Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №5 2011

Міжнародна конкурентоздатність і політика національної безпеки в умовах глобалізації

У статті аналізуються чинники, що мають важливе значення для національної безпеки країни в умовах глобальної конкуренції і пов’язані з лібералізацією та розширенням економічних зв’язків зі світовою економікою.

докладніше...
Номер сторінки: 18

Синергетичні ідеї формування сфери свідомості особистості

Розглянуто синергетичні ідеї щодо механізму самоорганізації сфери свідомості особистості в системі «Особистість — соціальне середовище». За запропонованою регулятивно-детерміністською концепцією, структура сфери свідомості — це комплекс набутих, пов’язаних у цілісність соціогенних параметрів — соціогенних інформаційних потреб, формальних і неформальних соціальних настанов (норм), рис характеру, професійної і життєвої компетентності та ін. Синергетика роглядається як методологічна основа розроблення теорії особистості та соціальної психології.

докладніше...
Номер сторінки: 26

Компетентнісний підхід в процесі модернізації ВНЗ

Проаналізовані поняття «компетентність», «професійна компетентність», «педагогічна компетентність» у психолого-педагогічній літературі. Розглянутий взаємозв’язок професійної підготовки студентів ВНЗ — ВДНЗ і компетентнісного підходу в освітньому процесі філософських проекцій трансферної корпоративної моделі Духовно-навчально-наукового комплексу «Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія — Карпатський університет імені Августина Волошина» (ДННК «УУБА — КаУ»).

докладніше...
Номер сторінки: 43

Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в контексті Болонського процесу

Досліджено шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто використання нанотехнологій і наноматеріалів як один із визначальних чинників наукового, економічного й оборонного розвитку держав.

докладніше...
Номер сторінки: 52

Розвиток післядипломної освіти дефектологів на завершальному етапі переходу до загальної обов’язкової семирічної освіти в Україні

Розглянуто розвиток післядипломної освіти дефектологів в Україні в 1950-х рр. Автор доходить до висновку, що на завершальному етапі переходу загальної обов’язкової семирічної освіти в Україні відбулися позитивні зміни у перепідготовці та підвищенні кваліфікації дефектологів, проте післядипломна освіта потребувала подальшого концептуального й системного вдосконалення.   

докладніше...
Номер сторінки: 59

Зміст педагогічної парадигми фізичного виховання у загально освітній школі УРСР (1920–30-ті рр.)

Розглянуто процес становлення і формування фізичного виховання у загальноосвітніх та спеціальних школах, його історичні особливості і тенденції. Розглянуто організацію навчального процесу та зміст фізичного виховання, критерії оцінювання фізичного розвитку дітей. Показано соціальне тло, на якому конституюється система фізичного виховання у навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 65

Роль іншомовної професійної комунікаційної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ

У статті розглядаються поняття і зміст іншомовної комунікативної компетентності та іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів ВНЗ немовних спеціальностей. Досліджуються наукові праці, присвячені цій проблемі.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій

У статті запропоновано модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням у позааудиторних умовах майбутніми документознавцями з використанням «електронного кейса» в межах дисципліни «Ділова іноземна мова». Описано структуру «електронного кейса» та надано методичні рекомендації щодо роботи з ним.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Методика контрастивного вивчення спільнокореневої лексики німецької та української мов

У статті йдеться про необхідність методичної інтерпретації спільнокореневої лексики німецької та української мов при її розгляді в інтегрованому середовищі з метою розроблення методики її контрастивного вивчення. Головним завданням викладача є спрямування уваги студентів на знаходження спільного в мовних явищах під час оволодіння іноземною мовою. Пропонується виділити три групи спільнокореневої лексики залежно від наявності чи відсутності семантичних, орфографічних особливостей або особливостей вимови в іноземній і рідній мовах.

докладніше...
Номер сторінки: 80

Вимоги до використання інструментарію інтелекткарти, блога і вікіпедії при написанні наукового проблемно - тематичного повідомлення майбутніми фахівцями з інформаційної безпеки

У статті висвітлюються основні вимоги до створення наукового проблемно-тематичного повідомлення з використанням такого інструментарія, як інтелект-карта, блог і вікі. Вони включають: 1) вимоги до створення інтелект-карти, тексту-коментаря у блозі і гіперпосилань до тексту у вікі; 2) вимоги до пред’явлення інформаційно-довідкового матеріалу.

докладніше...
Номер сторінки: 84

Теоретико - методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю

У статті розглядається проблема вивчення художнього тексту як явища художнього стилю. На основі аналізу ґрунтовних наукових джерел тлумачиться низка базових теоретичних понять до теми, окреслюються методологічні підходи до стильового аналізу літературного твору.

докладніше...
Номер сторінки: 88

Правове регулювання цензури у сфері розповсюдження інформації в Україні

Розглянуто правове регулювання правовідносин щодо поширення інформації, а саме свободи слова, свободи думки, а також цензури в законодавстві України. Акцентовано увагу на тому, що цензура де-юре заборонена на законодавчому рівні, однак де-факто вона існує і вводиться в дію законодавчими актами та актами органів державної виконавчої влади. Досліджено причини вказаного протиріччя.

