Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2012

Незмінно йти шляхом мирного розвитку

У статті члена Державної Ради КНР Дай Бінго (європейський аналог — віцепрем’єр з питань зовнішньої політики) розповідається про основні напрямки розвитку КНР в сучасних умовах.

докладніше...
Автори: Дай Бинго
Номер сторінки: 8

Древня історія і картографія України

В статье, опираясь на Библию и публикации в научных источниках и средствах массовой информации, авторы исследуют проблемы древней истории и картографии Украины; анализируют различные точки зрения относительно картографического наследия и реальных исторических событий, нашедших отражение в Библии и в огромном количестве артефактов, оставивших свои зримые следы на всей территории Украины.

докладніше...
Номер сторінки: 22

Євразійський Союз як фінальний етап інтеграційних процесів на пострадянському просторі

Дана стаття присвячена аналізу причин, перспектив та наслідків реалізації геополітичного проекту «Євразійського Союзу» В. Путіна як фінального етапу інтеграційних процесів на пострадянському просторі та можливостей його перетворення на один із центрів світової економіки.

докладніше...
Номер сторінки: 34

Типологія цивілізацій: класичний і модернізаційний підходи

Аналізуються переваги і недоліки класифікації цивілізацій, здійснені свого часу такими відомими політологами і футурологами, як М. Данилевський, О. Шпенглер, О. Тоффлер, Ф. Бродель та ін.; підкреслюється оригінальність підходу С. Хантінгтона щодо «зіткнення цивілізацій» і як конструктивнішого за нього підходу М. Михальченка — «зіткнення цінностей».

докладніше...
Номер сторінки: 44

Структурний вимір громадськості як компонента публічної сфери політики

У статті наводяться чинники, що впливають на структурну будову сучасної громадськості як однієї з фундаментальних засад публічної сфери політики. Визначається роль громадської думки в інтеграції громадськості. Окреслюється значення довіри для публічної співпраці громадян.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Теоретико - методологічні підходи до дослідження інституту політичної опозиції

У статті наводиться детальний опис методологічних підходів до поняття «політична опозиція», її ролі у взаємовідносинах із владою та участі у становленні демократичного суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 56

Еволюція ідеї політичного консумеризму в контексті теорії споживчої поведінки

У статті прослідковуються становлення і розвиток ідеї політичного консумеризму крізь призму теорії споживчої поведінки.

докладніше...
Номер сторінки: 61

Трансформація українського соціуму: аналіз актуальних проблем

У статті досліджуються деякі тенденції сучасних соціальних змін в українському суспільстві. Констатується наявність соціально – економічної, політичної невизначеності, нестійкості в українському соціумі, що веде до його деформації та девальвації системи соціальних і моральних цінностей. Уточнюються можливі шляхи подолання кризових соціальних явищ.

докладніше...
Номер сторінки: 66

Науково - технічне висвітлення проблеми раціональності даржавної бюрократії: український досвід

У статті подано науково – теоретичне обґрунтування процесів раціоналізації політичних інститутів, які зумовлені вимогою сучасного суспільства, а також підходи і шляхи впровадження ідеї раціональної бюрократії в українському суспільстві. 

докладніше...
Номер сторінки: 71

Дефініція «впливи» при тлумаченні взаємовідносин держави та суспільства

У статті розглядається дефініція «впливи» при тлумаченні взаємовідносин держави та суспільства. Надано узагальнену класифікацію впливів та співвіднесено її з рівнем досліджуваності у галузі державного управління. Встановлено, що цілеспрямовані та формуючі впливи характеризуються однаковими категоріями. Доведена необхідність розмежування цілеспрямованих і формуючих впливів.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Раціоналізація політичної взаємодії як чинник формування демократичної політики

Статтю присвячено дослідженню раціоналізації політичної взаємодії. Визначено, що одним із головних питань при переході до консолідованої демократії виступає пошук моделі політичної взаємодії, яка б ураховувала інтереси суспільних груп у процесі вироблення публічної політики та ефективно перетворювала раціональні дії індивідуальних акторів на раціоналізацію прийняття суспільно важливих рішень.

