Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №4 2012

Антична філософія України: Анахарсій, Аристокл, Аристотель

У статті доводиться, що так звана «грецька філософія», насправді, є античною філософією скіфів аріїв. А провідні античні філософи Анахарсій, Аристокл і Аристотель були скіфами.

докладніше...
Номер сторінки: 9

Історична наука: бар’єри на шляху розвитку та шляхи їх подолання

У статті аналізуються причини невизнання вітчизняною академічною історіографією результатів досліджень, проведених окремими науковцями та істориками-аматорами. Розглядаються можливі шляхи розвитку історичної науки.

докладніше...
Автори: Любов Чуб
Номер сторінки: 15

Ліван - давньослов янський регіон лісової промисловості та торгівлі

На основі біблійних, літературних, історичних та картографічних джерел розкривається дійсне місце розташування Лівану, його столиці Сарпіна і міста Бібла, а також встановлюється належність цієї місцевості до території Стародавньої Русі та України як давньослов’янського регіону лісової промисловості та торгівлі.

докладніше...
Номер сторінки: 20

Світовий конгрес українців та українська національна меншина Румунії

У статті розкрито діяльність Світового конгресу українців щодо підтримки української національної меншини Румунії в контексті оцінки внутрішньополітичного становища в Україні та підтримки нею своєї меншини у Румунії.

докладніше...
Номер сторінки: 23

Суспільно – політичне становище українців на Волині у другій речі посполитій (на основі доповідей воєводи за 1939 рік)

В Архіві Нових Актів збереглися звіти волинських воєвод щодо міжвоєнного періоду XX століття, в яких влада здійснювала оцінку соціально – політичної і національної ситуації. У зв’язку з тим, що 1939 рік є трагічним періодом в історії Польщі та Волині, було навмисно обрано звіти, що стосуються саме цього періоду з метою висвітлення становища українського населення, яке проживало на той час в межах східного кордону з Річчю Посполитою, а також ставлення влади до українців. Попри непевну документацію, загалом можна стверджувати, що взаємини складалися цілком коректно. За винятком звіту за січень, суспільно – політичну та національну ситуацію слід визнати доволі прийнятною.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Демократія в процесі еволюції самоуправлінського потенціалу суспільства

У запропонованій статті характеризуються демократичні організаційно-правові механізми зміни політико-управлінських еліт в Україні, які повинні забезпечувати систему управління найбільш адекватну інтересам суспільства в процесі еволюції його самоуправлінського потенціалу.

докладніше...
Номер сторінки: 30

Взаємодія вітчизняного громадянського суспільства з зовнішніми чинниками умовотворчого характеру: теоретичний аспект

У статті досліджено теоретичні засади взаємодії вітчизняного громадянського суспільства з процесами глобалізаційних змін планетарного характеру, що мають важливе значення як умовотворчі детермінанти трансформаційних демократичних перетворень у сучасній Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Політико – правове підґрунтя ідеї толерантності в історії західних держав ІV – XVIII ст.

У статті розглянуто еволюцію ідеї толерантності в нормативних актах держав Західної Європи і Північної Америки. Проведено теоретичний аналіз і виділено основні характеристики державних документів ІV-XVIII ст., які вплинули на розвиток терпимості у світі. Визначені роль та умови підписання і проголошення представниками державної влади актів про толерантне ставлення до певної категорії населення.

докладніше...
Автори: Інна Савич
Номер сторінки: 40

Місце уряду у контексті трансформації політичної системи і політичного режиму Білорусі (1991–2012 рр.)

Запропоновано послідовний політологічний аналіз становлення різних фаз і типів політичної системи та політичного режиму в Білорусі у проміжку 1991–2012 рр. З’ясовано особливості білоруського квазіпарламентаризму (1991–1994 рр.), президенталізму (1994–1996 рр.) та напівпрезиденталізму (1996–2012 рр.). Означено патерни трансформації політичного режиму у напрямі демократії та автократії. Деталізовано місце уряду у конструкції політичних систем Білорусі.

докладніше...
Номер сторінки: 44

Середній клас як суб’єкт соціально-політичних процесів

Стаття присвячена характеристиці основних соціально – політичних функцій середнього классу та ефективності їхнього виконання. Досліджується роль середнього класу в процесі демократизації суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 54

Державно – церковні відносини в Угорській республіці

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано правове регулювання державно-церковних відносин в Угорщині. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільно – релігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Основи цивільно-військових відносин: світовий досвід та Україна

У статті розглянуто сутність цивільно – військових відносин, специфіку формування системи таких відносин у країнах Заходу та в Україні. Підкреслено важливість їх подальшої оптимізації з метою набуття Україною стабільних демократичних якостей.

