Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №2 2009

Великий скіф Зороастр: пророк, маг і політичний теолог

В статті розглядається скіфо/арійське походження пророка Зороастра — творця першої глобальної релігії та її роль у світових цивілізаційних процесах.

докладніше...
Номер сторінки: 6

Політико - кратологічні аспекти сучасного функціонування та перспектив республіканського устрою суверенної України

В основу призми, розробленої автором політичної кратології, покладено концепції політичного володарювання в абстратно взятій країні. Розгляуто квадрат республіканських влад — інститути президентства, правління, парламенту, суду. Викристалізувано «кратологічний інструментарій правління країною».

докладніше...
Автори: Іван Варзар
Номер сторінки: 11

Перехід на інноваційну модель розвитку України та впроваждення економіки знань

В статті досліджено особливості переходу на інноваційну модель розвитку України та впровадження економіки знань. Виділено складові елементи сучасної економіки знань та стратегічні її завдання.

докладніше...
Номер сторінки: 24

Особливості методології дослуждення політичного дискусу як засобу політичної комунікації

Розглянуто проблеми, що пов’язані з особливостями політичного дискурсу як засобу політичної комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 30

Особливості форумування владної еліти в Україні у процесі демократичної трансформації

Стаття присвячена висвітленню ролі української владної еліти в процесах демократичної трансформації. Акцентовано увагу на специфічних умовах формування еліти в Україні, її характерних рисах та особливостях.

докладніше...
Номер сторінки: 33

Взаємодія політики та державної служби

У статті постає проблема державного службовця як така, без чого «державна машина» взагалі функціонувати не спроможна. Йдеться про великий і складний комплекс проблем вдосконалення роботи з кадрами взагалі, без чого досягти помітного успіху у реформуванні системи державної служби практично і фактично неможливо.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Особливості формування місцевих органів влади на Волині наприкинці ХХ - початку ХХI ст

Стаття присвячена аналізу процесів формування місцевих органів влади на Волині. Розглядаються умови проведення і результати виборів до обласної та міських рад 1990 — 2006 років, виборча активність громадян, якісний та кількісний склад представницьких органів влади в області, їх партійна належність.

докладніше...
Номер сторінки: 45

Сучасні тенденції функціонування партійних організацій в Україні

Досліджено сучасні тенденції функціонування та перспективи розвитку партійних організацій в умовах модернізації політичної системи України.

докладніше...
Номер сторінки: 49

Критерій моральності як імперативна вимога для обрання на посаду судді

Стаття розглядає проблему відповідності критерію, щодо призначення суддів. Запропановано критерієм добору на суддівські посади визнати критерій моральності як імперативну вимогу, що є першоосновою для обрання суддів Міжнародного та Європейського Суду.

докладніше...
Номер сторінки: 53

Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки

Автор досліджує основоположні принципи та риси мажоритарної та пропорційної виборчих систем. На основі дослідження надаються рекомендації щодо удосконалення чинної виборчої системи України.

докладніше...
Номер сторінки: 58

Стан та перспективи розвитку ринку газу

Проаналізовано сучасне становище газового ринку та визначено приоритетні напрями його розвитку. Зроблено припущення про можливість створення глобального газового ринку, а також про подальшу діяльність Форуму країн%експортерів газу. докладніше...
Автори: Є.І.Таран
Номер сторінки: 62

Запобігання корупції: українська версія

В статті розглядаються проблеми застосування українського законодавства у боротьбі з корупцією, яка стала однією з найвідчутніших проблем українського суспільства.

докладніше...
Автори: В.Ю.Кулеба
Номер сторінки: 65

Мода і ліберілізм: колізії темпоральності

Стаття присвячена виявленню кореляції феноменів моди та лібералізму у європейській культурі, для яких поняття свободи є ключовою категорією. Сутнісною характеристикою, як моди, так і лібералізму, є орієнтація на зміни та новації, руйнування обмежень свободи в різноманітних проявах буття. І мода, і лібералізм — на перший погляд кардинально відмінні явища — здійснюючи спільну експансію в різноманітні суспільно — політичні сфери, здатні активно посилювати процеси соціокультурної инаміки, змінюючи життєвий простір індивіда.

докладніше...
Автори: Г.М.Куц
Номер сторінки: 71

Специфіка та реалізація стратегічної Європи

В статті представлено та узагальнено концептуальні підходи до визначення поняття «стратегічна культура». Досліджено основні фактори її формування та перспективи реалізації специфічної стратегічної культури як основи спільної безпекової і оборонної політики кран Європейського Союзу.

