Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2009

ВЕЛИКИЙ СКІФ БУДДА: ФІЛОСОФ, СОЦІОІНЖЕНЕР ЧИ ПРОРОК, ЯКИЙ НЕ ЗНАВ БОГА?

У статті зосереджено увагу на світоглядних та політичних поглядах Будди. Висвітлено питання щодо ролі духовної постаті лідера Сходу у розвитку демократичних традицій на стародавніх, праукраїнських теренах та в контексті осмислення сучасних політичних проблем українського державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 5

ОЛЬВІЯ?.. ТРОЯ?.. — ПЕРІРАТА!

Стаття присвячена дослідженню витоків Перірати як давньої української держави. На підставі аналізу історичних пам’яток та беручи за основу семантичні й фонетичні методи, автор намагається осмислити зв’язок між Ольвією, Троєю та Періратою.

докладніше...
Номер сторінки: 11

Сучасні теоретико - методологічні підходи до визначення демократії

Автор розглядає теоретичні і методологічні підходи вчених до проблеми визначення демократії, вказує, що впродовж історії людство прагнуло до матеріального добробуту, такого устрою громадського життя, щоб бути вільним, відчувати справедливе ставлення до себе. Доводить, що цю тенденцію аксимально може реалізувати лише демократія – політичний механізм, гнучкий до змін в організації суспільства, найстійкіший у розвитку сучасності.

докладніше...
Номер сторінки: 17

Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації

У статті поданий аналіз формування політичного менеджменту в контексті антропологічних вимірів, що спрямовано на підвищення індексів людського розвитку, формування такої політики, в центрі якої була б особистість; гуманістичного управління як основного механізму здійснення політичного менеджменту в контексті розвитку гуманістичних засад; теоретико – методологічного аналізу політичного менеджменту з точки зору антропологічних вимірів.

докладніше...
Номер сторінки: 24

Теоретичні основи інституціонального дослідження політичного класу

Стаття присвячена дослідженню виникнення та сутності політичного класу, який відіграє важливу роль у досягненні політичної стабільності та соціально – позитивної спрямованості політичних процесів. Основу наукового дослідження становить теоретичне окреслення меж застосування онять «клас», «еліта» та «лідерство».

докладніше...
Номер сторінки: 31

Основні принципи системного аналізу

У статті аналізується важливість системного аналізу при дослідженні політичних процесів. Зокрема розкрито сутність самого поняття «система» та визначено ознаки соціальних систем. Особлива увага приділяється принципам та процедурі системного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Проблема багатопартійності в контексті концепцій демократичних трансформацій

У статті розглядається теоретичне підґрунтя проблеми багатопартійності з огляду його відповідності розвитку сучасних політичних систем. Аналізуються демократичні тенденції, які є визначальними в діяльності сучасних партій і партійних систем; визначаються підходи та концепції, що зумовлюють необхідність перегляду методології дослідження багатопартійності.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Особливості регламентації організаційної структури політичних партій

У статті розкривається зміст поняття «організаційної будови політичних партій», а також особливості її політико – правової регламентації. Розглянуто питання, щодо особливості регламентації oрганізаційної структури українських політичних партій.

докладніше...
Номер сторінки: 46

Глобальне громадянське суспільство як чинник формування української самоврядності

У статті наведені класичні теоретичні концепти громадянського суспільства, показано, що демократія передбачає суттєве розмежування між громадянським суспільством і державою, всебічно висвітлюються загрози, з якими стикаються демократичні інститути при здійсненні динамічних суспільних перетворень, розкривається складність і суперечливість умовотворчого впливу процесів глобалізації на формування структур місцевого самоврядування України.

докладніше...
Номер сторінки: 57

Політична міфологія у кризовому суспільстві

Автор розглядає соціально – психологічні та інші обставини створення нових міфів у кризових умовах, а також їх спрямованість та пов’язану з цим реструктуризацію системи політичних міфів. Наведено приклади з сучасного буття українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 61

Homo ludens — homo politics: Політичні ігри між інфантильністю та цинізмом

У статті розглянуто поняття політичної гри крізь призму концепції гри Йогана Гензінги, проаналізовано обов’язкові атрибути гри (місце та правила гри, костюми, подолання труднощів та стремління до перемоги), проведено паралелі до сучасних політичних ігор. Він доходить висновку, що сучасні українські політичні ігри характеризуються інфантильністю та цинізмом політичних гравців і мають на меті маніпуляції суспільною свідомістю.

докладніше...
Номер сторінки: 66

Мораль як категорія міжнародних відносин: з історії американської думки

У статті розглядається історична еволюція однієї з моделей світо регуляції в міжнародних відносинах – морально%етична норма як форма світового регулювання; досліджується американська думка з цього питання.

