Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №2 2012

Як і чому з Великої Романії зробили «Візантію», а з провінційної Роми — «Великий Рим»

У статті розглядаються геополітичні причини фальсифікації історії Великої Романії (Великого Риму), яку ідеологи Священної Римської імперії германської нації перейменували у XVI ст. н.е. на Східну Римську імперію — Візантію. Водночас німецькі історики возвеличили провінційну італійську Рому, назвавши її столицею Великого Риму і так званої Західної Римської імперії, яку проголосили колискою так званої греко римської цивілізації.

докладніше...
Номер сторінки: 8

Про невідому цивілізацію та затишну гавань офіціозної історії

У статті автор висловлює свій погляд на причину кризи, в якій перебуває вітчизняна історіографія. Наводяться окремі приклади зроблених ученими висновків стосовно давності української мови та суттєвого внеску прапредків сучасних українців у формування і розвиток цивілізації.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 17

Про дві домінуючі антагоністичні національні ідеї в Україні

Ця стаття є розмірковуванням щодо суперечностей антагоністичних політичних сил в Україні та щодо інформаційної війни між прихильниками двох антагоністичних національних ідей — І. національно – демократичної й ІІ. космополітично – олігархічної, перша з яких підтримується проукраїнськими патріотичними силами, а друга — переважно зрусифікованими українськими й проросійськими політичними силами.

докладніше...
Номер сторінки: 20

Етногенетичні процеси на Західному Поліссі і Західній Волині (скорочено — Західнополісько - Волинський регіон) із Середньолатенського періоду по раннє Середньовіччя

У статті розглядаються різні типи етногенетичних процесів, унаслідок яких були створені етнокультурні спільноти та відбувались інші етнотворчі процеси в Західнополісько!волинському регіоні із середньолатенського періоду по Раннє Середньовіччя. 

докладніше...
Номер сторінки: 24

Особливості вияву чужинства в основних політико правових концепціях Нового часу

Доведено, що побудова системи політичних відносин ліберального змісту, яка ґрунтується на рівності, природних правах та пошуку меж свободи, вимагає правового регулювання відносин між багатьма індивідами, що передує їх суб’єктному самовияву. Визначено особливості вияву чужинства в основних політико!правових концепціях Нового часу — Н. Макіавеллі, Т. Гоббса і Дж. Локка, представників Просвітництва, І. Канта та Г. Ф. В. Гегеля.

докладніше...
Номер сторінки: 32

Українська етнічна група в умовах багатокультурності Канади

Стаття присвячена місцю української етнічної групи серед інших общин сучасної багатомовної Канади. Розглядається проблема збереження, розвитку та передачі української мови як спадщинної наступним поколінням іммігрантів із часів першого поселення українців у Канаді та до сучасності. Проаналізовано причини, через які володіння спадщинною мовою не є тотожним національній самоідентифікації.

докладніше...
Номер сторінки: 38

Концепт політичного порядку як системна характеристика сучасного політичного режиму

На основі аналізу сучасних і класичних підходів до визначення політичного режиму, з урахуванням системних характеристик цього феномена та його відмінних рис пропонується авторське визначення категорії політичного режиму через концепт політичного порядку.

докладніше...
Номер сторінки: 42

Сучасні інтерпретації категорії «інтерес» у суспільно – орієнтованих науках в Україні

На основі аналізу праць представників української політології, філософії, соціології, правознавства розглядаються особливості використання категорії «інтерес» у різних галузях наукового знання. Звертається увага на множинність інтерпретації даної категорії. Закцентовано увагу на спільних і відмінних тенденціях у розумінні характеру інтересу, які впливають на різне розуміння співвідношення категорій «інтерес» та «потреба», «інтерес» й «ідеологія», «соціальні інтереси» та «політичні інтереси», «інтереси» і «цінності».

докладніше...
Номер сторінки: 49

Особливості запобігання делегітимаційним загрозам політичному режиму в Україні

Визначені технології, які використовувались для запобігання делегітимаційним загрозам політичному режиму в Україні. Проаналізовані особливості та наслідки їх застосування.

