Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2011

Основні концептуальні підходи дослідження неурядових організацій

Суспільство — це сукупний організм, який охоплює саму державу, що є тільки одним із органів чи функцій цього цілого тіла. докладніше...
Номер сторінки: 19

Бази та банки даних у моделюванні політичних процесів

У статті розглянуто деякі теоретичні питання використання банків і баз даних у дослідженні різноманітних аспектів політичних процесів. Зроблено висновки щодо можливостей і обмежень використання банків та баз даних у політологічних дослідженнях.

докладніше...
Номер сторінки: 23

Парадигми підготовки державно - управлінських кадрів у зарубіжних країнах як приклад для запозичення для України

У статті розглядаються традиційні моделі підготовки державно-управлінських кадрів у зарубіжних країнах. Основна увага зосереджується на обґрунтуванні особливостей північноамериканської та європейської моделі підготовки державно-управлінських кадрів. Пропонуються шляхи адаптації зарубіжного досвіду до національної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрового складу державної служби.

докладніше...
Номер сторінки: 27

Суспільно - політична трансформація державно-церковних відносин у країнах колишнього Радянського Союзу

Зроблено спробу проаналізувати державно-церковні відносини в країнах колишнього Радянського Союзу. Проаналізовано конституційні норми, які гарантують свободу совісті в названих країнах.

докладніше...
Номер сторінки: 33

Православна церква і політина в Україні в 2010–2011 рр.

У статті висвітлюється зміна позицій православних церков України в контексті конфесіональної політики Президента України В. Януковича. Розглядаються основні проблеми православ’я і пропоновані шляхи їх вирішення.

докладніше...
Номер сторінки: 40

Релігійні уявлення студентської молоді у структурі її особистісного ставлення

У статті здійснюється теоретичний аналіз деяких важливих психологічних аспектів проблеми релігійності. Розкриття ролі відповідної складової у становленні особистості емпірично доповнюється описом результатів анкетування студентської молоді. Зокрема, розглядаються типові особливості релігійних уявлень студентів-першокурсників педагогічного ВНЗ.

докладніше...
Номер сторінки: 45

Фетиш панславізму на тлі російського месіанства

Стаття присвячена дослідженню явища слов’янської взаємності в контексті російського месіанства і його ролі у нових геополітичних реаліях. Автор відмічає, що ідея етнічної і мовної єдності слов’ян зумовлюється політичною доцільністю. Об’єднавчі експерименти у слов’янському світі живлять імперські амбіції Росії, але не українське державотворення. Робиться висновок, що Україна сьогодні потребує громадянського суспільства, а не російської гегемонії.

докладніше...
Номер сторінки: 50

Соціально - політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління

У статті розглядаються механізми використання маркетингових підходів, методів і процедур у діяльності органів державного управління. Визначається роль соціально-політичного маркетингу в оптимізації й раціоналізації діяльності органів державного управління, підвищенні їх результативності.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Миротворницькі операції на пострадянському просторі: російський зовнішньополітичний фактор

Миротворчі операції на пострадянському просторі, які проводилися для врегулювання етнічних конфліктів у Грузії, Молдові, Азербайджані головним чином Російською Федерацією, не принесли бажаних результатів. Навпаки, російська миротворча політика здійснювалася виключно в інтересах офіційної Москви, а принцип «ні війни, ні миру» надовго законсервував процес вирішення етнонаціональних суперечностей, зберігаючи потужний конфліктний потенціал регіону.

докладніше...
Номер сторінки: 64

Тероризм: уточнення поняття

У статті розглядаються теоретичні основи визначення тероризму і розкриваються етапи розвитку даного феномену, визначаються різновиди тероризму, аналізуються існуючі визначення тероризму. Робиться висновок, згідно з яким відсутність чіткості й єдності у поглядах дослідників на визначення тероризму й міжнародного тероризму свідчить про те, що ці поняття є категоріями більшою мірою політичними, ніж правовими.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Порівняльна характеристика функціональних відмінностей громадської думки у недемократичних політичних режимах та в умовах демократії

Статтю присвячено розгляду явища громадської думки, важливості її становлення як соціально-політичного інституту, що сприяє розвитку демократії. Охарактеризовано поняття тоталітаризму в основних його прикметних рисах. Досліджено можливість існування громадської думки як явища, породженого, по-суті, демократією і такого, що підсилює демократичне врядування в умовах тоталітарного режиму. Розглянуто основні функції громадської думки. Проведено порівняльний аналіз реалізації функцій громадської думки в умовах тоталітаризму і демократії. З’ясовано відмінність у формуванні та проявах громадської думки за умов демократичного, тоталітарного й авторитарного політичних режимів. Доведено, що громадська думка існує в тоталітарних і авторитарних політичних режимах, де піддається певним модифікаціям у своїх функціональних можливостях. Доведено, що громадська думка як повноцінний суспільно-політичний інститут може бути утвердженою і максимально реалізовувати свої функції в умовах демократії.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Воєнно - іміджева політика держави як засіб формування позитивного образу збройних сил

У статті обговорюються питання формування позитивного іміджу армії. Розглядається зміст поняття «воєнно – іміджева політика» держави та її складових елементів. Здійснюється аналіз механізмів реалізації воєнно-іміджевої політики держави.

