Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2016

ГЛОБАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ІНФО-ВЛАДА, ІНФО-КОМУНІКАЦІЯ, ІНФО-ДЕМОКРАТІЯ

Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій глобальної інформаційно-комунікаційної сфери: інформаційної сфери, інформаційної влади, інформаційних комунікацій, принципів і функцій інформаційних комунікацій, способів інформаційних комунікацій, функцій засобів масових комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 6

ПОЛІТИЧНІ МОДЕЛІ МІЖІНСТИТУЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В умовах становлення інформаційного суспільства в Україні актуальним залишається питання формування його окремих політичних інститутів та забезпечення ефективної взаємодії між ними. Модель міжінституційної комунікації, зумовлена розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, сприяє підвищенню якості державного управління та є однією з ключових умов до трансформації політичних інститутів демократії участі. Існуючі наукові праці з проблем функціонування політичних інститутів інформаційного суспільства недостатньо охоплюють аспект міжінституційної комунікації всередині органів державної влади.

докладніше...
Номер сторінки: 11

СИСТЕМНА СПЕЦИФІКА «ГІБРИДНОЇ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ»: УЧАСНИКИ, МЕТОДИ ТА ЦІЛІ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)

Здійснено концептуальний аналіз зусиль, спрямованих на формування новоствореного «кремлівським» очільником окремого поля міждержавної взаємодії інноваційного формату з метою ведення латентно-силових дій — «гібридної, інформаційної війни». Окреслена її змістова суть, а також різні засоби і функціональні різновиди цього типу психологічно-інформаційного впливу на супротивника. Запропоновано системну оцінку «гібридної», інформаційної війни» як явища окремого поля дії з якісно визначеною, старанно замаскованою формою поліформатної агресії.

докладніше...
Автори: Хижняк Ігор
Номер сторінки: 17

НОВА ГІПОТЕЗА ТЛУМАЧЕННЯ ІМЕНІ ХОРИВ, ОДНОГО ІЗ БРАТІВ — ЗАСНОВНИКІВ КИЕВА ТА ТЕКСТОВОЇ МОДЕЛІ ЙОГО БОЙОВОГО СИМВОЛУ З ПОЗИЦІЇ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОТОДИЗАЙНУ

У статті подаються нові версії гіпотези тлумачення давньослов’янського імені Хорив, молодшого із братів-засновників Києва від назви бойового символа — «хоругва», яку з почестю носив князь. Розглядається можливість походження імені-прізвиська із слова «хоругва» в сучасному українському значенні «хоружний», тобто прапороносець. Розроблені варіанти текстових моделей хоругви з позицій ретроспективного протодизайну з метою подальших графічних і реальних відтворень.

докладніше...
Номер сторінки: 28

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ»

У статті здійснено аналіз нового Закону України «Про місцеві вибори». Наголошено на особливостях вказаного Закону, його відмінностях від попереднього Закону, а також суспільно-політичних умовах, котрі вплинули на ці особливості. Особлива увага зосереджена на новаціях, запроваджених цим законодавчим актом. У табличній формі показано основні характеристики вказаного Закону. На основі місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2015 р., проаналізовано позитивні та негативні аспекти вказаного Закону, котрі вплинули на виборчий процес, результати виборів та формування місцевих рад. У підсумку зроблені відповідні висновки, які зводяться до того, що, незважаючи на суттєві недоліки, складну систему визначення переможців пропорційної системи, новий Закон все ж став кроком уперед в еволюції місцевого виборчого законодавства. 