докладніше...
Номер сторінки: 80

Порівняльний аналіз розвитку неурядових організацій Республіки Польща та Угорської Республіки

Метою статті є порівняльний аналіз розвитку громадських організацій Республіки Польща та Угорської Республіки. З різноманітного поля громадських організацій нас цікавлять ті, які мають здатність впливати на державну політику, лобіювати певні інтереси, чинити тиск на політику і таким чином добиватися здійснення певних дій політичних або владних структур. Тому в цій статті спробуємо виявити спільні та специфічні риси функціонування профспілок, організацій роботодавців і об’єднань підприємців, організацій та рухів, що утворюються за спільними інтересами та цінностями, з’ясувати мету, з якою вони об’єднуються, систему їх фінансування, засоби та методи, які вони використовують при вирішенні своїх завдань у сучасних польських та угорських реаліях.

докладніше...
Номер сторінки: 85

Прагматизм як політична категорія та чинник ефективності влади

У статті розглядається сутність прагматизму як політичної категорії. Автор простежує зв’язки між поняттями «прагматизм» і «політична категорія», підкреслюючи, що прагматизм слідує прикладу інших наук та пояснює невідоме через відоме, гармонійно поєднуючи старе й нове.

докладніше...
Номер сторінки: 92

Регіональна ідентичність як фактор (дез) інтеграційних процесів в Україні

The article analyzes the phenomenon of regional identity in the context of its impact on current processes of creation of the Ukrainian nation and considered some aspects of the differences that exist between different regions of Ukraine.

докладніше...
Номер сторінки: 97

Поняття «управління етнічними конфліктами» та його складові

У статті аналізуються основні підходи до поняття «управління конфліктами», розкриваються його види та складові, які є найпоширенішими у вітчизняній і зарубіжній фаховій літературі.

докладніше...
Автори: Антон Кіссе
Номер сторінки: 102

Особистість публічного політика: особливості формування

У статті розглядається теоретичний аналіз публічної політичної діяльності, формування необхідних якостей у студентської молоді для успішного здійснення нею публічної політичної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Процес формування іміджу політичного лідера у рамках виборчих реалій України 2010 року

Автор статті досліджує явище політичного іміджу. У статті визначено сутність поняття «політичного іміджу», а також його основні складові. Розглянуто деякі типології іміджу. Автор докладно спиняється на вивченні іміджів українських політичних лідерів у рамках президентської виборчої кампанії 2010 р. Приділено увагу найбільш дієвим і яскравим образам кандидатів у президенти.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Компроміс як політологічна проблема

У статті розглядається компроміс як політологічна проблема. Автор підкреслює, що компроміс постає як метод пом’якшення загострення протиріч та включає такі ознаки, як об’єднання і співробітництво взаємодіючих сторін. Компроміс, як політологічна проблема, характеризує сутність мирного регулювання конфлікту.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Система соціального захисту у країнах Центральної і Східної Європи

Рзглядається система соціального захисту у країнах Центральної і Східної Європи як ефективна форма запобігання соціальним конфліктам у країнах Європейського Союзу.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Особливості політико - ідеологічних орієтацій суб єктів соціально - політичного маркетингу

У статті розглядаються особливості ціннісних політико - ідеологічних орієнтацій суб’єктів соціально – політичного маркетингу. Наведено результати контент – аналізу програм релевантних українських політичних партій. Визначено ціннісні орієнтації політичних партій у різних сферах суспільного життя.

докладніше...
Номер сторінки: 126

Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин

У статті розглядаються парадигмальні аспекти міжнародних відносин у контексті еволюції політичної науки. У межах існуючої типології наведені головні особливості класичних, неокласичних, некласичних та посткласичних парадигм, що використовуються в політології міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 132

Ідея національного державотворення в умовах глобалізації

Досліджено можливості та перспективи національного державотворення в умовах сучасних глобалізаційних процесів. 

докладніше...
Номер сторінки: 147

ОДКБ — НАТО: основні проблеми та перспективи партнерства

У статті автор аналізує співпрацю між ОДКБ та НАТО під час формування системи безпеки у Співдружності незалежних держав. Охарактеризовано проблеми, які перешкоджають налагодженню партнерства між Організацією північно – атлантичного альянсу та Організацією Договору колективної безпеки, а також вивчаються перспективи їх взаємин у контексті інтеграційних процесів у військово!політичній сфері на пострадянському просторі.