докладніше...
Номер сторінки: 83

Буття особистості: онтологічна сутність, структура і темпоральність

Аналізуються сутнісні та динамічні характеристики буття особистості в єдності з повсякденністю та неповсякденністю, темпоральність буття, зміни особистості в катастрофічних ситуаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 87

Психологічні механізми та чинники формування пізнавальної самостійності

У статті обґрунтовуються психологічна сутність пізнавальної самостійності та чинники її формування під час інтеріоризації навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 93

Гандикапізм в системі споріднених понять

У статті аналізуються особливості гандикапізму та його місце в системі інших психологічних понять, близьких за змістом. Розглядається специфіка формування та прояву гандикапізму, його вплив на особливості побудови міжособистісних стосунків, розвиток індивіда.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Зміни сенсорних і сенсомоторних проявів з урахуванням функціональної асиметрії

Розглядаються зміни, що відбуваються у сенсорній і сенсомоторній сферах практично здорової молодої людини під квантово-механічним впливом. Зміни розглядаються з урахуванням індивідуального профілю функціональної асиметрії людини. Квантово-механічний вплив резонансної частоти по-різному впливає на людей з різним профілем асиметрії, змінює енергопотенціал, специфічну працездатність. Подальші дослідження можуть бути вельми цікавими і практично значущими.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Дискримінантний аналіз компетентності у психологічному контексті

У статті наведено результати теоретичного вивчення компетентності як прояву людського капіталу. Визначено головні характеристики компетентності та особливості її формування шляхом актуалізування компетенцій. Вказано особливості компетенцій.

докладніше...
Автори: Олена Штеп
Номер сторінки: 108

Теоретичний аналіз психологічних аспектів явища ксенофобії

У статті автор здійснює спробу теоретичного аналізу психологічних аспектів ксенофобії в умовах сучасного суспільства. Зроблено акцент на розгляді ксенофобії саме як соціально-психологічному явища. Визначено основний підхід у психічній адаптації особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Діагностичні можливості опитувальника «Стратегіальне поле психолога»

Представлено авторський опитувальник самооціночного типу, який надає змогу оцінити стратегіальне поле психолога. Проаналізовано результати проведеного дослідження, згідно з якими визначаються переваги студентів – психологів і практичних психологів у виборі основних стратегій професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Методологічні складові інструментарію психологічної експертизи в умовах навчального закладу

У статті автор розкриває методологічні складові організації і підготовки проведення психологічної експертизи інструментарію в навчальних закладах і презентує алгоритм проведення даного виду психологічної експертизи.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Концептуальні підходи вивчення феномену якості життя та його оцінки

Статтю присвячено актуальній темі дослідження якості життя в сучасних наукових підходах. Виділені основні показники якості життя, його компоненти, критерії й оцінки. Зазначено, що найбільше досліджень феномену якості життя проведено зарубіжними вченими, тоді як в Україні його вивченню приділяється найбільша увага в галузі медицини. Передбачено важливість оцінювання якості життя з психологічної точки зору.

докладніше...
Номер сторінки: 128

Мотиви вступу до шлюбу у сучасної молоді

У статті розглянуті теоретичні аспекти проблеми мотиваційної сфери особистості. Також висвітлені проблеми цінностей і ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Аналіз проведений на матеріалі активно обговорюваної в теперішній час роблеми мотивів вступу до шлюбу у сучасної молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 132

Особливості емоційних станів у вагітних жінок

Теоретичний аналіз представленого матеріалу побудований на розгляді стану вагітності жінки як макростресору. Емпірико-діагностичний аспект вивчення проблеми стосується конкретизації проявів емоційних станів вагітних жінок залежно від інтерпретаційного контексту соціально-психологічних (задоволеність шлюбом, вік, місце проживання) та клініко-анамнестичних факторів (порядок пологів та обтяжений анамнестичний діагноз).

