Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №2 2013

Великий скіф ГОМЕР і ЛАТИНЯНИН ВЕРГІЛІЙ: наслідування чи плагіат?

У статті доводиться, що «батько літератури» Гомер був скіфом. Латинянин Вергілій запозичив текст «Енеїди» у Гомера. Міф про те, що Гомер був греком, створили латинські історики під час протистояння Священної Римської імперії Османській імперії. 

докладніше...
Номер сторінки: 8

Теорії та методологічні підходи до дослідження влади та владних рішень у ХХ ст.

У статті розглянуто сучасне розуміння влади, зроблено аналіз до розуміння поняття «владне рішення». Визначені головні ознаки прийняття владного рішення: прийняття його органами державної влади, спрямованість на колективну волю, системність рішень, вплив на всю систему суспільних відносин. Опираючись на теорію Дж. Гавенти, проаналізовано особливості владного рішення у трьох вимірах влади: відкритому, прихованому та невидимому.

докладніше...
Номер сторінки: 13

Дефініція демократії: основні підходи

У статті надається історично-ретроспективний аналіз феномена демократії; досліджуються підходи до визначення сутнісного змісту демократії; характеризуються головні виміри поняття демократії, які існують у сучасній політичній науці.

докладніше...
Номер сторінки: 19

Особливості процесу становлення та орієнтири української ліберальної думки у другій половині ХІХ — початку ХХ століття

У статті досліджуються особливості процесу становлення української ліберальної думки у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. Аналізуються основні підходи українських учених, політиків та громадських об’єднань щодо вирішення політичних, правових, національних і соціальних проблем в Україні в історичний період, що розглядається.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Консервативна державницька концепція В. КУЧАБСЬКОГО

Стаття присвячена одному з яскравих представників консервативної школи в українській історикополітичній науці — Василю Кучабському, який посідає почесне місце поряд із такими дослідниками, як В. Липинський та С. Томашівський. Розглянуто політичні погляди В.Кучабського на майбутню форму української держави як «мілітарної монархії». Досліджено місце і провідну роль еліти а військової аристократії у державному творенні, концепцію «позитивного мілітаризму», а також ідею визначення Західної України (Галичини) як місця, звідки можна зорганізувати решту України на визвольну боротьбу — «український П’ємонт». Актуалізовано здійснений В. Кучабським критичний аналіз доктрини і практики більшовицької партії у національному житті. Наголошується, що чимало ідей науковця співзвучні сьогоденню і не втратили своєї актуальності на сучасному етапі українського державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 30

Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду

У статті проаналізовано рівень впливу досвіду місцевого самоврядування у країнах ЄС на українську практику та з’ясовано вектори трансформації інституту місцевого самоврядування в Україні. Обґрунтовано авторську методологічну позицію у питаннях дослідження процесів реформування на місцевому рівні.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Еволюція політико-правового статусу уряду України крізь призму білоруського досвіду

Виявлено зміст політичних процесів, пов’язаних з юридичним місцем уряду у системі поділу влади в Україні. Зроблено спробу екстраполяції досвіду еволюції статусу уряду у сусідній Білорусі для прогнозування та уточнення місця уряду України в межах суперпрезидентської системи влади, що складається де-факто.

докладніше...
Номер сторінки: 41

Формування іміджу держави в контексті політичної модернізації України

В статье рассматривается формирование имиджа государства в контексте политической модернизации Украины. Политическая модернизация исследуется как важнейший ресурс наполнения позитивным содержанием имиджа государства. Предлагаются авторские определения понятий «имидж государства», «информационно-коммуникационное обеспечение политической модернизации».

докладніше...
Номер сторінки: 47

Електоральний процес як феномен демократичного розвитку

У статті досліджено зв’язок електоральної культури, електорального процесу та демократичного політичного маркетингу.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Ідеологічні метаморфози нового парламенту

Статтю присвячено питанням ідеологічної розбудови на прикладі парламентських партій України. Проаналізовано передвиборчі програми чинних парламентських партій з метою визначення їх ідеологічних перспектив.

