Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2016

НАУКА УПРАВЛІННЯ У СВІТЛІ ДВОХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВИ

Крізь призму формально-юридичної та етичної концепцій держави, розмежування яких у західній суспільно-політичній думці припадає на початок ХХ століття, розкривається зміст та завдання державного управління. Зроблено висновок, що у сучасному українському державознавстві осмислення проблематики останнього здійснюється переважно у межах формально-юридичної підходу до вивчення держави. Це, вкупі з тенденцією до протиставлення термінів — публічний» та «державний», яка властива україномовному дискурсу, тягне за собою серйозні ризики для державно-управлінської практики в Україні, які, у свою чергу, можуть обернутися недієздатністю системи державного управління у цілому.

докладніше...
Номер сторінки: 6

МІФІЧНА ПРИРОДА НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Висвітлено ідею народного суверенітету, розвиток цієї концепції в різних історичних та соціокультурних контекстах. Народний суверенітет є витвором політичної міфології. Проблема реального змісту принципу народного суверенітету не має універсального характеру, а залежить від місця та часу, тобто від певної організації суспільства та наявності розвиненої інституційної мережі, сформованої найбільш активною частиною населення, яка переймається гарантіями та захистом особистих прав і власності. Стверджується, що неюридична за своєю природою ідея може ефективно реалізовуватись лише через упровадження дієвого політико-правового контролю за діяльністю владних інституцій.

докладніше...
Номер сторінки: 17

ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ

Досліджено процес демократичної політичної модернізації в українському контексті. Показана сутність політичної модернізації, її різновиди, складові, а також політико-філософські основи. Описано чинники, які впливають на процес політичної модернізації: типи соціалізації; тип суспільства за ступенем його традиційності або техногенності; ступінь самоврядності суспільства; рівень технологічного розвитку, етнічний фактор, релігійний фактор. Показана хибність самостійної оригінальної модернізації на Україні. Досліджена стратегія вторинної політичної модернізації та запропоновано політико-системні, інституційні та кадрові рішення. Показана роль світогляду в соціальному управлінні і політичній модернізації.

докладніше...
Номер сторінки: 23

ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ — НЕОБХІДНА УМОВА ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто питання громадянськості (активного використання громадянських прав) як складової демократичної політичної культури, яка легітимізує державну владу і робить її ефективною. Дано авторське визначення громадянськості. Проаналізовано джерела дослідження начал громадянськості. Розкрито саме поняття громадянськості та його складові і прояви. Досліджено умови реалізації громадянської активності, її форми та інституціоналізацію. Розглянуто актуальні питання діяльності громадсько-політичних об’єднань в Україні як суб’єктів державної політики. Розкрита правова база реалізації громадянської активності в Україні та впливу громадян на формування і реалізацію державної політики.

докладніше...
Номер сторінки: 33

РОЛЬ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Проаналізовано форми державного правління та її ролі у питанні стабілізації політичної системи України. Проаналізовано прямий зв’язок наявності прорахунків у механізмах формування та здійснення державної влади з проблемою повторюваних політичних криз та відповідних загроз національній безпеці держави. На підставі проаналізованого досвіду інституціональних перетворень, отриманого з моменту проголошення незалежності, запропоновано альтернативні моделі формування та реалізації державної влади, обґрунтована доцільність їх застосування у найближчій, середньо- та довгостроковій перспективах з урахуванням специфіки політичного простору України. Виокремлено та підпорядковано головні перешкоди та чинники, що гальмують процес реорганізації державної влади, найбільш вагомим з яких виступає політичне лобі та запропоновані відповідні опції щодо їх усунення.

докладніше...
Номер сторінки: 41

ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Окреслено становище України на геополітичній карті світу, її можливості, перспективи, визначено переваги та виклики на шляху до інтеграції в найбільш актуальні для України міжнародні союзи та співпраці зі стратегічними партнерами. Розглянуто місце України в Європі та залежність від російського газу, значення виходу Великобританії з ЄС, перспективи України в міжконтинентальній співпраці та участь в регіональних об’єднаннях, таких як Балто-Чорноморський союз та ГУАМ. Сьогодні від розвитку війни Росії проти України залежить не тільки наше майбутнє, а й перспектива зміни важелів впливу ключових гравців на політичній карті світу. В статті наведено варіанти співпраці, які б дозволили залучити якомога більше партнерів та ресурсів на нашу користь, щоб захистити нашу країну від збройної, дипломатичної та інформаційної війни.

