Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №4 2014

ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ: ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ УРЕГУЛЮВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню сутності конфліктів та методів їх урегулювання, що є одним із найбільш актуальних завдань сучасного вітчизняного суспільствознавства. Від розуміння природи виникнення, їх розвитку та методів врегулювання залежить сутність державотворчих процесів та шлях розвитку суспільства. Щоб справляти на конфлікт певний вплив, необхідно принаймні розуміти істинні витоки та причини його виникнення, знати закономірності розвитку й бути здатним прогнозувати можливі наслідки. Кожен конфлікт виникає лише за наявності його об’єкта. Неправильне розуміння об’єкта конфлікту або його підміна посилюють конфліктну ситуацію. Проте слід розрізняти поняття «об’єкт» і «предмет» конфлікту, адже конфлікти виникають з приводу якогось об’єкта, але основна їхня сутність виражається в предметі конфлікту.

докладніше...
Номер сторінки: 6

ВПЛИВ ФАКТОРУ ВІЙНИ НА РОЗГОРТАННЯ КРИЗОВОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено аналізу причин і наслідків російсько-української війни (2014 р.) в контексті поняття «кризовий синдром модернізації». Перевагами цього підходу є врахування трьох фаз розгортання кризового процесустадії накопичення дисфункціональних рис, фази загострення та постмодернізаційного періоду. Характер російсько-українського протистояння повязується з по стіндустріальними змінами, де засобом війни є зміна ідентифікації, яка зумовлює перетворення населення не тільки на симпатиків завойовників, а й на їх активних бійців. У статті зосереджується увага на тому, що в короткостроковій перспективі війна для України має позитивні системні наслідки через мобілізацію соціуму, що долає внутрішні розколи. Проте більш віддалене майбутнє несе в собі загрози нового кризового загострення, але вже в набагато гірших умовах системного спрощення.

докладніше...
Номер сторінки: 15

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІВИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

У науково-популярній і навчальній літературі можна знайти десятки критеріїв, класифікацій партій у минулому й зараз. Найпоширенішим є усталений поділ партій на ліві, праві і центристські залежно від їхнього ставлення до національно-державницьких і соціально-економічних проблем. У запропонованій статті за цими критеріями пропонується класифікація лише лівих партій в Україні з кінця ХІХ ст. і до сьогодення.

докладніше...
Автори: Бегей Ігор
Номер сторінки: 20

КОЛЕКТИВНІ СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРЕЧЧИНИ

У статті аналізується сучасна Концепція національної безпеки Туреччини, а також основні національні інтереси Анкари. У результаті проведеного аналізу зроблена класифікація моделі національної безпеки, а також здійснена її оцінка як можлива загроза національним інтересам України.

докладніше...
Номер сторінки: 28

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

В цій статті розглядаються особливості охорони культурної спадщини в країнах Європи. Описано головні принципи здійснення охорони культурного надбання в цих країнах.  Однією з умов інтеграції України до європейського та світового співтовариства є забезпечення збереження культурного надбання як частини світової культури. Досягнення цієї мети потребує узгодження чинного законодавства України про охорону культурної спадщини з міжнародно-правовими стандартами, запозичення світового досвіду збереження цінностей та дотримання рекомендацій міжнародних організацій. 

докладніше...
Номер сторінки: 34

ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ В УЯВЛЕННІ СТУДЕНТІВ-УКРАЇНЦІВ М. ЛУЦЬКА

Статтю присвячено проблемі етнічних стереотипів у студентів-українців гуманітарного напряму освіти м. Луцька. Зазначено, що етнічний стереотип — це узагальнений, емоційно-насичений образ етнічної групи або її представників, що створений історичною практикою міжетнічних стосунків. Теоретичне та емпіричне вивчення етностереотипу, як соціально-психологічного феномену являє неабияку цінність для практичного вирішення питань регулювання міжетнічних відносин, прогнозу їх розвитку та можливості попередження, запобігання виникнення конфліктної взаємодії як усередині етнічної спільноти, так і між представниками різних національностей.

докладніше...
Номер сторінки: 39

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ГУМАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ ЗА УМОВ ЗАГОСТРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Висвітлюються питання нормативно-правових підстав гуманізації соціальної політики щодо невиліковно хворих як одного із нових напрямів соціальної політики в Україні. Розглянуто основні принципи паліативної допомоги. Проаналізовано документи міжнародних організацій (Організація Обєднаних Націй, Всесвітня організація охорони здоровя, Європейська Асоціація паліативної допомоги), розроблені у 2013–2014 роках. Зазначається, що наявність кризових явищ у суспільно-політичному житті України може актуалізувати та прискорити організаційно-політичні та нормативно-правові зміни щодо такої групи людей, якими є невиліковно хворі.