докладніше...
Номер сторінки: 137

Результати емпіричного дослідження особливостей тендерної ідентичності дівчат - підлітків

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження особливостей розвитку гендерної ідентичності дівчат-підлітків в умовах загальноосвітніх шкіл і шкіл-інтернатів. Обґрунтовано якісні та кількісні показники розвитку гендерної ідентичності дівчат підліткового віку.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Симптоматика переживань кризи 13 років дівчатками

Симптоматика переживань кризи 13 років — це позитивні і негативні симптоми (всього — 34) зі своєю специфікою (типові, супутні, фонові), що даєзмогу встановити місце особистості у віковому розвитку. Необхідна умова диференційованого підходу до неї: активізація позитивної симптоматики, а не локалізація негативної. Для прикладу розглядається динаміка окремих симптомів, зокрема домагання ролі дорослого, прагнення до самостійності, дратівливість. Аргументується позиція про двофазовий перебіг перехідного періоду з умовною назвою «криза 13 років», який в часі співвідноситься більше з 11–14 роками (у хлопчиків — з 12–15 роками) і є закономірністю вікового розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 147

Вплив вікових особливостей молодших школярів на їхню поведінку у конфліктних ситуаціях

У статті викладені результати теоретичного вивчення проблеми вікових особливостей поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Визначені головні складові психологічної характеристики поведінки школярів у конфліктах.

докладніше...
Номер сторінки: 152

Мотиваційні особливості амбівалентності особистості юнацького віку

У статті розглядається проблема амбівалентності особистості в юнацькому віці. Запропоновано дослідження, в якому представлено спробу визначення мотиваційних ознак амбівалентності в юнацькому віці, що дало змогу провести типологію амбівалентної особистості на рівні мотиваційно збалансованих/ розбалансованих проявів у юнацькому віці.

докладніше...
Номер сторінки: 162

Проблема волі та особистісна свобода в юнацькому віці

У статті розглядається проблема волі та особистісної свободи в юнацькому віці. Представлено психологічне визначення особистісної свободи. Аналіз проведений на матеріалі активно обговорюваної нині проблеми особистісної свободи молодих людей.

докладніше...
Номер сторінки: 167

Дисгармонійні емоційні стани в аспекті психічного здоров’я особистості підлітка

Виявлено й інтерпретовано особливості прояву емоційних станів фрустрації, агресивності, тривожності, депресії, емоційного дискомфорту, емоційної нестійкості. З’ясовано, що вони носять негативний відтінок, але найбільш характерні для підліткового віку.

докладніше...
Номер сторінки: 172

Духовне виховання як чинник становлення особистості молодшого школяра

У статті розкривається зміст поняття «духовність», а також розглядаються важливі аспекти проблеми формування духовності. На підставі результатів експериментального дослідження описуються особливості типових відповідних уявлень молодших школярів. Обґрунтовується значення духовного виховання у становленні особистості дитини цього віку.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Психологічні детермінанти формування основ ціннісної системи дітей старшого дошкільного віку

Піддано аналізу різні теоретико-методологічні підходи до формування ціннісної системи дошкільників, які презентовані у науково – методичній літературі. Обґрунтовується необхідність виховання початків альтруїзму в дітей старшого дошкільного віку.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Консультирование педагогов и родителей по организации взаимодействия с детьми 2–3 лет в продуктивных видах деятельности

В статье рассматриваются две модели взаимодействия взрослого с ребёнком, направленного на развитие продуктивного целеполагания как основного новообразования раннего возраста. Показано, что наиболее эффективной для возникновения этой высшей психической функции у детей 2–3 лет является ситуация совместной деятельности, в которой одновременно соприсутствуют следующие компоненты: собственные предметные действия ребёнка; организация взрослым обозначения ребёнком полученного им результата; положительная оценка взрослым продукта детской деятельности и самого ребёнка; создание взрослым эмоциональной привлекательности достигнутого результата. Предлагается достаточно эффективная методика организации совместной деятельности взрослого с детьми 2–3 лет, целью которой является развитие продуктивного целеполагания.

докладніше...
Автори: Диана Синюк
Номер сторінки: 186

Особливості розвитку професійних якостей майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу

У статті представлені різні підходи до визначення поняття «професійно важливі якості». Розглянуто підходи вчених до визначення структурних компонентів професійно важливих якостей педагога; подано аналіз класифікацій цих якостей.

докладніше...
Номер сторінки: 191

Проблема виховання учнівської молоді творчих неформальних об’єднань в умовах гуманізації суспільства

У статті розглядаються проблеми виховання учнівської молоді творчих неформальних об’єднань. Виокремлюються основні аспекти, якими представлені сучасні тенденції роботи з неформальною молоддю. Визначаються основні методичні умови, принципи, підходи до її виховання. Встановлено, що основний спосіб роботи з творчими неформальними об’єднаннями полягає у соціально-педагогічній діяльності щодо створення соціально-виховного, творчого середовища, який базований на вікових потребах молодої людини у спілкуванні, самоствердженні та самореалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 195

Гештальт - терапія як фактор морального розвитку особливості школяра

У статті розглянуто основоположні засади гештальт-терапії Ф. Перлза. Висвітлено мету корекції, позицію психолога, вимоги й очікування від клієнта, механізми порушення процесу саморегуляції. Окреслено рівні неврозу та основні технічні прийоми в гештальт-терапії Ф. Перлза. Гештальт-терапію репрезентовано як фактор морального розвитку особистості школяра.

