Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №4 2011

Перлинки мудрості від Петра Таланчука або уроки «українського самашедшего»

Ідея інтерв’ю з Петром Таланчуком, президентом Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктором технічних наук, колишнім ректором, а нині почесним ректором Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», першим міністром освіти незалежної України, народилася після прочитання книги видатної української поетеси Ліни Костенко «Записки українського самашедшого». докладніше...
Номер сторінки: 8

Національні пріоритети українських освітніх інновацій та їх значення для польської системи освіти

Україна відома своїми педагогічними надбаннями, які можуть бути корисними також для польської системи навчально – виховної роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 16

Катарсис. Природне осмислення українознавства

Психофілософська природна концепція, як філософія універсалізму, становить теоретичну основу українознавства. Наукове українознавство треба розуміти як процес узагальненого пізнання українства.

докладніше...
Номер сторінки: 22

Взаємозв’язок політичних та соціально - економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства

Досліджується взаємозв’язок політичних та соціально - економічних цінностей, визначається роль ринку та приватної власності в формуванні системи політичних цінностей, розглядається становлення населення до проведення ринкових реформ.

докладніше...
Номер сторінки: 34

Досвід державно - церковних взаємин у постсоціалістичній Чехії: уроки для України у зміцненні національної ідентичності.

Стаття присвячена питанням розбудови державно – церковної взаємодії у постсоціалістичній Чехії. Стверджується думка стосовно доречності зважати на центральноєвропейську практику становлення і розвитку взаємин між державою та релігійними об’єднаннями. Розкриваються окремі підходи до розв’язання значимих проблем, як виникають у відносинах між державою і конфесіями у Чеській республіці. Висловлюються про! позиції щодо врахування досвіду деяких постсоціалістичних країн Європи при виробленні сучасної моделі державно!церковних відносин в Україні, яка більшою мірою відповідала б національній культурно – історичній традиції.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Тисячолітня пісня і забута історія

У статті досліджуються історичні події, що відбувались в 9–11 століттях на території Лахів — Червоної Руси, Київської Руси, Мазовшан і Угрі, що дають відповіді на багато історичних питань і загадок.

докладніше...
Номер сторінки: 61

Давня міфологія як інформативна сфера історичної пам’яті людства

У статті автор робить спробу відшукати факти, які вказували б на реальне існування у далекому минулому тих осіб, які є головними героями прадавньої міфології. В результаті дослідження інформації, що міститься в деяких міфах та легендах як Заходу, так і Сходу, доходить висновків: а) є велика вірогідність існування в історії людства осіб, котрі, будучи фактично представниками попередньої цивілізації (цивілізації так званих атлантів), передали естафету життя (культурного, духовного, фізичного) теперішній цивілізації у період її зародження; б) передача цієї естафети відбулася на теренах, де розташована сучасна Україна. Крім того, проведений автором аналіз окремих топонімів та архетипів слів під! тверджує висновки багатьох інших дослідників стосовно того, що прапредки сучасних українців зробили суттєвий внесок у формування і розвиток нинішньої цивілізації.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 68

Особливості політичної міфотворчості державної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького та їх роль в український історії

У статті аналізуються особливості іміджу політичного лідера Б. Хмельницького, а також його вплив на розвиток української історії, культури, самобутності, зародження української незалежності та парламентаризму.

докладніше...
Номер сторінки: 73

Куликовська битва: великий українець Хан Мамай — проти московсько - татарських орд

В статті розглядається українська версія походження хана Мамая та «неканонічна» версія Куликовської битви (1380 р.).

докладніше...
Номер сторінки: 77

«Русский мир» як сучасний геополітичний проект

Дана стаття має на меті проведення паралелей між основними фундаментальними ідеологемами російської державності та нещодавно проголошеною Патріархом РПЦ Кирилом концепцією «Русского мира» та аналізу її основних вимірів: геополітики, економіки, релігії та історії.

