Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2017

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ: СТО РОКІВ ПРОТИСТОЯННЯ МОСКОВСЬКІЙ ДЕСПОТІЇ

Розкрито історичні передумови «Української революції» 1917–1921 рр. На основі аналізу основних тенденцій ХХ і ХХІ ст. виокремлено п’ять етапів Української революції (перший етап — 1917–1921 рр.; другий — 1938–1939 рр., третій — 1941–1954 рр.; четвертий — 1991 р.; п’ятий — 2013–14 рр.). Аналізуються джерела та дослідження науковців означених періодів. Головна увага зосереджена на таких питаннях: політична свідомість, політичні портрети провідних діячів Української революції, національне відродження. Запропоновано способи вирішення історично назрілих радикальних змін природи державно-бюрократичного апарату.

докладніше...
Номер сторінки: 6

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ ЯК ПІДГОТОВКА ДО ВІДКРИТОЇ АГРЕСІЇ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ

Оскільки у сучасних умовах глобалізації світ переходить в епоху інформаційного суспільства, де новітнє інформаційне забезпечення виходить на перший план, інформаційна складова в державному управлінні набуває вагомого значення. На жаль, Україна протягом усього періоду незалежності не приділяла питанням інформаційної безпеки належної уваги, тому при відкритій атаці на український інформаційний простір з боку Росії Україні довелося швидкими темпами вирішувати питання захисту інформаційної безпеки.

докладніше...
Номер сторінки: 12

ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКА РЕАКЦІЯ НА РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ В УКРАЇНІ

Розглянуто реакцію чеського та словацького істеблішментів на російську агресію в Україні. Зазначено, що з приводу російсько-українського конфлікту політикум Чеської та Словацької Республік не виробив консолідованої позиції. На основі проведеного дослідження автор умовно поділив її на три групи: континенталістів, атлантистів та русофілів. Розкрито причини проросійської орієнтації частини політичної еліти зазначених держав. Установлено, що попри контроверсійність заяв політикуму двох країн щодо російсько-українського конфлікту, малоймовірно, що найближчим часом офіційна позиція Праги і Братислави може стати серйозною перешкодою для вироблення спільних дій Європейського Союзу з даного питання.

докладніше...
Номер сторінки: 18

ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД

Висвітлено актуальну проблему політичної ментальності українського народу. Використовуючи комплекс різноманітних методів, автор розкриває складний процес виникнення і розвитку політичного менталітету історичного українства. Показані ментальні причини того, що протягом усієї своєї історії розшматований український народ змушений був більше підкорятися іноземцям, аніж будувати власну державу. Стверджується, що Україна не була еталоном феодалізму, як Франція, вона не була класичним зразком капіталізму, як Англія, і вона не репрезентує класичний індустріалізм, як сучасні Сполучені Штати Америки і Японія.

докладніше...
Номер сторінки: 27

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВИХ ПАРТІЙ ГАЛИЧИНИ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

На історично-політичному тлі перших чотирьох десятиліть ХХ ст. висвітлено особливості вступу у міжнародні ліві організації і діяльність у них українських соціал-демократичної, соціалістично-радикальної, комуністичної партії Галичини. Спільним фактором для цих трьох лівих течій було те, що вони виникали і розвивалися (за винятком нетривалого існування Західно-Української Народної Республіки) в умовах української бездержавності, панування чужинських Австро-Угорської імперії та Другої Речі Посполитої. Тому українські ліві партії внесли у свої програмні документи положення про державницький статус України і намагалися залучити відповідні міжнародні структури — Соціалістичний та Комуністичний Інтернаціонали — до їх реалізації. Однак рівень і обсяг цього статусу, шляхи його досягнення вони бачили по-різному, а своїх зусиль у цьому напрямку практично не координували. 

докладніше...
Автори: Бегей Ігор
Номер сторінки: 32

ПРОРОК МУХАММАД: БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС

Статтю присвячено засновнику ісламу — пророку Мухаммаду. В ній розкриваються основні віхи життєвого шляху і діяльності Пророка; аналізуються оригінальні біографічні джерела, створені сучасниками Мухаммада; надається характеристика знакових для пророка Мухаммада міст, зокрема Мекки, Ясріба, Медини; детально висвітлюються умови виховання, родинні взаємозв’язки, особливі чинники об’єктивного і суб’єктивного характеру, які суттєво вплинули на формування унікальної особистості Мухаммада. У цій статті також приділено увагу психологічним портретам батьків пророка Мухаммада, його дружини Хадіджі і чотирьох доньок — Зейнаб, Рукаї, Умм-Кальсум та Фатіми; надзвичайним здібностям Пророка і його благородним людським якостям, котрі дозволили Мухаммаду назавжди залишитися в історії цивілізації яскравою, харизматичною особою, успішним державним і політичним діячем, фундатором нової потужної релігії, про якого і досі складають легенди.