докладніше...
Номер сторінки: 44

КАРТА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА УКРАЇНИ

У статті проаналізовано підходи до укладання класифікації соціальних медіа, які використовуються в різних країнах з урахуванням динаміки розвитку останніх, а також національної специфіки. Запропоновано та укладено карту (класифікацію) соціальних медіа України. Розкрито причини популярності одних соціальних медіа в Україні та сповільненого розвитку інших їхніх форм у порівнянні зі світовими трендами. Зроблено огляд національних аналогів всесвітньовідомих соціальних медіа та проаналізовано причини їхнього виникнення і перспективи розвитку. Наведено експертні оцінки, в яких аналізуються перспективи розвитку та монетаризації соціальних медіа в Україні. 

докладніше...
Номер сторінки: 49

ФУНКЦІЇ ПРЕСИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДІАСИСТЕМИ

У статті зосереджено увагу на основних функціях ЗМІ. Розглядаються особливості функцій преси, спектр теоретичних підходів до їх вивчення, моделі та класифікації. Соціальний, політичний, економічний, культурний контекст визначає трансформацію функцій преси на різних етапах розвитку ЗМІ. Інформаційні потреби суспільства коригують об’єктивні основи журналістських функцій. Аналізуються механізми реалізації функцій у масово-інформаційному процесі.

докладніше...
Номер сторінки: 55

ПРО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

У статті висвітлюються питання формування Єдиної інформаційної правової системи в Україні як джерела доступу громадян до законодавства України та основи забезпечення нормативною інформацією органи влади. Розглянуто історію виникнення в Україні державних правових ресурсів та спроби створити єдину систему правової інформації. Проаналізовано сучасний стан та окреслені шляхи розвитку майбутньої Єдиної інформаційної правової системи в Україні. Зазначається, що на сьогодні найбільшим відкритим державним інформаційним правовим ресурсом в Україні є система баз даних нормативно-правових документів Верховної Ради України.

докладніше...
Номер сторінки: 61

КОНТЕНТ НОВИХ МЕДІЙ: МІЖ ЯКІСТЮ ТА ТЕХНОЛОГІЄЮ

Стаття присвячена проблемам трансформацій у медіа-виробництві під впливом технологічного розвитку медійної сфери. Дигіталізація суспільства не лише внесла корективи у манеру споживання контенту користувачами, а й посприяла переходу багатьох із них з категорії пасивної аудиторії до самостійного генерування та поширення контенту. Легкий доступ до інформації та знецінення медійного (у першу чергу новинного) контенту змушує ЗМІ оперативно реагувати на виклики сучасного медіа-ринку та адаптуватися до його потреб. Втім різні медіа вирішують цю проблему по-різному: одні роблять ставку на нішевий контент, інші,потураючи мас-культурі, «йдуть» за лайками користувачів та релевантними для пошукових систем характеристиками медіа-продукту.

докладніше...
Номер сторінки: 67

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ У ЦІЛІСНІЙ СТРУКТУРІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті теоретично обґрунтовано зміст та значення рефлексивно-оцінювального компоненту готовності студентів-психологів до майбутньої діяльності з дітьми дошкільного віку. Зазначено, що рефлексивні вміння утворюють органічний комплекс: пізнання власних індивідуально-психологічних особливостей, оцінка свого психічного стану, а також здійснення різностороннього сприймання й адекватне пізнання особистості дитини. Проведено теоретичний аналіз основних показників цього компоненту готовності, а також розкрито його значення у формуванні уявлень майбутніх спеціалістів про себе, про оточення; вплив рефлексії на процес самопізнання, самосвідомості і на характер майбутньої взаємодії з дітьми. 

докладніше...
Номер сторінки: 72

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗНАЧУЩИЙ ЧИННИК САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ Й БУДІВЕЛЬНИКІВ

У статті розглядається проблема ціннісного ставлення особистості до себе, соціуму, професійної діяльності. Впродовж висвітлення співвідношення понять «професійна самосвідомість» й «професійна гідність» акцентується увага на особистісних складових самоцінного характеру, а саме: професійна самооцінка й самоефективність

докладніше...
Номер сторінки: 77

ПРОФЕСІЯ ПСИХОЛОГА ЯК СФЕРА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Проаналізовано провідну роль спрямованості інтересів та емоційної компетентності фахівця-психолога. Чим гармонійніше в професії поєднуються функціонально-інструментальні аспекти з соціально-психологічними, тим більше можливостей для самореалізації та творчого перетворення професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 84

«ПСИХОЛОГІЯ ТІЛЕСНОСТІ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМИ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розкрито актуальність досліджень з психології тілесності як новітнього напряму психологічних досліджень у сучасному науковому просторі. Взято до уваги ідею рефлексивної активізації особистісного та професійного самовизначення психолога, розвитку професійної компетентності практичних психологів, ідею пошуку резервів підвищення якості управління психологічною службою освітянських закладів, розширення функціонування науково-дослідних психологічних установ як методичних, навчально-методичних та консультативних центрів.

