Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: № 2 2011

ВЕЛИКИЙ СКІФ СПАРТАК: УКРАЇНСЬКА ТА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ЕЛЛАДА

У статті розглядається скіфо/арійське походження Спартака та роль Української Еллади у світових цивілізаційних процесах.

докладніше...
Номер сторінки: 10

МОРАЛЬНО - НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛЮСИ: УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ І МАЛОРОСІЙСТВО

Розглянуто національно – професійні засади функціонування засобів масової інформації. Схарактеризовано суть україноцентризму і малоросійства, форми і методи формування цих морально – психологічних якостей під впливом ЗМІ.

докладніше...
Номер сторінки: 17

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЙ ТА ПОЛІТИКО - ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аналізуються існуючі точки зору щодо сутності поняття національної ідентичності та визначаються основні сучасні проблеми політико – правового характеру на шляху її формування в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 23

ПОЛІТИКА ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ Н. ЧАУШЕСКУ

У статті аналізується політика режиму Н. Чаушеску щодо денаціоналізації української меншини в Румунії в рамках створення «унітарної національної держави» та її крах, що привів до грудневої революції 1989 р.

докладніше...
Номер сторінки: 27

ПОЛІТОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ І МЕТОДИ: ФІЛОСОФСЬКО - КАТЕГОРІАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

У статті проведений аналітичний огляд основних парадигм і методів політології, а також показана можливість застосування філософсько – категоріального методу до їх аналізу та систематизації.

докладніше...
Номер сторінки: 32

ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ПЕРЕХОДУ ДО ОРГАНІЧНОЇ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

У статті розглянуто особливості кризи ідентичності в Україні в якості однієї із основних проблем переходу до органічної модернізації політичної системи та визначено шляхи її подолання. Зроблено висновок, що радикальна трансформація традиційних структур і принципів самоідентифікації призводить до зміни ідентичності всього суспільства і є однією із важливих функцій модернізації. Головною складовою цього процесу має стати формування так званої позитивної ідентичності, яка передбачає ефективну трансформацію цивілізаційних особливостей саме на основі адаптації запозичених інноваційних практик та інститутів у ресурси національного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 43

«ДЕМОКРАТИЧНІ ХВИЛІ» ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОГО ДЕМОКРАТИЗМУ

Резюме: обгрунтовано, що «нелінійність» історичного розвитку дозволяє розглянути «хвилі демократизації» як перехід групи країн від недемократичних режимів до демократичних.

докладніше...
Номер сторінки: 48

ФЕНОМЕН ТА ФУНКЦІЇ ЛІДЕРСТВА

У статті проведено аналіз наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів стосовно визначення феномену лідерства. Автор зробила спробу узагальнити різноманітні тлумачення терміну лідерство. Досліджено розбіжності між поняттями лідер та керівник. Детально розглянуто функції та якості лідера. Обґрунтовано, що специфіка функцій лідера обумовлена особливостями групи, якою він керує.

докладніше...
Номер сторінки: 52

МАНІПУЛЯЦІЯ ЦІННОСТЯМИ ТА ЗАСОБИ УБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ВІД РУЙНАЦІЙНИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ

Аналізуються маніпулятивні технології та принципи, а також засоби убезпечення від них сучасної молоді

докладніше...
Номер сторінки: 57

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ПРОЕКЦІЇ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ

Стаття присвячена аналізу політичної свідомості молоді та феномену психологічної проекції в процесі формування політичної свідомості молоді. Показано стан залучення молоді до громадянських організацій під час політичної соціалізації молоді в сучасному українському суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 62

ПОЛІТИКА ЩОДО РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ: ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА

У статті розглядається проблема в Україні та країнах Євросоюзу церковно – державних відносин у галузі релігійної освіти. Йдеться про доречність зважати на західно- і центральноєвропейську практику становлення і розвитку взаємин між державою і релігійними об’єднаннями.

докладніше...
Номер сторінки: 66

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

У статті розглядаються особливості викладання релігієзнавства у вищому навчальному закладі спортивного профілю. Аналізуються структура, методи, принципи, поняття академічного релігієзнавства. Увага акцентується на зв`язку між фізичним та духовним розвитком особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 71

ДОСВІД ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Статтю присвячено проблемі позааудиторного морального виховання студентів у вищих навчальних закладах США, що реалізується завдяки програмам активної громадської діяльності студентських організацій на користь американського суспільства.