докладніше...
Номер сторінки: 63

Основні підходи до розуміння феномена бюрократії

У статті проаналізовано сутність поняття бюрократія, різні підходи до розуміння цього поняття. Описано основні моделі бюрократії.

докладніше...
Номер сторінки: 69

Громадський моніторинг: визначення нормативно – правової бази

Стаття присвячена розгляду проблеми діяльності громадських організацій, основним фактором якої є проведення громадського моніторингу. Автор проаналізував нормативно – правове поле проведення громадського моніторингу й функціонування громадських організацій.

докладніше...
Номер сторінки: 74

«Політична культура»: категоріальне осмислення

У статті розглянуто еволюцію наукових уявлень та сучасні підходи до поняття політичної культури. Окрема увага приділяється американській політологічній традиції, завдяки якій відбулася концептуалізація політичної культури. За умов демократизації політичного життя культура електорального процесу визначається як один з найперспективніших для дослідження компонентів політичної культури.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 78

ПЕТРО ШЕЛЕСТ І ВОЛОДИМИР ЩЕРБИЦЬКИЙ: компартійні брати – антиподи чи сіамські близнюки?

У статті подаються біографічні довідки перших секретарів ЦК КПУ П. Шелеста і В.Щер биць кого, аналізуються і зіставляються окремі аспекти та відмінності їх діяльністі на цих посадах.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 85

Духовний шлях Феодосія Печерського, як прояв святості в контексті житія святих

У статті розглянуто духовний шлях Феодосія Печерського як шлях святої людини в контексті духовного часу та духовного простору та символіка одягу та їжі як засобів наближення Феодосія до стану святості

докладніше...
Номер сторінки: 94

Влада крізь призму дискурсу політичної антропології

У статті представлений аналіз соціопсихологічних особливостей влади у контексті розгляду дискурсу політичної антропології. Висвітлюється специфіка дослідження «людського виміру» влади на основі визначення базових характеристик соціопсихологічної природи владного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика перед виборами

У статті розглядаються особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика при підготовці до виборів. Наведена модельсхема лідерських якостей політика і таким чином визначено, наскільки необхідно важливими є ці складові при впливі на аудиторію. Аналізується сучасне бачення людей у виборі майбутнього політика і показано інтроформаційний підхід та проектно-орієнтовані управління процесу підготовки політика.

докладніше...
Автори: Ольга Рак
Номер сторінки: 103

Інформаційно – комунікаційні аспекти політичних технологій маніпулювання свідомістю

У статті аналізуються інформаційно – комунікаційні аспекти політично вмотивованої маніпуляції суспільною свідомістю. Розглянуті способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації та «благодійницьких» патрон – клієнтських відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 108

Глобальні організації, лібералізація і приватизація ринку охорони здоров’я та допомога тяжко хворим громадянам у кінці їхнього життя

У статті вперше в Україні розглядається роль глобальних організацій (Світовий банк, Міжна родна фінансова корпорація, Міжнародний ва лютний фонд) у розвитку паліативної та хоспісної допомоги невиліковно хворим громадянам. Описуються підходи цих організацій до лібералізації та приватизації сфери охорони здоров’я та соціальних послуг. Коротко аналізується перспектива фінансування (кредитування) розвитку приватних закладів, що надають паліативну та хоспісну допомогу в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Неурядові організації як суб’єкт соціальної політики

В статті розглянуто сутність та основні функції неурядових неприбуткових організацій як суб’єктів соціальної політики на основі аналізу діючої практики надання ними соціальних послуг громадянам, вказано шляхи створення сприятливих умов для участі таких організацій у системі соціального захисту населення.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Розвиток науково – технічного прогресу – запорука майбутнього держави

Розглянуто питання ефективності прогнозування науково-технічного розвитку та створення єдиної системи прогнозування на державному рівні.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Роль інформаційних ресурсів місцевого самоврядування у формуванні екологічної комунікації

Статтю присвячено характеристиці інформаційних ресурсів місцевого самоврядування в Україні, особливостям правового статусу екологічної інформації та інформаційних ресурсів екологічної тематики. Визначено роль органів місцевого самоврядування та їх інформаційних ресурсів у побудові екологічної комунікації у вітчизняному суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 126

Формування концепту «людської безпеки» в умовах сучасних глобальних викликів

У статті аналізується питання формування концепту «людська безпека». Визначаються основ ні засади формування стратегії управління безпекою людини.

