Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2013

КНР: Зміна поколінь лідерів, правонаступність політики

Відбувся 18 з’їзд Комуністичної партії Китаю, яка є правлячою в цій глобальній державі світу який обрав нове керівництво КПК (окрім КПК в Китаї беруть участь в управлінні державою ще 8 політичних партій).

докладніше...
Номер сторінки: 7

Великий скіф Геродот

В статті доводиться, що «батько історії» Геродот був скіфом. Міф про те, що Геродот був греком, створили історики під час протистояння Священної римської імперії з Османською імперією.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Порівняльний аналіз як метод політологічних досліджень

Розглянуто застосування методу порівняльного аналізу в політичній науці. Показано етапи його розвитку. Проаналізовано основні методологічні проблеми його застосування.

докладніше...
Номер сторінки: 45

Зміст і теоретико-методологічні функції поняття «ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ»

Критичний аналіз основних зарубіжних та вітчизняних політологічних, соціологічних та релігієзнавчих концепцій, орієнтованих на визначення сутності взаємовідносин між державою та церквою, їхній вплив на суспільство в цілому та суспільну свідомість зокрема. Обґрунтовано суспільне значення релігії. Розкрито сутність понять державно-релігійні та державно-церковні відносини на основі системного підходу та структурного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 50

Теоретичні основи формування моделі «ВЛАДНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ»

У статті досліджено кратологічні, інформаційні та часові компоненти, які виступають необхідною базою для розробки дієвої моделі взаємодії владних структур з суспільством щодо вирішення нагальнихпроблем місцевого значення.

докладніше...
Номер сторінки: 58

Урядові кабінети в контексті «РАННЬОГО» конституційного дизайну у ВІРМЕНІЇ: 1990–1998 рр.

Запропоновано аналіз «раннього» етапу конституційного дизайну у Вірменії (1990–1998 рр.). Визначено місце урядів у контексті «формальних» та «фактичних» технік оцінювання систем правління Вірменії. Проаналізовано конструкції і способи формування урядів, визначено різницю між ними в умовах превалювання того або іншого формату партійної/непартійної композиції парламенту. Означено проблеми конституційного дизайну у Вірменії.

докладніше...
Номер сторінки: 64

Основні політичні партії молодої демократичної держави

У статті сформовано ідеальну модель співвідношення партійного впливу на формування влади молодої демократичної держави, через розбудову засобами громадянського суспільства основних масових економічної і соціальної партій у коаліції із невеликими, зелених та ідеологічних правої і лівої партіями.

докладніше...
Номер сторінки: 73

Освіта як ресурс етнополітичної мобілізації (на прикладі українсько-польської конфліктно-конфронтаційної взаємодії в дистрикті «Галичина» в роки другої світової війни)

У статті розкриваються причини акцентуалізації ролі освіти як структурного компоненту процесу етнополітичної мобілізації в Галичині в роки Другої світової війни. Основну увагу автор звертає на маніпулювання етнічними цінностями, міфами та символами українськими періодичними виданнями, що перебували під впливом ОУН (б) чи були легалізовані нацистською владою. Окремо розкривається роль окупаційної адміністрації в ескалації українсько-польської конфліктно-конфронтаційної взаємодії в освітній галузі краю.

докладніше...
Номер сторінки: 77

Соціокультурна ідентичність як чинник підвищення ефективності державного управління: історія та сучасність

Статтю присвячено аналізу соціокультурної ідентичності, її місця та ролі у процесі впровадження державної політики та реалізації основних демократичних принципів державного управління. Визначено, що соціокультурна ідентичність виступає вагомим чинником підвищення ефективності державного управління в сучасних умовах.

докладніше...
Номер сторінки: 82

Cутність та особливості радянської концепції бюрократії

У статті проаналізовано сутність радянської концепції бюрократії. Особливості цієї моделі. Описано радянський тип бюрократії та його розвиток за часи СРСР.

докладніше...
Номер сторінки: 87

Політичні інститути і форми правління: проблеми організації та функціонування

У статті досліджено політико-праксеологічні засади організації і функціонування політичних інститутів та їх зв'язок з формами правління.

докладніше...
Номер сторінки: 93

ідеологія як складова державотворення

У статті визначено зміст ідеології як складової державотворення та загальної стратегії суспільного розвитку, розкриті поняття «деідеологізації» та «реідеологізації» суспільства, розглянуті об’єкти політичної системи, що формують напрями ідеологічної діяльності та особливості формування ідеологічної доктрини українського державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 99

Освіта як чинник гармонізації міжкультурної комунікації: інституційно-процедурні аспекти

Показано, що ціннісна вартість включення міжкультурних знань до загальної системи освіти полягає у встановленні тісних контактів між індивідами та суб’єктами міжнародних заходів, у поширенні явища діалогу культур, толерантності та компетентного взаємотрактування.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Політична освіта як чинник ефективного функціонування механізму участі громадян у прийнятті політичних рішень

