Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2012

БОГДАН ЧИН ГІЗ ХАН: ТРИЗУБ ВЕЛИКОГО АРІЯ

В статті розглядається неканонічна версія походження хана Богдана Чин Гіз Хана, зв’язок його династії з прадавніми божествен ними династіями та скіфами.

докладніше...
Номер сторінки: 7

Європеєць - в Україні. Українець - в Європі.

В статті з позицій об’єктивізму та історизму автор зупиняється на окремих сторінках життєпису видатного українського економіста, піонера кооперативного руху, відомого політичного діяча Миколи Івановича Зібера, його світогляду, наукової діяльності, причетності до творення лівого руху на українському грунті.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 14

Громадянська позиція чи провінційно - плебейський постмодернізм?!

Охарактеризовано ключові засади діяльності засобів масової інформації та проблеми функціонування української мови в Україні. Розкрито сутність провінційноплебейського пост модернізму, окреслено структуру громадянської позиції журналістів.

докладніше...
Номер сторінки: 18

Російська Федерація - Країна, що не знала останнього слова

Розглядаються внутрішні та зовнішні аспекти посилення державницьких амбіцій сучасної Росії, критичні позиції щодо перспектив відновлення глобального впливу Кремля.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 25

Конценція територіального патріотизму В. Липинського в сучасних процесах формування політичної нації

У роботі здійснено аналіз концепції територіального патріотизму В. Липинського з точки зору її актуальності сучасним суспільно політичним процесам. З цією метою проаналізовано підходи формування національної ідентичності та сформульовані висновки щодо моделі формування української політичної нації.

докладніше...
Номер сторінки: 31

До питання визначення та класифікації форм правління: сучасні підходи

Розглянуті різні підходи до визначення форм правління, їх класифікації. Наголошено на необхідності подальшого вивчення т.зв. нестандартних форм правління.

докладніше...
Номер сторінки: 36

Еволюція категорії «НАПІВПРЕЗИДЕНТАЛІЗМ»: М. ДЮВЕРЖЕ як засновник понятійного і теоретичного конструктів?

Проаналізовано еволюцію категорії «напівпрезиденталізм». Перевірено те, чи М. Дюверже насправді є засновником й понятійного, й теоретичного конструктів напівпрезидента лізму. Визначено, коли напівпрезиденталізм був введений в обіг і почав розглядатись як наукова категорія. Визначено етапи наукового тракту вання напівпрезиденталізму – біхевіоралістський, інституційний, неоінституційний. Було зроблено висновок про те, коли напівпрезиденталізм став системною категорією політологічного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 42

Суспільно - правові проблеми кадрового забезпечення державних органів та політичних організацій

У запропонованій статті розглянуто актуальні проблеми державного і партійного будівництва, соціального розшарування населення, реалізації виборчих прав громадян, пов’язаних з ними проблем кадрового забезпечення державних органів та політичних організацій в Україні й надано пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Взаємовідносини держави та громадянського суспільства як колективного суб’єкта управління

У статті визначено доцільність встановлення взаємовідносин держави та грома дянського суспільства як колективного суб’єкта управління. Сучасна управлінська тенденція обумовлює впровадження нового державного менеджменту з виробленням чітких теоретичних програм, з ефективними методами впливів, задля формування взаємовідносин між державою та суспільством, створення умов для розвитку інсти тутів громадянського суспільства, формування громадянської культури, розвитку громадянської відповідальності.

докладніше...
Номер сторінки: 56

Порівняльний аналіз інституту президентства в країнах центрально – східної Європи

У статті проаналізовано історичні особливості становлення інституту президентства в країнах ЦентральноСхідної Європи. Розглянуто вимоги щодо претендентів на посаду глави держави, особливості обрання та оцінено рівень сили президентів країн регіону. Проаналізовано сутність конституційної відповідальності президентів.

докладніше...
Номер сторінки: 60

Гібридний політичний режим: деякі проблеми концептуалізації

У статті досліджується феномен гібридного політичного режиму як окремого, проміжного типу, що знаходиться між авторитарним і демократичним режимами. Виокремлено та проаналізовано основні концептуальні проблеми, що виникають під час вивчення даного типу політичного режиму. Розглянуто сучасні підходи до типології гібридних політичних режимів.

докладніше...
Номер сторінки: 67

Основні суспільно - політичні функції інноваційної політики держави в контексті глобазізаційних процесів ХХІ століття

Акцентовано увагу на актуальності та затребуваності в наш час суттєвої активізації цілеспрямованої державної політики в інноваційній сфері. Визначено та проаналізовано основні суспільнополітичні функції інноваційної політики держави в контексті глобалізаційних процесів ХХІ століття.