докладніше...
Номер сторінки: 131

Європейський напрям зовнішньої політики України на сучасному етапі

Розглянуто зовнішню політику України в європейському напрямі на сучасному етапі та проаналізовано чинники, які негативно впливають на її розвиток.

докладніше...
Номер сторінки: 135

Інтеграція соціологічного знання в науку про зв’язки з громадськістю

В статті розглядається інтеграція соціологічного знання та його роль у становленні нової соціальнокомунікаційної наукової дисципліни «зв’язки з громадськістю» в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Зорові образи «літературно-наукового вістника» франкового періоду як маркер мовної ментальності адресата

У статті розглянуто зорові образи, позиціоновані у вісниківському дискурсі Івана Франка. Основну увагу зосереджено на інформаційнотематичних групах «Простір» і «Будівлі». З’ясовується значення закодованих у мовній ментальності реципієнта зорових образів для успішної комунікації журналіста.

докладніше...
Номер сторінки: 150

Стан і проблематика публіцистики незалежної України

У статті досліджено формування і становлення сучасної журналістики під впливом суспільнополітичних процесів, зокрема висвітлено проблему професійності українського журналіста, а також проаналізовано ідейно-тематичне навантаження публіцистичних матеріалів, стан і закономірності історичного розвитку журналістики.

докладніше...
Номер сторінки: 154

Медіаконвергенція як чинник трансформацій змі та їхньої аудиторії

У статті аналізуються взаємопов’язані між собою процеси диджиталізації та конвергенції, що охопили сучасний медіаринок і кардинально трансформують систему ЗМІ та їх аудиторію, розглянуто перебіг цих процесів у центральних и регіональних мас медіа.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Роль невербальної інформації у підготовці навчальної інформаційної радіопрограми «Студентська хвиля»

У статті йдеться про вагому роль невербальних засобів інформації у підготовці студентами радіогрупи навчальної інформаційної програми «Студентська хвиля», а також про необхідність розуміння ними важливості умілого використання невербальної інформації у практиці радіомовлення.

докладніше...
Номер сторінки: 169

Книжковий клуб як інноваційна форма продажу книг

У статті проаналізовано книжковий клуб як спосіб книгорозповсюдження. З’ясовано основні принципи роботи торговельного підприємства. Розглянуто діяльність провідних книжкових клубів.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Соціально – комунікативні особливості розвитку вітчизняного грамзапису у другій половині ХХ століття

У статті викладено аналіз становлення та розвитку інститутів грамзапису в Радянському Союзі. Автором проводиться характеристика організації діяльності «Фирмы Мелодия» та заводів з випуску грамплатівок. Окрему увагу відведено дослідженню соціально - комунікативних особливостей феномена «радянського рекордингу».

докладніше...
Номер сторінки: 179

До проблеми оцінки комунікативної ефективності PR - діяльності

Висвітлено сутність теоретико – практичної проблеми трактування змісту та напрямків дослідження ефективності PR-діяльності. Розглянуто підходи до розуміння ефективності, її вимірювання та оцінки. Розкрито питання кількісних та якісних оцінок. Акцентовано увагу на відмінності в аналізі ефективності PR-програм, PR – акцій, PR – заходів та PR – діяльності організації загалом. Наведено найпоширеніші підходи до оцінки ефективності та їх критику.

докладніше...
Номер сторінки: 184

РR в інтеграційних моделях соціальних комунікацій

Визначається роль паблікурилейшнз в інтеграційних процесах у соціальних комунікацій, а також вплив цих процесів на функціональні та змістові характеристики PR.

докладніше...
Номер сторінки: 191

Організація роботи прес-служби європейського центрального банку в умовах ведення інформаційної війни

Стаття присвячена аналізові діяльності пресслужб європейських банків в умовах ведення інформаційної війни. Спираючись на досвід та традиції роботи Європейського центрального банку, автор пропонує принципово нові вимоги до роботи пресслужб української банківської системи.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Спортивний імідж України

У статті розкривається потенціал спортивного іміджу як «м’якої» сили України. Обґрунтовується теза про те, що чим більше в Україні буде проходити знакових спортивних подій, тим вищим буде рівень популярності країни за кордоном. Імідж держави, яка значну увагу приділяє спорту, і вміє організувати заходи найвищого рівня, стане чинником, привабливим для іноземних туристів, інвесторів й організаторів різних великих спортивних турнірів.