докладніше...
Номер сторінки: 82

Агресивність «Русского мира» в інформаційному просторі України

Розглянуто політико!ідеологічні, морально – психологічні засади втручання «Русского мира» у функціонування засобів масової комунікації України. Схарактеризовано методи і форми інформаційної агресіїї в гуманітарну сферу України. Окреслено тематичну концепцію матеріалів, які потрібно готувати для засобів масової інформації України.

докладніше...
Номер сторінки: 85

Зовнішні і внутрішні інформаційні війни у медійному просторі України

У статті досліджуються інформаційні війни у медійному просторі України. Аналізуються факти внутрішніх і зовнішніх інформаційних війн проти України з метою виявлення причин уразливості України в інформаційній війні. Пропонується ряд відповідних заходів протидії іноземній інформаційній експансії.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Радянська освіта — вагомий чинник тоталітарного інформпростору

У науковій статті досліджується специфіка радянської інформаційної політики, яка слугувала вихованню «нової людини» та зміцненню панівного ладу. На основі публікацій педагогічної періодики і широкого історичного фактажу висвітлюється роль освітнього слова в зростанні інформаційного іміджу держави та формуванні суспільної свідомості громадян.

докладніше...
Номер сторінки: 96

Методологія моделювання демократії

У статті аналізується методологія моделювання різних форм організації демократії, що відбуваються під впливом інтенсивного розвитку інформаційних процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Категорія «механізм» у суспільних науках

В статті аналізується використання категорії «механізм» філософами, соціологами, правознавцями, економістами, представниками наук з державного управління. Розглянуто підходи до визначення механізмів і особливості використання даної категорії представниками різних суспільних наук. Звертається увага на співвідношення між механізмами і процесами; методами, формами та засобами і механізмами; механізмами, системами та організаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Проблемне поле реалізації політичної волі в теорії і на практиці

Розглянуто галузь застосування поняття «політична воля», зокрема, проведено семантичний аналіз даного поняття і його похідних. Виявлено закономірності формування, гартування і ослаблення політичної волі та її роль у політичному житті. Акцентовано увагу на прикладах позитивної та негативної ролі вольових якостей у політиці, зокрема, на таких явищах, як макіавеллізм, фанатизм, волюнтаризм та політична акрасія. Наведені приклади класифікації політичної полі, визначено чинники, що впливають на зміст політичної волі.

докладніше...
Номер сторінки: 120

Теорії соціального капіталу: сучасний аналітичний інструментарій вивчення суспільно - політичних процесів

У цій науковій розвідці здійснено політологічний аналіз теорій соціального капіталу як сучасного інструментарію вивчення суспільно!політичних процесів. Окрема увага в статті приділяється можливостям використання теорій соціального капіталу у вивченні євроінтеграційних процесів та соціально!економічного розвитку регіонів.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Інноваційний розвиток України в контексті впровадження нових знань

У статті розглядаються проблеми інноваційного розвитку України на основі впровадження науково!технічних інновацій та інтеграції науки й освіти як стратегій розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 129

Системні відносини влади, опозиції і прагматизму

В статті автор розглядає системність взаємовідносин влади, опозиції і прагматизму, підкреслюючи їх особливості в умовах формування структури громадянського суспільства. Зроблено висновок: поглиблення і посилення взаємовідносин вищеназваних елементів системи влада — опозиція — прагматизм будуть сприяти цивілізованим відносинам між цими складовими.