докладніше...
Номер сторінки: 77

Концепт "істишхад" в ідеологічній основі ескалація суїцидного тероризму

У статті подано результати аналізу політичних трактатів, публічних виступів ідеологів транснаціонального екстремістського руху «салафітського» спрямування, які містять обґрунтування «самопожертви в боротьбі з ворогом ісламу». Визначено пропагандистські прийоми, до яких вдаються для возвеличення терактів смертників. Виявлено розходження аргументів, спрямованих на морально%правове виправдання актів сакральної самопожертви, із засадами традиційних богословсько%правових шкіл в ісламі.

докладніше...
Автори: С.І.Качур
Номер сторінки: 82

Ідеологічні засади формування ісламської опозиції в Афганістані

В статті досліджуються ідеологічні засади формування ісламської опозиції в контексті військово - політичних процесів у Афганістані.

докладніше...
Номер сторінки: 87

Проблеми становлення людини як суб'єкта соціальної політики в Україні

Аналізується концепція взаємозалежності розвитку громадянського суспільства і людини (особистості), адаптована до умов соціально - політичної практики політичного життя сучасної України.

докладніше...
Номер сторінки: 92

Аналітичні дослідження доктрини нового світового порядку Дж. Буша-старшого та стратегії "задіяльності та розширення Б. Клінтона"

У статті комплексно досліджено стратегію США нового світового порядку Дж. Бушаастаршого та тратегію «задіяності та розширення» Б. Клінтона, здійснено аналіз стратегічних планів та зазначених у них цілей зовнішньої політики держави, а також конкретних дій Сполучених Штатів на світовій арені упродовж доби біполярності і сучасної системи міжнародних відносин, обґрунтовано і онцептуалізовано сучасний стан і тенденції зовнішньої політики США на різних рівнях міжнародної взаємодії, визначено критерії співмірності між стратегічними планами і цілями.

докладніше...
Номер сторінки: 96

Концептуальний вимір теорії та підходів європейської інтеграції.

В статті акцентується увага на особливостях процесів інтеграції мусульман в соціальноо політичний простір країн ЄС та України. Визначено роль ісламських організацій в процесах інтеграції. Зроблено спробу комплексного аналізу інтеграційних процесів в середовищі мусульман Європи та України.

докладніше...
Номер сторінки: 105

Укріїна на шляху інтеграції в ЄС: перспективи та перешкоди

В статті аналізуються особливості процесу інтеграції України в ЄС: умови його проходження,позитивні і негативні наслідки. Закцентовано увагу на коло проблем, які необхідно буде вирішувати вступаючи до ЕС, зокрема — подолання бідності, побудува демократичної правової держави, проведення необхідних природоозахистних заходів і т. і.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Інтергація мусульман у соціально - політичний простір Європейського Союзу та України: компаративний аналіз

В статті акцентується увага на особливостях процесів інтеграції мусульман в соціально-політичний простір країн ЄС та України. Визначається роль ісламських організацій в процесах інтеграції. Зроблена спроба комплексного аналізу інтеграційних процесів в середовищі мусульман Європи та України.

докладніше...
Номер сторінки: 117

До проблеми реформування СБУ в контексті євроінтеграції

В статті розглядається невідповідність між роллю Служби безпеки України та її формальним статусом в контексті процесу її реформування.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів

У статті аналізується сучасний стан забезпечення національної безпеки за участі неурядових аналітичних центрів («мозкових центрів»). Визначено принципово важливі умови подальшого залучення їх інтелектуального потенціалу до процесу вироблення та реалізації безпекової політики держави.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Європейська політика безпеки на сучасному етапі

В статті проаналізовано розвиток ідеї розбудови європейської політики оборони в ракурсі намагання Євросоюзу стати на шлях більшої консолідації та більшого усвідомлення власних інтересів в сфері оборонної політики та безпеки, дещо відмінних від США.

докладніше...
Номер сторінки: 130

Етнополітична мобілізація як фактор зародженя та розвитку етнополітичних конфліктів

У статті розглядається етнополітична мобілізація як фактор зародження і розвитку етнополітичних конфліктів. Розкривається сутність етнополітичних конфліктів і даються загальні поняття мобілізації та етнополітичної мобілізації. В статті також досліджується трифазна схема етнополітичної мобілізації, запропонована чеським вченим М. Грох. Крім того, аналізуються фактори, що впливають на процеси етнополітичної мобілізації, і особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.