докладніше...
Автори: Ольга Зарва,
Номер сторінки: 75

СПРЯМОВАНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

В статті розглядаються особливості спрямованості соціальної політики в сучасних соціальних державах в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціальної політики як стратегії соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються можливості застосування соціально – політичного маркетингу в розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 79

ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ІСЛАМСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

У статті досліджується проблема відповідності зразків західної демократії процесам демократизації, що відбуваються в країнах ісламського спрямування; аналізуються парадокси демократії в мусульманських країнах; розглядаються різноманітні варіанти демократизації, притаманні ісламським державам; характеризуються політичні лідери мусульманських країн.

докладніше...
Номер сторінки: 84

ДО ПИТАННЯ КРИЗИ ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВ (на прикладі Південної Осетії, Абхазії та Косово)

У статті проаналізовано причини нинішньої кризи щодо питання інституту міжнародно – правового визнання держави на прикладі суперечок, пов’язаних із визнанням Косово, Південної Осетії та Абхазії. Автором визначено наслідки визнання вказаних сепаратистських регіонів для системи договірно – правових відносин, яка склалася у повоєнній Європі, сформовано практичні висновки щодо його впливу на чинну систему міжнародноправових норм і практику міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 91

РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК НЕФОРМАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ В ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕКИ

У статті висвітлено проблему впливу регіональної ідентичності як неформального інституту на процеси конструювання комплексу безпеки, які ґрунтуються на поглибленні інтеграції та остійному прагненні держав створювати неформальні об’єднання, що обумовлено поведінкою окремих гравців унаслідок трансформацій системи іждержавних взаємодій в окремо взятому просторі в певний історичний період.

докладніше...
Номер сторінки: 96

АДВЕРГЕЙМІНГ ЯК НОВА ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ.

Стаття присвячена проблемам просування політичних брендів через новітні інформаційні технології такі, як адвергеймінг, продакт плейсмент, віртуальна та доповнена реальність у політичному просторі, а саме — у виборчому процесі. Ситуація на ринку політичного маркетингу сьогодні демонструє швидке зниження ефективності політичних технологій, тому українське політичне поле не може ігнорувати появу нових моделей комунікації та їх вплив на реципієнтів. Розглянуті приклади ефективного впровадження технології адвергеймінгу у світі, виявлені основні механізми впливу комп’ютерної гри на людину й наведені рекомендації застосування цієї технології в українському політичному просторі.

докладніше...
Номер сторінки: 102

ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ» В НАУКОВИХ ДИСКУСІЯХ

В статье политические связи с общественностью предлагается понимать как процесс управления информацией для достижения определенных целей. Формулируется авторское определение понятия «политические связи с общественностью». Анализируются основные, наиболее интересные с научной точки зрения, определения «связей с общественностью», определяются политические функции деятельности по связям с общественностью.

докладніше...
Номер сторінки: 107

РЕПУТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

У статті розглядаються особливості репутаційного менеджменту, визначається його роль та місце по відношенню до інших близьких дисциплін, таких, як зв’язки з громадськістю, описується вплив медіа"відносин на репутацію організації та пропонуються провідні шляхи оптимізації даних відносин, визначається поняття «репутації», наводиться корпоративний репутаційний ланцюг Гері Дейвіса, надаються корисні поради з успішного закладення репутаційного менеджменту на практичному прикладі.

докладніше...
Номер сторінки: 110

МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ ЗМІ В СИСТЕМІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ (The Pew Research Center)

У статті представлено аналіз і динаміку розробки методик медіа"моніторингу, які використовує один із найпотужніших американських недержавних дослідницьких центрів. Моніторингові проекти The Pew Research Center подано у взаємозв’язку з іншими напрямками розвідок центру.

докладніше...
Номер сторінки: 115

МЕДІА-ОСВІТА МОЛОДІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.

Автор статті порушує проблему деструктивного впливу сучасних ЗМІ на молодь та розкриває сутність (необхідність) медіаосвіти як соціального явища стимулювання розвитку творчого медіасприйняття та аналітичного стилю мислення загалом в умовах медіакультурного простору.