докладніше...
Номер сторінки: 40

ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Ми живемо в час змін. Ще донедавна глобалізація набирала обертів, а стирання національних кордонів, панування міждержавних блоків та організацій, монополізм транснаціональних компаній вважались панівними тенденціями, що дедалі більше посилюватимуться. Проте посилилось значення ряду негативних факторів, які спричинила глобалізація, загострились наявні проблеми та з’явились нові виклики, що потребують негайного вирішення. Відтак країни, що понесли втрати від глобалізації, почали змінювати свою зовнішню політику, змінюючи співвідношення глобальних гравців на політичній арені світу. Сьогодні відкритими залишаються безліч питань, що постали перед країнами, в цей непростий, спричинений глобалізацією, період зльотів і падінь.

докладніше...
Номер сторінки: 48

ПОЛІТИКА КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА США У ПЕРЕБУДОВІ СИСТЕМИ ВІДНОСИН НА СВІТОВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

У статті аналізується діяльність латиноамериканських держав в боротьбі за перебудову сформованої системи відносин на світовому і регіональному рівнях. Сучасна фінансово-економічна криза показала необхідність змін в економічному світопорядку, в сформованій після закінчення Другої світової війни фінансової системи, у якій ключову роль відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Всесвітній банк (ВБ). Протягом багатьох десятиліть країни, що розвиваються, не здійснювали серйозного впливу на світову економіку, вони скоріше виступали як об’єкт економічної експансії. 

докладніше...
Номер сторінки: 52

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ ТА ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ЇЇ ПРОЯВАМИ В КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Проаналізовано причини виникнення політичної корупції з урахуванням історичного досвіду деяких країн світу, а також комплекс засобів боротьби із цим явищем від початку 90-х років минулого століття і до сьогоднішніх днів. Результати вивчення успішного зарубіжного досвіду за наявності проблеми політичної корупції в нашій державі, доречно використати при боротьбі із цим явищем шляхом розробки і формування єдиної національної антикорупційної політики в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 57

ДЕРЖАВНА МОВНА ПОЛІТИКА: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ЗАВДАННЯ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ

Розглянуто особливості мовної політики в сучасних умовах у Франції, можливості застосування політичної мови в розвитку демократії. Проаналізовано поняття: мовна політика, вирішення мовних політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники мовних політичних стратегій Франції. Мовна політика як предмет політології належить до категорій, пов’язаних зі свідомим впливом суспільства на мову. Вона ґрунтується на соціальних та ідеологічних принципах. Згідно з цим мовна політика розглядається як концентроване вираження ідеологічних та соціальних принципів, що визначають політичне, теоретичне і практичне ставлення політичної системи до функціонування, розвитку і взаємодії мов, до їхньої ролі в житті народу.

докладніше...
Автори: Ткач Олег
Номер сторінки: 65

ДЕРЖАВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Проаналізовано мовну політику України з 1991 до 2017 рр. З’ясовано, чи державний мовний менеджмент в Україні включає мовне планування, мовний контроль, мовні інституції, які є складовими мовної політики. Зазначено, що сьогодні мовні питання в Україні законодавчо регулюють Конституція України, «Закон про засади державної мовної політики» та Європейська хартія регіональних мов. Закріплення статусу української мови як державної в Конституції України є найбільшим досягненням державної мовної політики за часів незалежності України.

докладніше...
Номер сторінки: 71

АТРИБУТИ ВЛАДИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Проаналізовано поняття інформаційного суспільства та виділено основні його ознаки. Дається визначення поняттю «інформаційний простір» та його складовій частині — засобам масової інформації. Проаналізовано розвиток інформаційного суспільства та засобів масової інформації. Подана етимологія слова «влада». Визначено два основні аспекти прояву влади: насилля та вплив. На підставі проаналізованих понять визначено місце засобів масової інформації в кратологічному полі. Доведено, що влада засобів масової інформації використовує механізми впливу. Досліджено вплив на прийняття політичних рішень та вплив на громадську думку. Також висвітлено місце засобів масової інформації в інформаційних війнах. 

докладніше...
Номер сторінки: 78

ІНДУСТРІАЛЬНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: МОДЕЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті проаналізовано різноманітність моделей переходу від індустріального до інформаційного суспільства, розглянуто фактори впливу та рушійні сили трансформації суспільства і практичні моделі його функціональної побудови.