докладніше...
Номер сторінки: 57

Свобода релігії в сучасному світі: теоретико-методологічний аспект

Здійснено політологічний аналіз феномену свободи релігії, яка є однією з засадничих принципів демократичного суспільства, в контексті глобалізаційних процесів. Розкрито суть трьох основних теоретичних підходів до питання свободи релігії у вітчизняній науці: етикоцентричного, релігієцентричного та нормоцентричного.

докладніше...
Номер сторінки: 62

Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України

У статті розглядаються особливості соціальної політики України в умовах глобалізаційних процесів, можливості застосування політичного маркетингу в розвитку української держави. Проаналізовано поняття: соціальна політика, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій залежно від моделей демократизації.

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 67

Суспільно-політична згода як соціальний феномен та її роль: основні складові

У статті обґрунтовується нетотожність суміжних понять — політична згода, консенсус, ідеологічний плюралізм, ідеологічна конвергенція. Аналізується феномен суспільно-політичної згоди як відсутності конфронтації, а також спосіб консолідації суспільства на плюралістичній основі при вирішенні його найважливіших проблем.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Візії України в євразійському геополітичному та геоекономічному просторі

Стаття присвячена теоретичному осмисленню глобальних тенденцій розвитку сучасного світу, в якому Україна може і повинна стати активним геополітичним гравцем. Обґрунтовується необхідність прийняття нової політичної стратегії утвердження української нації-держави у складних реаліях сьогодення. Проаналізовано перспективи глобалізації Києва відповідно до критеріїв оцінювання глобальних міст та зроблено висновок про пряму залежність майбутнього прогресивного розвитку України від глобалізаційних процесів у столиці.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Активізація діяльності України в ООН у період незалежності

У статті висвітлюються особливості політичного та дипломатичного визнання незалежної України державами світу, утвердження її на міжнародній арені, співпраця незалежної України та ООН.

докладніше...
Номер сторінки: 80

Становлення громадянського суспільства в Україні як суб’єкта національної безпеки держави

Розглядається громадянське суспільство в умовах демократичного розвитку та його вплив на формування системи національної безпеки держави. Визначаються основні принципи формування єдиної політичної нації. Аналізується процесс становлення громадянського суспільства в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 85

Європейська система місцевого самоврядування та її креативне втілення в сучасній Україні

У статті розглядаються основні моделі місцевого самоврядування (горизонтальна чи континентальна та дуалістична чи англосаксонська), які є класичними на європейському просторі. Аналізуються позитивні й негативні наслідки розвитку системи місцевого самоуправління в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Вчасне та ефективне реформування національних законодавств як чинник посткомуністичної трансформації країн Центрально-Східної Європи

Як фактор, що сприяв показовій трансформації країн Центрально-Східної Європи, у статті розглядається вчасне та ефективне реформування національних законодавств. Виявляються загальні риси та специфічні практики у досвіді країн регіону.

докладніше...
Номер сторінки: 96

Поняття «інформаційне суспільство» у класичних і сучасних концепціях

У статті розглядаються основні положення класичних и сучасних концепцій інформаційного суспільства, виділяються сутнісні риси інформаційного суспільства. Робиться висновок про те, що з погляду сучасної науки в інформаційному суспільстві економічний розвиток, соціальні зміни, якість і спосіб життя залежать від наукового знання й способу експлуатації інформації.

докладніше...
Номер сторінки: 101

Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій

У статті визначаються основні поняття, категорії, зміст, ознаки процессу конвергенції; на основі опитування експертів і практикуючих журналістів виявляються і систематизуються основні позитивні та негативні наслідки конвергенції та дигіталізації у медіакомунікаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Фундаментальні парадигми розвитку мережевої комунікації: СВОБОДА СЛОВА

Стаття присвячена тлумаченню міжнародних декларацій і теоретичних обґрунтувань основних концептів реалізації свободи слова у мережевій комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій

У статті з’ясовується наукове тлумачення креативності з точки зору соціальних комунікацій. Відстежуються і систематизуються наукові уявлення про креатив у медіакомунікаціях. Уніфікуються найпоширеніші методи креативу.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Роль соціальної журналістики у підтримці позитивного образу жінки та руйнуванні стереотипів на ґрунті сексизму

У статті йдеться про образ жінки у літературі, кінематографі та суспільному житті. Робиться акцент на роль засобів масової комунікації у створенні та підтримці позитивного образу сучасної жінки.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Соціальні мережі як дієвий різновид комунікаційної інновації у видавничій галузі

У статті аналізуються особливості використання соціальних мереж для просування й позиціонування у видавничій галузі. Визначаються дієві інструменти роботи та унікальні стратегії. Встановлюється рівень проникнення комунікаційної інновації до видавничої галузі.

докладніше...
Номер сторінки: 124

Притаманні українському сегментові інтернету світоглядно обумовлені мемотипи

У статті розглянуто властиві українському складникові Всесвітньої мережі мемотипи, що є світоглядно обумовленими, та їх особливості. Також ідеться про взаємозв’язок таких мемотипів зі сучасним медіапростором, мемами та медіавірусами.

докладніше...
Номер сторінки: 134

Реакція аудиторії на контент у передвиборчий період: модифікація під впливом тролінгу

У статті розглядається явище тролінгу у мережі, аналізуються приклади тролінгу як методики зміни реакції аудиторії на контент. Розглянуто конкретні приклади. Для аналізу взято коментарі під статтями з сайту «Українська правда»

докладніше...
Номер сторінки: 139

Роль сучасних політичних PR-технологій у формуванні нових принципів взаємодії влади і суспільства

У статті аналізуються роль PR-технологій у зміні інформаційного середовища, створенні нових політичних практики та формуванні нового типу символічного існування політики.

докладніше...
Номер сторінки: 143

Перфекціонізм та педантизм: спільне та відмінне

У статті проаналізовано проблеми педантизму та перфекціонізму в психологічній науці. Описано особливості взаємозв’язків між виділеними поняттями. Виокремлено та сформовано спільні та відмінні ознаки у прояві перфекціонізму та педантизму в структурі особистості. Стаття базується на дослідженнях як вітчизняних, так зарубіжних науковців.

докладніше...
Номер сторінки: 147

Теоретико-психологічний аналіз проблеми механізмів захисту особистості

У статті розкриваються сучасні підходи щодо розуміння поняття «механізми психологічного захисту». Розглянуто новітні дослідження різновидів механізмів захисту особистості та порівняно їх з фундаментальними дослідженнями. Встановлено, що захисні реакції особистості можуть мати примітивний та зрілий характер. Аналіз психологічної літератури виявив той факт, що психологічні захисти можуть як негативно, так і позитивно вплинути на особистісне становлення людини.

докладніше...
Номер сторінки: 152

Стан прокрастинації як чинник, що інгібірує формування успішної особистості

У сучасний час превалювання над гуманізацією технічного прогресу, розвитку нанотехнологій, кібернетики з’являються нові явища, загрожуючи загальному здоров’ю людства, розвитку успішної особистості. Одним із них є феномен прокрастинації, який має міждисциплінарне значення, оскільки стоїть на межі медицини, психології, соціології та філософії. Мета цієї статті — більш детально розглянути зазначений феномен з психологічної точки зору.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Якість життя особистості: теоретико-емпіричні доробки сучасної психології

У статті розкрито основні теоретичні та емпіричні позиції вивчення якості життя особистості у психологічній науці. Окреслення методологічних меж аналізу феномена якості життя особистості, його психологічних ознак та показників, дає змогу конкретизувати параметри прояву та виокремити найоптимальніші шляхи емпіричного вивчення.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Структурно-змістові характеристики моделі особистості психолога

У статті розглянуто проблему розроблення моделі особистості спеціаліста. Проаналізовані підходи до побудови моделі особистості психолога-діагноста, визначені її структурні та змістові характеристики.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Психологічна підготовка до юридичної діяльності

Стаття присвячена дослідженню індивідуальних особливостей студентів майбутніх юристів та їх психологічної підготовки до майбутньої юридичної діяльності. Серед необхідних для обраної діяльності властивостей особистості нами розглядались мотиви вибору професії, комунікативні, організаторські здібності, вольові та мисленнєві властивості тощо.

