Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №4 2013

КОНФУЦІЙ = ПЛАТОН?

У статті аналізуються біографії та зміст філософських концепцій великих мислителів минулого — китайського філософа Конфуція і скіфського філософа Аристокла (Платона). Висловлюється гіпотеза, що, ймовірно, це могла бути одна і та ж людина, яка встигла побувати в Стародавньому Китаї і Античній Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 8

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Схарактеризовано глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, найосновніші національні ідеали, найголовніші цінності — Бог, Україна, Свобода. Показано, що Слово історичної Правди Т. Шевченка освітлює сяйвом Істини, української національної ідеї, громадянського самоусвідомлення, християнської моралі й духовності.

докладніше...
Номер сторінки: 14

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНЦІВ НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (НА ОСНОВІ ДОПОВІДЕЙ ВОЄВОДИ ЗА 1939 РІК)

В Архіві Нових Актів збереглися звіти волинських воєвод щодо міжвоєнного періоду XX століття, в яких влада здійснювала оцінку соціально-політичної і національної ситуації. У зв’язку з тим, що 1939 рік є трагічним періодом в історії Польщі та Волині, було навмисно обрано звіти, що стосуються саме цього періоду з метою висвітлення становища українського населення, яке проживало на той час в межах східного кордону з Річчю Посполитою, а також ставлення влади до українців. Попри непевну документацію, загалом можна стверджувати, що взаємини складалися цілком коректно. За винятком звіту за січень, суспільно-політичну та національну ситуацію слід визнати доволі прийнятною.

докладніше...
Номер сторінки: 49

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ТРАНЗИТОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Стаття присвячена вивченню проблем транзитології як окремого сучасного науково-дослідницького напрямку. Розглянуто актуальні проблеми сучасної транзитології, проведено аналіз причин їх виникнення та можливих шляхів вирішення. Особлива увага приділяється перспективам теоретичного та методологічного оновлення транзитології.

докладніше...
Номер сторінки: 53

ІСТОРІЯ ХХ СТОЛІТТЯ: УРОКИ І ПРОБЛЕМИ (історіографічний огляд)

У статті висвітлюється історіографія щодо особливостей та оцінки історичної складової у ХХ столітті, значення історичних процесів цього століття для наступного цивілізаційного розвитку людства.

докладніше...
Номер сторінки: 58

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано основні способи вивченя політичного ризику, визначено плюси та мінуси кожного з них, наведено ряд ознак, які необхідно враховувати при проведенні аналізу політичних ризиків в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 63

ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА: ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В ПЕРШЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена з’ясуванню впливу політичної ідентичності Дніпропетровська на формування загальнонаціональної політичної еліти. Доведено, що складові дніпропетровської політичної ідентичності дозволили її носіям успішно претендувати на центральні посади в державі. Серед основних із них виявлені такі: технічно-прагматичний склад мислення, державний масштаб бачення нагальних соціальних та економічних проблем, прихильність патерналістській моделі владних взаємовідносин, етнічна, релігійна, культурна терпимість та ідеологічний релятивізм, прагнення до домінування над реальністю через демонстрацію стійкості в складних кризових умовах

докладніше...
Номер сторінки: 69

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В НАЦІОТВОРЕННІ

Проаналізовано особливості поєднання етнічних процесів (консолідації, асиміляції, міжетнічної інтеграції) та формування громадянського суспільства в ході творення нації. Виділено тенденцію зростання залежності об’єднання етногруп та налагодження внутрішніх суспільних та громадянських взаємозв’язків. Важливим для національних інтеграційних процесів стає спільне розуміння демократичних цінностей: свободи, рівноправності, асоціативної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 76

ДЕЯКІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ В СУЧАСНОМУ ДЕМОКРАТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті розглянуто деякі можливі шляхи щодо оптимізації функціонування інституту політичного впливу в умовах демократичного режиму. Оцінено ризики та перспективи запровадження інтернет-петицій у систему політичної влади. Проаналізовано можливості вирішення проблеми нерівності статусів, ступенів інституалізації та обсягів суспільно-політичних повноважень різних суб’єктів політичного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 82

ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ВИБОРАМИ (на прикладі виборів Президента України 2010 року)

Стаття присвячена процесуальній характеристиці громадського моніторингу за виборами на прикладі виборів Президента України в 2010 році. В статті подано визначення громадського моніторингу за виборами, підкреслено процесуальний характер процедури виборів, розглянуто особливості здійснення громадського моніторингу за виборами. Обґрунтовано висновок щодо необхідності здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом на всіх етапах його здійснення, а також у міжелекторальний період.

