Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №2 2015

МЕТОД КЕЙС-СТАДІ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Метою статті є визначення окремих особливостей використання методу кейс-стаді як методу прикладних політичних досліджень. Подано визначення методу кейс-стаді, розглянуто та надано стислу характеристику різновидам кейс-стаді за кількістю використовуваних кейсів. Подано приклад використання методу кейсів як прикладного методу політичних досліджень. Зроблено висновок про особливе місце кейс-стаді в інструментарії сучасної політичної науки та окреслено можливі напрями подальших наукових досліджень з цієї теми.

докладніше...
Номер сторінки: 6

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ

Досліджено український демократичний транзит як комплексний політичний процес переходу від тоталітарного режиму до демократичного в пострадянському політичному просторі, в умовах комплексної кризи української держави. Досліджено складові українського демократичного транзиту та його міждисциплінарні аспекти з метою формування антикризової політики і стабілізації політичної системи. Встановлено основні складові цього процесу, такі як: системна, суспільно-соціальна, соціалізаційна, міфологічна, культурно-етнічна, цивілізаційно-техногенна. Кожна складова досліджується у відповідному аспекті, встановлюються істотні характеристики, принципи і закономірності досліджуваних явищ. 

докладніше...
Номер сторінки: 10

КОНСТРУКЦІЇ БІЛЬШОСТІ ТА МЕНШОСТІ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ВСЕНАРОДНИХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Статтю присвячено порівняльному аналізу конструкцій більшості та меншості у контексті різновидів сучасних систем всенародних президентських виборів у різних країнах світу. На підставі розгляду різних варіантів виборчих систем перевірено усталену й інституціоналізовану вимогу про те, що переможець всенародних президентських виборів повинен отримати більшість голосів виборців. Визначено, які виборчі системи у контексті всенародних президентських виборів тяжіють до конструкцій (або моделей) більшості, а які – до конструкцій (або моделей) меншості. Визначено, які виборчі системи ефективніше сприяють реалізації принципу більшості.

докладніше...
Номер сторінки: 19

МІСЦЕ І РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В НОВОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ»

У статті аналізуються особливості та суперечності нового Закону України «Про місцеві вибори»; виокремлюються вади і позитиви цього закону. Досліджується система місцевих виборів, що склалася в Україні, а також аналізуються її переваги та недоліки. Автор робить висновки щодо моделі виборчої системи для місцевих виборів в Україні. На основі проведеного аналізу обґрунтовується роль політичних партій у законі про місцеві вибори.

докладніше...
Номер сторінки: 36

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА

Показана актуальність лобіювання як важливого інституту демократичної політичної системи. Доведена необхідність аналітичного та структурного підходу до цієї проблематики з урахуванням національної специфіки. Проаналізовано зарубіжний досвід механізмів лобіювання інтересів і можливості імплементації в Україні кращих практик цього процесу та його легітимізації через законодавче унормування. На основі систематизації наукового матеріалу зроблено глибокий та комплексний аналіз механізмів та технологій лобіювання. Розглянуто механізми просування лобістських інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування в США та країнах Заходу. 

докладніше...
Номер сторінки: 40

БІЛОРУСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ МОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядається комунікативна складова мовної політики, що здійснюється у Білорусі, а також її досвід розв’язання мовних проблем. Автор звертає увагу на те, що у мовній політиці білорусів та українців та у проблемах, що пов’язані з її проведенням на території Білорусі та України, є багато спільного. Акцентується увага також і на тому, що історія, мова і культура у минулому білорусів та українців об’єднували, а на сучасному етапі роз’єднують.

докладніше...
Номер сторінки: 46

АНЕКСІЙНІ «ХВИЛІ» ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В КРИМУ

Проаналізовано сутність анексії та особливості анексійних «хвиль», які періодично «накочувалися» на Крим упродовж кількох останніх століть. Основна увага приділяється дослідженню російських анексійних «хвиль», зокрема їх катастрофічних впливів на етнополітичні процеси в Криму і в першу чергу на статус і становище кримськотатарського народу.