докладніше...
Номер сторінки: 73

Психологічні детермінанти технологій легітимації політичної влади

З’ясовано психологічні детермінанти ефективного здійснення технологій легітимації політичної влади. Визначено роль психологічних механізмів у процесі легітимації влади. Встановлено критерії виділення психологічних технологій легітимації.

докладніше...
Номер сторінки: 77

Влада крізь призму дискурсу політичної антропології

У статті представлений аналіз соціопсихологічних особливостей влади у контексті розгляду дискурсу політичної антропології. Висвітлюється специфіка дослідження «людського виміру» влади на основі визначення базових характеристик соціопсихологічної природи владного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 86

Держава і церква в постсоціалістичній Чехії

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано право ве регулювання державноцерковних відносин у Чехії. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільнорелігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Гендерний підхід у вивченні політичної діяльності та лідерства

У статті досліджено гендерний аспект проблеми лідерства. Проведено аналіз основних концепцій та теорії гендерної диспропорції лідерства, відмінностей між лідерами – чоловіка ми і жінками. Визначено напрями подолання гендерної асиметрії лідерства в цілому і політичного лідерства зокрема.

докладніше...
Номер сторінки: 95

Цитадель духовності нації (роздуми про культуру)

У статті розкрито поняття культури, духовності, духовної культури, душі, моральності. Автор наголошує на можливості настання катастрофічних наслідків культурного занепаду особи, «вимивання» з її свідомості субстанції духовності. Обґрунтовується необхідність удосконалювання сучасної людини як духовномо рального суб’єкта культури.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Деякі доктринальні та нормативно - правові передумови гуманізації політики православної та католицької церков стосовно невиліковно хворих (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

У статті вперше в Україні розглядаються деякі аспекти доктринальних і норматив ноправових засад гуманізації політики католицької та православної церков щодо невиліковно хворих. Аналізуються енцікліки, звернення ієрархів, концепції та ін. церковні документи, що торкаються питань гідності людини, евтаназії, адекватного знеболення тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Концептуальні засади регіональної політики України

У статті визначено проблеми, що повинні враховуватися органами державної влади при виробленні і реалізації державної регіональної політики.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Стан наукової розробки проблеми формування глобальної свідомості (ХХ - початок ХХІ ст)

Проаналізовано стан наукової розробки проблеми формування глобалістичної свідомості суспільства у XX – на початку XXI ст. 

докладніше...
Номер сторінки: 118

Фінансова самостійність місцевих бюджетів як чинник ефективноті місцевого самоврядування

Проаналізовано політикоправове забезпечення самостійності місцевих бюджетів на двох рівнях: діючому та проектному. Визначено особливості впровадження та напрями реформування місцевого самоврядування шляхом впровадження реформ у політичній та бюджетній сферах.

докладніше...
Номер сторінки: 124

Прогностичне бачення організаційної єволюції управління Україною

У статті пропонується прогностичне бачення розвитку організаційного потенціалу управлінської системи України, що особливо актуально саме сьогодні, оскільки вона вирішує для себе історичне завдання – створення такої системи на основі найбільш науково достовірних характеристик загальноцивілізаційного розвитку соціального управління у сучасному світі.

докладніше...
Номер сторінки: 127

Кризовий синдром модернізації : нова версія

У статті розкрито еволюцію поняття «кризовий синдром модернізації» та проаналізовано деякі методологічні проблеми його використання. Надано авторську версію «кризового синдрому модернізації», яка дозволяє розрізнювати кризи – причини модернізації, та кризи, що виникають внаслідок її проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 133

Сучасні тенденції маркетизації політичного процесу

Досліджуються сучасні тенденції маркетизациії політичного процесу. Доводиться, що маркетинг є не тільки сучасним засобом проведення виборів, а й «постійною технологією» політики. Показано, що, з одного боку, низька політична активність спонукає політичні партії вдаватися до технологій політичного маркетингу, а з другого боку, саме в результаті маркетингового підходу до виборчого процесу кількість людей, які беруть участь у виборах постійно зменшується.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Постмодернізм про символ як інструмент формування політичного погляду

Аналізуються здобутки ведучих представників постмодернізму у дослідженні символічних структур політики. Показано, що саме постмодерністське розуміння механізму формування політичного порядку у суспільстві через техніки соціосеміозісу як створення безмежних мереж соціальних комунікацій наближує сучасний політикум до освідомлення політикоуправлінського потенціалу символу як складової соціального простору та детермінанти політичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 141

Сучасний науковий дискурс щодо визначення поняття «політичні комунікації»

У статті розглянуто основні підходи до визначення понять «комунікація» та «політичні комунікації» в сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз.