докладніше...
Номер сторінки: 135

Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи

Проаналізовано базові атрибути систем подвійної виконавчої влади в ракурсі теоретичних версій співвідношення повноважень президентів і прем’єр-міністрів у напівпрезидентських системах. Означено термін когабітація, оцінено теоретичні і методологічні основи, а також емпіричні передумови когабітації у різних варіантах напівпрезидентської системи. Розглянуто випадки когабітації у країнах Європи.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Політичний режим незалежної України: характеристика змін

У статті із використанням інституційної, неопатримоніальної, транзитологічної парадигм аналізуються зміни форми і сутності політичного режиму України за часів незалежності. Автор наголошує, що вже із середини 90-х рр. XX ст. за демократичним фасадом починає формуватися неопатримоніальна сутність політичного режиму в Україні, яка зберігається й сьогодні, проявляючись у персоналізації політики, домінуванні патронажно-клієнталістських зв’язків у політичних процесах, пріоритеті держави над суспільством, бюрократії, корупції.

докладніше...
Номер сторінки: 150

Стратегія і тактика народних мас опозиції під час «помаранчевої» революції 2004р

У статті розглядаються і аналізуються причини, стратегія і тактика народних мас під час «помаранчевої» революції.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Дослідження просторової організації влади в Україні

Зроблено огляд розвитку просторової організації влади, проаналізовано сучасний стан адміністративно – територіального устрою України, запропоновані шляхи його удосконалення.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Інституційний вимір місцевого самоврядування

Досліджуються концептуальні засади становлення системи місцевого самоврядування у власному інституційному вимірі та визначається його роль у сфері зовнішнього прояву в структурах громадянського суспільства.

докладніше...
Автори: Олег Бондар
Номер сторінки: 166

Політичні процеси в Україні: дискурс гегемонії чи гегемонія дискурсу?

Дана стаття присвячена дослідженню специфіки сучасних політичних процесів України із використанням евристичного потенціалу теорії гегемонії та дискурсу Е. Лаклау та Ш. Муф. У поєднанні категорій «дискурс» та «гегемонія» розкрито високий ступінь маніпулювання політичного дискурсу та його «схильність» до монополії у створенні репрезентативної картини сьогодення. З'ясовано роль політичного (владного) дискурсу в сучасній Україні та його потенція до гегемонії як, зокрема, у розумінні монополії на смислове наповнення соціальних та політичних конструктів (ідентичності, культурних та політичних цінностей), образу держави, української нації як продуктів конкретних політичних дискурсів.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Вплив політичної еліти на процес консолідації демократії

У статті розглянуто особливості становлення української політичної еліти, ефективність та результативність її діяльності, вплив на процеси економічних та політичних перетворень. Аналізується роль та місце політичної еліти в суспільстві, що трансформується.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Історичні розвідки щодо соціальної природи корумпованості та переродження еліти в Україні

У статті розглядається історична ретроспектива формування особливостей сучасної еліти в Україні та фактори впливу на її корумпованість.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Причини та фактори політичного абсентеїзму британських виборців

Стаття присвячена проблемам реформування партійної системи Великобританії і подолання політичного абсентеїзму британських виборців. Партійна система Британії сьогодні вже не пропонує альтернативу соціалізм-капіталізм, а базується на зальному визнані ринкової економіки. Досвід останніх трьох десятиліть показує, що прямі форми політичної участі сприяють зростанню ефективності представницької моделі демократії та підвищують легітимність дій британського уряду.

докладніше...
Номер сторінки: 189

Подолання негативних наслідків компромісів та умов, що ведуть до втрати політичного впливу

В статті показано, що компроміс є однією із суттєвих ознак демократичного суспільства, важливим його принципом, згідно з яким учасники політичного процесу мають погоджуватися на поступки заради досягнення згоди у головному. Автор доводить, що компроміс буває прийнятним, коли його наслідком постає можливість уникнути втрат більших, ніж жертви компромісу.