докладніше...
Номер сторінки: 56

Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи: порівняльний аналіз

Запропоновано визначення понять популізм і популістська партія. Розглянуто популізм як політичну ідеологію. Запропоновано класифікацію «сімей» та форм політичного популізму. Здійснено порівняльний аналіз популістських партій країн Центральної Європи. Розглянуто еволюцію популістських партій у країнах Східної Європи. Емпірично простежено наслідки політичного популізму у країнах Центральної Європи.

докладніше...
Номер сторінки: 69

Комунікативний вимір популізму

У статті розглядається феномен популізму як продукту політичної комунікації. Здійснено спробу розглянути деструктивні комунікативні практики у політиці як результат свідомого та несвідомого відхилення від конструктивної політики. Проаналізовано різновиди парадоксальної комунікації, що дає глибше розуміння причин побутового негативного розуміння популізму. Дається етичний вимір маніпуляції свідомістю мас як спроби пошу! ку критерію для ідентифікації популізму. 

докладніше...
Автори: Тарас Радь
Номер сторінки: 77

Взаємини держави і церкви: польський досвід

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано правове регулювання державно!церковних відносин у Польській Республіці. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільно!релігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 84

Позаінституційні механізми лобіювання інтересів у політичній сфері

Обґрунтовується теоретична та практична цінність вивчення позаінституційних механізмів лобіювання інтересів у політичній сфері в європейських країнах та в Україні для коректного відображення політичної дійсності зокрема, що використовується як модель реалізації політичних інтересів сформованих та діючих центрів політичного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 89

Основні чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану)

Проаналізовано поняття «президенціалізація», «система інститутів виконавчої влади», «президенціалізація системи інститутів виконавчої влади». Визначено основні чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади у Білорусі та Казахстані.

докладніше...
Номер сторінки: 93

Нормативно - правові моделі громадянського суспільства в аспекті формуючих впливів

Стаття присвячена теоретичним аспектам взаємодії моралі і міжнародного права. Визначено, що в процесі регулювання суспільних відносин виникає якісно нове явище — морально – правовий вплив, що позитивно позначається на поведінці суб’єктів міжнародного права з метою реалізації узгоджених норм міжнародного права.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Неоінституційні механізми реалізації детермінант локальної демократії в Україні

У статті розглянуто неоінституційні механізми реалізації детермінант локальної демократії. Подається визначення локальної демократії та громадянського суспільства. Проаналізовано особливості інституту місцевого самоврядування в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 105

Політико – правові аспекти взаємодії моралі і міжнародного права в умовах суверенної держави

Стаття присвячена теоретичним аспектам взаємодії моралі і міжнародного права. Визначено, що в процесі регулювання суспільних відносин виникає якісно нове явище — морально – правовий вплив, що позитивно позначається на поведінці суб’єктів міжнародного права з метою реалізації узгоджених норм міжнародного права.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Релігійна віра в структурі релігійних конфліктів

У статті аналізується функціонально!атрибутивне поле феномена «релігійна віра» та координати її вияву в контекстуальній парадигмі релігійних конфліктів.

докладніше...
Автори: Ірина Грек
Номер сторінки: 116

Генезис дослідження феномена аномії в контексті конфліктогенності сучасного суспільства

У статті висвітлено генезис дослідження феномена аномії як одного із основних факторів конфліктогенності в сучасному суспільстві. 

докладніше...
Номер сторінки: 119

Роль зв’язків із громадськістю в становленні соціально – відповідального бізнесу в Україні

У статті розглядається роль зв’язків із громадськістю в становленні соціально відповідального бізнесу в Україні, визначаються основні завдання і мета PR – комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Підходи та позиції у дослідженні сучасних політичних євроінтеграційних процесів

У статті аналізуються основні підходи до вивчення сучасних політичних євроінтеграційних процесів. З’ясовуються дослідницькі позиції, з огляду на які здійснюється таке вивчення.