докладніше...
Номер сторінки: 87

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

В статті автор дослідив концептуальні підходи до визначення еліти, проаналізував ґенезу її походження та сформулював категоріально-понятійний апарат еліти в контексті трактування політологічної науки.

докладніше...
Номер сторінки: 92

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК ЦЕНТР ВЛАДНИХ РІШЕНЬ У 2007–2012 РР.

У статті розглянуто особливості парламенту як центру владних рішень, визначено особливості фракційної структури Верховної Ради в 2007–2012 рр., проаналізовано суб’єктів законодавчої ініціативи. Зроблено висновок про зменшення ефективності та впливовості парламенту як центру прийняття владних рішень.

докладніше...
Номер сторінки: 97

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОАЛІЦІЙНИХ УРЯДІВ ПОЛЬЩІ ТА ОЦІНКА ЇХНЬОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Надано класифікацію польських урядів від 1989 до 2013 рр. і визначено, що переважаючим типом коаліційних урядів є мінімально-переможний уряд. Проаналізовано особливості формування польських урядів. Вивчено коаліційні уряди з домінуючою партією і уряди, які мають урівноважений характер. Визначено вплив ідеологічного і прагматичного чинників у формуванні коаліційних урядів Польщі. Розраховано індекс урядової стабільності коаліційних урядів.

докладніше...
Номер сторінки: 103

«ПАРТІЇ ВЛАДИ» ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИКИ ПРЕЗИДЕНЦІАЛІЗАЦІЇ ВИЩОГО Й ЦЕНТРАЛЬНОГО РІВНІВ СИСТЕМ ІНСТИТУТІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У БІЛОРУСІ ТА КАЗАХСТАНІ

Проаналізовано поняття «президенціалізація», «система інститутів виконавчої влади», «президенціалізація вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади», «партія влади», «індекс ефективної кількості парламентських партій». Визначено особливості організації та фун кціонування «партій влади» та партійних систем у контексті президенціалізації вищого і центрального рівнів систем інститутів виконавчої влади у Білорусі та Казахстані.

докладніше...
Номер сторінки: 111

УПРАВЛІННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИМИ ТА КЛАСОВИМИ КОНФЛІКТАМИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Статтю присвячено дослідженню політичних конфліктів. Визначено сутність таких видів політичних конфліктів, як етнонаціональні та класові конфлікти. Відзначено особливості управління етнонаціональними та класовими конфліктами в умовах модернізації.

докладніше...
Номер сторінки: 119

РАЦІОНАЛІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ КАПІТАЛІЗМУ М. ВЕБЕРА І СУЧАСНІСТЬ

Осягнення раціоналістичної філософії капіталізму М. Вебера передбачає розв’язання складного завдання — осмислення правового порядку як специфічного поєднання формальної і матеріальної раціональності в контексті висунутої вченим соціальної теорії. Це зумовлює не тільки докладний розгляд феноменів раціональності та цілераціональності, але й дослідження цінностей з позиції запропонованої М. Вебером раціоналістичної теорії. Вважаючи втіленням раціональності правову державу, він намагався створити ідеальну модель бюрократії, націленої на досягнення успішних результатів, що мають суспільну значущість і корисність. У цьому ракурсі раціоналістична філософія капіталізму М. Вебера виявляється методологічним інструментом історичних і конкретних соціальних досліджень.

докладніше...
Автори: none
Номер сторінки: 131

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОЛИТИКИ

В статье рассматриваются изъяны управленческой системы (на примере России и Украины), связанные с отсутствием профессиональных этических кодексов на уровне исполнительной и законодательной ветвей власти, что является серьезным препятствием трансформационного процесса политических систем обох государств.

докладніше...
Номер сторінки: 136

ГРОМАДЯНСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ЯК ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Аналізується роль громадянських ініціатив у процесі інституціоналізації громадянського суспільства в Україні та розвитку його самоврядних елементів. Акцентується увага на політичних, економічних, духовних та адміністративних аспектах формування громадянського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 142

МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВА ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

У статті наведено загальну характеристику міжнародних правових актів, що закріплюють право на мирні зібрання. Визначено особливості вітчизняного законодавства, що регулює цю сферу. Зокрема, визначено особливості проекту Закону України «Про свободу мирних зібрань» від 14 липня 2013 року. Обґрунтовано необхідність ухвалення закону, що забезпечить захист права на мирні зібрання.

