Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1-2 2014

Зовнішні фактори розвитку поглибленої і розширеної зони вільної торгівлі україни з ЄС

У статті розглянуті сучасні глобальні тренди розвитку міжнародного поділу праці та, зокрема, Угоду про асоціацію України з ЄС, можливі зовнішні бар’єри створення поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі, її вплив на режими торгівлі України з іншими країнами та митними союзами. Визначені переваги та втрати, які може отримати Україна в разі реалізації економічної складової Угоди про асоціацію з ЄС та торговельної реакції Росії.

докладніше...
Номер сторінки: 7

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПАРАДИГМ РОЗВИТКУ КНР В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Присвячено важливій науковій проблемі організації сучасної міжнародної системи, особливостям ієрархії її елементів і взаємозв’язків між ними в умовах формування нового світового порядку. 

докладніше...
Номер сторінки: 10

СТРАТЕГІЯ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ США НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

В статті проаналізовано стратегію публічної дипломатії, як центральної ланки механізму реалізації інформаційно-пропагандистської політики США на Близькому Сході.

докладніше...
Номер сторінки: 17

УКРАЇНСЬКІ ТЕОРЕТИКИ ТА ПРАКТИКИ АНОРХІЗМУ: PRO I CONTRA

Автор статті шукає відповідь на запитання чи є анархістський рух українським національним явищем. На основі аналізу першоджерел, співставлення поглядів різних науковців приходить до висновку, що на одних етапах свого історичного розвитку анархізм мав яскраво виражені і самобутньо українські риси, на інших про них варто говорити з певними або значними застереженнями, а то й – заперечувати.

докладніше...
Автори: Бегей Ігор
Номер сторінки: 26

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА САМОВРЯДНУ ВЛАДУ В УКРАЇНІ

У статті представлено шляхи впливу глобального громадянського суспільства на самоврядну владу, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні для підвищення ефективності та дієвості інституту самоврядування. З’ясовано природу самоврядної влади та проаналізовано її значення для майбутнього євроінтеграційного поступу України. 

докладніше...
Номер сторінки: 39

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

Парламентські конфлікти є прийнятним явищем у багатьох парламентах світу, але способи та методи їх врегулювання є різними. Більшість дослідників парламентських конфліктів Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австраліє вважать конфлікт вельми позитивним явищем, що сприяє розвитку та конкурентоспроможності партій, державних установ та уряду.

докладніше...
Номер сторінки: 44

РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ В ПОШИРЕННІ СУЇЦИДНОГО ТЕРОРИЗМУ

Результати систематизації теоретичних знань про природу терактів смертників та аналізу емпіричних даних, які стосуються проявів цього феномена в останні роки, дозволяють зробити висновок про необхідність подальшого розвитку концепції суїцидного тероризму як складного соціально-політичного явища, породженого комплексом причин: історичних, демографічних, політичних, соціально-психологічних та інших. 

докладніше...
Номер сторінки: 50

СКЛАДНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЕТНОТВОРЕННЯ В ЗАХІДНОПОЛІСЬКО- ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ (СЕРЕДНЬОЛАТЕНСЬКИЙ ПЕРІОД – РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)

Етнічна історія північно-західної України, куди відноситься й територія Західного Полісся і Західної Волині (Західнополісько-волинський регіон), розглядається в різних наукових працях дослідників, але в них недостатньо висвітлені етногенетичні процеси. 

докладніше...
Номер сторінки: 58

ОНТОЛОГІЧНИЙ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ PR

Теорія зв’язків з громадськістю включає онтологічний і гносеологічний аспекти і концентрує увагу на вивченні ключових ідей у галузі фундаментальних питань PR-комунікаційного процесу та PR-діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 65

ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Виявлено методологічні проблеми дослідження соціальнокомунікаційних технологій в українській науковій думці, зокрема, спричинені суттєвими відмінностями у тлумаченні відповідних наукових категорій, об’єкту і предмету дослідження. 