докладніше...
Автори: Ірина Зошій
Номер сторінки: 171

Розвиток соціального інтелекту особистості. актуальність проблеми

У статті розкрито зміст поняття «соціальний інтелект» як загальної здатності людини до пізнання поведінки інших людей. Обґрунтовано феномен інтелектуальної обдарованості, охарактеризовано дослідження, в яких описується це психологічне поняття з точки зору залежності його рівня розвитку від знань індивіда, рівня креативності та рівня IQ. Охарактеризовано складові інтелектуальної обдарованості.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Проблеми сприяння самореалізації неповнолітніх, котрі відбувають покарання у місцях позбавлення волі

Стаття присвячена проблемам надання психологічної допомоги неповнолітнім, засудженим до позбавлення волі з метою їхньої подальшої самореалізації. Автор наводить перелік умов, необхідних для уникнення депривації метапотреб та, як наслідок, метапатології.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Роль керівництва у формуванні психологічної складової здоров’я персоналу

У статті розглянуто міра впливу керівництва на здоров’я персоналу. Доведено, що саме високий рівень емоційної відданості персоналу сприяє збереженню здоров’я співробітників. Представлено аналіз теоретичних розробок питання в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців.

докладніше...
Номер сторінки: 186

Концептуальні межі поняття «травматична пам’ять» у зарубіжній і вітчизняній літературі

У статті висвітлено концептуальне поле конструкта «травматична пам’ять». Проаналізовано погляди вчених стосовно її природи. Виявлено відмінності між травматичними спогадами і пам’яттю іншої модальності. Сформовано визначення травматичної пам’яті як психічного процесу в межах норми.

докладніше...
Номер сторінки: 191

Психологічний зміст шлюбно-сімейних настанов у період ранньої дорослості

У статті висвітлено результати дослідження шлюбно-сімейних настанов студентської молоді та рольових очікувань, домагань у різних сферах сімейного життя осіб, які перебувають на передшлюбному етапі. Розкривається роль освіти та дошлюбної підготовки молоді, як на етапі пошуку майбутнього шлюбного партнера, так і на етапі створення власної сім’ї.

докладніше...
Номер сторінки: 200

Психологічне благополуччя та особливості ставлення до оточуючих у курсантів ВНЗ МВС України

Досліджено взаємозв’язки між психологічним благополуччям та особливостями ставлення до оточуючих у майбутніх правоохоронців. Показано, що більшість складових психологічного благополуччя пов’язана з позитивними проявами ставлення курсантів до інших людей. Виявлено, що певні складові психологічного благополуччя пов’язані з негативними проявами ставлення до інших людей: високий рівень автономії — з цинізмом та нездатністю до емпатії, відчуття особистісного зростання — з цинізмом.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку

У статті уточнено сутність поняття «педагогічні умови». Розкрито підходи до визначення педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Охарактеризовано обрані педагогічні умови. Представлено основні форми і методи роботи з дітьми відповідно до кожної педагогічної умови.

докладніше...
Номер сторінки: 211

Особливості ставлення підлітків до здорового способу життя

У статті розглянуто результати дослідження особливостей ставлення підлітків до здоров’я. Проаналізовано ціннісні пріоритети, уявлення учнів про здоров’я й орієнтацію їхнього особистісного потенціалу на підтримку власного здоров’я та успішний розвиток.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Суїцидальні наміри у неповнолітніх як результат депресивних станів

Підлітків характеризує прагнення до пізнання світу і себе, намагання самоствердитися в групі, прагнення суверенітету від дорослих, гостре переживання групової ідентичності, а також ідеалізація життя, пошук ідеалу тощо. Фрустрація цих потреб підлітка провокує в нього різні стресові та депресивні стани, які можуть спричинити кризу втрати сенсу буття, посилити ризик суїциду.