докладніше...
Номер сторінки: 33

МІСЦЕВІ ВИБОРИ — 2015: АНАЛІЗ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. КЛИЧКА ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК П. ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

У статті проаналізовано виборчі кампанії кандидата на посаду київського міського голови Віталія Кличка та політичної партії «Блок Перта Порошенка «Солідарність» і встановлено, що політичні програми зазначених персоналій не можна віднести до продуманих та структурованих, що вкотре перетворює передвиборчий процес на боротьбу популістів, а не державників. Ці політичні документи складно кваліфікувати як перспективні плани діяльності, які пропонуються громаді Києва. У висновках наголошено, що проходження на посаду міського голови конкретного кандидата та представників певної політичної сили до міського представницького органу зовсім не означатиме, що означені інститути у своїй діяльності реалізовуватимуть певну програму. В кращому разі це буде діяльність щодо реалізації завдань, окреслених на державному рівні, або вирішення поточних проблем.

докладніше...
Автори: Крук Марина
Номер сторінки: 39

МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2015: АНАЛІЗ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ У ПОЛТАВІ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РЕСПУБЛІКА»

У цій статті описано історичну ретроспективу формування Політичної партії «Республіка», охарактеризовано програмові цілі політичної сили, ідеологічну складову та зв’язок з існуючими лівими організаціями у Європі, зокрема з Коаліцією радикальних лівих у Греції («Сіріза») та партією «Подемос» в Іспанії. Вказано на зорієнтованість політичної партії на модернізацію країни. Охарактеризовано особливості передвиборчої кампанії в Полтаві. Проаналізована роль місцевого осередку та особливості проведення агітації в конкретному місті. Зроблено акцент на зацікавленості місцевого полтавського виборця на «лівій соціально-зорієнтованій ідеології», пошуку «нових облич» у полтавському політикумі після Революції гідності. Також публікація містить спробу аналізу виборчої кампанії кандидата на посаду Полтавського міського голови від Політичної партії «Республіка» Олега Слизька та визначено основні пріоритетні напрями майбутньої виборчої кампанії, у яких планує брати участь партія «Республіка».

докладніше...
Номер сторінки: 44

МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2015: АНАЛІЗ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ У ЛЬВОВІ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ О. ЛЯШКА

У цій статті здійснено спробу аналізу виборчої кампанії на посаду Львівського міського голови В. Галасюка та Радикальної партії Олега Ляшка у Львові. Автором описано позитивні сторони конкретної персоналії на посаду мера Львова. Окреслено коло питань, які стали пріоритетними для місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка та особисто Віктора Галасюка. Означено ряд недоліків конкретного кандидата, зокрема його немісцеве походження та відсутність мінімальних зв’язків зі Львовом. Проаналізовано роль та участь лідера політичної партії — Олега Валерійовича Ляшка у агітації за Радикальну партію та кандидата Віктора Галасюка. Запропоновано громадськості власний прогноз щодо шансів радикальної партії Олега Ляшка та кандидата на посаду Львівського міського голови В. Галасюка. 

докладніше...
Номер сторінки: 48

АНАЛІЗ ТА ЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ТЕРОРИЗМУ

У статті представлена характеристика та проаналізовано значення головних ознак тероризму. З урахуванням поєднання виявлених сутнісних ознак запропоновано авторські визначення тероризму та терористичного акту. Розглянуто значну кількість міжнародно-правових визначень поняття тероризм. За своєю природою тероризм визначається, з-поміж інших злочинів, підвищеною суспільною небезпекою. Вдалося виявити низку ознак, які характеризували тероризм. Вказано стрижневі елементи тероризму, які зазначаються в усіх наукових визначеннях. Тероризм не має ключової ідеї, він також може носити додаткові обґрунтування, через що його визначення дуже ускладнюється. 

докладніше...
Номер сторінки: 51

ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

У статі розглядаються перспективні напрями розвитку наукової галузі «Соціальні комунікації», проводиться аналіз проблем та викликів, що стоять сьогодні перед науковцями, аналізуються тенденції взаємодії наукового та фахового середовища. В умовах становлення нового для науки соціальнокомунікаційного підходу оновлюється методологічна база, виявляються нові тенденції, до наукового осмислення включаються цілком нові сфери комунікаційної діяльності — від функціонування соціальних мереж і сервісів, до моделювання комунікаційних середовищ. Ці процеси ведуть до появи перспективних наукових розвідок, тим самим оновлюючи науковий дискурс. Важливим результатом, на якому зроблено акцент у дослідженні, є типологія актуальних дослідницьких об’єктів та значення досліджень цих об’єктів для розвитку галузі.