докладніше...
Автори: Надія Іллюк
Номер сторінки: 121

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИКИ: РЕКЛАМНИЙ ТА PR АСПЕКТИ

В статті розглядається соціальний проект як поняття соціальної інформатики та його використання рекламістами та піарниками, виокремлено та проаналізовано різницю між соціальним проектом у піарі та в рекламі.

докладніше...
Номер сторінки: 126

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКИХ ПРАКТИК (На прикладі соціальної мережі ВКонтакті)

У статті узагальнено досвід використання соціальної мережі ВКонтакте у викладанні і вивченні дисципліни соціально – гуманітарного циклу. Створення віртуального об’єднання в Контакте надало можливість використати всі переваги цієї соціальної мережі в інформаційному забезпеченні викладацької практики. У якості концептуалізації досвіду представлена організаційна модель віртуального об’єднання, проаналізовано переваги та обмеження віртуальної взаємодії у соціальній мережі.

докладніше...
Номер сторінки: 132

МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДІАБЕЗПЕКА»

Стаття присвячена розгляду проблем навчання медіабезпеці першокурсників спеціальності «Журналістика». Зокрема, досліджено методичні прийоми, з допомогою яких викладачі передають контент студентам під час викладання дисципліни «Медіабезпека», та основний зміст цього контенту.

докладніше...
Номер сторінки: 137

КОМУНІКАТИВНО - КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА БАЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ

Стаття присвячена визначенню оптимального підходу до формування рецептивної граматичної компетенції німецької мови на базі англійської. Автор аналізує роль комунікативно – когнітивного підходу у навчанні граматики, визначає його переваги і можливості для формування граматичної компетенції читання та аудіювання у процесі навчання майбутніх учителів німецької мови. Саме цей підхід дає можливість зробити процес навчання свідомим, що співпадав би із природним шляхом пізнання, характерним для психіки дорослої людини.

докладніше...
Номер сторінки: 143

ПРОБЛЕМАТИКА МЕТОДЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ - КОМУНІКАЦІЙ

У статті представлена проблематика інноваційних технологій навчання, зокрема дистанційного, як одного із провідних у вищій школі, яка має таку специфіку, як навчання студентства з особливими потребами. Розглянута можливість впровадження навчальних програм та методичних рекомендацій (на прикладі керівництва магістерськими роботами) з розподілом частини годин на очні та інтернет – консультації.

докладніше...
Номер сторінки: 148

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КОГНІЦІЇ В СУЧАСНІЙ КОГНІТОЛОГІЇ

Розглянуто поняття когніції в межах когнітивної лінгвістики. Відзначено особливості вивчення когніції з точки зору культурної детермінації. Проаналізовано «ментальні» основи розуміння і продукування мови, які є похідними для розкриття механізмів людської когніції в цілому. Встановлено перспективність подальших наукових розвідок.

докладніше...
Номер сторінки: 153

МОДЕЛЬ ЕМПАТІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Сучасні дослідження емпатії включають різноманітні, іноді протилежні підходи до розуміння та вивчення означеного феномену. Найбільш суттєвий вклад у розвиток теорії та практики означеного питання зроблений представниками гуманістичної психології.

докладніше...
Номер сторінки: 157

ПРАВДИВІСТЬ ЯК УМОВА БЛИЗЬКОСТІ

Для студентської молоді правдивість є невід’ємною характеристикою близьких стосунків. Правдивість партнера значно важливіша за власну і оцінюється вище, ніж власна. У досліджуваних недостатньо сформовані навички конструктивного повідомлення правди.

докладніше...
Номер сторінки: 161

ПРОСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор розкриває теоретичні концептуальні особливості просоціальної поведінки в контексті теоретичного аналізу. Представлений аналіз теорій дає можливість визначити понятійні складові та основні трактування просоціальності в психологічній науці.

докладніше...
Номер сторінки: 165

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ЖІНОК У НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджується проблема психологічного здоров’я жінок – педагогів. Висвітлюються психологічні та соціальні проблеми, що детермінують дисгармонію внутрішнього світу жінки. Здійнено аналіз студій провідних вчених та наведені статистичні дані вікової активності жінок у науковій сфері.