докладніше...
Автори: Ольга Осика
Номер сторінки: 200

Психолого - педагогічні закономірності екологічної освіти молодших школярів

У статті розкривається значення й закономірності екологічної освіти молодших школярів на сучасному етапі; аналізується проблема формування екологічної свідомості в процесі навчання; описані деякі форми та методи, які доцільно застосовувати з цією метою.

докладніше...
Номер сторінки: 205

Способы выявления и диагностики деструктивных форм общения подростков

Рассматриваются понятие «деструктивное общение» и теоретические предпосылки его исследования. Анализируются психодиагностические инструменты, направленные на выявление видов деструктивного общения. Актуальностью исследования является необходимость гармонизации общения подрастающего поколения на ранних этапах формирования модели межличностного взаимодействия. Поэтому ставится задача по раннему выявлению деструктивных форм общения у подростков и разработке диагностической методики.

докладніше...
Номер сторінки: 210

Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих навчальних закладів

У статті розкрито особливості емпатійних здібностей у студентів-психологів, де емпатія розглядається як цілісна властивість особистості, в поєднанні її якісних (модальність) і змістовних показників (емпатійна спрямованість). Розглянуто різні показники емпатії в поєднанні формально-динамічних та змістовних характеристик. Досліджено загальні закономірності та індивідуальні відмінності проявів психологічних характеристик емпатії.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Мотивационные механизмы адаптации студентов к учебному процессу в ВУЗе

В статье рассматриваются основные аспекты адаптации личности в вузе; общие закономерности и дефиниции мотивационной сферы студентов в контексте адаптации к учебному процессу. Анализируются мотивационные механизмы адаптации студентов к учебному процессу в вузе.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Розвиток професійної емпатії майбутніх практичних психологів у системі фахової підготовки

У статті розкрито особливості розвитку професійної емпатії психолога в процесі навчання у вищій школі.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Часова перспектива студентів у зв’язку з їхнім особистісним потенціалом

Досліджено часову перспективу студентів гуманітарного і технічного спрямування у зв’язку з їхнім особистісним потенціалом. Виявлено, що формуванню високого особистісного потенціалу у студентів сприяє виражена майбутня часова перспектива, а також відсутність негативної часової орієнтації.

докладніше...
Номер сторінки: 229

Ціннісна орієнтація як основа формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів

У статті аналізується сутність цінностей, їх основне функціональне призначення, яке становить вищий рівень людських потреб; визначено зміст понять «компетентність», «компетентісний підхід»; розглянуто проблему формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів.

докладніше...
Номер сторінки: 235

Особливості навчальної діяльності студента - філолога як передумова становлення структури комунікативних здібностей

У статті висвітлено особливості навчальної діяльності студента-філолога, яка здійснюється на базі цілісного когнітивно-комунікативного підходу.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Спецкурс «Соціальне проектування» у системі формування проектувальних умінь майбутнього соціального працівника

У статті представлено змістові характеристики процесу формування проектувальних умінь майбутнього соціального працівника у формі спеціального введення курсу «Соціальне проектування» у процес його фахової підготовки. Проаналізовано змістові та методичні характеристики цього спецкурсу, його вплив на формування проектувальних умінь, місце самостійної роботи студента в процесі вивчення спецкурсу.

докладніше...
Номер сторінки: 244

Теоретичне та емпіричне дослідження колірного профілю як чинника віктимної поведінки

У статті наведено результати діагностування віктимної поведінки підлітків за допомогою виявлення їх колірного профілю.

докладніше...
Автори: В. Папуша
Номер сторінки: 248

Психолого - педагогічні аспекти формування самоефективності танцюючої молоді

У дослідженні розкрито поняття самоефективності з різних позицій — психології особистості, психології творчості, психології спорту, соціальної психології. Стаття містить опис експериментально-психологічного дослідження з проведеним статистичним аналізом та його інтерпретацією. Проаналізовано фактори, які впливають на рівень самоефективності танцюристів, зокрема мотиваційно-вольова сфера особистості, «Я-концепція», особистісна зрілість. Зроблено висновки та рекомендації за даними дослідження.