докладніше...
Номер сторінки: 136

Ментальні очікування як каталізатор кризових процесів

Стаття присвячена ментальним очікуванням та їх ролі у виникненні криз. Аналізуються різні теоретичні підходи до цього явища, розглядається ретроспектива взаємовідношень очікувань та кризових процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки)

В статті аналізуються економічні та політичні обставини, основні риси і соціально - політичні наслідки перших масових акцій українських гірників в умовах комуністичного режиму в останні роки існування Радянського Союзу та їх значення для розвалу тоталітарної системи.

докладніше...
Номер сторінки: 146

Інформація та знання в інформаційно - комунікаційних процесах

Становлення соціальноокомунікаційної реальності пов’язується із зміною предметності праці в СК структурах інформаційного суспільства. Розглядаються особливості «інформації» та «знання», а також управління в системі комунікаційних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 149

Витоки концепцій інформаційного суспільства та суспільства знань

Стаття присвячена дослідженню витоків і джерел зародження й становлення концепцій інформаційного суспільства та суспільства знань, зокрема ідей Ф. Бекона, В.І. Вернадського та Ф. Махлупа, які стали теоретико - методологічною базою розвитку сучасних підходів до формування інформаційного суспільства та суспільства знань.

докладніше...
Номер сторінки: 154

Комунікаційні аспекти трансформації політичної віри в сучасному суспільстві

У статті детально розглянуто політичну віру та комунікацію, а також процес дослідження моделей обміну інформацією. Робиться акцент на тому, що легітимізація влади спирається на політичну віру, яка формується в результаті розповсюдження ідей. Автором охарактеризовано обмін інформацією у тоталітарному, авторитарному суспільстві та в процесі їх демократизації.

докладніше...
Номер сторінки: 159

Конструювання політичних міфів: українська практика

В статті розглядаються проблеми політичної міфотворчості на українських теренах, особливості створення та функціонування політичних міфів. Автор звертає увагу на раціональність сучасних політичних міфів та їх здатність виступати своєрідним захисним механізмом соціуму. докладніше...
Номер сторінки: 165

Основні чинники та соціально - гендерні особливості сприйняття іміджів політичних лідерів

У статті розглядається технологія іміджмейкингу, дається визначення іміджу та окреслюється сукупність характеристик, які входять до його складу. Визначено особливості сприйняття іміджів сучасних політичних лідерів київськими студентами. Проаналізовано фактори, які впливають на сприйняття іміджів політичних лідерів.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Культурні цінності політичної комунікації у ЗМІ

В статті характеризуються особливості політичної комунікації в Україні, взаємозвязок культури політичної комунікації від культури суспільства в цілому і в Україні конкретно.

докладніше...
Номер сторінки: 175

Державний інформаційно-комунікаційний менеджмент в Україні 2008–2009 років та його результати в світлі економічної кризи

У статті розкриваються проблеми формування державної інформаційної політики України в контексті забезпечення інформаційної безпеки в 2008–2009 роках. Простежено прямий зв’язок між державним нформаційної їкомунікаційним менеджментом та можливостями держави в управлінні економічними, політичними та соціальними процесами на теренах України в період кризи. Досліджено методи демократичного державного впливу на інформаційний простір з метою нейтралізації загроз інформаційній та національній безпеці.

докладніше...
Автори: Роман Шутов
Номер сторінки: 178

Інформаційне проникнення у клієнта: сутність та роль при створенні політичної реклами

В статті розкривається сутність інформаційного проникнення та його роль для побудови довгострокових взаємовигідних відносин із клієнтом з ціллю підвищення рівня продажів агентства та створення ефективної, дієвої політичної реклами.

докладніше...
Номер сторінки: 184

Болонський процес — нова філософія виої освіти в Європі: яким бути українському конктексту реформ?

В статті аналізується сутність Болонських реформ в системі вищої освіти. Автор наголошує на європейському вимірі Болонського процесу і необхідності України слідувати саме цим шляхом, що означає реформування системи української освіти із врахуванням особливостей Болонських змін в країнах ЄС.

докладніше...
Номер сторінки: 188

Методика оцінки єфективності автоматизованого контролюзнань з іноземної мови у післядипломній медичній освіті

У статті висвітлено шляхи розробки методики оцінки ефективності автоматизованого контролю знань з іноземної мови у системі післядипломної медичної освіти і створення методики підвищення валідності тестів. докладніше...
Номер сторінки: 193

Технологія виховання «Я» — концепції — основа успіхц в навчанні та становленні особистості учня

В роботі розкрита технологія виховання «Я» — концепції як надійна основа впливу на успіх процесу навчання та становлення життєвого шляху особистості учня.

докладніше...
Автори: Юрій Рева
Номер сторінки: 198