докладніше...
Номер сторінки: 48

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто теоретико-методологічні засади соціальної політики в умовах глобалізації. Проаналізовано поняття соціальна держава, соціальна політика та соціальна справедливість з точки зору науки та масової свідомості. Досліджено зв’язок понять соціальна справедливість та соціально-політичний маркетинг у соціальних державах. Визначено роль соціальної політики як стратегії соціально-політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Проаналізовано особливості соціально-політичного маркетингу у формуванні соціальної політики та соціальної держави в умовах глобалізації. Розглянуто моделі соціальної політики держави в умовах глобалізації..

докладніше...
Номер сторінки: 53

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статті аналізується зовнішня політика України за часів незалежності. Визначаються ключові результати цієї політики у відносинах України з Європейським Союзом, в тому числі в контексті початку переговорів щодо Угоди про асоціацію та спрощення візового режиму. Автор детально зупиняється на розвитку діалогу України з Північноатлантичним Альянсом та причин неотримання Україною Плану дій щодо членства.

докладніше...
Автори: Ткач Дмитро
Номер сторінки: 58

ІНФО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ СОЦІО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПРАКСЕОЛОГІЇ

Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій глобальної інформаційно-комунікаційної сфери: глобальне інформаційне суспільство, соціо-комунікацій напраксеологія, види соціо-комунікаційної  праксеології, правова соціо-комунікаційна праксеологія, економічна соціо-комунікаційна праксеологія, психологічна соціо-комунікаційна праксеологія, методологія аналізу соціо-комунікацій, інфо-комунікаційний менеджмент, види інфо-комунікаційного менеджменту.

докладніше...
Номер сторінки: 66

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА ДО НАКОПИЧЕННЯ КОРИСНИХ ЗНАНЬ: ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ

Зосереджено увагу на діяльності мас-медіа на українському інформаційному ринку: оцінка і стратегія змін. Аналіз медіапростору показав, що інформаційна начинка є надзвичайно одноманітною і засміченою інформаційним брудом, який за своєю сутністю має патогенний вплив. В переліку українських телеканалів побутують програми, що розраховані в основному на масового реципієнта (споживача). Саме для масового соціуму продукуються в потоковому режимі винятково програми аморального, антикультурного та антигуманного характеру. В медіапросторі практично немає програм, які б несли когнітивні корисні знання: історії, культури та моралі. Автор наводить приклади програм пізнавального і аморального характеру, що не сприяють розвитку свідомості й розумових здібностей суспільства. 

докладніше...
Автори: Рак Ольга
Номер сторінки: 72

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

Досліджено та викладено особливості історичного етапу становлення державного управління та його вплив на безпекову сферу України в умовах воєнної агресії Російської Федерації. Проаналізовано стан розвитку державного управління та окреслено головні проблеми в зовнішньо- політичній сфері, зовнішньоекономічній сфері, інформаційній сфері тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 77

ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ГІБРИДНИХ ВІЙН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Наведено ряд визначень щодо поняття «інформаційна війна», які даються провідними науковцями. Наголошено, що на міжнародному рівні відсутній єдиний термінологічний апарат цього явища. Це ускладнює взаємопорозуміння між представниками різних країн. Акцентовано увагу на те, що інформаційна війна є складовою гібридної війни.

докладніше...
Автори: none
Номер сторінки: 84

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ТЕРОРИСТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

У сучасному світі Інтернет займає у житті кожного громадянина значну частину. Жодна людина в наш час не уявляє свого життя без використання соціальних мереж. Але не всі знають, як саме потрібно використовувати Інтернет, щоб залишатися в безпеці самому і не потрапити на сайти злочинців, які можуть використовувати вас у своїх цілях. Здійснено аналіз та характеристику терористичних сайтів, з’ясовано хто виступає об’єктом інформаційного тероризму і чому саме Інтернет є настільки привабливим для терористичних організацій. Проаналізовано, якими методами і механізмами користуються терористичні угрупування для досягнення власної цілі і подальшого залучення несвідомих людей до своїх терористичних лав. Також пропонуються заходи з протидії використання терористичними угрупованнями мережі Інтернет.

докладніше...
Номер сторінки: 90

МОДЕРН В УКРАЇНІ. ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ

Стаття присвячена українському модерну, що розглядається на тлі розвитку європейського архітектурного модерну початку ХХ століття. Подається структурована картина генетичного зв‘язку окремих стильових напрямів, стилів та стильових течій, зокрема «класичного» модерну та його «сецесій» у різних країнах. Розглядається роль постаті В. Г. Кричевського у становленні та розвитку українського модерну, а також історія одного з його відомих архітектурних творів — музею Т. Г. Шевченка у Каневі. 

докладніше...
Номер сторінки: 94