У статті розкрито значення політичної освіти для становлення громадянського суспільства. Доведено, що між якістю політичної освіти, ступенем її розвитку та рівнем участі громадян у процесі прийняття політичних рішень існує залежність. Автор також пропонує створити державну структуру чи підрозділ, який би ніс відповідальність за реалізацію політичної освіти в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Інституційне забезпечення політики національної безпеки в гуманітарній сфері

У статті здійснюється аналіз інституційного забезпечення політики національної безпеки в гуманітарній сфері. Зазначається, що важливу роль у реалізації політики національної безпеки у гуманітарній сфері повинні відігравати інституції громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на здійснення громадського контролю щодо системи забезпечення національної безпеки.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Соціологічні опитування як технологія політичного маніпулювання

У статті проаналізовано маніпуляцію суспільною свідомістю під час виборчої компанії за допомогою соціологічних опитувань. Розглянуто способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів соціології на прикладі українських виборів.

докладніше...
Номер сторінки: 120

Політологічні аспекти глобалізації

Автор розглядає концептуальні основи глобалізації та глобалізму з позицій сучасної політології. Особливу увагу приділено аналізу теоретичних і методологічних аспектів глобалізації у контексті зарубіжної політичної науки.

докладніше...
Номер сторінки: 130

ООН та УКРАЇНА: співробітництво та перспективи реформування

У статті аналізуються основні напрями діяльності ООН, перспективи реформування ООН та співпраці України з цією глобальною міжнародною організацією.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Polish and Romania border during the interwar two decades

Jedną z mniej zbadanych i opisanych granic II Rzeczypospolitej jest granica z Krolestwem Rumunii. Niewykluczone, że powodem takiego stanu rzeczy był jej epizodyczny okres istnienia. Niemniej, z punktu widzenia nauk politycznych odegrała ona w życiu obu narodow istotne znaczenie, czego dowodem był fakt, że właśnie na tym odcinku granicznym, we wrześniu 1939 r. po napaści Niemiec hitlerowskich ewakuował się Rząd Polski. Przyjazne stosunki miedzy oboma państwami miały wyraz między innymi w podpisanej Konwencji o tzw. małym ruchu granicznym.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Медіа-тероризм серед інших видів тероризму: спроба типологічного аналізу

У статті розглядаються питання типологізації тероризму, виділення класифікаційних критеріїв і визначення місця медіа-тероризму серед інших видів тероризму.

докладніше...
Номер сторінки: 156

Актуальні напрями державного управління в умовах неоліберальної глобалізації

У статті розглянуто деякі актуальні напрями державного управаління в умовах процесів глобалізації, що відбуваються у світовій політиці, економіці, демографії, кутьтурі. Приділяється увага охороні природи, раціональному природокористуванню, природоохоронному законодавству, якості життя. Пропонується політична глобалістика як наукова основа державного управління. Пропонується створення системи політико-глобалістичної соціалізації як необхідної умови виховання громадян держави.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Сучасні тренди регіоналізації в Європі

У статті розглянуто сучасні тренди політичного регіоналізму в європейських країнах як відповідь на виклик єдності держав. Зазначений процес проаналізований у країнах зі складними регіональними проблемами.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Алгоритми формування регіональних брендів

У статті аналізується іноземний досвід з питань регіонального брендингу. Визначено основні елементи, які сприяють його успішній побудові. Зазначено також принципи та механізми, що використовуються за кордоном, для успішної брендингової кампанії.

докладніше...
Номер сторінки: 170

Іміджмейкінг регіонів України: практичні напрацювання

У статті аналізується досвід створення регіонального іміджу кількох провідних областей України — Одеської, Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Харківської, АР Криму; визначено мету й принципи здійснення іміджмейкінгу регіонів.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Комунікаційні стратегії формування радянських концептуальних моделей пам’яті

У статті аналізуються інституційні основи реалізації радянської «політики пам’яті». З’ясовуються комунікаційні стратегії формування концептуальних моделей пам’яті, засоби їхньої наративної організації та дискурсивної ретрансляції в аспекті нормативного та медійного ресурсу держави.

докладніше...
Номер сторінки: 179

Спекуляція текстовими заголовковими елементами у віртуальній рекламі

У статті робиться спроба встановлення і систематизація рекламних технологій, що орієнтуються на заголовки статей електронних видань як механізму привертання уваги до мережевих ресурсів; узагальнюються технології рекламування текстів електронних видань за допомогою заголовкового комплексу; встановлюються етичні парадигми рекламування через заголовки статей в інтернеті.

докладніше...
Номер сторінки: 189

Сучасне вуличне графіті як форма соціальної реклами

У статті запропоновано й обґрунтовано гіпотезу про те, що окремі зразки сучасного міського графіті можливо розглядати не лише як прояв девіантної поведінки, але і як форму візуалізації соціальної свідомості та ідеологічних настроїв представників молодіжних субкультур. Авторка вказує на потенціал легалізації цього несанкціонованого вуличного розпису та використання його в якості одного з ефективних інструментів соціальної реклами.