докладніше...
Номер сторінки: 146

ПОНЯТТЯ І ВИДИ СИМВОЛІЧНИХ РЕСУРСІВ ВЛАДИ

У статті аналізуються актуальні аспекти ресурсного забезпечення політичної влади, визначається сутність та призначення символічних ресурсів. Вивчаються роль та функції різноманітних символічних ресурсів у сучасному політичному процесі та їх форми прояву.

докладніше...
Номер сторінки: 150

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Завданнями цієї публікації є спроба аналізу стану реалізації релігійних прав у Чеській Республіці на сучасному етапі, що має допомогти більш глибоко зрозуміти природу відносин між такими суспільними інститутами, як держава і церква; вивчення й узагальнення досвіду постсоціалістичних країн у сфері державно-церковних відносин, а також формулювання рекомендації щодо удосконалення законодавчої бази державно-церковних відносин, котра відповідала би властивому для українців уявленню про взаємодію громадян і світської та духовної влади.

докладніше...
Номер сторінки: 155

ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ МП ЯК СКЛАДОВА ЦЕРКОВНО-ДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УКРАЇНІ

У статті досліджується функціонування УПЦ МП у контексті церковно-державної взаємодії в Україні. Визначено особливості діяльності УПЦ МП як складової церковно-державних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 162

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНОЇ ПОЛІТИКИ КПРС ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Аналіз еволюції поглядів Комуністичної партії Радянського Союзу та Комуністичної партії України щодо православної церкви.

докладніше...
Номер сторінки: 167

МЕДІА-ТЕРОРИЗМ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

В статі охарактеризовано інформаційну війну як породження інформаційного суспільства. Узагальнено концепції інформаційної війни. Подано визначення поняття «медіа-тероризм». Висунуто і обґрунтовано припущення щодо співвідношення інформаційної війни та медіа-тероризму, можливостей використання інструментів інформаційної війни у анти-терористичній діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 171

ПОЛІТИЧНА МОБІЛІЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

У статті розглянуто особливості політичної мобілізації через соціальні мережі, а також аналізується ефективність такої мобілізації.  

докладніше...
Номер сторінки: 176

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 2010 Р.: НЕСТАНДАРТНІСТЬ СИТУАЦІЇ АБО ЗВЕРНЕННЯ ДО СТАРИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРЕЦЕДЕНТІВ

У статті була розглянута сутність парламентських виборів 2010 р. у Великобританії, які продемонстрували свою неоднозначність та безпрецедентність через те, що британська нижня палата політичними союзниками обрала дві вкрай протилежні сили.

докладніше...
Номер сторінки: 179

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

У статті досліджено основні етапи становлення політико-правової бази у сфері міжнаціональних відносин в Україні. Проаналізовано найважливіші законодавчі документи, що регулюють етнонаціональні відносини, вказано на ті недосконалості та досягнення, що існують у цій сфері.

докладніше...
Номер сторінки: 183

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЙНИХ ФРАКЦІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ VII СКЛИКАННЯ

У статті вперше в Україні проаналізовано законотворчу діяльність фракцій у сфері охорони здоров’я та соціального захисту у Верховній Раді України VII скликання у період з грудня 2012 по вересень 2013 р. співвідносно з партійними програмними документами.

докладніше...
Номер сторінки: 188

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ГНОСЕОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ МАС-МЕДІА В ІНТЕРНЕТІ

Стаття відображає спробу дослідити шляхи і характер виконання гносеологічних функцій засобів масової інформації в Інтернеті. З’ясовано, зокрема, що інтернет-видання мають стосовно цього чимало специфічних можливостей.

докладніше...
Номер сторінки: 194

РОЛЬ ІНТЕРНЕТУ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

На основі дослідження розвитку інформаційних технологій взагалі та Інтернету зокрема, зроблено висновок, що вони є важливою складовою процесу розвитку інформаційного суспільства. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації використання Інтернету в політичному процесі.

докладніше...
Номер сторінки: 198

РОЛЬ ІНТЕРНЕТУ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

На основі дослідження розвитку інформаційних технологій взагалі та Інтернету зокрема, зроблено висновок, що вони є важливою складовою процесу розвитку інформаційного суспільства. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації використання Інтернету в політичному процесі.

