Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2015

ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ: ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ УРЕГУЛЮВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню сутності конфліктів та методів їх урегулювання, що є одним із найбільш актуальних завдань сучасного вітчизняного суспільствознавства. Від розуміння природи виникнення, їх розвитку та методів врегулювання залежить сутність державотворчих процесів та шлях розвитку суспільства. Щоб справляти на конфлікт певний вплив, необхідно принаймні розуміти істинні витоки та причини його виникнення, знати закономірності розвитку й бути здатним прогнозувати можливі наслідки. Кожен конфлікт виникає лише за наявності його об’єкта. Неправильне розуміння об’єкта конфлікту або його підміна посилюють конфліктну ситуацію.

докладніше...
Номер сторінки: 6

ГЕОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО КАВКАЗУ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

В статті характеризується геополітична стратегія Німеччини щодо Кавказу у роки Другої світової війни. Основними шляхами реалізації геополітичної стратегії Третього Рейху щодо Кавказу були: а) робота з представниками кавказької еміграції; б) формування іноземних легіонів з представників кавказьких народів для подальшої участі їх у бойових діях, в тому числі і на їхніх етнічних територіях. 

докладніше...
Номер сторінки: 15

КОНВЕРГЕНТНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ ЗА МЕДІАКОНТЕНТОМ: «ПАНАЦЕЯ» ЧИ ВИКЛИК НОВОГО МЕДІАЛАНДШАФТУ

Конвергенція як процес, що міцно увійшов у журналістські практики, дозволила здійснити технологічну революцію у роботі з медіаконтентом. Втім нові конвергентні медіа вимагають і нових моделей регулювання. Широке залучення користувацького контенту, пошук нових шляхів монетизації медіапродукту, боротьба за аудиторію в умовах розвитку громадянської журналістики вимагають перегляду підходів до роботи медіарегуляторів. У цьому сенсі конвергентна модель відповідає новим стандартам та потребам інформаційного ринку.

докладніше...
Номер сторінки: 21

ФАБУЛЬНІСТЬ ТА ОБРАЗНИЙ ХАРАКТЕР ОСМИСЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ У ФОТОНАРИСІ ЯК ЙОГО ЖАНРОТВОРЧІ РИСИ

Стаття присвячена окресленню зображальних елементів фотонарису як його жанротворчих параметрів на прикладі твору О. Варзанової «Гра у війну». Здійснено аналіз реалізації авторської прагматики засобами цього жанру та донесення його творчого задуму до аудиторії. Розкрито специфіку добору й фабульної організації кадрів для жанру фотонарису, наголошено на специфіці створення легко розкодовуваного сюжету й концентрації уваги реципієнтів насамперед на внутрішньому світі героїв-учасників подій, а не на перебігу самої події. Розглянуто особливості композиції фотографії як складової нарису, як дотримання, так і свідомий відхід від класичних принципів композиційної організації знімка для увиразнення змісту нарису, передання динамічного характеру зображуваних подій та реалізації авторської прагматики. 

докладніше...
Номер сторінки: 26

ЛУГАНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Луганське телебачення сьогодні викликає особливий інтерес у науковців і повязаний він із формуванням таких дискурсів, як втягування населення цього регіону у російсько-українську війну й перетворення частини території області на театр воєнних дій та неприхована інформаційна війна, яка передувала активним бойовим діям на Сході України, що продовжується і нині.

докладніше...
Номер сторінки: 31

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У статті розглядається проблема змін ціннісних орієнтацій особистості внаслідок суспільних трансформацій. Система ціннісних орієнтацій визначає життєву перспективу, напрям розвитку особистості, будучи найважливішим внутрішнім його джерелом і механізмом. Взаємодія соціальних чинників із особистісними складають механізм соціального становлення особистості, що виступає активним суб’єктом суспільних відносин. Cуспільство на кожному етапі свого розвитку створює специфічний набір і структуру цінностей, які фіксуються у філософській та етичній думці, у творах літератури й мистецтва, моральних та правових законах, системах нагород, заохочень і покарань, у традиціях, громадській думці тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 36

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ

У статті представлено загальний теоретичний аналіз засобів корекції негативних емоційних станів. Розкрито сутність психологічної корекції. Представлено основні види психокорекційної роботи, а саме: бесіда, індивідуальна та групова психологічна корекція, психотренінг, консультативна робота. Описуються основні завдання психокорекції та показання щодо проведення індивідуальної та групової психокоригуючої роботи. Показано різні прийоми корекційного впливу в процесі подолання негативних емоційних станів, а саме: переінтерпретація, налаштування на певний емоційний стан, приємні спогади, контроль голосу, міміки та жестів, репетиція проблемної ситуації, доведення ситуації до абсурду, зміна темпу дихання, посмішка, переформування завдання, мисленнєве тренування та ін. Звернено увагу на самостійну роботу студентів щодо зміни негативних емоційних станів засобами психічної саморегуляції.