докладніше...
Номер сторінки: 171

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЖІНОК В ПЕРІОД КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ

У статті на основі теоретичного аналізу розглядається проблематика, особливості перебігу та завдання розвитку в період кризи середини життя у жінок, а також психологічні особливості сприйняття та пристосування жінок до змін у формі власного тіла, його функціонуванні та змін зовнішності, що виникають у даний період. На основі емпіричного дослідження було розглянуто особливості мотивації жінок до пластичних операцій у період кризи середини життя.

докладніше...
Номер сторінки: 175

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, СХИЛЬНИХ ДО ОРТОРЕКСІЇ

Здійснено аналіз психологічних чинників орторексії у жінок. Встановлено особливості психологічного здоров’я жінок, схильних до орторексії.

докладніше...
Номер сторінки: 180

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЮБ ЯК ФАКТОР ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЙ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

У статті розглядаються причини позитивного ставлення до альтернативного шлюбу серед студентської молоді. Визначено, що традиційний вид шлюбно – сімейних стосунків для студентів є пріоритетним.

докладніше...
Номер сторінки: 185

ПОДРУЖНІЙ КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

У статті розкрито поняття подружнього конфлікту. Чітко виділено причини виникнення подружніх конфліктів у молодій сім’ї. Проаналізовано погляди вчених, які займалися вивченням даної проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 189

ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОЇ І ЖІНОЧОЇ ГОМОГЕНДЕРНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Чоловіки та жінки із гомогендерною сексуальною орієнтацією живуть у суспільстві, що в своїй основі має гетеросексуальну культуру, тому вони починають відчувати себе часткою меншості. Самокорекція власної сексуальності через заперечення своїх потреб негативно позначається на психіці індивіда, оскільки переживається ним як стрес. Здатність самоідентифікації в якості особи із гомогендерною сексуальною орієнтацією, а також готовність прийняти свої сексуальні особливості мають величезне значення для нормальної психологічної регуляції, формування комфортної сексуальної ідентичності та побудови гармонійних партнерських стосунків.

докладніше...
Номер сторінки: 193

РОЛЬ ЕМПАТІЇ У РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ

Аналізується емпатія як емоційно – ціннісна складова моральної самосвідомості підлітків. Розкриваються її психологічні особливості та основні форми прояву. Розглядається вікова динаміка здатності до емпатії та її вплив на розвиток моральної самосвідомості на етапі дорослішання.

докладніше...
Номер сторінки: 197

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

У статті розглянуто загальні положення психолого – педагогічного супроводу процесу становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці. Запропоновано систему форм і заходів практичної реалізації психодіагностичного, корекційно – розвивального та консультативно – просвітницького напрямків роботи психолога із розвитку стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці.

докладніше...
Номер сторінки: 201

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЇ САМООЦІНКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті проаналізовано психологічні аспекти дослідження моральної самооцінки у молодших школярів. Вік зрілого дитинства займає центральне місце у становленні моральної самооцінки як системного утворення. Результати аналізу дають можливість характеризувати окреслений віковий період як період з достатньо високим ступенем сформованості моральної самооцінки, усвідомленості моральних стосунків і ставлень.

докладніше...
Номер сторінки: 205

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

У статті розглядаються результати емпіричного дослідження чинників формування ідентичності в юнацькому віці. Загострення кризи ідентичності трактується в контексті психодинамічного підходу, де головна увага зосереджується на переживаннях досвіду дитинства, травмуюча функція якого пов’язана із характером та успішністю розв’язання проблем психосоціальних стадій розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 209

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ - ТЕРАПІЇ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ

У статті розглядаються особливості використання психологом технік і прийомів арт – терапії у роботі з дітьми та підлітками. Здійснено аналіз наявного психологічного інструментарію арт – терапії. Відмічаються переваги використання атр – терапевтичних методів у порівнянні з іншими терапевтичними впливами.

докладніше...
Номер сторінки: 213

ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЮНАКІВ

У статті проаналізовані теоретичні засади проблеми професійної самосвідомості та самоствердження особистості, чинники формування ціннісних орієнтацій та особистісної ідентичності.

докладніше...
Номер сторінки: 217

ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ СВОБОДИ НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ

У статті представлено теоретичний аналіз смислової сфери, з акцентований на феномені свободи у вітчизняній та зарубіжній психології, а також висвітлено результати емпіричного дослідження особливостей усвідомлення феномену свободи неповнолітніми правопорушниками та їхня ціннісно – смислова сфера.