докладніше...
Номер сторінки: 193

Тексти реклами на транспорті: мовностилістичний аспект

У статті проаналізовано чинники, що розкривають мовностильові особливості сучасної реклами, розміщеної на громадському транспорті, а також вплив мови й стилю рекламного тексту на споживача. Проаналізовано мовні похибки, що трапляються у рекламних повідомленнях.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Розвиток рекордингових інституцій у системі масових комунікацій Угорщини: «НUNGAROTON», «PEPITA», «BRAVO», «KREM»

Вперше в науковій літературі викладено аналіз розвитку рекордингової системи Угорщини. Автором проводиться соціально-комунікаційна характеристика організації угорських рекорд-лейблів. Особливе місце в авторському підході відведено висвітленню особливостей грамзапису рок-музики в Угорщини за часів соціалізму.

докладніше...
Номер сторінки: 203

Статусно-рольові особливості владних комунікацій

Стаття присвячена аналізу сутнісних особливостей реалізації владних комунікацій в контексті їх статусно-рольової взаємодії. Автор зосереджує основну увагу на понятті владних комунікацій, визначає їх функціональний зміст, аналізує сутнісний зв’язок понять «соціальний статус» та «комунікативний статус» в системі владних комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 208

Взаємодія органів державної влади з громадськістю засобами цифрової комунікації: політико-правовий аспект

У статті автор досліджує проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів державної влади як важливої передумови формування відкритого та прозорого діалогу інститутів влади при їх взаємодії з громадськістю.

докладніше...
Номер сторінки: 215

Соціальні мережі зменшують прірву між офіційними особами та пересічними громадянами

Стрімкий розвиток та наростаюча популярність соціальних мереж серед політиків у світі також активно входить і в життя українських офіційних осіб та представництв. На думку політтехнологів соціальні мережі в руках чиновників стали інструментом, який дозволяє напряму без посередників спілкуватися з громадянами. Роль Інтернету дуже важлива і робота з соціальними мережами повинна бути розумною та продуманою.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Прес-служба як інструмент зовнішніх банківських комунікацій

Стаття присвячена аналізові завдань і функцій прес-служби банківської установи з метою побудови ефективної системи зовнішніх комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 224

Українські кореспонденти журналу «КУЛЬТУРА» у контексті публіцистичної дискусії з приводу порозуміння українського та польського народів

У статті розглядається внесок українських кореспондентів польського журналу «Культура», який виходив у Парижі (1947–2000 рр.), у справу українсько-польського взаємопорозуміння. Дається характеристика цьому сегменту публіцистичного дискурсу видання на тлі тогочасних суспільно-політичних реалій.

докладніше...
Номер сторінки: 228

Професійна взаємодія працівників органів внутрішніх справ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто результати наукового дослідження впливу гендерних відносин на професійну взаємодію працівників ОВС. Описано методику дослідження. Визначено психологічні чинники взаємодії в гендерній площині.

докладніше...
Номер сторінки: 233

Лояльність персоналу до організації в контексті цінностей та самореалізації особистоті

В статті здійснено аналіз особливостей самореалізації та цінностей у формуванні лояльності працівника. У дослідженні брали участь працівники великих та малих організацій. Результати дослідження виявили, що існує відмінність у лояльності до організації працівників: у працівників великих організацій рівень лояльності є вищим. Для працівників малих підприємств значимими цінностями є безпека, доброта, конформність та універсалізм, для працівників великих підприємств найбільш важливими цінностями є безпека, доброта та самостійність.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників

Статтю присвячено розкриттю дидактичних засад формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків у процесі вивчення фахових дисциплін.

докладніше...
Номер сторінки: 245

Сучасні підходи викладання іноземних мов на не філологічних спеціальностях вищих навчальних закладів

У статті досліджуються сучасні підходи викладання іноземних мов на не філологічних спеціальностях вищих навчальних закладах. Аналізуються «спеціальні цілі» з вивчення іноземних мов та розвиток комунікативних навиків з підготовки фахівців зі спеціальностей: медичного, економічного юридичного, технічного та інших напрямів у формі безпосередніх усних контактів (доповідей, семінарів, дискусій тощо).

докладніше...
Номер сторінки: 251

Концептуальні аспекти формування інтегрованої документаційної системи управління корпоративного об’єднання ВНЗ

Узагальнено концептуальні аспекти формування інтегрованої комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито найважливіші складові для забезпечення її успішного функціонування, показано взаємозв’язок їх з ефективністю управління вишом та особливості функціонування в умовах укрупнення вищих навчальних закладів України.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 255

Монографію: Палінчак М. М. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичному суспільстві на прикладі країн Центральної Європи

Проблема взаємовідносин держави і церкви, їх становлення є однією з найважливіших для політології, релігієзнавства, психології, соціології. Така проблематика знаходиться в центрі уваги науковців, тому що людство прагне осягнути власне майбутнє у духовному аспекті, усвідомити перспективи подальшого руху. 

докладніше...
Номер сторінки: 263