докладніше...
Автори: Роман Гарат
Номер сторінки: 152

Політичний терроризм як вид сучасного терроризму

У статті досліджується феномен тероризму, який порівнюється з терором, розкривається сутність політичного тероризму як виду сучасного тероризму.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Право народів на самовизначення: відображення проблеми в резолюціях Генеральної Ассамблеї ООН (1990-і роки)

Проведен анализ текстов резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, принятых в 90!х гг. ХХ в. и в той или иной степени затрагивающих проблему международно – правового признания государств, что позволило проследить эволюцию попыток международного сообщества, направленных на создание механизма разрешения обозначенной проблемы на предмет выявления возможности применения исторического опыта в современных условиях.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Функціональний вимір державної політики сучасних держав в умовах глобалізації

У статті розглядається глобалізація як основний процес сучасності, що впливає на концепцію державної політики в сучасних країнах, аналізуються нові роль і функції держави, їх відображення в концепції державної політики сучасних країн.

докладніше...
Номер сторінки: 168

Ціннісно-нормативні детермінанти ефективності легітимаційних технологій

Розкривається роль цінностей та норм у процесі легітимації політичної влади. Визначається, що ефективність легітимаційних технологій залежить від урахування тих цінностей і норм, які мають першорядну значущість для більшості суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 172

Метафорика та символіка вогню в контексті семіотичної картини світу

Стаття відображає спробу з’ясувати глибинні причини частого застосування метафорики і символіки вогню у філософських поясненнях природи тексту. Запропоновано семіотичну формулу, в якій пари концептів «вогонь/вода», «текст/ автор» становлять синергетичні єдності.

докладніше...
Номер сторінки: 178

Диференціація комунікаційної взаємодії в соціокультурному просторі

У статті з’ясовуються причини диференціації комунікацій в соціокультурному просторі. Визначається загальний механізм комунікації як базової сфери інформаційного суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 184

Зміст і структурні складові поняття «медіа - діяльність»

У статті розглядаються зміст поняття «медіадіяльність» та його структура. Проведено ретроспективний аналіз становлення даного поняття, розглянуто його характерні ознаки, виділено структурні компоненти.

докладніше...
Номер сторінки: 188

Роль мас - медіа в розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації

У статті розглядаються витоки становлення інформаційного суспільства як фактора загального глобалізаційного процесу, а також роль і значення масових комунікацій в умовах кризового періоду розвитку людства.

докладніше...
Автори: Віра Дабіжа
Номер сторінки: 193

Інновації за умов становлення інформаційної цивілізації: аксіологічний контекст

Розглянутj проблеми розвитку інноваційної сфери за умов становлення постіндустріальної, постмодерної або інформаційної епохи. З огляду на процеси глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації, акцентовано увагу на необхідності практичної орієнтації на знання та рівень освіти як джерело для вироблення інноваційних стратегій подальшого розвитку як держави, так і всього суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 197

Проблема визначення поняття «медіа - тероризм»

У статті розглядається проблема визначення поняття медіа!тероризму. Аналізуються актуальні аспекти теорії тероризму, у т.ч. питання використання інформаційних технологій у процесі терористичної діяльності, стан дослідження проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 202

Комунікаційно - методичні проблеми початкового періоду навчання першокурсників спеціальності «журналістика»

Статтю присвячено розгляду проблем початкового періоду навчання першокурсників спеціальності «Журналістика». Зокрема, досліджено ті труднощі, які доводиться долати під час викладання пропедевтичної дисципліни «Вступ до спеціальності «Журналістика» та початкового курсу «Основи теорії журналістики» студентам денної форми навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 207

Мовні покручі на сторінках української преси: прагнення бути ближчим до читача чи прояв інформаційної експансії (на прикладі «Газети по - українськи»)?