докладніше...
Номер сторінки: 55

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ УКРАЇНИ, ЧЕХІЇ ТА ГРЕЦІЇ)

Ця стаття присвячена питанню діяльності Міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики. Автором розкритий досвід діяльності Міжнародного валютного фонду та його перспективи в України, Чехії та Греції.

докладніше...
Номер сторінки: 61

ЄВРЕЙСЬКІ ЕМІГРАНТИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ ХАРБІНА (КИТАЙ)

Розглядається економічна й культурна діяльність єврейських емігрантів у Харбіні (Китай) наприкінці ХIX – першій половині XX століття. Масове прибуття євреїв у Харбін було пов’язане з будівництвом Китайсько-Східної залізниці. Пік їхньої соціальної, культурної та економічної діяльності припадає на початок ХХ століття, але поступово вщухає й фактично припиняється до середини ХХ століття, що спричинено виїздом євреїв із Китаю. Попри це, єврейські емігранти зробили значний внесок у розвиток і піднесення міста, а також вплинули на подальший розвиток культурного й соціального життя Харбіна. Доведено, що єврейська еміграція надала Харбіну можливість уперше ближче дізнатися про європейську культуру, особливо музичне мистецтво.

докладніше...
Автори: Чен Хунцзе
Номер сторінки: 69

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СПЕЦИФІКА СХІДНОАЗІЙСЬКОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

У статті розглядаються актуальні проблеми східноазійського регіоналізму та регіоналізації в контексті діяльності в регіоні відповідних інтеграційних структур. Аналізується інтеграційна політика провідних країн регіону щодо асиметричної інтеграції в АТР. Особливу увагу приділено теоретичним аспектам східноазійського регіоналізму.

докладніше...
Номер сторінки: 73

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ КОНСТРУЮВАННЯ СМИСЛІВ У ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Від початків побутування видавнича продукція використовується не лише як медійний канал поширення знань і відомостей, а й також потрібної для комунікантацільової інформації, для пропагування свого бачення тих чи інших проблем і завдань, в тім числі суспільно-політичного розвитку, вона є складником і механізмом конструювання суспільно-політичних реалій. Використання видавничої продукції, зокрема книговидань, в актуальній політичній практиці, підтверджує значущість друків у процесах суспільно-політичних трансформацій, а також їх великі можливості в контексті маніпулятивного впливу, управління настроями та поведінкою широкого кола споживачів інформації. 

докладніше...
Автори: Бондар Юрій
Номер сторінки: 85

НОВА ГІПОТЕЗА ТЛУМАЧЕННЯ ІМЕНІ ЩЕК, ОДНОГО З БРАТІВ-ЗАСНОВНИКІВ КИЄВА, ТА ТЕКСТОВІ МОДЕЛІ ЙОГО ЗБРОЇ-СИМВОЛУ З ПОЗИЦІЇ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДИЗАЙНУ

Подано нові версії гіпотези тлумачення давньослов’янського імені Щек (Чек), середнього з братівзасновників Києва, від виду його улюбленої персональної зброї «чекана» та бойової спеціалізації «чекання у засідках». Розглядається можливість діалектичних відмінностей у слов’янських племінних говірках при вимовлені цього імені з урахуванням лінгвістичної комбінаторики. Наводяться варіанти текстових моделей князівських чеканів з позиції ретроспективного протодизайну з метою подальшого графічного та реального відтворення.

докладніше...
Номер сторінки: 91

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КНР У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Досліджено концептуальні підходи до поняття пропаганди в системі міжнародних відносин і нові концепції розуміння інформаційно-пропагандистської діяльності та визначено основні напрями й функції пропагандистської роботи КНР, оцінена ефективність ведення інформаційної політики Китаю щодо встановлення інформаційного лідерства у світі, а також, на підставі теоретичних та емпіричних розробок, зроблено висновки щодо інструментів та ресурсів, які використовуються в інформаційно-політичній роботі КНР. Встановлено, що КНР активно використовує можливості культурної дипломатії та концепцію «комплексної потужності» Китаю, що підкріплювалось змінами в парадигмі «відкритості» КНР.