докладніше...
Номер сторінки: 146

Інформаційна політика у староданьому Китаї

У статті розглядаються питання здійснення інформаційної політики в державах давнього Китаю, розуміння значення інформації та суспільної комунікації в державному управлінні, суспільних відносинах.

докладніше...
Автори: Юрій БОНДАР
Номер сторінки: 155

Американізація мови сучасних діаспорних видань слов’янских народів: спроба адаптації в країнах проживання чи прояв асиміляції?

У статті досліджуються причини та наслідки поєднання слов’янських мов та англійської мови в сучасній діаспорній пресі англо мовних країн. В роботі також вивчаються перспективи створення універсального двомовного видання, зорієнтованого на широку аудиторію.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Історичний контекст розвитку фотожурналістики як основа для вивчення її сучасної жанрово - видової кваліфікації

Дане дослідження є оглядом головних періодів розвитку фотожурналістики, зокрема етапів появи і формування сучасних жанрів журналістської фотографії.

докладніше...
Номер сторінки: 165

Особистості підготовки до друку творів поетичних жанрів

У статті розглянуто потребу, специфіку й спосіб редагування віршованих текстів. Рекомендовано студентам та молодим викладачам алгоритм підготовки поетичних творів додруку.

докладніше...
Номер сторінки: 169

Інноваційні стратагії внутрішнотекствої реклами у книзі

У статті розкрито особливості внутрішньотекстової книжкової реклами, з’ясовано типи інноваційних стратегій, що можуть використовуватись для рекламування книг. Встановлено специфіку внутрішньотекстової реклами. Визначено особливості використання реклами у форматі продактплейсмент. Подано характеристику поняття інтерактивна обкладинка.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Медія і політична культура. Практика Польщі у світлі міжніродних стандартів

Статтю присвячено розгляду актуальних проблем сучасних засобів масової інформації у Польщі. Розглянуто відносини між медіа і політиками, політичними партіями та польським суспільством. Порівнюється вплив медіа на формування політичної культури польських громадян і громадян країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Автор доходить висновку, що діяльність сучасних польських медіа не сприяє розвиткові політичної культури у суспільстві і навіть шкодить іміджу країни у світі.

докладніше...
Номер сторінки: 180

Політико - комунікаційні впливи на суспільство та засоби їх реалізації через засобі масової інформації

У статті розглянуто особливості способу впливу політичної комунікації на суспільство, застосування маніпулятивних методів у масмедіа, роль політичної культури у комунікаційних зв’язках. Проаналізовано політичну комунікацію у сфері засобів масової інформації як складова психологічної дії на політичну свідомість і думку людини. Запропоновано модельсхеми передачі та розповсюдження політичної інформації, технології маніпулювання громадською думкою, а також доведено важливість впливу засобів масової інформації, засобів масової комунікації, як складової технологічної дії, на процес формування політичної культури і політичної свідомості.

докладніше...
Автори: Ольга РАК
Номер сторінки: 188

Проблеми впроваждення «Електронного уряду» у Великій Британії

У статті проаналізовано етапи впровадження та перспективи розвитку електронного уряду у Великій Британії та досвід Євро пи у цій сфері.

докладніше...
Номер сторінки: 192

Особистості розмови ведучого з гостем у політичному ток - шоу

У статті досліджено особливості розмови ведучого з гостем у політичному токшоу, а саме: розкрито поняття інтерв’ю, визначено основні види та обов’язкові аспекти його проведення. Проаналізовано специфіку розмови з гостем телеефіру, окреслено основні вимоги до професійної бесіди та схему, за якою ведучий може проводити інтерв’ю в ефірі політичного токшоу.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Психосоматична гармонізація розвитку людини

У статті наведено теоретичне узагальнення та практичні аспекти значущості гармонійної єдності психічного і соматичного для всебічного розвитку людини. Показані шляхи оптимізації психосоматичної саморегуляції школярів у педагогічному процесі на основі рухової діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Про полоьве зусилля

У статті вольове зусилля розглядається як центральне поняття, що характеризує вольову сферу особистості; аналізуються діагностичні можливості методів дослідження вольових зусиль.