У статті порушується проблема доцільності використання суржику у мові героїв газетних публікацій. Акцентується увага на тому, що суцільне використання русизмів призводить до зросійщення українськомовної газети і знижує культурний рівень читачів.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Творча складова редакторської діяльності у структурі функціонування видавничого бізнесу

У статті розглядаються такі питання: редактор як творча особистість; сутність професії редактора, його професійна компетентність, якості, уміння та звички; особливості характеру роботи сучасного редактора; редагування як творчий процес; формування творчого потенціалу редактора; творча складова у діяльності редактора.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Інноваційна репертуарна стратегія у світовому книговиданні: цільові настанови і способи реалізації

Статтю присвячено вивченню однієї з репертуарних стратегій розвитку видавництва. Визначено її характерні ознаки, вказано типи видань, де вона застосовується. З’ясовано причини появи інноваційної репертуарної стратегії.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Огляд і контент - аналіз звітів видавничих підприємств на прикладі Львова

Проаналізовано видавничі підприємства державної і недержавної форм власності. Розроблено схематичну діаграму діяльності організацій і виявлено загальний стан чистих доходів протягом п’яти років. Запропоновано сучасні підходи вирішення фінансових проблем у видавничій справі в Україні.

докладніше...
Автори: Ольга Рак
Номер сторінки: 229

Паблік рілейшнз (PR) в парадигмі постнекласичного наукового пізнання

Наука про паблік рілейшнз (PR) як складну відкриту систему вимагає цілісного міждисциплінарного підходу при досліджуванні її феноменальних характиристик, що стає можливим в межах парадигми постнекласичного наукового пізнання.

докладніше...
Номер сторінки: 233

Мистецтво спілкування як основа комунікативної культури

У статті розглядаються основні групи комунікативних умінь, оволодіння якими дає змогу педагогу забезпечувати найкращу ефективність спілкування та досягати кращих результатів у своїй професійній діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 238

Англійський апокаліптичний роман 1960–70 - х років (на прикладі творчості Бр. Олдісса, Дж. Браннера, Дж. Балларда)

У статті аналізується розвиток англійського апокаліптичного роману в 1960–70 – х роках. Автор висвітлює творчість Бр. Олдісса, Дж. Браннера та Дж. Балларда. Розглянуто тематику їхніх апокаліптичних романів і вплив суспільних і літературних процесів на їхню творчість.

докладніше...
Номер сторінки: 242

Соціокультурний діалог як комунікативна система формування мовної особистості

У статті зроблено спробу проаналізувати пріоритети соціокультурного діалогу як комунікативної системи формування мовної особистості, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання школярів. Подано порівняльну характеристику гуманістичної та традиційної парадигм підготовки мовної особистості майбутнього фахівця. Здійснено аналіз психолого!педагогічних досліджень проблеми мовної особистості та її зв’язку з соціальними комунікаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 250

Основні наукові підходи до визначення термінології в галузі корпоративної культури

У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення термінології в галузі корпоративної культури, здійснено контент – аналіз значення, поняття та змісту корпоративної культури; встановлено системоутворювальні її факторів за результатами досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів.

докладніше...
Номер сторінки: 255

Контекст перебудови та питання зарождення медія - ринку України: корреляційний апект

Досліджено вплив контексту перебудовних процесів, які відбувалися напередодні розпаду СРСР, на зародження в подальшому часі вітчизняного медіа – ринку як соціально - комунікаційної структури незалежної України.

докладніше...
Номер сторінки: 260

Система шкільної освіти Галичини другої половини XIX століття як фактор становлення української національної свідомості

У статті на підставі характеристики історії розвитку педагогічної освіти в Галичині впродовж досліджуваного періоду проаналізовано формування теоретичних засад організації навчальновиховного процесу, визначено основні тенденції вдосконалення змісту та форм виховання учнів.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 264

Провідні ознаки науковості дисертаційного дослідження

У статті проаналізовано певні ознаки, за якими дисертаційне дослідження можна вважати науковим здобутком. Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будьякої наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі координат, що задається різними рівнями методології науки.

докладніше...
Номер сторінки: 268

Основні принципи організації навчальної діяльності в сучасних умовах

У статті розглядаються завдання організації навчання у ВНЗ в сучасних умовах. Автор виокремлює головні принципи організації навчання, такі як гуманізація та відповідність до вимог Болонської конвенції.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

Статья посвящена модернизации содержания экологического образования, она раскрывает особенности экологической компетентности личности в условиях фундаментализации образования.