докладніше...
Номер сторінки: 222

Психічне здоров’я спортсменів як проблема психології здоров’я

У статті здійснено аналіз залежності рівня психічного здоров’я спортсменів від рівня їх спортивної кваліфікації. Використання методики емоційного вигоряння дало змогу отримати дані, що переконують у зростанні ступеня прояву емоційного вигоряння паралельно зі зростанням спортивної кваліфікації спортсменів. Висока нервово-психічна напруга і відповідальність за власні виступи у крупномасштабних змаганнях викликають прояв симптомів емоційного дефіциту, загострення переживань психотравмуючих обставин, психовегетативні та психосоматичні порушення. Підвищення спортивної кваліфікації супроводжується погіршенням психічного здоров’я спортсменів, що негативно впливає і на їхнє соматичне (фізичне) здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 226

Соціальне уявлення студентської молоді про здоров’я: структура та зміст

У статті розглянуто зміст та структуру соціального уявлення студентської молоді про здоров’я, виявлено ядерно-периферійні елементи соціальної репрезентації, уточнено значення соціального уявлення для формування адекватного, зберігаючого ставлення до здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 230

Умови та чинники збереження психологічного здоров’я майбутніх педагогів

На основі широкого кола філософських, психологічних джерел автори розглядають концепції психологічного здоров’я та моделі психічно здорової людини. Аналізуючи категорії «психічне», «психологічне» здоров’я, подаються їхні характеристики як наукові поняття та предмет дослідження у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. У статті розглядається застосування конкретних методик для діагностування рівнів емоційного «вигорання» та надаються результати дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 235

Копінг-ресурси професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги

У статті розкрито сутність копінг-ресурсів як певних структурних особистісно-поведінкових властивостей, які визначають професійну надійність в умовах екстремальних ситуацій. Розроблено теоретичну та емпіричну модель копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. Викладено результати експериментально-діагностичного аналізу копінг-ресурсів збереження професійного здоров’я представників швидкої та невідкладної медичної допомоги.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Психологічне здоров’я мігрантів: результати емпіричного дослідження

У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічної адаптації трудових мігрантів України в іншокультурному середовищі. Основними критеріями психологічної адаптації розглядаються стан фізичного здоров’я, психологічне благополуччя, задоволеність міжособистісними стосунками.

докладніше...
Номер сторінки: 244

Мотивація досягнення успіху студентів з активною життєвою позицією: сиблінговий аспект

У статті представлені результати вивчення впливу сиблінгової позиції на мотивацію досягнення успіху в студентів. Її основами є рівень самооцінки й тривожності, сила волі, прагнення до успіху й уникнення невдач, готовність до ризику. Виявлені їхні відмінності в «єдиних» і «перших» дітей. По суті встановлено, що мотивація досягнення успіху гармонійніше розвинена в «перших по народженню» студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 255

Тезаурус життєвої компетентності молоді

У статті пропонується тезаурус життєвої компетентності молоді. Представлено аналіз провідних дослідницьких парадигм та психолого-педагогічних підходів до визначення сутності поняття «життєва компетентність особистості». Здійснено системне вивчення феномена життєвої компетентності. Визначено й описано його структуру.

докладніше...
Номер сторінки: 260

Особливості поведінки в проблемних ситуаціях у студентській групі

Закономірно, що при взаємодії двох людей виникають конфлікти, які впливають на продуктивність спільної роботи, а, отже, і на результати їхньої діяльності. Стаття присвячена дослідженню стратегії поведінки студентів у конфліктних ситуаціях, можливості корекції їхніх індивідуальних стилів. У системі вищої освіти повинно бути закладено навчання майбутніх фахівців комунікативним навичкам, у тому числі й конфліктної компетентності.

докладніше...
Номер сторінки: 264

Актуальні регулятиви поведінки студентів у вищих навчальних закладах

У статті здійснено характеристику результатів дослідження актуальних регулятивів поведінки студентів у вищих навчальних закладах, висвітлено значення для студентів моральних, правових норм та етикетних приписів.