докладніше...
Номер сторінки: 70

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ОЧИМА ФАХІВЦЯ

У рецензії на навчальне видання кандидата філологічних наук, доктора суспільно-економічних наук Українського вільного університету, професора В.О.Карпенка «ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ» [К.: Вид-во Університету «Україна», 2012. — 164 с.] ідеться про вагомий внесок науковця й досвідченого журналіста у розроблення теорії і практики журналістської діяльності. Зокрема наголошено на комплексному й творчому підході автора до висвітлення теми дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 77

НОВІ МЕДІА: ІСТОРІЯ, ТИПОЛОГІЯ

Термін New Media або нові медіа, з’явився в нашому обігу відносно недавно. Хоча всі фахівці погоджуються, що під цю дефініцію потрапляють Інтернет, мобільний зв’язок, інтерактивна зовнішня реклама тощо, саме визначення до цих пір залишається досить розмитим і нечітким. 

докладніше...
Номер сторінки: 80

КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ

Значний масив інформації щодо формування та реалізації комунікаційної політики Європейського Союзу ставить перед науковцями завдання її обробки та класифікації. 

докладніше...
Номер сторінки: 86

ІННОВАЦІЇ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автором статті зроблена спроба з’ясувати місце і роль теорії інновацій у світовій науковій думці, розглянути напрямки подальших досліджень в галузі інноватика у представників вітчизняної і зарубіжної наукової думки. 

докладніше...
Номер сторінки: 91

УРЯДОВИЙ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У ΧΧΙ СТОЛІТТІ: ЗАВДАННЯ ТА ВИКЛИКИ

У ΧΧΙ столітті завдяки стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) інформація має як ніколи широкі можливості у формуванні суспільної думки. 

докладніше...
Номер сторінки: 98

ГРОШІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИК

Виникнення грошей безпосередньо пов’язане з потребою комунікації, необхідністю узгодження і координування в тім числі суспільних дій та відносин

докладніше...
Автори: Бондар Юрій
Номер сторінки: 102

ВПЛИВ МОНІТОРИНГОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ НА РОЗВИТОК НОВИННИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

Зміст журналістської праці сьогодні динамічно змінюється. Цифрові технології двояко впливають на цей процес.

докладніше...
Номер сторінки: 110

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД: РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

У статті наголошено на необхідності пошуку шляхів, засобів, методів активізації пізнавальної діяльності студентів та виробленні нових підходів до  викладання дисциплін у зв’язку з прийняттям Закону України "Про вищу освіту". 

докладніше...
Номер сторінки: 130

ОCВІТНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТИ: ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ

У статті висвітлюються результати дослідження сучасних вимог до  стандартів вищої освіти і професійних стандартів за компетентнісним підходом та їх взаємної відповідності, концептуальних підходів до професійної підготовки фахівців соціальної роботи відповідно до інтегрального опису кваліфікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 135

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STANDARTS: PROBLEMS OF CORRESPONDENCE

Development in Ukraine profession – a social worker requires attention to the problem of their mutual correspondence  Educational standard and Professional standard in the sphere of social works in accordance with Discriptors of  qualifications of The National Qualifications Framework.

докладніше...
Автори: Ivanova Irina
Номер сторінки: 142

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто сучасні тенденції функціонування вищої освіти в галузі соціальних комунікацій. З’ясовано, що у зв’язку з провідними тенденціями в сучасній освітній сфері система професійної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності потребує відчутної оптимізації, зміни педагогічної парадигми, реалізації ефективного навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. 

докладніше...
Номер сторінки: 147

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті розглядаються значення іншомовного спілкування, модель психологічної готовності випускників школи та визначаються кореляційні зв’язки та факторна вага компонентів зазначеної готовності до оволодіння іноземними мовами: мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний та емоційно-вольовий. 

докладніше...
Номер сторінки: 154