докладніше...
Номер сторінки: 69

Релігія і держава: світовий досвід

У статті досліджуються ставлення держави і релігії в контексті світового досвіду; визначені тенденції секулярних аспектів держави у відношенні до конфесій, подана класифікація політичних режимів держави та світський і релігійний погляди на ці процеси.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Трансформація функцій політики в умовах глобалізації

У статті автор досліджує особливості функцій політики за умов цивілізаційних змін. Зосереджено увагу на процесі глобалізації, що здійснює визначальний вплив на розвиток світової цивілізації та функціонування кожної країни окремо. Визначено, що глобалізація має безпосередній вплив на трансформацію функцій політики в умовах кардинальних змін цивілізаційної архітектури.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Інформаційна безпека України в контексті сучасних викликів та загроз

В статті автор зосереджує увагу на проблемі забезпечення національних інтересів України у сфері інформаційної політики. Дослідник, зокрема, зазначає, що змістове наповнення останньої повинно продукувати для українського суспільства духовність, ідеологію, світогляд, патріотизм, розуміння інтересів своєї держави задля збереження та розвитку національних історичних традицій, національної ментальності, самобутньої культурної спадщини в контексті євроінтеграційних прагнень України.

докладніше...
Номер сторінки: 86

Геополітичні та історичні передумови євроатлантичного покликання України

Автор обґрунтовує євроатлантичне покликання України з позицій українського та загальноєвропейського історичного процесу; зосереджує увагу на певних перешкодах, що існують на шляху євроатлантичної інтеграції сучасної України - рисах української національної свідомості, прагненні Росії збільшити рівень залежності від неї України тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 95

Місія НАТО в Афганістані: перешкоди та протиріччя

У статті досліджено розвиток військових операцій НАТО в Афганістані в контексті війни США проти світового тероризму. Проаналізовано їх вплив на міжнародну безпеку, розкрито основні чинники і теоретичні засади місії Альянсу в цій країні, визначено перешкоди та протиріччя між країнами – членами НАТО, які заважають досягненню стабільності в суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Україна в енергетичній геополітиці Європи та Каспійського регіону

Оскільки енергетичний чинник у геополітичній стратегії України має надзвичайно важливе значення, розгляд найбільш гострих і суперечливих питань, що заважають проведенню ефективної енергетичної політики України у Каспійському регіоні та позиціюванню України як важливої транспортної держави між Сходом і Заходом,є особливо актуальним на сучасному етапі українського державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 109

Деякі аспекти розгляду соціопсихологічної природи феномену політичної влади

В статті проаналізовано основні підходи до розгляду базових характеристик психологічних складових феномену політичної влади на основі тлумачень останнього.

докладніше...
Номер сторінки: 119

Психологічний чинник політичних конфліктів

У статті досліджується роль психологічних чинників у врегулюванні та вирішенні політичних конфліктів. Розглядаються найпоширеніші психологічні механізми виникнення і розвитку політичних конфліктів.

докладніше...
Номер сторінки: 124

Еволюція розвитку медіатехнологій: від первісного — до інформаційного суспільства

У статті розглядаються історичні етапи розвитку медіатехнологій: від первісного до інформаційного суспільства. Зроблено висновок про те, що розвиток медіаіндустрії відповідав моделі промислового розвитку, яка повторюється в усіх комунікаційних революціях.

докладніше...
Номер сторінки: 130

Концептуальне визначення міжнародних зв’язків із громадськістю

У статті розглядається розвиток теорії міжнародних зв’язків із громадськістю, аналізуються особливості визначення терміна зв’язків із громадськістю, форми виникнення та становлення практики за різних політико – економічни умов, з’ясовується вплив културологічихі відмінностей.

докладніше...
Номер сторінки: 134

Складові управління ризиками в комунікаційних проектах

Розглядається питаня розуміння ризиків у комунікаційних проектах. Акцент зроблено на характеристиках ризиків, притаманних комунікаційним проектам. Визначені складові та елементи процесу управління ризиками в комунікаційних проектах.

докладніше...
Номер сторінки: 139

Зміцнення та захист національного інформаційного простору України: проблеми та шляхи забезпечення

У статті розглядається, що є таке національна безпека загалом - національна безпека та інформація – національна інформаційна безпека. докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 144

Бренди країн світу. Імідж українських регіонів у контексті розбудови бренда «Україна»

У статті розглянуто брендинг України шляхом розвитку іміджу її регіонів, зокрема – певні структурні компоненти іміджу регіону. Запропоновано використовувати слоган: «Сила України в самобутності її регіонів, завдяки чому в ній все є!».

докладніше...
Номер сторінки: 147

Проблеми розвитку теорії управління інноваційними процесами в освіті

У статті розглянуто проблеми розвитку теорії управління інноваційними процесами в сфері освіти. Проаналізовано тенденції інноваційного розвитку національної системи освіти, показано їх залежність від загальних соціально – економічних процесів, що відбуваються в державі та впливу міжнародної освітньої сфери. Запропоновано шляхи підвищення ефективності управлінських рішень в сфері освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 154