докладніше...
Номер сторінки: 221

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТОВАНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Однією із надзвичайно значимих проблем у психології особистості є здатність індивіда бути включеним у навколишній соціум. Дана властивість психіки залежить від багатьох чинників, як зовнішніх, соціальних, так і внутрішніх, індивідуально –типологічних. Великою мірою це стосується дітей, що мають певні вади психічного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 226

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті проведено теоретичний і практичний аналіз психологічних особливостей самооцінки дітей із затримкою психічного розвитку. Описано результати дослідження із використанням спеціально підібраних методів та методик. Виділено основні характеристики, які стосують ся самооцінки цієї категорії дітей.

докладніше...
Номер сторінки: 230

НЕГАТИВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВЗАЄМОСТОСУНКАХ ІЗ БАТЬКАМИ: ГЛИБИННІ АСПЕКТИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Статтю присвячено викладу результатів теоретичного та експериментального дослідження негативних переживань підлітків, пов’язаних із взаємостосунками з їхніми батьками. Зокрема, розкрито значення актуальної та глибинної складової цих переживань, висвітлені джерела їх виникнення і окреслені певні аспекти психодинаміки. Описано головні положення кататимно – імагінативної психотерапії (КІП, символдрама) та загальні риси побудови психокорекційної програми за даним методом для роботи з підлітками.

докладніше...
Номер сторінки: 234

ДО ПИТАННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ: ПРАКТИКА НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Стаття присвячена теоретичному аналізу медіації, а також проблемі трансформації конфлікту. У ній розглядаються необхідні умови здійснення медіаційної процедури, аналізуються можливості її використання у системі школи.

докладніше...
Номер сторінки: 239

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА БАТЬКІВ ЯК СКЛАДОВА ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

В статті представлений аналіз проблеми організації психологічної просвіти батьків у дошкільному закладі. Визначені роль та зміст просвітницької діяльності психологічної служби дошкільного освітнього закладу, зазначені основні форми роботи психолога з батьками.

докладніше...
Номер сторінки: 243

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ

В статті аналізуються суть, складові моральних форм поведінки та психолого-педагогічні детермінанти становлення її у дошкільників.

докладніше...
Номер сторінки: 248

ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті висвітлюється проблема формування уявлень дошкільників; окреслюються умови та особливості етнопсихологічних уявлень дітей зазначеного віку; інтерпретуються результати дослідження змісту етнопсихологічних уявлень дітей старшого дошкільного віку.

докладніше...
Номер сторінки: 253

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

В статті розглядається проблема взаємозалежності між акцентуаціями особистості, типами темпераменту та стратегіями втечі від реальності. Приводиться аналіз результатів емпіричного дослідження. Дані дослідження, представлені в статті, свідчать про наявність залежності між акцентуаціями, вимірюваними за К. Леонгардом, типом темпераменту за Р. ЛеСенном та стратегіями втеч від реальності за Н. Пезешкіаном. Отримані результати дозволяють глибше і повніше зрозуміти природу індивідуально-психологічних відмінностей.

докладніше...
Автори: Єва Кардаш
Номер сторінки: 257

КАТЕГОРІЯ ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУ У ПСИХОЛОГІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

Стаття присвячена висвітленню основних засад психології життєтворчості, підходам до розуміння та визначення поняття життєвого проекту і його розташуванню в категоріальній системі психології життєтворчості, наслідкам нерозважливого вибудовування особистістю свого життя.

докладніше...
Номер сторінки: 261

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Резюме: сім’я, школа, виховання і самовиховання розглядаються як визначальні чинники формування культури життєтворчості особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 266

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОСТАВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТУ СТРУКТУРИ САМОСВІДОМОСТІ

У статті аналізуються вихідні теоретичні положення, що становлять наукову основу психологічних феноменів самосвідомості, особливості самосвідомості та основні її структурні елементи. Особлива увага приділяється дослідженню самоставлення як компонента самосвідомості та його зв’язку із самооцінкою, «Я –концепцією», «Я» образом, а також факторів, що зумовлюють виникнення позитивного чи негативного самоставлення.