докладніше...
Номер сторінки: 132

Альтерглобалізм як соціально політичний феномен сучасності

Розглядається сутність поняття «альтерглобалізм», висвітлюються його специфічні риси, принципи організації суспільно – політичних рухів на його основі та протиріччя, що виникають при цьому, аналізується ідейна платформа, на якій можливе формування альтернативи неоліберальній глобалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Про деякі аспекти «європеїзації» болгарського політичного життя в контексті президентських виборів

Автор зробив спробу проаналізувати нові тенденції та визначити основні проблеми політичного життя Республіки Болгарія, які позначилися у період підготовки та проведення президентських виборів у жовтні 2011 р. Вони стали першими виборами президента після приєднання Болгарії до Європейського Союзу в 2007 році.

докладніше...
Номер сторінки: 145

«Привабливі можливості» неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки

Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинсьої Америки. 

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 151

Проблеми та можливості міжнародного спостереження за виборами в Україні, Росії та Білорусі

У статті автор аналізує роботу міжнародних спостерігачів на різних етапах виборчої кампанії. Розкриває основи короткострокового та довгострокового спостереження, окреслює можливості та проблеми, із якими стикаються міжнародні спостерігачі при роботі у країнах пострадянського простору (Україна, Росія, Білорусь).

докладніше...
Номер сторінки: 163

Проблема агресії і насильства: світоглядно - інформаційний вимір

У запропонованій статті розглянуто наукові концепції, понятійний апарат та світоглядно – інформаційні аспекти актуалізації проблеми агресії і насильства в умовах становлення й розвитку інформаційного суспільства та глобального інформаційного простору.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Проблеми інформаційної безпеки України

У статті розглянуті проблеми інформаційної безпеки України в умовах глобальної інформатизації і розвитку Інтернету, коли інформаційна інфраструктура країни й національні інформаційні ресурси стають одним із вирішальних чинників розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 178

Пріоритети міжнародного партнерства в подоланні суїцидного тероризму

У статті узагальнено наявні підходи щодо реалізації політичної складової Глобальної контртерористичної стратегії Організації Об’єднаних Націй. Визначено пріоритети міжнародного співробітництва в подоланні суїцидного тероризму. Зроблено акцент на ролі інститутів громадянського суспільства в протидії поширенню радикальних ідей, які спонукають до масових убивств і прославляють смертників.

докладніше...
Номер сторінки: 184

Нормативно - правові аспекти боротьби з медіа тероризмом

У статті розглядаються нормативно – правові аспекти боротьби з медіа!тероризмом з точки зору проблеми співвідношення обмеження свободи ЗМІ та забезпечення основних прав і свобод людини. Здійснено аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства з цього питання, запропоновано шляхи вирішення проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 190

Міжнародний тероризм: протиріччя в оцінці причин і загроз

Розглянуто стан і протиріччя у вивченні причин розгортання міжнародної терористичної діяльності. Вказано на небезпеку надто поверхового трактування такого явища, як міжнародний тероризм.

докладніше...
Номер сторінки: 194

Адаптаційні технології політичного маркетингу як методи зниження трансакційних витрат політичного товару

У статті аналізується концепт «ціна» політичного товару як інструменту маркетинг – мікс. Розкриваються особливості адаптаційних технологій політичного маркетингу як методів зниження вартості політичного товару.

докладніше...
Номер сторінки: 197

До проблеми про теоретико - методологічні засади дослідження електорального політичного маркетингу

У даній статті розглядаються теоретико – методологічні проблеми електорального політичного маркетингу як напрямку у сфері політичних наук.

докладніше...
Номер сторінки: 204

Дослідження політичної комунікації польських партій у соціальній мережі facebook

Проаналізовано досвід використання соціальних мереж польськими політичними партіями, представлених у парламенті, особливості функціонування груп у соціальних мережах, вироблено практичні рекомендацій і теоретичні узагальнення цього питання.

докладніше...
Номер сторінки: 208

Використання інтернет - ресурсів у російських політтехнологіях

Розглянуто політичні комунікації партій, представлених у Державній думі Росії, за допомогою Інтернет – ресурсів досліджено особисту активність політичних діячів у соціальних мережах, проаналізовано взаємозалежність використання соціальних мереж у політичній комунікації та популярності політика та порівняно особливості спілкування у web!мережі українських та російських політиків.