докладніше...
Номер сторінки: 56

СЛОВО В ІМ’Я ДЕРЖАВИ

Феномен соціальних комунікацій як явища насамперед культури корениться у найдавніших часах історії цивілізації. У добу Античності його складниками були, зокрема, публікації на різних матеріальних носіях — камені, глині, папірусі та ін., а також красномовство. Їх використання з політичною метою ілюструє розуміння значення слова у суспільно-політичній практиці як чинника здійснення влади та суспільних трансформацій. Античні часи увиразнені плеядою очільників політичних груп і партій, політичних та державних діячів, які майстерно володіли словом і були видатними публікаторами — популяризаторами своїх поглядів і політики. Одним із найвидатніших ораторів класичної доби Античності, майстром політичної промови був афінський державник Демосфен, справи якого є взірцем служіння вітчизні за допомогою слова.

докладніше...
Автори: Бондар Юрій
Номер сторінки: 62

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НОВИХ МЕДІА ЯК РІЗНОВИДУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

У статті йдеться про концептуальні підходи до нових медіа як різновиду соціальних комунікацій. Інформація набула нового ціннісного статусу, перетворившись в один з основних ресурсів. Нові медіа змінюють мову, культуру, економіку, соціальну структуру, сприйняття людьми світу, ідентичність. Нові медіа стають найважливішим компонентом соціосистеми. Соціальні медіа — це унікальний канал комунікації, що знімає географічні та організаційні обмеження на участь у суспільних обговореннях. 

докладніше...
Автори: Білан Надія
Номер сторінки: 68

«ЖУРНАЛІСТИКА СПІВУЧАСТІ» ЯК КОНЦЕПТ

Стаття визначає концепт співучасті у соціальній журналістиці та виокремлює журналістику співучасті як окремий концепт. Журналістика співучасті визначається як окрема практика соціальної журналістики, яка має декілька визначень, рівнів та певні умови функціонування. До головних компонентів журналістики співучасті належать професійний та аматорський. У статті розглянуто три рівні функціонування журналістики співучасті залежно від домінування цих компонентів. Виокремлено основні складові професійного та аматорського компонентів. Наведені чіткі схеми виокремлення журналістики співучасті, основи готового медіапродукту та складових, що формують професійного журналіста та журналіста аматора. Для професійного та аматорського компонентів у журналістиці співучасті зазначаються людський і технічний фактори, які формують ці компоненти. 

докладніше...
Номер сторінки: 74

ВЕРЛІБР ЯК ФОРМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ «ВІРШІ З ВІЙНИ» БОРИСА ГУМЕНЮКА (2015))

У статті схарактеризовано верлібр як форму вільного вірша. На прикладі поезій Б.Гуменюка розглянуто використання цього віршорядка в сучасній художній практиці. Спершу в статті на прикладі фольклорної, літургійної та авторської поезії різних епох здійснено ретроспективний огляд становлення верлібру як жанру та форми вірша. Потім у роботі здійснено аналіз окремих творів зі збірки «Вірші з війни» (2015) сучасного українського автора, учасника воєнного конфлікту між Українаю та Росією на Донбасі (2014-2016) Бориса Гуменюка.

докладніше...
Номер сторінки: 81

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ РОЛІ ПОЛІТИЧНОГО ІДЕАЛУ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Протягом тисячоліть людство черпає соціальну енергію, прагнення до поліпшення життя і ентузіазм у досягненні поставлених цілей та завдань у високих ідеалах. Поняття «ідеал» має широке значення психологічного, філософського, соціально-політичного характеру. Ідеал як загальна форма цілепокладаючої діяльності відіграє значну роль у всіх сферах суспільного життя: соціальній, політичній, моральній, естетичній, релігійній, науковій, особистій, громадській тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 92