докладніше...
Автори: Юрій Назар
Номер сторінки: 253

Індивідуально - психологічні характеристики психічного здоров’я студентської молоді

У статті досліджуються загальні характеристики та індивідуальні прояви психічного здоров’я в студентському віці. Наведено результати емпіричного дослідження стану психічного здоров’я студентської молоді під час навчальної діяльності у вищому закладі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 257

Дослідження особливостей стресостійкості у майбутніх медиків

У статті представлено основні підходи до розуміння поняття «стрес», його прояви та фази. Описано поняття професійного стресу та основні напрямки формування стресостійкості у майбутніх медиків.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Соціально - психологічні цінники ставлення до вагітності у матерів доношених і недоношених дітей

У статті досліджено соціально-психологічні чинники ставлення до вагітності матерів доношених і недоношених дітей. Виявлено, що особливості «Я-концепції» матерів, ставлення до сімейних ролей та дитини, а також задоволення сімейним життям є важливими факторами, які впливають на ставлення жінок до вагітності. З’ясовано, що незалежно від того, чи жінка народила доношену чи недоношену дитину, її ставлення до вагітності може бути однаковим.

докладніше...
Автори: Марія Перун
Номер сторінки: 266

Оцінка ефективності використання фізичних вправ для осіб з гіпертонією

У статті розглядається проблема впливу занять фізичною культурою на корекцію гіпотонічних станів серцево-судинної системи на прикладі студентів медичного коледжу. Показано позитивний вплив спеціального комплексу фізичних вправ на стан серцево-судинної системи молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 272

Феномен психологічного захисту особистості у хворих на гіпертонію

Стаття присвячена теоретичному вивченню сутності, структури та функцій психологічного захисту особистості у хворих на гіпертонію. Подана психологічна характеристика гіпертонії як хронічного захворювання психосоматичної етіології.

докладніше...
Номер сторінки: 276

Психологічний аналіз внутрішньої картини життєвого шляху та ставлення до хвороби пацієнтів із соматичними захворюваннями

У статті викладено результати досліджень, спрямованих на вивчення внутрішньої картини життєвого шляху і ставлення до хвороби пацієнтів із соматичними захворюваннями.

докладніше...
Номер сторінки: 281

Особливості сенсожиттєвих орієнтацій у студентів із вираженою хронічною втомою

Досліджено особливості сенсожиттєвих орієнтацій студентів з вираженою хронічною втомою упродовж навчального року. З’ясовано, що студентів з надмірно вираженою хронічною втомою характеризує незалежність сенсожиттєвих орієнтацій в освітньо-професійній сфері та сферах, пов’язаних із сімейним життям, суспільно-політичною і фізичною активністю. Виявлено, що помірно втомлені студенти мають тісний взаємозв’язок освітніх, професійних, сімейних, суспільних цінностей та хобі.

докладніше...
Номер сторінки: 285

Педагогічна проблема формування рухової координації в теоретичній і практичній підготовці студентів

У статті розглянуто педагогічну проблему процесу формування рухової координації студентів факультету фізичного виховання під час занять хореографією. Проаналізовано стан проблеми рухової координації в теоретичній і практичній підготовці студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 290

Психічне здоров’я та його вплив на копінгповедінку особистості

У статті здійснено аналіз понять «психічне здоров’я» та «копінг-поведінка». Висвітлено систему заходів, мета яких — забезпечення ефективної психологічної підтримки для осіб, що перебувають у складних життєвих ситуаціях. Визначається цінність та ефективність запропонованого алгоритму.

докладніше...
Номер сторінки: 294

Психічне здоров’я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ

У статті поставлено проблему адаптації студентів до умов вищого навчального закладу (ВНЗ), вирішення якої передбачає врахування психічного здоров’я, психофізіологічних показників, особистісних якостей, умов організації навчального простору. Описується зміст процесу адаптації до навчання у ВНЗ, який включає соціально-психологічну, психологічну та діяльнісну складові.

докладніше...
Автори: Ірина Періг
Номер сторінки: 299

Професійна адаптація викладача - початківця педагогічного ВНЗ у контексті психічного здоров’я особистості

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти конструкту рофесійної адаптації викладача-початківця педагогічного ВНЗ у контексті психічного здоров’я особистості. Здіснено аналіз базових підходів до проблематики психічного здоров’я особистості. Проаналізовано взаємозв’язок понять «професійна адаптація викладача ВНЗ» і «психічне здоров’я викладача ВНЗ»

докладніше...
Номер сторінки: 303

Динаміка уявлень про здоров’я у структурі цінностей креативної особистості

У статті досліджується проблема здоров’я у західній і вітчизняній психології. Теоретично здійснюється спроба визначити зв’язок психологічного здоров’я та творчості особистості. Емпірично встановлено зміни уявлень щодо здоров’я в структурі цінностей креативної особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 308

Факторний аналіз ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів як духовно - педагогічний чинник особистісно - орієнтованого формування культури здоров’я

Представлено проективний підхід до розробки інноваційних виховних технологій особистісно-орієнтованого формування у студентів культури здоров’я. Обґрунтовано доцільність організації навчально-виховного процесу на підставі факторного аналізу ціннісних орієнтацій студентів до здорового способу життя.