докладніше...
Номер сторінки: 277

Вікові особливості самоставлення схильних до Інтернет - залежності осіб

У статті розкривається сутність поняття «афект», визначаються основні напрями наукових досліджень цього феномену. Прослідковується важливість правильної і своєчасної кваліфікації афективності, вивчення чинників, що провокують афективність у дітей. Розпочаті спроби виділити й описати причини афективності, що призводять до порушень у системі емоційної регуляції особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 282

Психологічні чинники виникнення афективної поведінки дитини

У статті розкривається сутність поняття «афект», визначаються основні напрями наукових досліджень цього феномену. Прослідковується важливість правильної і своєчасної кваліфікації афективності, вивчення чинників, що провокують афективність у дітей. Розпочаті спроби виділити й описати причини афективності, що призводять до порушень у системі емоційної регуляції особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 287

Самоаналіз у сфері професійного становлення майбутніх педагогів

Статтю присвячено висвітленню проблеми практичної підготовки майбутнього вчителя. Зокрема, основна увага приділяється таким вагомим чинникам, як аналіз, самоаналіз, які впливають на формування майбутнього педагога. Розкрито специфіку самоаналізу, його компоненти. Розглянуто наслідки дослідження професійно та життєво значущих характеристик особистості студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 291

Значення інформаційних систем і структур щодо зменшення соціально - психологічних чинників гандикапних реакцій

У статті визначаються взаємозв’язок гандикапних проявів і інформаційних систем, а також вплив інформаційних структур на сприйняття особистістю людей з особливими потребами та формування ставлення до них.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Проблематика методичного забезпечення майбутніх психологів у зв’язку з вимогами сучасних реалій

У статті представлено проблематику інноваційних технологій навчання, зокрема дистанційного, яка має таку специфіку, як навчання студентів з особливими потребами. Висвітлені проблеми впровадження новітніх навчальних програм, розрахованих на інформаційну систему Інтернет, розроблення методичних рекомендацій та визначення відповідності очікувань студентів складеній програмі навчальної роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 300

Методологія дослідження діяльності викладача ВНЗ фізкультурного профілю

У статті розглядаються методологія оцінки викладача вищої школи, фактори, що її зумовлюють, моделі діяльності та компоненти структури його особистості. Аналізується необхідність розробки проблеми підготовки кадрів, інноваційних технологій їх професійного відбору та втілення у практику психодіагностичних методів дослідження діяльності й особистості професорсько!викладацького складу.

докладніше...
Номер сторінки: 305

Педагогічні умови розвитку когнітивного інтересу у студентів кафедр військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів України

У статті розглянуто умови формування та розвитку когнітивного інтересу у студентів кафедр військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів (далі — КВП ЦВНЗ) — майбутніх офіцерів запасу як важливого чинника забезпечення достатнього рівня їхньої професійної готовності до свідомого і успішного виконання конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

докладніше...
Номер сторінки: 313

Теоретико - методологічні засади дослідження політико - комунікаційної сфери суспільства

У даній статті розглядаються теоретико – методологічні проблеми становлення політико – комунікаційної праксеології як напрямку політичних наук.

докладніше...
Номер сторінки: 317

Рецензія на підручник: Варзар І. М. Політична етнологія. Пропедевтичний курс. Авторський підручник. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. — 354 с.

За сюжетним визначенням, це — не «чистий» науковий трактат, а підручник, що підсумовує сорокарічну працю автора із засадування та викладання в українській вищій школі нової соціальногуманітарної науки — політичної етнології.

докладніше...
Номер сторінки: 323

Рецензія на монографію: Агарков О. А. Соціально - політичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / за науковою ред. проф. В. М. Бебика. — Запоріжжя : Просвіта, 2011. — 316 с.

На сучасному етапі національного державотворчого процесу в Україні закономірно і планомірно зростає потреба в наданні реального значення загальновизнаним у світі демократичним цінностям та ідеалам. Проте розбудова України як демократичної, соціальної та правової держави буде ефективною й результативною лише за умови належного теоретичного забезпечення відповідних державотворчих і правотворчих процесів і явищ.  

докладніше...
Номер сторінки: 326