докладніше...
Номер сторінки: 42

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРИКОРДОННИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей психологічної готовності прикордонників Державної прикордонної служби України до виходу на пенсію. Показано особливості соціально-психологічної адаптації прикордонників до виходу на пенсію, їхні індивідуально-психологічних особливості особистості, особливості якості життя, поведінки і переживань, пов’язаних з роботою, та емоції прикордонників, які переважають у них при думці стосовно виходу на пенсію. Зазначено, що готуючись до виходу на пенсію більшість прикордонників ДПСУ не відчувають значних проблем адаптації до виходу на пенсію та відчувають напруження стосовно виходу на пенсію без загрози для здоров’я. При цьому вони оцінюють власну якість життя як знижену та низьку, більшість з них відчуває печаль стосовно виходу на пенсію.

докладніше...
Номер сторінки: 47

ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ

В статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей копінг-стратегій працівників юридичної компанії. Копінг-поведінка пояснюється з точки зору її ефективності подолання стресової ситуації. Копінг реалізується на базі копінг-ресурсів за допомогою копінг-стратегій. Копінг-ресурси являють собою набір характеристик особистості та соціального середовища, що дозволяють здійснювати оптимальну адаптацію до стресових ситуацій. Копінг-стратегії (або стилі подолання) являються актуальними відповідями особистості на загрозу і досить стійкою особистісною характеристикою.

докладніше...
Номер сторінки: 51

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, СХИЛЬНОЇ ДО МАНІПУЛЯЦІЇ У МІЖОСОБОВІЙ ВЗАЄМОДІЇ

В статті розглянуто особливості студентської молоді, схильної до маніпуляції. Наголошено на тому, що найвища схильність до маніпуляції властива особам юнацького віку та віку ранньої дорослості. Надмірно виражена схильність до маніпуляції являє собою небажану психологічну властивість, адже вона заважає особистісному зростанню маніпулятора, може постати бар’єром у побудові суб’єкт-суб’єктної взаємодії з іншими.

докладніше...
Номер сторінки: 56

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО САМОГУБСТВА У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті розглянуто одну із найактуальніших проблем сучасного суспільства — схильність до самогубства, а також особливості формування та розвитку суїцидальних тенденцій у студентському середовищі та представлено результати авторського емпіричного дослідження динаміки суїцидального ризику. У ході обробки емпіричних даних проводиться їх диференціація згідно зі статевим розподілом та за професійним спрямуванням. Окрім цього, проведено розширене вивчення факторів суїцидального ризику.

докладніше...
Номер сторінки: 66

ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ, СТРУКТУРИ, ТИПІВ ТА ФУНКЦІЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА ЯК НОСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

В статті визначено свідомість особистості як якісно нову, вищу форму відображення об’єктивної дійсності, властиву тільки людині. Проаналізовано екологічну свідомість особистості в гносеологічному та соціологічному планах. Визначено структуру та функції екологічної свідомості особистості. Охарактеризовано типи екологічної свідомості особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 71

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЕПАРАЦІЇ ВІД БАТЬКІВ

У статті представлені теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей сепарації від батьків. Звертається увага на те, що сепараційна стадія життєвого циклу сім’ї — найважча для всіх членів сім’ї. Перебудова відносин між батьками та їхніми дітьми, які виросли, досить болюча, проте з сепарацією не перериваються емоційні зв’язки між батьками та дітьми. Сепарація розглядається як процес, що являє собою послідовне усвідомлення людиною своєї відокремленості, незалежності, розвиток своєї унікальної особистісної ідентичності.

докладніше...
Номер сторінки: 77

ПРОБЛЕМА ПЕРЕЖИВАННЯ ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

У статті розглянуто сучасні підходи до проблеми самотності в психології, проаналізовано проблема переживання самотності у підліткового віці, подано результати проведеного дослідження, розкрито особливості розвитку самотності залежно від потреб учнів та їхніх емоційних станів, відображено результати вивчення самотності у школярів підліткового віку, проаналізовано підсумки проведеного дослідження самотності у підлітків за методиками «Самотність» та «Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності», які на основі обробки отриманих даних дозволяють надати статистичні результати та представити важливість проведення дослідження, запропонованого як ефективний корекційний засіб — тренінг соціальних навичок за С.В. Малишевою. 

