Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №2 2016

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ МІЖНАЦІОНАЛЬНІ СТОСУНКИ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ, ПОЛЯКІВ І ЄВРЕЇВ У СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

У статті йдеться про погляди Івана Франка (1856–1916) на міжнаціональні стосунки на прикладі співжиття галицьких українців, поляків і євреїв в останній третині 19 на початку 20 століть. Іван Франко був прихильником тісної співпраці трьох народів на шляху їх національно-культурницького, соціально-економічного і державницького поступу. Він підтримував ідею відновлення державності Польщі та України в їх етнічних кордонах, набуття екстериторіальної автономії, створення власної держави євреями, сповідував принцип невтручання у внутрішні справи їхніх громад. 

докладніше...
Автори: Бегей Ігор
Номер сторінки: 6

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ КРАЙНІХ ПРАВИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ДЕРЖАВАХ ЄС

Виокремлення причин зростання електоральної підтримки крайніх правих політичних партій є одним із найскладніших завдань при вивченні цієї проблематики. Серед західних учених досі тривають активні дискусії щодо найкращих методів і способів визначення та аналізу тих передумов, які сприяють виникненню та активізації крайніх правих у країнах Європи. Тому характеристика головних причин радикалізації електоральних преференцій найчастіше відбувається у вигляді представлення та обговорення тих суспільних явищ і процесів, які зумовлюють зростання рівня підтримки цих політичних сил, – глобалізації, мультикультуралізму, імміграції тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 14

ГОЛОВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

З 2016 року в Україні на законодавчому рівні запроваджується бюджетне фінансування політичних партій та обмеження щодо розміру внесків на підтримку партій з боку фізичних та юридичних осіб. Враховуючи неготовність українського суспільства до фінансування політичних партій за рахунок державного бюджету і разом з тим важливість цього кроку як складової антикорупційної та євроінтеграційної політики, є важливим проведення якісного дослідження. Тому головною проблемою, над вирішенням якої працював автор, є встановлення та роз’яснення взаємозв’язку між державним фінансуванням політичних партій та зменшенням рівня політичної корупції в країні. А також вивчення всіх переваг та позитивних наслідків від упровадження таких антикорупційних заходів, внаслідок яких відбудеться посилення фінансової прозорості та звітності діяльності політиків.

докладніше...
Номер сторінки: 19

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКСЕОЛОГІЇ

Система політичних наук загалом поділяється на такі групи наук: теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.).

докладніше...
Номер сторінки: 22

ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

У статті подане визначення соціального контролю і громадського моніторингу. Відокремлено і обґрунтовано співвідношення понять соціального контролю і суспільного контролю. Визначено характеристики держави, які є передумовою існування і реалізації громадського моніторингу як особливого прояву соціального контролю. 

докладніше...
Номер сторінки: 31

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЕЛЕКТОРАТОМ ТА «ПУБЛІЧНИМ Я» ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Виборці у своїх політичних преференціях рідко опираються на доскональне вивчення політичних програм кандидатів чи партій. В значно більшій мірі їхні оцінки складаються під враженням від образу того чи іншого політичного лідера. Також від того, яким чином цей образ доноситься до них. У досягненні цілей політичного лідера особливе значення має система комунікативних технологій, що реалізуються через мас-медіа, організації чи неформальні контакти.

докладніше...
Номер сторінки: 35

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

В статті розглядаються особливості реалізації регіональної та національної соціальної політики в умо вах глобалізації. Проаналізовано поняття: соціальні конфлікти, соціальна політика, модель соціальної системи, соціальних захист, Здійснено аналіз систем соціального захисту у країнах Європейського Союзу, Центральної і Східної Європи, України. Розглянуто зовнішньо-політичні та внутрішньо-політичні умови і проблеми реалізації соціальної політики України, вплив Міжнародного валютного фонду на соціальну політику Європейського Союзу та національних держав.

докладніше...
Номер сторінки: 40

ПОЛІТИКА ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ

У статті розглядаються особливості тенденцій сучасної політики провідних країн світу та України, їх вплив на глобалізаційний розвиток та характер зв’язків між окремими країнами і міжнародну політику в цілому.

докладніше...
Номер сторінки: 46

ВІЗИТИ НА НАЙВИЩОМУ ТА ВИЩОМУ РІВНІ (УКРАЇНСЬКА ТА УГОРСЬКА ПРАКТИКА)

У статті аналізується українська та угорська практика організації візитів на найвищому та вищому рівні. Визначаються ключові моменти в підготовці таких візитів, а також детально розглядається роль Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України та Головного управління протоколу Міністерства закордонних справ Угорської Республіки у цій справі. Автор детально зупиняється на змістовній частині переговорного процесу та звертає увагу на інші суттєві елементи проведення таких візитів.