докладніше...
Номер сторінки: 95

Проблеми одержання та зберігання архівних документів у незалежній Україні (1991–2006)

Розглянуто проблеми одержання та зберігання архівних документів у період відновлення та закріплення незалежності України. Одними із пріоритетних завдань державних архівів у цей період стали формування Національного архівного фонду, поповнення його документами, в яких відображалися проблеми щодо стану розбудови української державності та шляхи її реформування, а також забезпечення збереженості архівних документів.

докладніше...
Номер сторінки: 101

Особливості формування комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом

Проведено дослідження особливостей формування комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито її основні напрями розвитку та показано взаємозв’язок з ефективністю управління вишом. Показані особливості функціонування документаційної системи ВНЗ. Визначені основні напрями подальшого її розвитку.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 106

Рівневий підхід у дослідженні афективної поведінки

Висвітлено основні причини та наслідки виникнення афективних проявів особистості, представлено короткий огляд структури афективної сфери та рівневий підхід у дослідженні афективної регуляції поведінки особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Професійне здоров’я представників екстрених служб

Статтю присвячено аналізу проблеми професійного здоров’я представників екстрених служб. Розглянуто сутність поняття професійного здоров’я, його структурні компоненти. Проаналізовано особливості діяльності екстрених служб. Наведено результати експериментального дослідження професійного здоров’я представників екстрених служб на прикладі працівників швидкої медичної допомоги.

докладніше...
Номер сторінки: 115

Активні методи оцінювання при викладанні психологічних дисциплін

Проаналізовано психологічні особливості процесу оцінювання рівня знань студентів. Запропоновані варіанти активних та інтерактивних методів оцінювання знань: інтелект-карти, модифікація методу спостереження, метод кросворду, командна вікторина, письмова робота із взаємним рецензуванням, «Броунівський рух», «Бінго»

докладніше...
Номер сторінки: 119

Особливості формування емоційної культури дитини під впливом сімейного середовища

У статті розкрито основні підходи до вивчення впливу спілкування в сім’ї на розвиток емоційної сфери дитини. Науково та практично обґрунтовується твердження про те, що основні моделі поведінки та емоційне реагування дорослої людини мають чіткі риси поведінки значимих в дитинстві людей, а також ранніх емоційних переживань. Всі дитячі емоційні переживання, які більшою мірою виникають під впливом сім’ї, стають важливою частиною емоційного світу дорослої особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 131

Проблема агресії молодших школярів на сучасному етапі в теорії та практиці соціальної роботи

У статті здійснено спробу систематизації основних теоретичних положень та узагальнення сучасного практичного досвіду стосовно розуміння агресії й агресивної поведінки молодших школярів.

докладніше...
Номер сторінки: 135

Зміст і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю

У статті розглядаються особливості формування і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Специфіка міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі

У статті досліджувались особливості міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі у контексті побудови їхньої індивідуальної стратегії самореалізації. З’ясовано, що особливості взаємодії студентів з обмеженими можливостями з мікросоціальним середовищем в умовах інтеграції у ВНЗ накладають суттєвий відбиток на специфіку самореалізації молоді та на побудову їхніх стратегій самореалізації.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 144

Зміст і цілі музикотерапії в соціально - педагогічній роботі з дітьми - інвалідами

У статті здійснено спробу узагальнення сучасного практичного досвіду, систематизації основних теоретичних положень використання музикотерапії в соціально-педагогічній роботі з дітьми-інвалідами.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 152

Програма навчального курсу «Соціологія політичних партій»

Курс «Соціологія політичних партій» є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами V курсу (магістри) філософського факультету спеціальності «Політологія» протягом одного семестру і розрахований на 22 академічні години.

докладніше...
Автори: Юрій Шведа
Номер сторінки: 158

Програма навчального курсу «Філософія глобальних проблем сучасності»

Курс «Філософія глобальних проблем сучасності» передбачає вивчення сучасного стану людської цивілізації та проблем, що її супроводжують, крізь призму філософського підходу. Вивчається студентами магістрами, розрахований на 54 академічні години.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Рецензія на монографію: Лендьел М. О. «Місцева демократія у країнах Центральної та Східної Європи». — Ужгород : Мистецька лінія, 2011.

Крах тоталітаризму в Центральній Європі (або «посттоталітаризму», за висловом В. Гавела) сколихнув не тільки самі суспільства, які стали на шлях демократії, але й наукові кола, які почали теоретизування над питанням хвиль демократизації, та відповідності подій 1989 року в ЦСЄ ним, вписуванням центральноєвропейського досвіду в транзитологічні концепції, розроблені на матеріалі Південної Європи та Латинської Америки

докладніше...
Номер сторінки: 179

Україна як суб’єкт міжцивілізаційних змін епохи глобалізації

Кінець весни — традиційно гаряча пора для науковців не лише вищих навчальних закладів, але а й академічних установ. І справа не лише в наближенні кінця навчального року, а далі — канікул і відпусток, а отже, й у необхідності зробити до літнього відпочинку якомога більше. Травень — час найбурхливіших конференцій, «круглих столів», Днів науки та інших цікавих і пізнавальних заходів. Цьогорічна весна не становила винятку, подарувавши науковцям низку чудових форумів, де всі зацікавлені мали змогу на міждисциплінарному рівні обговорити з колегами гарячі проблеми сьогодення.

докладніше...
Номер сторінки: 182