докладніше...
Номер сторінки: 194

Свобода слова: історичний аспект і розуміння в контексті формування сучасної демократичної політичної культури

У публікації простежено ґенезу розуміння інформаційних прав громадян і суспільства в цілому в країнах з різними правовими моделями, виокремлено проблемні точки забезпечення свободи слова, практики державної інформаційної політики в Україні.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 199

Роль політичних партій у процесі соціалізації української молоді

Процеси суспільної трансформації, які відбуваються в сучасній Україні, поставили перед ученими велику кількість запитань, пов’язаних із аналізом їх причин та наслідків. У статті зроблено аналіз процесу політичної соціалізації української молоді та розглянута роль у цьому процесі українських партій; проблеми взаємозв’язку молоді та політичних партій, для яких вона виступає як об’єкт політичного впливу. Для українського суспільства актуальність даних проблем посилюється необхідністю пошуку ефективних шляхів переходу від нестабільності до стійкого розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 203

Роль спонсорства і меценатства у відродженні історико - культурної спадщини в контексті реалізації гуманітарної політики держави

В статті аналізується стан спонсорства та меценатства в Україні та висуваються пропозиції щодо вироблення ефективних механізмів збереження історико-культурних об’єктів України шляхом створення державою належних умов для розвитку меценатської діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Ціннісні орієнтації молоді в українському суспільстві на сучасному етапі

У статті розглянуто процес формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному українському суспільстві, розкрито роль значимих соціальних інституцій у ході їх становлення, таких, як: сім’я, освітнє середовище, ЗМІ та група однолітків, а також проаналізовано рівень довіри молоді до вищеназваних соціальних агентів упродовж останніх років.

докладніше...
Номер сторінки: 213

Легітимація влади: і довіра і толерантність як чинники соціального буття

Легітимація влади розглядається на підставі дослідження довіри і толерантності як ціннісних детермінант соціального буття.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Макрорівневий аспект формування світогляду сучасної студентської молоді

Формування світоглядних орієнтацій студентів розглядається з огляду на роль у цьому процесі самоорганізації сучасної студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Історичні, економічні та політичні умови становлення й розвитку сфери гостинності м. Миколаєва

Розглядаються історичні, економічні та політичні умови виникнення і розвитку сфери гостинності та туризму в м. Миколаєві й області.

докладніше...
Номер сторінки: 237

Принцип соціальної справедливості як основа методології. Соціально - політичного маркетингу

В статті розглядаються наукові підходи до визначення поняття «соціальна справедливість» у взаємозв’язку із реалізацією концепції соціально-політичного маркетингу. Наведено результати дослідження соціально-політичних установок і контент-аналіз висловлювань щодо визначення поняття «соціальна справедливість». Визначено систему смислових категорій, які відображають поняття «соціальна справедливість» в масовій свідомості.

докладніше...
Номер сторінки: 243

Підтримка малого і середнього бізнесу в контексті соціальної політики: основні поняття і категорії

У статті аналізуються основні поняття й категорії проблеми підтримки малого й середнього бізнесу в контексті соціальної політики. Розглядаються поняття: соціальна політика, соціальна держава, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, підприємництво, підприємець, суб’єкт малого підприємництва.

докладніше...
Номер сторінки: 249

Соціальна адаптація в умовах трансформаційних проецесів у суспільстві

В статті аналізуються процеси соціальної адаптації в умовах трансформації українського суспільства в демократичне. Автори розглядають місце і роль зазначених процесів як взаємодію людини і соціального середовища та як один із важливих чинників успішного завершення перехідного періоду.

докладніше...
Номер сторінки: 254

Гуманізація політики щодо невиліковно хворих: досвід країн постсоціалістичного табору

У статті вперше в Україні зроблена спроба комплексно розглянути питання щодо фінансування, волонтерства, національного законодавства в контексті гуманізації політики щодо невиліковно хворих у деяких країнах постсоціалістичного табору.