докладніше...
Автори: Олефір Іван
Номер сторінки: 83

ПСЕВДОНІМИ ТА КРИПТОНІМИ ДОПИСУВАЧІВ ЖУРНАЛУ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ «НАРОД» (1890–1895)

На основі опрацювання джерел, включаючи вивчення та аналіз архівних документальних матеріалів, встановлено десятки автонімів дописувачів опозиційного в умовах Австро-Угорської імперії журналу Русько-Української радикальної партії «Народ», вимушених з тих чи інших причин користуватися псевдонімами та криптонімами.

докладніше...
Номер сторінки: 88

ТЕАТРАЛЬНА ПУБЛІЦИСТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЯХ ХХI СТ.: ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА

Зазначено, що в сучасному театральному мистецтві України активно позиціонується гендерний зміст через режисерські концепції та їх аналітично-образну презентацію в театральній публіцистиці. Вона виступає важливим сегментом соціокультурного життя незалежної України й продукує його дефініції засобами вербального декодування концептів театральної системи К.Станіславського: запропоновані обставини, наскрізна дія, надзавдання. 

докладніше...
Номер сторінки: 94

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Розглянуто різновид мобільних додатків у сфері туристичного бізнесу. Складено список необхідних мобільних додатків, якими слід користуватися мандрівникам і повинні бути присутніми в смартфоні будь-якого туриста для полегшення прибування закордоном, визначення свого місцезнаходження, свого багажу, користування онлайн сервісами бронювання і не тільки. Були визначені та розглянуті основні переваги і недоліки використання мобільних додатків в туристичній галузі. Проведено аналіз часто використовуваних мобільних додатків на основі відгуків у мережі Інтернет та проведеного анкетування серед студентів міста Харків.

докладніше...
Номер сторінки: 99

ПОЗИТИВНІ КОМУНІКАТИВНІ ФАКТОРИ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Розглянуто основні фактори, що впливають на розвиток іміджевої привабливості туристичної галузі Миколаївського та Херсонського регіонів. Автор акцентує увагу на позитивних моментах, які сприяють формуванню привабливого іміджу обраних областей. На підставі вивчення наукових праць та статистичних матеріалів зроблено висновок, що проаналізовані фактори впливу суттєво сприяють створенню позитивного образу регіону, проте їх кількість може бути значно більшою.

докладніше...
Номер сторінки: 104

МОЖЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Подано результати наукового дослідження з вивчення можливостей сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності в Україні і Литві. Акцентується на необхідності ствердження нових підходів до розвитку соціальної роботи, націленої на підвищення людської гідності та усвідомлення цінності людської особистості як суб’єкта змін у власному життєтворенні. 

докладніше...
Номер сторінки: 109

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ: ДОСВІД УКРАЇНИ І ЛИТВИ

Висвітлено результати проведеного емпіричного дослідження щодо виявлення особливостей соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві. Методологією наукового дослідження є: теорія життєвого сценарію, особистісно-орієнтована концепція і філософія позитивізму. Аналізуються соціальні проблеми людей з порушенням слуху, визначаються можливості організацій соціальної сфери щодо забезпечення соціальної роботи у відкритому та інтегрованому соціальному середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 118

ПРАВИДАВНИЦТВО ТРАНСФОРМАЦІЙ

Сучасна наука продовжує осмислення теоретичних і практичних моделей поступального суспільного розвитку, трансформаційних змін, чинників і складників цивілізаційного поступального руху. Це важливо для різних галузей знань і сфер, у тім числі соціальних комунікацій, складовою частиною яких є, безумовно, і видавнича справа.

докладніше...
Номер сторінки: 127

ЩО ТАКЕ «ПОСТАТІ З ВИРІЮ»?

Головний твір книги — повість «Тіні світлих предків». Тут не лише натяк на легендарний твір Михайла Коцюбинського і знаменитий фільм Сергія Параджанова, а й мовби один витік людського джерела. Позаяк головний герой трактату Олександра Горобця виходець якраз із Верховини, гуцул за походженням Роман Домбчевський. Спустившись з гір, здобувши фах доктора права у Львівському університеті на початку двадцятого століття, молодий леґінь опанував і сім мов народів світу, став одним із фундаторів знаменитого «Союзу визволення України», котрий формував армію для здобуття Україною незалежності в Австрії та Німеччині з військовополонених, був бойовим сотником Української Галицької Армії.

докладніше...
Номер сторінки: 129

КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОБ’ЄКТІВ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Монографія професора Дударця Володимира Миколайовича є серйозним дослідженням, що визначає сучасні проблеми ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва Лівобережної України та активує увагу на композиційних та історико-архітектурних особливостях об’єктів палацово-паркового мистецтва Лівобережного регіону кінця ХVII початку ХІХ ст.

докладніше...
Номер сторінки: 131