докладніше...
Номер сторінки: 312

Особливості формування здорового способу життя у молодого покоління

У статті розкривається сутність понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя». Автор наводить аналіз ситуації щодо формування здорового способу життя молоді та обґрунтовує особливості формування здорового способу життя у молодого покоління

докладніше...
Номер сторінки: 318

Психологічні детермінанти харчової поведінки студентської молоді

У статті досліджується харчова поведінка студентів, її вплив на якість життя молоді, розглядаються чинники, що призводять до порушень харчової поведінки, проводиться аналіз взаємозв’язку особливостей харчової поведінки та успішної навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 322

Інформаційно - комунікаційні технології як фактор впливу на здоров’я молоді

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій може створювати загрози здоров’ю особистості та відвертати її від реального світу. Розвиток комп’ютерних мереж, окрім позитивного значення для людини, може нести значну шкоду для різних складових здоров’я людини. Для зменшення цієї шкоди необхідно проводити навчання серед дорослих, реформувати процес вивчення інформатики, розробити спеціальні навчальні курси для майбутніх педагогів.

докладніше...
Автори: Роман Собко
Номер сторінки: 326

Культура здоров’я соціального педагога як стратегічна проблема сучасного суспільства

У статті здійснено теоретичний аналіз понять «культура», «здоров’я», «культура здоров’я». Подано сутнісну характеристику культури здоров’я соціального педагога. Здійснено покомпонентний аналіз її складових.

докладніше...
Номер сторінки: 331

Ціннісні орієнтири соціального здоров’я особистості в контексті ноосферної освіти

У статті розглядаються ціннісні орієнтири соціального здоров’я особистості в контексті напрацювань ноосферної освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 335

Соціальні уявлення про ідеального політичного лідера

У статті поданий аналіз результатів емпіричного дослідження соціальних уявлень про ідеального політика мешканців Південного Сходу України, показана структура усвідомлюваних (раціональних) аспектів образу ідеального політичного лідера, підсвідомих прагнень і очікувань. Це надає можливість усвідомити основні потреби і прагнення українського виборця, а також створювати ефективний політичний імідж.

докладніше...
Номер сторінки: 340

Виховання лідерських здібностей в умовах допрофесійної підготовки

У статті розглядається питання розвитку лідерських здібностей в умовах допрофесійної підготовки. Запропоновано дослідження, в результаті якого виявляються лідерські здібності студентів, та на підставі цього складено програму по роботі з кураторами та студентськими групами, що спрямована на виховання лідерів у колективах.

докладніше...
Номер сторінки: 345

Психологічні особливості ставлення сучасної молоді до власного майбутнього у контексті життєвої самореалізації

У контексті соціально-психологічних проблем життєвого шляху особистості розкривається ставлення сучасних молодих людей до власного майбутнього. Вирішення названої проблеми передбачає розуміння молоддю образу власного перспективного майбутнього в особистісному й соціальному вимірах самоактуалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 349

Дослідження мотиваційно - ціннісного компонента у структурі жититєвих стратегій молоді

Здійснено теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів до проблеми мотиваційно-ціннісного компонента життєвих стратегій особистості. Висвітлено результати емпіричного дослідження мотиваційно-ціннісного компонента у структурі життєвих стратегій молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 353

Кросс - культурный сравнительный анализ структуры социальной идентичности в контексте современных социальных трансформаций (на примере молодежи Украины и Германии)

Данное исследование дополняет существующие эмпирические и теоретические суждения относительно социальной идентичности. Представлены результаты кросс-культурного сравнения системы социальных идентификаций у 267 студентов, проживающих в Украине и Германии. Аализируются и обсуждаются возрастные и полоролевые особенности динамики структуры социальной идентичности в сравнительной перспективе.

докладніше...
Номер сторінки: 357

Порівняльний аналіз суспільних тенденцій у сфері отримання психологічної і парапсихологічної допомоги

У статті здійснено порівняльний контент-аналіз дискурсу, присвяченого психологічній допомозі та допомозі цілителів-містиків на підставі Інтернет-відгуків респондентів різних регіонів України. Виявлено нижчий рівень конкурентоспроможності фахової психологічної допомоги порівняно з «магічною», зумовлений, зокрема, регресивними тенденціями психічного функціонування українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 363

Психологическая компетентность будущих учителей как системный феномен

В статье обосновывается значение психологической компетентности для личностно-профессиональной эффективности будущих учителей. Предложена модель структурной организации психологической компетентности будущего учителя с позиции ее рассмотрения как системного феномена.