докладніше...
Номер сторінки: 198

КОМУНІКАЦІЙНА ПРИРОДА ОСВІТИ

Як важливий спосіб існування людини у світі спілкування є процесом інтелектуального й емоційного обміну інформацією, під час якого здійснюється її збір і перерозподіл, а також встановлюються міжособистісні взаємини. А педагогічне спілкування має бути ще й емоційно забарвленим та особистісно розвиваючим. Водночас подолання наявних між суб’єктами спілкування природних труднощів також залежить від професіоналізму викладача. Саме під цим оглядом і розглядається комунікаційна природа освіти в сучасному філософському і педагогічному дискурсі.

докладніше...
Номер сторінки: 204

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Проаналізовано інформаційну політику України в рамках інтеграції до Європейського Союзу. З’ясовано, що європейський (регіональний) чинник впливу для України є пріоритетним у рамках дослідження державної євроінтеграційної політики у сфері ЗМІК.

докладніше...
Номер сторінки: 210

ФОРМУВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В ІНДІЇ

Проаналізовано процес формування та становлення електронного урядування в Індії. Досліджено проблеми на шляху його подальшого розвитку. Зроблено аналіз досягнень Індійської Республіки.

докладніше...
Номер сторінки: 214

«ДЕМОКРАТИ» ВІД ФОЛК-РОКУ: ІСТОРИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Вперше в науковій літературі викладено історико-комункаційний аналіз розвитку рок-музики в країнах Центрально-Східної Європи за часів соціалізму. Автором концептуально обґрунтовується гіпотеза, згідно з якою музичний звукозапис є інститутом соціальної комунікації. Висвітлюється роль грамзапису в ідеологічно закритій системі соціалізму на прикладі особливостей становлення і розвитку рок-музики в цьому регіоні.

докладніше...
Номер сторінки: 218

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті досліджується феномен політичної реклами як складової комунікативних технологій сучасності. Обґрунтовано роль політичної реклами у політичному дискурсі. Проаналізовано основні теоретичні концепції щодо місця реклами у політичному дискурсі (критичний аналіз та постмодерний аналіз).

докладніше...
Номер сторінки: 225

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА У КОМЕРЦІЙНИХ КАМПАНІЯХ

У статті авторка звертається до популярної серед сучасних дослідників теми комерціалізації соціальної реклами. Однак об’єктом її дослідження, чи не вперше, стають не приклади із ознаками рекламної мімікрії (маскування одного виду реклами під інший), а використання власне соціальної реклами у комерційній рекламній чи PR кампанії.

докладніше...
Номер сторінки: 229

ІННОВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ КНИЖКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ЧИТАННЯ В КРАЇНАХ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

У статті аналізуються особливості функціонування особливого різновиду соціальних медіа — книжкові соціальні мережі. Встановлено, що вони є важливим комунікативним джерелом для читачів і способом просування видавничої продукції. Визначаються дієві інструменти роботи соціальних мереж.

докладніше...
Номер сторінки: 234

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

Проаналізовано ефективність використання Інтернет-ресурсів політичними партіями в Україні. Визначено тенденцію до інтенсифікації застосування Інтернету в передвиборний період.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Е-УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА ПРИКЛАДІ САЙТІВ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На прикладі моніторингу веб-сайтів райдержадміністрацій Львівської області проаналізовано ряд проблем впровадження системи е-урядування в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 245

ВИКОРИСТАННЯ ЛІДОГЕНЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТА В СИСТЕМІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

У статті досліджується можливість використання комплексного підходу до генерування цільової аудиторії в системі профорієнтаційної роботи із використанням методу лідогенерації, в який входить використання соціальних мереж та інструментів email-маркетингу.

докладніше...
Номер сторінки: 249

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ PR - ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проаналізовано різні погляди на проблему фінансового вимірювання PR-діяльності, зокрема доцільність використання показника рентабельності (ROI), а також можливість застосування нефінансових показників.