докладніше...
Номер сторінки: 272

СЕНС, СЕНСОТВОРЕННЯ, СЕНСОЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ЯК ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ

Статтю присвячено аналізу понять сенс, сенсотворення, сенсожиттєві стратегії. Вивчення закономірностей розвитку внутрішнього світу людини є важливим і складним завданням психологічної науки, а зміст зазначених феноменів недостатньо чітко сформульованим. Сенс життя, ціннісні орієнтації особистості впливають на вибір життєвих стратегій в процесі здійснення самореалізації.

докладніше...
Автори: Олена Легун
Номер сторінки: 277

ТИПОЛОГІЯ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ ОСОБИСТОСТІ

В статті поданий ґрунтовний аналіз проблеми типологічної різноманітності феномену тривожності. На основі аналізу та синтезу праць дослідників даної проблематики було виокремлено достатню кількість видів, типів та проявів досліджуваної властивості особистості. Виділено критерії для класифікації та видового, типологічного і порівневого поділу тривожності.

докладніше...
Номер сторінки: 282

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОСОБИСТІСНО - ЗОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У статті висвітлені особливості застосування методу проектів як особистісно – зорієнтованої педагогічної технології у навчально – виховному процесі вищих навчальних закладів.

докладніше...
Номер сторінки: 287

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР РЕГУЛЯЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ЖИТТЯ

Стаття присвячена аналізу впливу фінансовоекономічноі кризи на самопочуття особистості.У ній розглядаються різні психологічні підходи до визначення сфер даного впливу і позначаються наслідки, що продукуються ними. Розкривається поняття життєстійкості — одного із ключових параметрів індивідуальної здатності до зрілих і складних форм саморегуляції; досліджується вплив життєстійкості на здатність особистості протистояти кризовим умовам життя.

докладніше...
Номер сторінки: 291

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕАДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРАКТИКУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

У статті розкрито особливості впровадження системи соціальної реадаптації осіб, які повернулися із місць позбавлення волі, колишніх учасників бойових дій, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку. Показано, що системний підхід є основою для процесу реадаптації осіб зрілого віку, а запропонована нами система соціальної реадаптації, що заснована на спеціальній організації соціального середовища відповідно до особистісних особливостей реадаптантів та яка включає технології підвищення інтерперсональних та інтраперсональних складових адаптаційного потенціалу сприяє їх реадаптації та особистісному зростанню.

докладніше...
Номер сторінки: 296

ПОРУШЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПРОСТОРУ ЯК ЧИННИК АГРЕСИВНИХ РЕАКЦІЙ І ПЕРЕДУМОВА ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

Сього дні темпи росту агресивної злочинності перевершують темпи приросту населення. Одне із можливих пояснень — агресія виникає як наслідок надмірного психологічного тиску на індивіда, пов’язаного із зростаючою інтенсивністю соціальних взаємодій в умовах сучасного суспільства. Дана стаття розкриває зазначений взаємозв’язок поміж скупченістю та агресією.

докладніше...
Автори: Ігор Маркін
Номер сторінки: 301

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

У статті надано обґрунтування необхідності проведення наукового аналізу ціннісно – мотиваційних засад діяльності майбутніх правоохоронців. На основі проведеного емпіричного аналізу визначенні психологічні особливості соціально –психологічних установок майбутніх працівників правоохоронних органів.

докладніше...
Номер сторінки: 306

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

В статті піднімаються питання якості життя та стану здоров’я хворих на остеоартроз. Розглядаються складові якості життя, наведено результати анкетування за Стенфордською анкетою оцінки здоров’я. Зосереджено увагу щодо суб’єктивно – психологічної складової хвороби, її впливу на подальший перебіг захворювання.

докладніше...
Номер сторінки: 311

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті розкривається сутність понять «психічно здорове суспільство» та «самоактуалізація» особистості. Розглянуто особливості трансформації етнічної ідентичності під впливом зміни соціальних умов. Представлено психологічні чинники самоактуалізації студентської молоді, недостатньо актуалізовані в етнічній самосвідомості.

докладніше...
Номер сторінки: 315

НАБУТТЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЗРІЛОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття ідентичності, проаналізовано етапи її становлення в ранній юності та підходи до вивчення ідентичності особистості зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Здійснено аналіз та узагальнення поняття психологічного здоров’я та окреслено перспективні напрямки вивчення даного феномену.