докладніше...
Номер сторінки: 200

Про структуру вольової організації особистості

У статті проаналізовано теоретичні погляди стосовно структури вольової сфери особистості, наведено результати емпіричного дослідження особливостей вольової організації особистості студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Особливості сприймання музики юнаками з різними акцентуаціями характеру

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей сприймання музики та її впливу на психіку людини. Емпірично досліджено особливості сприйняття музики юнаками з різними акцентуа- ціями характеру. Встановлено особливості зв’язків окремих параметрів сприйняття музики, а саме — лад, ритм, темп та вербальні асоціації. Виявлено те, яким напрямам надають перевагу юнаки з різними акцентуаціями характеру.

докладніше...
Номер сторінки: 210

Науково – методичне обґрунтування методики формування здорового способу життя студентів класичного університету

У статті проаналізовано та уточнено поняття «формування», «формування здорового способу жит тя студентів». Відображено підходи, компоненти, педагогічні умови та науково – методично обґрунтовано методику формування здорового способу життя студентів класичного університету. Розглянуто теоретико – методологічні підходи до формування здорового способу життя студентів.

докладніше...
Автори: Ніна Кучук
Номер сторінки: 215

Формування системи знань про людину в учнів старшої школи в процесі роботи з навчальною книгою

У статті розглянуто можливості навчальної книги у процесі формування системи знань про людину в старшокласників як найзначнішого компонента їх соціального досвіду. Акцентовано увагу на необхідності введення методологічних знань при побудові навчального матеріалу як допоміжного засобу в умовах інтенсивного інформаційного поля.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Моніторинг некогнітивних складових якості загальної середньої освіти в США на регіональному рівні

Досліджено особливості отримання та аналізу некогнітивних інформаційних ресурсів під час здійснення моніторингу якості освіти на регіональному рівні в США, категорії таких ресурсів та окреслено шляхи їх використання.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Стан практичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону та напрями його вдосконалення в сучасних умовах

У статті аналізується стан практичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону та обґрунтовуються напрями його вдосконалення.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Використання електронного навчального простору

Автор окреслює деякі можливості використання електронного навчального простору в сучасному вищому навчальному закладі. В статті описані можливі способи використання електронних засобів навчання, процесу створення електронного навчального простору та виявлено деякі проблеми, що виникають при впровадженні електронного навчання у вищому навчальному закладі.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Інноваційні технології документаційного забезпечення якості управління ВНЗ

У статті систематизовано групи факторів ознак інноваційної комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вишом. Показано, що електронні комунікації є важливим технологічним фактором утримання його конкурентоспроможності, авторитету та результативності. Розкрито найважливіші напрямки удос коналення документаційного забезпечення управління вишом.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 243

Безпекові імперативи в контексті сучасних соціально-політичних проблем України

Насамперд хочу відзначити, що в цьому короткому виступі я не збираюсь правити щось на зразок нобелевських лекцій. Хочу лише зупинитись у тезовій формі на низці проблем безпеки сучасної України, що вважаються мені пріоритетними. Таким чином, аналіз і синтез у скороченому вигляді надалі ми подаватимемо терміном ознаки.

докладніше...
Автори: Хижняк І.А.
Номер сторінки: 249

Світоглядні цінності молоді в координатах постмодерністського світу

Процеси, що супроводжують розвиток сучасного українського суспільства в координатах так званого постмодерністського світобачення являють собою колаж, на перший погляд, мало сумісних концепцій і напрямів

докладніше...
Автори: Кочура Н. М.
Номер сторінки: 251

Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку

У наш час актуальним постає вивчення молодої сім’ї, адже від того, як буде відбуватись її становлення і розвиток на початкових етапах спільного життя, залежатимуть подальші сімейні стосунки, що має вплив на розвиток суспільства в цілому.

докладніше...
Номер сторінки: 253

Політичний ринок у системі соціальних комунікацій

Мета дослідження полягає у визначенні ролі явища політичного ринку в системі соціальних комунікацій. Актуальність цієї теми пов`язана із необхідністю встановлення значення політичного маркетингу і політичного протистояння суб`єктів виборчого процесу напередодні парламентських перегонів.

докладніше...
Автори: Бєльська К
Номер сторінки: 253

Молодіжні організації Галичини кінця xix — 30-х років хх ст. у творчому доробку істориків

За доби новітньої незалежності вивчення історії молодіжних організацій Галичини кінця XIX-30-х років ХХ ст. («Січ», «Сокіл», «Пласт», «Луг», спортивні та інші товариства) стало одним з популярних напрямів дослідницьких пошуків представників різних галузей знань — істориків, педагогів, культурологів, політологів тощо

докладніше...
Автори: Бенько А
Номер сторінки: 255