докладніше...
Номер сторінки: 253

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

У статті автор розкриває проблему психолого-педагогічних впливів у процесі педагогічної взаємодії. Це поняття розглядає як багаторівневий та багатоякісний процес, який забезпечує детермінацію та регуляцію різних функціональних утворень і станів особистості. Розкриває три стратегії впливу: імперативну, маніпулятивну та розвиваючу суб’єкт-суб’єктну стратегію. Подає класифікацію педагогічних впливів за рядом критеріїв: за змістом, за інтенсивністю та складністю, за психологічним вираженням, за широтою, глибиною, «дієвістю» та довготривалістю ефектів впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 258

ВЗАЄМОДІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ Й ПСИХОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ

У статті на підставі аналізу наукових праць філософів та психологів розкрито сутність феномену взаємодія — основи соціалізації, самовизначення, самореалізації особистості, показано єдність інформаційного, емоційного й духовного у взаємодії, виявлено принципи взаємодії (інтерактивність, повага до співрозмовника і самоповага, суверенність особистості, неупереджене ставлення до суб’єкта взаємодії, врахування його інтересів, створення ситуації успіху, стимулювання).

докладніше...
Номер сторінки: 261

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ДЕЛІНКВЕНТНИМ ФОРМАМ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Визначено систему детермінант розвитку негативних емоційних станів, що сприяють делінквентним формам поведінки підлітків, як комплексу об’єктивних та суб’єктивних факторів соціалізації. Це і є емоційна дистанція між батьками й дітьми, і суперечливість вимог батьків, що порушує соціальну орієнтацію, спотворює оцінку підлітком своїх результатів, вчинків. Чинниками розвитку негативних психічних станів у підлітків також є їхні вікові особливості: емоційна збудливість, образливість, суперечливість почуттів, хворобливе переживання несхвалення однолітками та дорослими, опозиційна готовність у взаєминах з навколишніми, у першу чергу з батьками, учителями, нестерпність опіки, гіпертрофоване прагнення до самостійності, що приводить іноді до реакції протесту, критицизм стосовно світу дорослих, незадоволення потреби самоствердження. Домінування негативних емоційних станів часто буває пов’язаним з індивідуально-психологічними особливостями особистості підлітка. Це, перш за все, властивості нервової системи, риси характеру та акцентуації, особливості емоційно-вольової сфери.

докладніше...
Номер сторінки: 267

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ МЕЗОВИМІРУ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

У статті аналізуються змістові характеристики понять «міжособистісна взаємодія», «міжособистісний контакт», «міжособистісні взаємини», «міжособистісні стосунки», уточнюються їх смислові відмінності. Презентуються основні принципи побудови структурно-динамічної моделі мезовиміру міжособистісної взаємодії.

докладніше...
Номер сторінки: 275

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕДАГОГА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

В статті описано місце здоров’язберігаючих компетенцій в структурі компетенцій педагога. Висвітлено особливості впливу цих компетентностей на професійну діяльність та стан професійного здоров’я педагога. Охарактеризовано когнітивний, особистісний та діяльнісний компоненти здоров’язберігаючих компетенцій. Запропоновано алгоритм впровадження здоров’язберігаючої педагогіки в освітній процес.

докладніше...
Номер сторінки: 280

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ТИПІВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ

В статті аналізуються види інтернет-адикції, їх специфіка та прояви. Визначається їх вплив на особистість, її соціальні контакти та здатність до самореалізації, адекватної поведінки в суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 285

ЕМОТИПИ ІНТЕРНЕТУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ

У статті розглянуто універсальні мемотипи Всесвітньої мережі як соціально-психологічні феномени, а також їх особливості. Увагу зосереджено на взаємозв’язку означеного зі сучасним медіапростором і мемами.

докладніше...
Номер сторінки: 290

КОМПОНЕНТНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З МАРГІНАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

У статті розкрито критерії та рівні сформованості у майбутніх психологів мотиваційного, когнітивно-навчального, процесуального, комунікативного та соціально-професійного компонентів до взаємодії з маргінальними соціальними групами за результатами аналізу анкет студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 296

ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДВАНАДЦЯТИБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС

Стаття присвячена низку актуальних проблем упровадження сучасної 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень, що є діючою у галузі середньої освіти в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 301

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

У статті розкриваються основи індивідуалізації навчального підходу в процесі організації самостійної роботи студентів вишу. Розглядаються об’єктивні й суб’єктивні причини, що заважають студентам у навчанні. Акцентується увага на соціальних, навчальних і професійних труднощах першокурсників в період адаптації до навчання. Здійснюється аналіз індивідуальних властивостей особистості, які викладачеві необхідно враховувати при індивідуальному підході.

докладніше...
Номер сторінки: 306

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Розглядається застосування міжпредметних зв’язків у процесі навчання дисциплін документознавчого циклу, що створює умови для ефективної професійної підготовки фахівців спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність.

докладніше...
Номер сторінки: 311