докладніше...
Номер сторінки: 319

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

У статті розглянуті питання стану психічного здоров’я молодших школярів. Визначені фактори, що сприяють формуванню нервово-психічних порушень у дітей. Запропоновані заходи психолого-педагогічного впливу, спрямовані на збереження психічного здоров’я молодших школярів.

докладніше...
Номер сторінки: 323

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ

Стаття присвячена проблемі впливу професії на особистість учителя, його психологічне самопочуття, стан професійного здоров’я. Проаналізовано наслідки негативного впливу педагогічної діяльності, що порушують гармонійний розвиток особистості вчителя (професійні деструкції, професійні деформації, професійне вигорання), шляхи їх попередження й усунення.

докладніше...
Номер сторінки: 327

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

У статті розглянуто проблему психологічного здоров’я людини та його критеріїв. Проаналізовано взаємозв’язок здоров’я і способу життя в контексті суб’єктивної якості життя, стилю життя та здорового способу життя.

докладніше...
Номер сторінки: 332

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

У статті проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з питань професійної ідентичності та соціального здоров’я особистості. Обґрунтований та розкритий взаємозв’язок між професійною ідентичністю особистості та її соціальним здоров’ям.

докладніше...
Номер сторінки: 337

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В роботі розглядаються організація переживання молодшого школяра засобами гри як механізм впливу на формування відповідального ставлення до здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 341

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАТУСУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Вивчений взаємозв’язок стану здоров’я учнів старших класів з такими чинниками, як тип закладу, в якому вони навчаються, наявність чи відсутність шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління). Виявлено, що у підлітковому віці середовище проживання не має істотного впливу на динаміку стану здоров’я за умови здорового способу життя.

докладніше...
Номер сторінки: 346

ЧИТАЦЬКІ ІНТЕРЕСИ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Стаття містить відомості про читацькі інтереси студентської молоді та старшокласників. Вміщено статистичні дані відносно ставлення молодих людей до морально – етичних проблем сучасної української літератури.

докладніше...
Номер сторінки: 351

ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРОБЛЕМА

В статті розглянуто сутнісні характеристики та визначено зміст міжетнічних відносин, встановлено міждисциплінарні зв’язки. Розкрито проблему формування міжетнічних відносин як одного із аспектів громадянського виховання підростаючого покоління.

докладніше...
Номер сторінки: 355

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК СТИМУЛ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

У статті розкрита позитивна роль гуманізації освітнього простору, що створює комфортну атмосферу, в якій особистість має бажання отримувати знання і зацікавлена в тому, щоб проявляти свої здібності та розкривати глибину свого потенціалу. Названо ознаки, що мають бути враховані при побудові навчального процесу на засадах гуманізації, що, в свою чергу, призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості та стає стимулом до самореалізації за рахунок гармонійного розвитку дитини.

докладніше...
Номер сторінки: 359

СОЦІАЛЬНІ ПОСТАВИ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ

Результати опитування російськомовних респондентів показали, що серед різних вікових груп російськомовна молодь має відносно вищий рівень задоволеності життям, виразніше нарікає на брак самореалізації та просування, має більш проукраїнські політичні вподобання. Молодь, яка потерпає через недостатню матеріальну забезпеченість, нижче оцінює свою задоволеність життям, менше схильна до зараджувальної поведінки, менш проукраїнськи орієнтована.

докладніше...
Номер сторінки: 363

СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ СТУДЕНТІВ - МЕДИКІВ ЯК ФАКТОР ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті аналізується феномен соціального інтелекту особистості як один із чинників ефективної волонтерської діяльності. Автори висвітлюють рівні розвитку соціального інтелекту студентів – медиків, роблять спробу визначити зв’язок соціального інтелекту із рівнем емпатичних тенденцій та типом міжособистісних стосунків.

докладніше...
Номер сторінки: 367

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Розкрито структурно-динамічні характеристики відповідальності молодших медичних спеціалістів, що є базовою в структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста та проявляється в особистісному — через відповідальне ставлення до пацієнтів, до професійної справи, до себе; предметно-орієнтувальному, який виступає підґрунтям для професійно-особистісного розвитку і саморозвитку майбутнього молодшого медичного спеціаліста та є показником готовності до професійної діяльності; функціональному, що проявляється в різних напрямках діяльності молодшого медичного спеціаліста.