докладніше...
Номер сторінки: 96

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО БРЕНДИНГУ ТУРЕЧЧИНИ

У статті аналізується досвід державного брендингу Туреччини на засадах публічної дипломатії та з використанням засобів «м’якої сили». Атакож розкривається важливість державного брендингу як стратегічної мети розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 104

ВПЛИВ МАСОВО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ

Масові комунікації є важливим чинником впливу на свідомість широкого загалу людей. Засоби масової комунікації включають в себе досить розширений арсенал способів впливу на свідомість та підсвідомість з метою впровадження відповідних установок, закладення патернів поведінки. При цьому питання технологій формування різного роду маніпуляцій використовуваних у масових комунікаціях, у зв’язку зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу залишається відкритим.

докладніше...
Номер сторінки: 108

ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛЬМОТЕК КИТАЮ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО НАДБАННЯ

Діяльність фільмотек Китаю не була предметом розгляду в публікаціях на пострадянському просторі, тому висвітлення цієї теми є актуальним. Розглянуто історію створення та головні напрями діяльності фільмотек Китаю (Кіноархів Китаю, Кіноархів Шанхаю, Кіноархів Гонконгу, Кіноінститут Тайваню) у контексті розвитку кінематографа й архівної справи. Визначено роль цих закладів у збереженні та популяризації кінодокументів як складової документальної пам’яті світу. Проаналізовано значення електронних технологій у збереженні матеріалів та наданні послуг із доступу до ресурсів фільмотек. Доведено, що співпраця зазначених закладів щодо формування колекцій кінодокументів та їх наукової обробки забезпечить гідне представлення кінематографу Китаю у світі. Визначено перспективи подальших досліджень

докладніше...
Автори: І Цзя
Номер сторінки: 114

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ТІЛА

Здійснено теоретичний аналіз концептуальних засад психологічних особливостей підлітка в умовах дестабілізації образу тіла. На підставі аналізу результатів емпіричних та теоретичних досліджень у сфері особливостей розвитку особистості підлітка в контексті формування його образу тіла розкрито змістовне наповнення понять «образ тіла підлітка» та «дестабілізація образу тіла». На основі аналізу положень теорії особистісних змін П. Лушина, обґрунтовано поняття дестабілізації образу тіла як перехідного стану у розвитку особистості підлітка. З урахуванням цього доведено, що надання психологічної допомоги підліткам в умовах дестабілізації образу доцільно здійснюватися в рамках екофасилітаційного підходу. З цією метою запропоновано екологічну модель корекції сприйняття образу тіла у підлітків, теоретичною та методологічною основою якої стала теоретична модель та принципи процесу особистісної зміни П. Лушина.

докладніше...
Номер сторінки: 120

ПОДРУЖНЬО-СІМЕЙНІ ЧИННИКИ МАТЕРИНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

У статті проаналізовано подружньо-сімейні чинники материнської ідентичності жінки. Найвагомішими з них на ранньому етапі материнства є такі: задоволення подружнім життям, ставлення до сімейної ролі, ретроспективні спогади про взаємини з мамою, бажаність вагітності для близьких та сімейно-демографічні чинники. Досліджено подружньо-сімейні чинники становлення усвідомленого, формального та несформованого типів материнської ідентичності жінок у перші місяці життя дитини.

докладніше...
Автори: Перун Марія
Номер сторінки: 126

КУЛЬТУРОГЕНЕЗ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВІД НАЦІОНАЛІЗМУ ДО ПОСТМОДЕРНУ

Сучасне суспільствоце індустріальне, постіндустріальне та інформаційне суспільство, яке розуміється як протилежність суспільства традиційного. Культура такого суспільств пройшла тривалий шлях еволюції. Якщо перехід суспільства від традиційного до індустріального вимагав розповсюдження в ньому єдиної уніфікованої національної культури, то його подальший розвиток призвів до виникнення та становлення різноманітних субкультур, полікультурності та мультикультуралізму. З точки зору культури, цей розвиток – це перехід від модерну до постмодерну. У статті розглядається розвиток культури сучасного суспільства: від культурної однорідності, що була притаманна розвитку національних рухів, процесам політизації етнічності, національного відродження до полікультурності, яка є однією з головних ознак постмодерну.

докладніше...
Номер сторінки: 134