з питань історії та теорії української видавничої справи початку ХХ ст. Виокремлено низку проблемних питань тогочасного книговидання.

докладніше...
Номер сторінки: 176

Моніторинг спільного інформаційного продукту неурядової організації та ЗМІ: проект «УНІАН-Здоров’я»

У статті представлені результати двох напрямків моніторингу Інтернет – ресурсу «УНІАН – Здоров’я». Перший напрямок мав на меті виявити відповідність структури, тематики та методів подачі матеріалу вимогам заявленої цільової аудиторії. Другий напрямок — дослідити вплив фінансового донора на інформаційне наповнення бюлетеня на основі контент!аналізу повідомлень.

докладніше...
Номер сторінки: 183

Текст у PR - комунікаціях: проблеми типологізації

Стаття являє собою огляд основних наукових підходів до типологізації текстів, що використовуються в PR – комунікаціях. Узагальнено існуючі та запропоновано нові критерії класифікації PR!текстів.

докладніше...
Номер сторінки: 188

Психологія застосування форм міжнародного піару

У статті розглядаються психологія здійснення різних форм міжнародного піару, виокремлено та проаналізовано психологічні механізми впливу під час здійснення кожної із форм міжнародного піару.

докладніше...
Автори: Олена Дудко
Номер сторінки: 192

Символи як основна складова частина створення іміджу політичних сил України

У статті аналізується використання символіки як основної складової частини створення іміджу політичних сил. Автор розглядає цей процес на прикладі основних українських політичних партій, аналізує вдалі і невдалі спроби використання символів – логотипів.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Формування соціокультурної компетенції майбутніх фахівців засобами світоглядного дискурсу

У статті розглядається проблема взаємозв’язку соціокультурної компетенції майбутнього вчителя та його світоглядних позицій, їх значення в професійній готовності студента. Уточнено зміст поняття «соціокультурна компетенція», визначено складові компоненти соціокультури. Здійснено аналіз психолого – педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок із соціальними комунікаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 203

Лінгвістичні особливості писемних висловлювань німецькою мовою

В статті розглядаються поняття тексту, жанру, функціонального стилю. Проаналізовано точки зору різних вчених щодо характеристики будь-якого тексту; виокремлено основні характеристики будь-якого тексту. Визначено лінгвістичні особливості типів німецькомовних текстів, яких треба навчити учнів загальноосвітньої середньої школи.

докладніше...
Автори: Ірина Дубко
Номер сторінки: 207

Ступінь агресивності дискурсу президентської виборчої кампанії Ю. Тимошенко у 2010 р.

Дана стаття присвячена дослідженню ступеня агресивності передвиборчого дискурсу 2010 року кандидата у Президенти України Ю. Тимошенко. Особлива увага приділяється специфіці виявлення прямої та прихованої агресії в тексті виступу адресанта перед аудиторією, в текстах агітаційної передвиборчої газети та агітаційної листівки. Розглядається особливості формування образу ворога у зазначених типах дискурсу.

докладніше...
Номер сторінки: 213

Інформаційний вплив на політичну свідомість в умовах глобалізації

У статті розглядаються методи впливу на політичну свідомість. Питання впливу на політичну свідомість аналізується у контексті зростаючої ролі інформації та засобів масової комунікації в умовах глобалізації, зокрема особливий акцент робиться на інформаційному впливі на масову політичну свідомість.

докладніше...
Номер сторінки: 224

Структура вищої освіти США на сучасному етапі розвитку суспільства

У статті розглядаються основні характеристики системи вищої освіти в США. Автор стверджує, що вища освіта в США формувалася за регіональною ознакою, а не за національною.

докладніше...
Номер сторінки: 229

Систематика наукового знання на основі кваліметрії

У попередній нашій публікації (Освіта регіону. — 2010. — № 4.) читач мав змогу ознайомитися з теорією вимірювання якісних змін — кваліметрією. Опубліковано немало розробок класифікацій наук, але без серйозного обґрунтування їх класотвірних основ. Запропоновано систематику знань у формі теорій ієрархічно ускладнюючих систем, а не у формі класифікації традиційних наук. Тому дана розробка систематики наукового знання на основі кваліметрії є актуальною, насамперед, у системі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 235

Бізнес у нанотехнологіях

У статті досліджуються проблеми інвестицій, прибутковості та ризику, економіки та її принципів, галузей та проектування бізнесу, розробки та здійснення проектів стосовно бізнесу в нанотехнологіях.

докладніше...
Номер сторінки: 242

Принципи гуманізації освіти у процесі професійної підготовки менеджерів організацій у вищих навчальних закладах

У статті розглядається проблема гуманізації професійної підготовки менеджерів організацій; визначено принципи гуманізації освіти у процесі професійної їхньої підготовки у вищих навчальних закладах; обґрунтовано необхідність використання таких принципів у практиці підготовки менеджерів організацій.

докладніше...
Номер сторінки: 253

Екологічна освіта в Україні: психолого - педагогічні основи формування екологічних знань

У статті розглянуто психолого – педагогічні аспекти формування екологічних знань в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 257

Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників

У статті здійснено аналіз чинників вибору професії старшокласниками, виявлено сформованість професійних інтересів, намірів та здібностей, розроблено рекомендації щодо оптимізації професійного вибору, зокрема, його усвідомленості та правильності.

докладніше...
Номер сторінки: 277

Рецензія на монографію: Куйбіда В. С., Заєць І. Я. Ґенеза територіальної організації України: конституційно - правові аспекти. — Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2010. — 480 с.

Проаналізовано основні положення монографії «Ґенеза територіальної організації України: конституційно!правові аспекти». Автор констатує та доводить концептуальність, комплексність і фундаментальність наукової роботи. Розглядає правові висновки, наведені в монографії, зокрема висновки щодо ґенези та правового регулювання територіальної організації України, шляхів реформування адміністративно – територіального устрою держави.

докладніше...
Номер сторінки: 281

Рецензія на монографію: Дистанційна освіта як невід’ємна складова майбутнього. Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно - аналітичні матеріали) / за ред. П. М. Таланчука. — К. : Університет «Україна», 2010. — 470 с.

У XXI ст. знання уже не додаються, як раніше, а помножуються. Якщо раніше між великими відкриттями проходили століття, то зараз це десятиліття, а то й декілька років. Все більша кількість людей відчуває потребу здобувати другу, третю освіту. Чим більше знань — тим більше можливостей не тільки фінансово себе забезпечити, але й змогти віднайти «роботу по серцю» та самореалізуватися. докладніше...
Номер сторінки: 286