докладніше...
Автори: Марія Бабич
Номер сторінки: 373

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНО - СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті обґрунтовується значення ціннісно – смислової сфери у контексті професіоналізації студентської молоді. Описуються результати дослідження мотиваційно – ціннісної структури особистості майбутніх вихователів ДНЗ. Порівнюються та аналізуються виявлені особливості зазначеної структури у студентів – першокурсників і випускників.

докладніше...
Номер сторінки: 378

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНИЦТВА УКРАЇНИ ДОБИ БАРОКО: РАКУРС МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОВПЛИВІВ

У статті досліджуються контекстуальні особливості розвитку української освіти у добу бароко, конкретизуються вектори діалогу різних культур, висвітлюється досвід поєднання національних та загальнолюдських цінностей.

докладніше...
Номер сторінки: 383

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті охарактеризовано діяльність шкільного клубу «Вихідного дня», організованого для дітей трудових мігрантів. Описано організацію проведення змістовного дозвілля учнів. Наведено приклади основних форм роботи із дітьми, батьки яких за кордоном.

докладніше...
Номер сторінки: 387

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРАКТИКИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

В статті проведен аналіз підходів до практики ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції. Запропоновано програму соціально-психологічного тренінгу в системі засобів морального виховання засуджених при підготовці їх до виходу на свободу.

докладніше...
Номер сторінки: 391

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОПІЗНАННЯ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

У статті обґрунтовано вплив професійного самопізнання майбутнього вчителя на становлення його педагогічної позиції. Розкрито сутність понять «самопізнання» та «професійне самопізнання майбутнього вчителя», їх зв’язок із самосвідомістю людини. Вивчено роль професійного самопізнання у формуванні в майбутніх учителів таких показників професійної позиції, як ціннісно-смислове ставлення до вчительської професії і до себе як суб’єкта майбутньої педагогічної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 396

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ Й ОСОБИСТІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ В МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

У статті проаналізовано модель педагога, з’ясовано роль професіоналізму та особистісних якостей у її структурі. Обґрунтовано поняття професіоналізму педагогічної діяльності та її місце у моделі педагога.

докладніше...
Номер сторінки: 401

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО - ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми саморозвитку. Розкривається суть поняття «особистісно – професійний саморозвиток майбутнього педагога». Виявлено психолого – педагогічні умови його активізації.

докладніше...
Номер сторінки: 407

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ШВЕЙЦАРІЇ

У статті розглядаються актуальні питання підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у швейцарських вищих навчальних закладах університетського типу. Значна увага приділена аналізу магістерських програм в університетах прикладних наук.

докладніше...
Номер сторінки: 412

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТА СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

У статті розкривається основний зміст комплексного дослідження особливостей професійної спрямованості майбутніх програмістів у співвідношенні із власними та освітянськими світоглядними орієнтаціями, яке проводилось у 2006 - 2010 роках соціопсихологами Центру соціальногоаналізу та вдосконалення навчально-виховногопроцесу.

докладніше...
Номер сторінки: 416

РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ПРОВІЗОРА - КОСМЕТОЛОГА

Розглянуто зміст дисципліни «Етико-правові норми у галузі» для провізорів-косметологів, вивчення якої сприяє підвищенню морального рівня студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 421

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

У статті проаналізовано концептуальні теоретичні підходи до вивчення проблеми професійного становлення особистості, зроблено спробу розкрити специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі психології в рамках сучасної системи вищої освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 425

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення системи професійної підготовки студентів, зокрема майбутніх психологів. Йдеться про інтеграцію компетентнісного і акмеолоічного підходів у навчально-виховному процесі у вищій школі. Така інтеграція вимагає внесення істотних змін у навчальний процес.

докладніше...
Номер сторінки: 429

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

У статті розглядаються психологічні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів, описано досвід використання технологій особистісно-професійного зростання.

докладніше...
Номер сторінки: 434

ОЧІКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ У ВНЗ

У статті розглядається продуктивний напрям у розробці методики викладання психології у ВНЗ, пов’язаний із дослідженням проблем психології суб’єкта навчальної діяльності (зокрема, його очікувань). Аналізуються результати дослідження очікувань, які актуалізуються на початковому етапі вивчення курсу психодіагностики студентами-психологами. Визначаються методичні особливості викладання психодіагностики майбутнім психологам.

докладніше...
Номер сторінки: 439