докладніше...
Номер сторінки: 82

ПСИХОЕМОЦІЙНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ СТРЕСУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті висвітлено основні психологічні аспекти впливу психоемоційної сфери на процес адаптації молодших школярів до умов шкільного навчання. Аналіз науково-методичної літератури показує, що в міжособистісних стосунках молодших школярів постійно виникають ситуації, що потребують узгодження дій, проявів дружелюбних взаємин з однолітками, уміння відмовитися від особистого бажання заради досягнення спільної мети. У цих ситуаціях діти далеко не завжди знаходять потрібні способи поведінки. Це залежить від рівня сформованості особистісних чинників дитини та її психологічної готовності до вирішення конфліктних ситуацій.

докладніше...
Номер сторінки: 90

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЯВЛЕНЬ ПРО МАЙБУТНЄ СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ДІТЕЙ З РОДИН ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

У статті висвітлено питання методично обґрунтованої побудови емпіричного дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя у дітей з родин трудових мігрантів. Визначено необхідність дослідження, окрім дітей з родин трудових мігрантів, повних функціональних родин та дітей-сиріт. Зазначено важливість вибору вікової категорії для якісного дослідження. Описані методики, які будуть використані для дослідження сімейних уявлень. Для порівняння родинних уявлень вибрано, окрім вибірки дітей трудових мігрантів, ще дві категорії досліджуваних: діти з повних функціональних родин та діти, позбавлені батьківського піклування. Враховуючи вікові особливості та чутливість до нестачі батьківської уваги було обрано для опитування дітей підліткового віку. 

докладніше...
Номер сторінки: 96

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИШІ

У статті представлено проблеми адаптації учнів випускних класів у вищому навчальному закладі. З’ясовано основне призначення іноземної мови та іншомовного спілкування для учнівської молоді. Встановлено, що після закінчення загальноосвітнього навчального закладу учні мають недостатній рівень розвитку психологічної готовності для оволодіння іноземними мовами за фахом у ВНЗ. 

докладніше...
Номер сторінки: 102

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ ПІДЛІТКІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Переосмислено внутрішню картини хвороби у контексті системного та психосоматичного підходів до вивчення особистості, що є необхідним для цілісного трактування особистісних змін в контексті соматичних захворювань. Внутрішня картина хвороби є результатом власної внутрішньої активності особистості, формується при будь-якій соматичній хворобі.

докладніше...
Номер сторінки: 107

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ПІДЛІТКІВ

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми основних чинників вживання наркотичних речовин серед підлітків. Представлено класифікацію основних груп чинників впливу на бурхливе поширення наркотиків і наркоманії серед підлітків, а саме: соціальні, економічні, демографічні, моральні, політичні, медичні, психологічні аспекти. Особливу увагу приділено психологічному аспекту проблеми поширення наркоманії. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що існують психологічні чинники, які обумовлені як індивідуальними, так і соціальними особливостями людини. Ставлення дітей, підлітків і молоді до наркотиків залежно від належності до тієї або іншої вікової групи змінюється. За результатами наукових досліджень впливу акцентуацій характеру на схильність підлітків до вживання наркотиків, встановлено, що зазначене явище найчастіше поширене серед гіпертимних, нестійких, епілептоїдних та істероїдних типів.

докладніше...
Номер сторінки: 114

СЕНСИТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА УЯВА ЯК ФУРКАЦІЙНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА

Проаналізовано особливості сенситивності та соціальної уяви як фуркаційних чинників становлення соціального інтелекту педагога. Охарактеризовано авторську концепцію соціального інтелекту, яка передбачає, що соціальний інтелект вміщує когнітивну, мнемічну та емпатійну підструктури. 

докладніше...
Номер сторінки: 118

РОЛЬ СОЦІЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗГУРТУВАННІ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

Аналіз та узагальнення наукових джерел, вивчення основних причин виникнення конфліктів в учнів ПТНЗ дали змогу визначити наступні соціально-педагогічні умови формування досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею: згуртування навчально-трудового колективу учнів у різних видах соціально значущої життєдіяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 124