докладніше...
Номер сторінки: 370

Дослідження факторів психологічної адаптації студентів - першокурсників о навчально - професійної діяльності

Розв’язання проблеми професійної підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця передбачає формування ефективних механізмів психологічної адаптації студентів-першокурсників до системи вузівського професійного навчання і потребує організації системи заходів з індивідуальної психодіагностики студентів та з формування прийомів, навичок та умінь навчання у вузівській системі.

докладніше...
Номер сторінки: 375

Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах

У статті наведено теоретичний аналіз існуючих у сучасній науці підходів до вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах. Подано порівняльну характеристику складових процесу адаптації. Визначено необхідність вивчення питання адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України.

докладніше...
Номер сторінки: 380

Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі

У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу з метою висвітлення питань професіоналізму, компетентності, кваліфікації в діяльності психолога. На підставі власних висновків і узагальнень побудовано модель особистісного досвіду психолога, яка вміщує такі складові: а) категоріальний простір; б) компоненти; в) функції, які характеризують роль кожного компонента.

докладніше...
Номер сторінки: 385

Психолого - педагогічні умови формування у майбутніх психологів прийомів порозуміння психологічної ситуації клієнта

У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування у студентів-психологів прийомів розуміння психологічної ситуації клієнта. Наведені експериментальні результати впровадження спецкурсу «Техніка розуміння психологічної ситуації клієнта», розробленого автором з метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх психологів.

докладніше...
Номер сторінки: 390

Особливості психодинамічних властивостей телефонних консультантів з різними когнітивними стилями

Розглянуто когнітивні стилі як результат інтегративної взаємодії пізнавальної та особистісних складових суб’єкта. Досліджено та проаналізовано особливості структурних компонентів темпераменту та показників вербального інтелекту телефонних операторів з різними когнітивними стилями.

докладніше...
Номер сторінки: 395

Формування і розвиток особистості викладача вищого технічного навчального закладу в процесі психологопедагогічної підготовки магістрів

У статті запропоновані шляхи формування та розвитку особистості викладача вищого технічного навчального закладу під час психолого-педагогічної підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог.

докладніше...
Номер сторінки: 400

Особливості взаємодії практичного психолога і педагогічного колективу в закладі освіти

За оцінками шкільних психологів здійснено аналіз професійної взаємодії психолога та педагога у загальноосвітніх закладах, відображено чинники, які визначають їх співпрацю.

докладніше...
Номер сторінки: 404

Розвиток психологічної освіти на Поділлі в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.

У статті досліджується становлення психологічної думки в контексті освітньої – виховної діяльності Кам’янець – Подільського державного українського університету (1918–1921 рр.).

докладніше...
Номер сторінки: 408

Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку

У статті розглядається соціальна робота з людьми похилого віку. Досліджено старіння суспільства як наслідок демографічної кризи. Розкрито соціальні, психологічні та фізіологічні характеристики цієї категорії людей. Висвітлено головні проблеми які супроводять життя людей похилого віку. Охарактеризовано принципи, форми та методи соціальної роботи, що спрямовані на цю категорію українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 414

Формування духовно - моральних цінностей у студентів з особливими потребами в контексті проблеми соціальнопсихологічної адаптації

У статті на підставі теоретичного аналізу пропонується визначення сутності поняття «духовно-моральні цінності». Проаналізовано провідні теоретичні підходи до формування духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями, систематизовано завдання, критерії та рівні їх сформованості; визначено психолого – педагогічні умови ефективного формування духовно-моральних цінностей у студентів з особливими потребами в контексті проблеми соціально-психологічної адаптації.

докладніше...
Номер сторінки: 419

Мотивація навчальної діяльності молодших школярів із порушеннями слуху: проблеми й аспекти дослідження

Статтю присвячено аналізу мотивації навчальної діяльності молодших школярів. Описані результати дослідження підтверджують наявність психологічних особливостей розвитку мотивації навчальної діяльності у молодших школярів з порушеннями слуху, а саме: недостатньо розвинена пізнавальна мотивація, домінує ігрова мотивація, високий показник низького рівня самооцінки учнів.

докладніше...
Номер сторінки: 423

Застосування методики незавершених оповідань у системі діагностики соціально - перцептивних установок дітей із церебральним паралічем

Статтю присвячено вивченню особливостей соціально-перцептивних установок у дітей із церебральним паралічем на матеріалі методики незавершених оповідань. Результати дослідження спонукають до пошуку шляхів психокорекції через застосування прогностичних програм.