докладніше...
Номер сторінки: 89

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕГОВОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті аналізуються психологічні напрями у вивченні переговорної діяльності, серед яких виділено такі: прагматичний підхід, який використовується для перевірки фактичної поведінки та містить набір емпіричного інструментарію стосовно проведення переговорів. Недоліком є відсутність елементів планування. Зазначено, що останні напрацювання зосереджені на виявленні взаємної вигоди партнерів по переговорах. Поведінковий підхід, який акумулює знання про особливості людської поведінки, адаптуючи їх до особливостей переговорної діяльності. Структурний підхід, сутність якого в тому, що переговори розглядаються як структурована послідовність дій. Інструментальний підхід, в рамках якого переговори вважаються лише корисним інструментом на додаток до інших способів досягнення цілі. Проаналізовано недоліки кожного з зазначених психологічних напрямів у дослідженні переговорної діяльності. Описано крос-культурний підхід, який враховує психологічні особливості тієї чи іншої культурної, національної, етнічної та ін. спільноти та вбачається найбільш цілісним у вивченні психологічних особливостей переговорної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 95

ОСОБЛИВОСТІ КУРАЦІЇ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ

Проаналізовано особливості хронічного болю (ХБ), які свідчать, що хронічний больовий синдром — це складний комплекс факторів, зважаючи на те, що спроби надійно розмежувати органічний і психогенний біль зазвичай не успішні.

докладніше...
Номер сторінки: 100

НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ ТА ФАКТОРИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Невротичні розлади у дітей є серйозною проблемою у зв’язку з постійним зростанням розповсюдження, омолодженням цієї патології, важчим перебігом, зниженням ефективності лікування. Їх відносять до найбільш розповсюджених, як серед населення в цілому, так і серед пацієнтів психологічної практики. Невротична патологія — це стани і розлади, у виникненні та прогресуванні яких беруть участь емоційно-особистісні, соціально-психологічні, генетичні та інші фактори. Дослідженнями підтверджено роль психоемоційних факторів у патогенезі неврозів дітей та психопрофілактичних, психокорекційних і психотерапевтичних заходів з їх попередження та зменшення. Одним iз актуальних завдань сучасної психології є проведення комплексного дослідження невротичних розладів з позиції різних наукових підходів з метою виявлення власне психологічних аспектів.

докладніше...
Номер сторінки: 105

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті визначено, що політичні й соціальні процеси, які відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність відповідних змін у вихованні школярів, спрямування їх завдань на розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості, готової до конкурентного вибору свого місця в житті на засадах моралі. Розглянуто теоретичні засади морального виховання молодших школярів, проаналізовано вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. Увагу акцентовано на необхідності приділяти значну увагу прихованим можливостям молодшого шкільного віку, коли закладаються і розвиваються основи багатьох психічних і моральних якостей особливості. Стверджується, що важлива роль у моральному вихованні молодшого школяра залежить від використання на заняттях основних методів виховного впливу: етичного інформування, створення виховних ситуацій, стимулювання моральної поведінки. Аналіз психолого-педагогічних праць дозволив автору представити структуру моральної вихованості молодших школярів, у якій виокремлено три компоненти — інтелектуальний (змістовий), емоційний (мотиваційний), поведінковий (дійовий).

докладніше...
Номер сторінки: 111

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЙМАННЯ ЕПІЧНОГО ТВОРУ УЧНЯМИ 5–6 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У статті розглядається проблема розвитку сприймання епічних творів учнями 5–6 класів на уроках української літератури. На основі розробленої моделі сприймання епічного твору робиться акцентуація на найбільш значущих факторах впливу на сприймання художнього тексту молодшими підлітками. Для того щоб впли в цих факторів був позитивним, було проведене їх дослідження. З’ясовано необхідність урахування домінантних типів пізнання світу при доборі методичних прийомів, які допоможуть організувати сприймання епічного твору. За визначеними критеріями здійснюється оцінювання рівня рефлексії як результату сприймання твору.

докладніше...
Номер сторінки: 116