докладніше...
Номер сторінки: 204

Особливості долання труднощів особами з різним рівнем задоволеності життям

Виявлено, що задоволеність життям детермінує вибір способів долання труднощів. З’ясовано, що позитивне ставлення до подій визначає прагнення безпосередньо розв’язувати проблемні ситуації. Розчарування особи у своєму житті пов’язане з пасивним очікуванням того, коли труднощі зникнуть самі, припускаючи, що існує потойбічна сила, яка вплине на перебіг майбутніх подій.

докладніше...
Номер сторінки: 204

Мотивація учіння студентів: типи спрямованості та синергії

У статті визначено домінуючі типи спрямованості мотивації учіння студентів ВНЗ, їх цілісна організація та синергії, обґрунтовано авторську діагностичну методику.

докладніше...
Номер сторінки: 214

Саморегуляція навчальної діяльності у студентів з різною схильністю до самоактуалізації

Досліджено особливості саморегуляції навчальної діяльності у студентів перших – третіх курсів з різною схильністю до самоактуалізації. З’ясовано, що на академічну саморегуляцію більш самоактуалізованих студентів впливають пізнавальні потреби, креативність, цінності, міжособистісна сенситивність і самоприйняття; менш самоактуалізованих студентів – уявлення про природу людини та синергія. Вплив цих чинників на різних етапах навчання різний.

докладніше...
Номер сторінки: 221

Компонентна підготовка майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами

У статті розкрито критерії та рівні сформованості у майбутніх психологів мотиваційного, когнітивнонавчального, процесуального, комунікативного та соціальнопрофесійного компонентів до взаємодії з маргінальними соціальними групами за результатами аналізу анкетстудентів.

докладніше...
Номер сторінки: 226

Психологічні проблеми самореалізації особистості студентів з обмеженими фізичними можливостями

У статті розглядається одна із психологічних проблем самореалізації особистості студентів з обмеженими фізичними можливостями – ставлення до хвороби (фізичного дефекту), як цілісне відображення ситуації захворювання (фізичного дефекту) в психіці індивіда.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Методичні підходи до вивчення здатності студентів – майбутніх практичних психологів до встановлення довірливих стосунків з клієнтом

Стаття присвячена проблемі висвітлення методичних підходів до психологічного діагностування здатності майбутніх практичних психологів до встановлення довірливих стосунків з клієнтом. У статті представлено результати емпіричного дослідження розвитку компонентів покладених в основу психологічної структури довірливих стосунків.

докладніше...
Номер сторінки: 236

Методика емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми

У статті подано методику емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми в умовах дошкільних навчальних закладів, яка орієнтована на вивчення навчальновиховного процесу в ДНЗ традиційного і нового типів.

докладніше...
Номер сторінки: 240

Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

Cтаття присвячена модернізації змісту екологічної освіти, розкриває особливості екологічної компетентності особистості в умовах фундаменталізації освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами

 У статті обґрунтовано педагогічні умови результативної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи із соціальними сиротами (корегування змісту професійно педагогічної підготовки студентів на основі максимального врахування особливостей особистості соціальної сироти; залучення студентів до колективного обговорення проблем соціального сирітства, складених на матеріалі реальних життєвих ситуацій; використання вправ професійної спрямованості, потенціалу педагогічної практики і самостійної роботи; розвиток у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами) та представлено методику їх реалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 251

Педагогика спиной к XXI – му веку

Каковы основные цели и задачи современной педагогики, которые должны быть основой знаний, представленных в современном, академическом учебнике? Важным вопросом не должно ли стать тщательное исследование новых условий, в которых происходит современное воспитание? Имеют они фундаментальное значение, особенно для создания новой иерархии ценностей человека XXI века, главным образом среди детей и молодежы не только глобального мира но и, особенно, нашей родины

докладніше...
Номер сторінки: 255

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: Луцишин Г. І. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу: монографія / Галина Луцишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 364 c.

Після проголошення незалежності перед українською елітою постала проблема національної консолідації як запоруки існування державності у довготривалій перспективі. На жаль, процес національної консолідації в Україні так і не набув системного та цілісного характеру, а є лише фрагментарним та ситуативним. Враховуючи низький рівень національної консолідації в Україні, перед політичною наукою постає завдання поглибленого вивчення цього питання та розроблення нових теоретичних підходів.

докладніше...
Номер сторінки: 259

«ВИБОРИ ЯК НАУКА»

Аналіз структури посібника показує, що хоча книга присвячена політичним партіям як основним суб’єктам виборчої кампанії у ній також багато уваги приділено організації виборчої кампанії й у мажоритарних округах.

докладніше...
Номер сторінки: 261