докладніше...
Номер сторінки: 213

Виборча інженерія та її вплив на політичний ринок

У даному дослідженні розглядається поняття виборчої інженерії, як одного із засобів політичного маркетингу, та її вплив на політикум. Проаналізовано основні методи виборчої інженерії, що сьогодні використовуються в політичному менеджменті.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Інформація в Стародавній Месопотамії

У статті розглянуто питання становлення інформаційних зв’язків, розуміння значення інформації та комунікації, особливості інформаційної політики в державах Стародавньої Месопотамії.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 219

Механізми взаємозумовленості змін політичного символу та риторично – знакової системи політичної комунікації

У статті розкрито принципи перетворення системи політичних символів в систему риторичних знаків політичної комунікації в структурах свідомості людини.

докладніше...
Номер сторінки: 224

ЗМІ як інструмент політичного PR

У статті розглянуто засоби масової інформації як невід’ємний елемент політичних комунікацій. ЗМІ володіють великими можливостями впливу за допомогою політичних PR – технологій на формування громадської думки та на ставлення громадськості до політичної системи в цілому, тому ЗМІ є політичним PR – інструментарієм.

докладніше...
Номер сторінки: 228

Психологічні мотиви «спілкування» із засобами масової інформації

Розкрито психологію журналістської творчості та психологію сприймання журналістських матеріалів. Осмислено зміст студентських науково – публіцистичних праць про «спілкування» із засобами масової інформації.

докладніше...
Номер сторінки: 247

Інноваційні особливості розвитку видавничого ринку Німеччини

У статті розкриваються особливості книговидання Німеччини. Проводиться аналіз ключових тенденцій на ринку, характеризується динаміка випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. Визначається місце інноваційних процесів у видавничій справі країни.

докладніше...
Номер сторінки: 258

Маніпулятивні технології в ілюструванні сучасних друкованих та інтернет - видань

У сьогочасному суспільстві спостерігається ескалація залучення маніпулятивних технологій до інформаційно комунікаційних процесів, зокрема з використанням як класичних, так і новітніх засобів комунікації. Дана публікація є спробою систематизувати прийоми маніпулювання громадською думкою засобами ілюстрування друкованих та інтернет!видань.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН

Стаття присвячена дослідженню практичних аспектів формування інформаційного суспільства та/чи суспільства знань у ФРН. Проаналізовано досвід участі в цьому процесі федерального уряду, урядів земель та громадських організацій.

докладніше...
Номер сторінки: 266

Сучасним загальноосвітнім навчальним закладам — сучасні технології навчання

У статті йдеться про завдання загальноосвітніх навчальних закладів щодо формування в учнів міжкультурної комунікативної компетенції. Підкреслюється роль сучасних технологій навчання у вирішенні зазначених завдань.

докладніше...
Автори: Лілія Сажко
Номер сторінки: 267

Електронне управління в інформаційній політиці системи місцевого самоврядування промислового міста

У статті розглянуто механізми реалізації електронного врядування та електронної демократії на сайтах промислових міст України та Британії (Маріуполь, Глазго). Проаналізовано механізми впровадження електронних послуг та організація комунікативної політики в різних секторах громадської взаємодії, результати конкурсу інформаційної відкритості 177 українських міст (проект громадських організацій «Гідна Україна») та результати пілотного проекту м. Миколаєва. Описано алгоритм ідеальної моделі web – ресурсу промислового міста.

докладніше...
Номер сторінки: 272

Синдром «П’ятниця вечір» у політичних ток - шоу України

У статті розглянуто проблему такого явища українському телебаченні, як синдром «п’ятниця вечір», а саме: два найрейтинговіших політичних ток – шоу країни — «Велика політика» на телеканалі Інтер і «Шустер LIVE» на Першому національному. Проаналізовано особливості побудови цих програм, чим вони схожі та чим відрізняються одна від одної. Досліджено вплив ток!шоу на глядацьку аудиторію та чому пересічні українці стають залежними від таких політичних програм.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Вплив засобів масової інформації на електоральні орієнтири молоді

У формуванні нової системи цінностей і норм політичні реалії потребують дослідження процесу електоральної поведінки молоді в суспільстві та здійснення пошуку шляхів підвищення рівня виборчої активності, впровадження ефективних виборчих технологій, подолання політичного нігілізму молодого покоління. А так як ЗМІ є засобом залучення населення до політичного життя через сприйняття політичної інформації, залучення до політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, і водночас справляють вплив на процеси електорального орієнтування населення, то, на мою думку, важливим є аналіз їх впливу на електоральні орієнтири молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 281

Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України

У статті систематизовано та наведено завдання, індикатори та стан досягнення цілі сталого розвитку довкілля, проблеми на шляху досягнення цієї цілі. Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

докладніше...
Номер сторінки: 286

Від «екологічної релігії» до менеджменту екології

У статті розкриваються погляди релігій на екологічні проблеми та проблеми співжиття в системі «природа — людина», виокремлюються різні концепції релігій співжиття у природі, розглядаються можливості співпраці з владою із формування екологічної культури.

докладніше...
Номер сторінки: 289

Модифікований варіант методики А. Фернема «шкала грошових уявлень та поведінки» (ШГУП)

У цій статті описується процедура адаптації та модифікації україномовного варіанта методики А. Фернема «Шкала грошових уявлень та поведінки» для визначення грошових настановлень особистості. Виділено чотири шкали: «Грошова одержимість», «Влада», «Економність» і «Неадекватна поведінка з грошима», які відображають різне ставлення людини до грошей. Здійснена процедура стандартизації даних та інтерпретація всіх шкал.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Уявлення наречених про ідеальну сім’ю

У статті представлено результати дослідження уявлень наречених про ідеальну сім’ю. Описано відмінності в уявленнях про ідеальну сім’ю у наречених різної статі та наречених у парі. Висвітлено зв’язок соціально!психологічних характеристик осіб, які мають намір вступити у шлюб, та їхніх уявлень про ідеальну сім’ю.

докладніше...
Номер сторінки: 302

Сучасна політика формування здорового способу життя в Україні

У статті проаналізовано стан здоров’я сучасної молоді, виявлено прогалини нинішньої політики формування здорового способу життя та визначено перспективи розвитку формування здорового способу життя в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 308

Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді

У статті розглядаються особливості впливу системи цінностей та особистісних факторів на самореалізацію студентів в освітньому середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 311

Вплив професійної діяльності на ставлення до людей з особливими потребами

Стаття присвячена аналізу соціально – психологічних факторів, які в найбільшій мірі детермінують прояви гандикапних реакцій. Розкриті основні чинники та соціально - психологічні механізми, які сприяють формуванню негативного ставлення до осіб з інвалідністю.

докладніше...
Номер сторінки: 318

Структура психологічної готовності студентів із соматичними вадами до майбутньої професійної діяльності

У статті викладено обґрунтування розробленої автором структури психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами.

докладніше...
Номер сторінки: 323

Соціокультурна комунікація як генезис мовної особистості

У статті зроблена спроба проаналізувати теоретичне підґрунтя соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі освіти, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога як мовної особистості. Подана характеристика соціокультурного дискурсу. Здійснено аналіз психолого!педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок із соціокультурною комунікацією як генезису мовної особистості. 

докладніше...
Номер сторінки: 327

Рецензія на книгу: Холай Х. Возвращение гиганта в глобализированном мире. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. — 2011, 406 str.

Среди сотен политологических, экономических, философских книг, которые можно прочитать или нет, теряются книги особого значения для современного мира. Хаос окружающего нас мира, в национальном и глобальном значении, приводит к тому, что его глубокая оценка и особенно способность уловить тренды развития и видения не только осложнены, но часто бывают невозможными. 

докладніше...
Номер сторінки: 332

Рецензія на монографію В. Т. Циби «Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід». — К. : Університет «Україна», 2011. — 359 с.

Нині соціальна психологія, як і загальна психологія, базуються на багатьох розрізнених парадигмах і очікують нових ідей і методологічних засобів, які могли б служити засадами теоретичної соціальної психології, а також теоретичної загальної психології. Обранням для цієї мети методології системного підходу служить таким засобом, хоча спроби використання системного підходу вже були раніше. Це дало змогу авторові не тільки по – новому структурувати матеріал соціальної психології, але і зробити низку важливих висновків, збагативши теорію соціальної психології.

докладніше...
Номер сторінки: 334