докладніше...
Автори: Ткач Дмитро
Номер сторінки: 52

ІНТРОФОРМАЦІЙНО – КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД КОГНІТИВНО-ФРЕЙМОВОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ВПЛИВ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

Стаття присвячена створенню інтроформаційно-кібернетичного підходу когнітивно-фреймової подачі інформації як вплив на громадську думку. Розглянуто поняття терміна «фрейм», характерні властивості та його важлива роль у засобах масової інформації (ЗМІ) в умовах інформаційної війни. Інформаційні засоби насичені негативною патогенною інформацією, що негативно впливає на свідомість та підсвідомість індивіда чи суспільства в цілому. Автор наочно зобразив модель-схему щодо елементів комунікативного фрейму подачі інформації у комунікативно-когнітивному полі, які повинні аргументуватися правовими нормами (достовірність, фактичність та легітимність), шукаючи шляхи безпеки громадської думки у період гібридної війни (інформаційної та кібервійни).

докладніше...
Автори: Рак Ольга
Номер сторінки: 58

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті аналізуються вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства. Досліджується рівень доступу до мережі Internet громадян різних країн, та кількість створених громадських організацій у цих країнах у період з 2000 до 2015 рр.

докладніше...
Номер сторінки: 64

ПРИЧИНИ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ ТА ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТАКИХ КОНФЛІКТІВ У МАЙБУТНЬОМУ

У статті розглядаються специфіка політичної ситуації в країні та неадекватне реагування силових відомств на зовнішні загрози, зокрема, агресивні дії РФ, а також причини поразок України як на внутрішньому, так і зовнішньому інформаційних фронтах. До цього спонукали також розбалансованість системи захисту національної безпеки, відсутність дієвої координації, децентралізація управління і відомчість у просуванні національних інтересів і державної політики України за кордоном, тотальна корупція, ігнорування конституції, законів та громадської думки з боку владних структур тощо. 

докладніше...
Номер сторінки: 69

РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

У статті досліджено та обґрунтовано російську загрозу національній безпеці України, її державному суверенітету та територіальній цілісності.

докладніше...
Номер сторінки: 82

СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У статті розглянуто сутність поняття «інтернет-журналістики» як самостійного виду журналістики на рівні з друкованою, теле- та радіожурналістикою. Описано такі її специфічні риси, як оперативність (щогодинна чи навіть щохвилинна можливість оновлення інформації від журналістів на сайті), інтерактивність (здатність в реальному часі спілкуватися та отримувати зворотний зв’язок від аудиторії), мультимедійність та конвергенція (злиття та відсутність обмежень у використанні фото та відео). Також визначено, що гіпертекст та малі форми подачі інформації є характерними і невід’ємними складовими журналістського повідомлення в Інтернеті.

докладніше...
Автори: Недо Андрій
Номер сторінки: 88

ЦИФРОВИЙ САМВИДАВ: БІЗНЕС-МОДЕЛІ НА ШЛЯХУ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ВИДАВНИЧОЇ ІНДУСТРІЇ

Розвиток інтернет-технологій став каталізатором появи цифрового самвидаву як нової бізнес-моделі видавничої діяльності. У статті розглянуто термінологічний дискурс, пов’язаний із варіативними перекладами в українськомовних та російськомовних наукових працях англійського терміна «self-publishing», введено до наукового обігу та запропоновано визначення понять «цифровий самвидав» та «інді-автори». На основі аналізу функціональних можливостей найбільш відомих зарубіжних цифрових платформ для самвидаву виокремлено та схарактеризовано основні типи платформ, які надають авторам послуги з самостійного видання, просування та дистрибуції книг: 1) незалежні платформи, які розглядаються як нова, альтернативна бізнес-модель видавничої діяльності; 2) платформи, створені роздрібними книготорговцями заради розширення асортименту; 3) платформи, створені традиційними видавцями для пошуку нових, перспективних авторів та диверсифікації діяльності. 

докладніше...
Номер сторінки: 94

КОЛІР У СИСТЕМІ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ

У статті проаналізовані функції кольору на сучасному телебаченні як засобу візуальної комунікації, описано типи формування кольорів, засоби створення динаміки кольору. За допомогою анкетування та моніторингу коментарів аудиторії програм «Голос країни» та «Х-Фактор» показані різні види емоційного реагування реципієнтів на колір, декорації і постановки під час телевізійних шоу, що доводить факт емоційної перцепції кольору під час невербальної комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 101