докладніше...
Номер сторінки: 428

Психологічний ресурс прийомної сім’ї як чинник компенсації емоційної депривації у дітей

У статті розкриваються питання виникнення емоційної депривації у дітей в умовах емоційно збідненого середовища інтернатного закладу. Автор вказує на деформуючий вплив емоційної депривації на розвиток психічної сфери у дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Володіючи певними зовнішніми та внутрішніми ресурсами та резервами, прийомна сім’я може стати своєрідним реабілітаційним простором для подолання та компенсації негативних наслідків емоційної депривації у дітей.

докладніше...
Номер сторінки: 433

Анализ социально - психологических компонентов виктимизации личности инвалида в профессионально - образовательной среде

В статье приведены анализ социально-психологических компонентов виктимизации личности студента-инвалида. Раскрывается специфика инвалидности как феномена социально-психологического неблагополучия. Характеризуются факторы и условия социально – педагогической виктимизации в современной профессионально-образовательной среде.

докладніше...
Номер сторінки: 438

Особливості усвідомлення інвалідності дівчаткам - студентками: гендерний аспект

У статті розкрито змістове наповнення терміна «інвалід», проаналізовано гендерні особливості переживання інвалідності дівчатами студентського віку, розглянуто сексистські прояви щодо жінок-інвалідів у сучасному суспільстві, визначено основні принципи роботи викладачів.

докладніше...
Номер сторінки: 442

Концептуальні засади управління навчальною діяльністю студентів в умовах гуманізації освіти

У статті розглянуто проблему ефективної організації навчального процесу у вищому навчальному закладі в умовах гуманізації освіти. Обґрунтовано використання кібернетичного підходу до процесу навчання як необхідної складової в системі підвищення рівня якості професійної підготовки студентів. Концептуальні засади управління навчальною діяльністю розкриваються з використанням функціонального і структурного підходів.

докладніше...
Номер сторінки: 446

Методологія вітчизняної педагогіки ІІ половини ХХ століття як філософське, соціально - педагогічне підґрунтя комунікативної діяльності вчителя

Висвітлюються результати теоретичного вивчення проблеми розвитку професійної комунікативної діяльності учителя загальноосвітньої школи в історичній ретроспективі.

докладніше...
Номер сторінки: 450

Освітньо - педагогічна діяльність філантропів Німеччини (XVIII ст.)

У статті проаналізовано освітньо-педагогічну діяльність педагогів-філантропів Німеччини ХVIII ст., їх основні педагогічні ідеї, навчально-виховний процес у філантропічних навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 455

Профорієнтація через навчальний предмет

У статті розглядається проблема впровадження педагогічних прийомів профорієнтаційного напряму в практику вчителів-предметників. Розроблені інструментарії профорієнтаційного характеру. Автор подає рекомендації, які можуть бути використані у межах викладання різних шкільних дисциплін.

докладніше...
Номер сторінки: 459

Монопредметна технологія як ядро гнучких педагогічних технологій навчання

Статтю присвячено осмисленню історичного досвіду впровадження гнучких педагогічних технологій навчання в практику роботи вищих навчальних закладів. Розглянуто витоки і передумови виникнення блоково-пакетної технології, а також особливості монопредметної технології як ядра гнучких педагогічних технологій.

докладніше...
Номер сторінки: 463

Особливості організації розвивальної роботи під час особистіснопрофесійного зростання педагога

У статті автор представляє основні методи роботи та форми впливу на процес особистісно-професійного зростання педагога, визначено рефлексивні одиниці корекційно-розвивальної роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 468

Формування етновалеологічної компетентності майбутніх учителів засобами українського фольклору

У статті на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність і структурні компоненти етновалеологічної компетентності студентів педагогічних університетів. Запропоновано ідею доцільності популяризації та використання етнопедагогічного досвіду українців як умови формування етновалеологічної компетентності майбутніх учителів. Актуалізовано найбільш яскраві приклади узагальненого в українському фольклорі виховного досвіду народу щодо формування здорового способу життя особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 475

Зміст підготовки бакалаврів фізичного виховання у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту України

Стаття присвячена теоретико-методичному обґрунтуванню змісту професійної підготовки фахівців з фізичного виховання на сучасному етапі трансформації вищої освіти України. Проаналізовано навчальні плани за напрямом підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт» спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Львівського державного університету фізичної культури, Харківської державної академії фізичної культури, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та Національного університету фізичного виховання і спорту України.

докладніше...
Номер сторінки: 480

Використання системно - динамічної моделі мотивації досягнення в спортивній діяльності

У статті розглянуто системно-динамічну модель мотивації досягнення М. Ш. Магомет-Емінова, використання її в індивідуальній спортивній діяльності та сучасному спортивному процесі. Висвітлено структуру та механізми функціонування мотивації ініціації й селекції, психологічні особливості системно-динамічної моделі мотивації досягнення. Виокремлено ключові детермінанти мотивації ініціації та селекції.

докладніше...
Номер сторінки: 485