докладніше...
Номер сторінки: 269

Організаційно-методичні аспекти психологічного тренінгу як засобу усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів

У статті розглянуто питання ефективності психологічного тренінгу як засобу усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів. Доведено, що у педагогів після участі у тренінговій програмі спостерігались позитивні трансформації в особистісній сфері, їхньому здоров’ї, почуттях, у взаємостосунках з іншими людьми.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Розвиток професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів

У статті проаналізовано засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Описано психологічні засоби, акмеологічні технології, особливості організації самостійної роботи студентів. Подано результати формувального експерименту з проблеми дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Психологічні основи формування професійного «Я-образу» у студентів

У статті поглиблено уявлення про зміст, сутність, структуру та особливості функціонування професійної свідомості студентів-майбутніх психологів; про етапи та засоби формування професійного «Я-образу» студентів-майбутніх психологів у період навчання у вищому навчальному закладі. Окреслено психологічні властивості особистості як індикатори сформованості професійної свідомості практичних психологів. Показано взаємозв’язки між професійно-психологічним навчанням та рівнем розвитку професійної свідомості майбутніх практичних психологів, обґрунтовано процедури і зміст оптимізації підготовки майбутніх суб’єктів професійної психологічної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 283

Психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами

У статті висвітлено психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами, визначено коло психолого-педагогічних проблем сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку, розглянуто умови формування оптимальної батьківської позиції до дітей з особливими потребам.

докладніше...
Номер сторінки: 289

Особливості розвитку дитини з дитячим церебральним паралічем

Стаття присвячена проблемам розв’язання практичних завдань з удосконалення особистісного та інтелектуального розвитку осіб з обмеженими фізичними можливостями.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Смислові завдання моторних дій як засіб реабілітації осіб з психомоторними порушеннями

У статті з’ясовуються особливості реалізації розумово відсталими дітьми смислових завдань моторних дій, визначаються зміни координації рухів дітей-олігофренів за час виконання ними зовні схожих дій з різними смисловими завданнями, можливості застосування їх як засобів реабілітації осіб з психомоторними порушеннями, пропонуються результати дослідження взаємозв’язків між індивідуальним смисловим завданням і провідним рівнем побудови рухів, які спонукають до пошуку індивідуально доцільних смислових завдань.

докладніше...
Номер сторінки: 299

Подолання бар’єрів навчальної діяльності студентів внз як педагогічна проблема

У статті автор обґрунтовує стратегію подолання бар’єрів навчальної діяльності. До технологічного арсеналу розробленої стратегії, на думку автора, входять відповідні способи (конструктивний, деструктивний, нейтральний) і тактики (розвивальна, захисна, депресивна, афективно-агресивна та пасивна). Особлива увага приділена способам подолання бар’єрів навчальної діяльності студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 304

Структура та психологічні механізми розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителів

У статті розглядаються особливості структури та психологічні механізми становлення та розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителя.

докладніше...
Номер сторінки: 310

Мотивація у фаховій підготовці майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу

У статті здійснюється теоретичний аналіз значення мотиваційної сфери у фаховій підготовці. Описуються результати дослідження майбутніх спеціалістів дошкільної освіти в аспекті їхньої навчальної мотивації. Порівнюються та аналізуються виявлені особливості зазначеної структури у студентів-першокурсників і випускників.

докладніше...
Номер сторінки: 316

Чинники адаптації дитини до дитячого дошкільного закладу

Стаття присвячена аналізу та систематизації чинників адаптації дитини до умов дитячого дошкільного закладу освіти. Узагальнено та детально проаналізовано чинники адаптації, пов’язані із особливостями індивідуальності дитини, із особливостями взаємодії дитини та батьків, дитини та вихователів, а також взаємодії батьків та вихователів. Вказуються критерії успішного проходження адаптації дитини до садочка.

докладніше...
Номер сторінки: 321