докладніше...
Номер сторінки: 258

Молода сім’я в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми

У статті розглядаються проблеми формування, становлення і розвитку сучасної молодої сім’ї. Процеси становлення молодої сім’ї відбуваються у складних і суперечливих умовах, які характеризуються зміною суспільних відносин та появою нових цінностей, тому виникає потреба вивчення стану та проблем для вдосконалення шляхів їх попередження, особливостей підготовки молодого покоління до створення сім’ї.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Соціалізація молоді в українському суспільстві: стан, особливості становлення

У статті розглянуті особливості соціалізації молоді в українському суспільстві, соціально-психологічні чинники соціалізації та представлені результати дослідження соціально-психологічної адаптації учнівської молоді

докладніше...
Номер сторінки: 267

Сталий розвиток довкілля — одна із приоритетних цілей розвитку України

У статті систематизовано та наведено завдання, індикатори та стан досягнення цілі сталого розвитку довкілля, проблеми на шляху досягнення цієї цілі. Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Політологічний дискурс науки про міжнародні відносини

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти політології міжнародних відносин як наукової дисципліни. Особливу увагу приділено формалізованій структурі предмета та методологічним основам дослідження міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Смислова матриця філософії як парадигмальний метод формування категоріального апарата та теорій глобалістики

У статті вводиться поняття смислової матриці філософії, аналогічно смисловій матриці культури. Розглядаються можливості застосування смислової матриці філософії як парадигмального методу формування категоріального апарату і теорій глобалістики.

докладніше...
Номер сторінки: 289

«Привабливі можливості» неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки

Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації залежно від перехідних умов у країнах Латинської Америки.

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 303

Євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України у 2010 році

Розглядається євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України у 2010 році у контексті змін у політичній сфері держави. Наводяться дані експертного опитування, що демонструють основні проблемні питання у сфері євроінтеграції України.

докладніше...
Номер сторінки: 312

Фінансове забезпечення ініціативи ЄС «східне партнерство»

У статті розглядається фінансове забезпечення Східного партнерства. Досліджено, з яких ресурсів надходитимуть кошти та на які проекти в рамках Східного партнерства вони йтимуть.

докладніше...
Номер сторінки: 317

Державна політика у формуванні інформаційного суспільства в умовах глобалізації в країнах Латинської Америки

Розглянуто проблеми стратегій політичної модернізації залежно від формування інформаційного суспільства та забезпечення інформаційних технологій у Латинській Америці.

докладніше...
Номер сторінки: 321

Електоральний політичний маркетинг: теорія і міжнародна практика

В даній статті розглядаються проблеми теорії та міжнародної практики електорального політичного маркетингу як напрямку у сфері політичних наук.

докладніше...
Номер сторінки: 325

Контент аналіз як технологія збору первинних даних при здійсненні системного аналізу політичних явищ і процесів

У статті висвітлено сутність контент-аналізу як технології збору первинних даних при здійсненні системного аналізу в політології. Розкрито алгоритм його використання та два способи (рівні) аналізу документів. Наголошено на специфіці застосування контент-аналізу в рамках системного аналізу політичних явищ та процесів і підкреслено його переваги та недоліки в цьому контексті.
докладніше...
Номер сторінки: 332

Особливості порівняльного аналізу перехідних систем

У статті проаналізована специфіка порівняльного аналізу перехідних систем. Розглянуті особливості «незахідного» політичного процесу. Визначені етапи переходів політичних систем. Детально охарактеризовані методи компаративістики і можливість їх вживання для транзитних держав.

докладніше...
Номер сторінки: 337

Основні форми вираження партійної позиції людини

Необхідно розрізняти масову, стихійну і свідому, ініціативну громадянську активність, яка в демократичному суспільстві детермінує вираження і реалізацію партійної позиції людини.

докладніше...
Номер сторінки: 343

Роль аналітичних недержавних політологічних центрів України в розвитку політичної науки

Досліджено сучасний стан та проблеми розвитку аналітичних недержавних політологічних центрів України, вивчена їх роль у розвитку політичної науки. Висвітлені сфери досліджень, особливості діяльності аналітичних центрів в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 347

Реклама в системі інмутації і мутації суспільства

Стаття присвячена аналізу реклами як інмутації суспільства. Пропонуються модель і критерії такого аналізу. Наводяться приклади аналізу на реальних ілюстративних випадках сучасності.

докладніше...
Номер сторінки: 351

Політико - комунікаційний процес: ефективність та обмеження прийняття рішень в умовах демократичного розвитку

У статті комплексно досліджено особливості політико-комунікаційного процесу в умовах демократичного розвитку. Проаналізовані ефективність і обмеження прийняття рішень громадянами щодо важливих суспільно-політичних проблем на прикладі розгляду конституційного процесу в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 371

Вплив електронної демократії на політичні процеси в європейських країнах

В статті аналізуються особливості впровадження засад електронної демократії в європейських країнах, розглянуті основні дії у цьому напряму у Швеції і Франції.

докладніше...
Номер сторінки: 375

Стратегічні пріоритети видавництва у кризових умовах

У статті розкрито вплив загальноекономічної кризи на видавничу галузь, а також основні стратегічні виклики і ділові орієнтації видавництв за несприятливих соціально-економічних умов.

докладніше...
Номер сторінки: 378

Професійна творчість головного редактора як керівника редакційного колективу та організатора творчого процесу видавництва

У статті розглядається творча складова діяльності редактора, значення творчого підходу у вирішенні виробничих питань, розкривається взаємозвязок професійної творчості і майстерності у діяльності редактора, окреслюється специфіка професійної творчості головного редактора як керівника редакційного колективу та організатора творчого процесу видавництва.

докладніше...
Номер сторінки: 388

Формування ставлення до зарубіжних країн за допомогою фреймів у ЗМК

В статті розглядається вплив сюжетів новин, що висвітлюють життя за кордоном, на ставлення аудиторії до іноземних країн. Аналізується змістова наповненість новинних блоків та інформаційна спрямованість.

докладніше...
Номер сторінки: 393

Трансформація фразеологізмів у газетних як стилістично - експресивний засіб впливу на читача

У статті розглянуто свіжі приклади оказіональних висловів у заголовковому комплексі популярних українських газетних видань, сутність їх впливу на сприйняття реципієнтом змісту журналістських повідомлень і свідомий вибір матеріалу для читання


докладніше...
Номер сторінки: 399

Енргія журналістського слова і телевізійного зображення

Проаналізовано тематику передач для дітей різної вікової категорії телевізійних каналів Донеччини, Львова, Маріуполя, Харкова. Окреслено психолого-педагогічну концепцію підготовки дитячих передач, спрямованих на формування національно – патріотичного почуття.

докладніше...
Номер сторінки: 403

Політичний паблік рилейшен ті інтернет в системі мультимедіа - комунікацій

У даній статті аналізується розвиток та сутність політичного паблік рилейшнз, починаючи з XIX століття і до наших часів. Крім того, висвітлюються можливості використання Інтернет-ресурсів у сучасному політичному житті.

докладніше...
Номер сторінки: 411

Українська політика та інтернет (інструментальна функція)

Розглянуто політичні комунікації партій, представлених у парламенті, за допомогою Інтернет-ресурсів досліджено особисту активність провідних політиків України в соціальних мережах та проаналізовано зацікавленість політиків у залученні Інтернет-аудиторії до політичного дискурсу.

докладніше...
Номер сторінки: 416

Про деякі соціально - психологічні аспекти застосування форм міжнародного піару

В статті розглядається психологія здійснення різних форм міжнародного піару, виокремлено та проаналізовано психологічні механізми впливу під час здійснення кожної із форм міжнародного піару.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 420

PR - Інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу ( соціальний пакет)

У статті розглянуто футбольний маркетинг у контексті спортивного та некомерційного маркетингу, проаналізовано PR – компонент маркетингової діяльності професійних футбольних клубів, здійснено порівняння західних та українських тенденцій цього напряму.

докладніше...
Номер сторінки: 424